Робоча програма навчальної дисципліни актуальні проблеми зовнішньої політики україни І міжнародних
Скачати 194,55 Kb.
Дата конвертації02.09.2018
Розмір194,55 Kb.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Галузь знань 0302 Міжнародні відносини

Спеціальність 8.03020101 Міжнародні відносини

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання

 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

0302 – Міжнародні відносиниНормативна

Спеціальність 8.03020101 – Міжнародні відносини

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування): Міжнародні відносиниРік підготовки:

Змістових модулів – 2
V-й

Загальна кількість годин – 144
I-й

Лекції
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

4 год.

Практичні, семінарські
4 год.

ЛабораторніСамостійна робота
136 год.

Вид контролю: іспит
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу оптимізація навчального процесу шляхом форму­вання у студентів уявлення про систему регіональних міжнародних відносин і механізм вироблення зовнішньої політики держави; розуміння глобальних і регіональних тенденцій світового розвитку, закономірностей і особливостей утворення сучасної політичної карти світу; ознайомлення студентів із найважливішими проблемами зовнішньої політики України на сучасному етапі.
Основними завданнями, які ставить навчальна дисципліна є:

- ознайомити студентів з понятійно-категоріальним апаратом навчального курсу «Актуальні проблеми зовнішньої політики України і міжнародних відносин»;

- вивчення геополітичних, історич­них, суспільно-економічних і політико-правових особливостей формування актуальних питань зовнішньої політики незалежної України;

- використання міждисциплінарних знань та вміння їх застосувати в даному курсі для більш повного уявлення про проблеми сучасних міжнародних відносин, а також зовнішньої політики України.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- друковані, електронні та мультимедійні джерела зовнішньополітичної інформації;

- навчатися вільно інтерпретувати та аналізувати на основі знань події та явища міжнародного життя;

- особливості системного і комплексного підходу в дослідженнях зовнішньополітичної діяльності України;

- дефініції держави, країни, їх роль у міжнародних відносинах;

- загальну структуру зовнішньополітичних досліджень;

- визначати місце України в міжнародних відносинах Європи й світу;

- добирати, систематизувати й аналізувати зовнішньополітичну інформацію;

- будувати загальну схему характеристики міжнародної діяль­ності України;

- застосовувати системний підхід при побудові схеми зовнішньо­політичних досліджень;

- використовувати системний (геосистемний і геокомплексоло­гічний) підхід при характеристиці міжнародного становища України.

вміти:


 • самостійно організовувати навчальну діяльність;

 • аналізувати головні проблеми зовнішньої політики України та міжнародних відносин та шляхи їх вирішення;

 • аналізувати події, факти, документи з історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України;

 • узагальнювати і систематизувати нагромаджений досвід зовнішньої політики України;

 • виділяти у взаємовідносинах України з іншими країнами закономірності і випадковості;

 • робити правильні висновки, оцінки, видобувати уроки з минулого для сучасного і майбутнього;

 • вести наукову дискусію і відстоювати свою точку зору;

 • застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 годин / 4 кредити ECTS.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль №1. Проблеми становлення зовнішньої політики незалежної України в нових геополітичних обставинах.

Тема 1. Формування основ національної зовнішньої політики.

Структура, зміст, мета і завдання курсу. Зовнішньополітичні аспекти Декларації про державний суверенітет України. Зовнішньополітичний курс Верховної Ради в 1990-1991 рр. Міжнародне визнання незалежної України. Моделі реалізації зовнішньополітичного курсу України.Тема 2. Стратегічні напрями реалізації зовнішньої політики України.

Ідентифікація національних інтересів України. Євроатлантичний курс України. Пріоритетні напрями реалізації євроінтеграційного курсу України. Українсько-російські відносини в пошуку стратегії України щодо Російської Федерації. Політика національної безпеки України у сучасному міжнародному середовищі.

Змістовний модуль №2. Зовнішньополітичні відносини України з країнами світу в контексті сучасних міжнародних відносин.

Тема 3. Україна в системі двосторонніх відносин з провідними західноєвропейськими державами.

Україна-Велика Британія. Україна-Федеративна Республіка Німеччина. Україна-Франція. Україна-Італія. Україно-американські відносини на сучасному етапі: політичний діалог, торгівельно-економічне співробітництво, культурно-гуманітарна співпраця. Україна-Канада: політичний діалог, торгівельно-економічне співробітництво, культурно-гуманітарна співпраця.Тема 4. Геополітичне положення України в Центрально-Східній Європі.

Геополітичні аспекти стратегічного партнерства України та Польщі. Формування нових геополітичних імперативів у відносинах України з Угорщиною, Чехією та Словаччиною. Проблемні аспекти реалізації геополітичного положення України: румунський і молдавський напрями.   1. 4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

У тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Проблеми становлення зовнішньої політики незалежної України в нових геополітичних обставинах.

Тема 1. Формування основ національної зовнішньої політики.


32

2
-

30

Тема 2. Стратегічні напрями реалізації зовнішньої політики України.


32

2
-

30

Разом за змістовим модулем 1


64

4
-

60

Змістовий модуль 2. Зовнішньополітичні відносини України з країнами світу в контексті сучасних міжнародних відносин.

Тема 3. Україна в системі двосторонніх відносин з провідними західноєвропейськими державами.


48

-

2
46

Тема 4. Геополітичне положення України в Центрально-Східній Європі.


32

-

2
30

Іспит


-

-

-
-

Разом за змістовим модулем 2


80

-

4
76

Усього годин


144

4

4
136


5.Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кіл-ть

годин


1.

Україна в системі двосторонніх відносин з провідними західними державами.

 1. Україна-Велика Британія.

 2. Україна-Федеративна Республіка Німеччина.

 3. Україна-Франція.

 4. Україна-Італія.

 5. Україно-американські відносини на сучасному етапі: політичний діалог, торгівельно-економічне співробітництво, культурно-гуманітарна співпраця.

 6. Україна-Канада: політичний діалог, торгівельно-економічне співробітництво, культурно-гуманітарна співпраця.

[1, 2, 4 – 6, 9, 14, 16 – 18, 20, 21, 24, 26, 29 – 33, 38]

2

2.

Геополітичне положення України в Центрально-Східній Європі (2 год.).

 1. Геополітичні аспекти стратегічного партнерства України та Польщі.

 2. Формування нових геополітичних імперативів у відносинах України з Угорщиною, Чехією та Словаччиною.

 3. Проблемні аспекти реалізації геополітичного положення України: румунський і молдавський напрями.

[1, 6, 16 – 18, 20, 21, 24, 26, 29 – 34, 37]

2


6. Методи навчання:

читання лекцій із застосуванням технічних засобів навчання, аналіз сучасних тенденцій Зовнішньої політики України та міжнародних відносин; застосовуються тематичні відеоматеріали та інтернет-ресурси.7. Методи контролю:

поточне оцінювання, проміжний модульний контроль, підсумковий модульний контроль.
Модуль 1

Модуль 2

реферат

Підсумковий модульний контроль

Сума

Т.1

Т.2

Т.3

Т.4


5

5

10

10

20

50

100


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ, САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ, ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

 1. Зовнішньополітичні аспекти Декларації про державний суверенітет України.

 2. Зовнішньополітичний курс Верховної Ради в 1990-1991 рр.

 3. Міжнародне визнання незалежної України.

 4. Моделі реалізації зовнішньополітичного курсу України.

 5. Ідентифікація національних інтересів України.

 6. Євроатлантичний курс України.

 7. Пріоритетні напрями реалізації євроінтеграційного курсу України.

 8. Українсько-російські відносини в пошуку стратегії України щодо Російської Федерації.

 9. Україна у системі взаємовідносин провідних світових гравців: США, ЄС, РФ.

 10. Україна у європейській системі безпеки та співробітництва.

 11. Інтереси України в сфері врегулювання «заморожених» конфліктів.

 12. Вплив глобальних і регіональних тенденцій на зовнішню політику України.

 13. Виклики і загрози національній безпеці України, які надходять з міжнародного середовища.

 14. Місце і роль України в регіональних і глобальних системах безпеки та міжнародних організаціях.

 15. Ідентифікація національних інтересів України.

 16. Моделі реалізації зовнішньополітичного курсу України.

 17. Євроатлантичний курс України.

 18. Пріоритетні напрями реалізації євроінтеграційного курсу України.

 19. Співпраця України та Великої Британії.

 20. Відносини України з Німеччиною.

 21. Відносини України з Францією.

 22. Відносини України з Італією.

 23. Геополітичні аспекти стратегічного партнерства України та Польщі.

 24. Формування нових геополітичних імперативів у відносинах України з Угорщиною.

 25. Актуальні питання стосунків України з Чехією

 26. Українсько-словацькі відносини.

 27. Проблемні аспекти реалізації геополітичного положення України: румунський і молдавський напрями.

 28. Україно-американські відносини на сучасному етапі.

 29. Україна-Канада.

 30. Україна – країни Близького Сходу, Азії, Африки.

 31. Україна – країни Азійсько-Тихоокеанського регіону.

 32. Україна – країни Латинської Америки.

8. Шкала оцінювання

Підсумковий рейтинговий бал

Підсумкова оцінка за шкалою ECTS

Підсумкова оцінка за

4-бальною шкалою91-100

A

5 (відмінно)

83-90,9

B

4 (добре)

76-82,9

C

(4 добре)

68-75,9

D

3 (задовільно)

61-67,9

E

3 (задовільно)

20-60,9

FX

2 (незадовільно з можливістю повторного складання)

0-19,9

F

2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу)


Оцінка «відмінно» ставиться студенту за таких умов:

– виконання повного обсягу програми курсу та індивідуальних завдань;

– високого рівня теоретичної та практичної підготовки, прояву впевненості, творчості, ініціативності, організованості;

– чітких і логічних відповідей на практичних заняттях і під час модульних контрольних робіт.Оцінка «добре» ставиться студенту за таких умов:

– виконання повного обсягу програми курсу та індивідуальних завдань;

– чітких і логічних відповідей на практичних заняттях і під час модульних контрольних робіт;

– у разі недостатнього рівня аналізу, творчості, ініціативності.Оцінка «задовільно» ставиться студенту за таких умов:

– нечітких відповідей на практичних заняттях і під час модульних контрольних робіт;

– у разі недостатнього рівня аналізу, творчості, ініціативності

– виконання програми курсу та індивідуальних завдань;Оцінка «незадовільно» ставиться студенту за таких умов:

 • невиконання обсягу програми курсу та індивідуальних завдань;

 • невчасного виконання завдань передбачених курсом без поважних причин.


9. Методичне забезпечення:
опорні конспекти лекцій, ілюстративні матеріали, відеоматеріали, інтернет-ресурси.
10. Рекомендована література:

 1. Асиметрія міжнародних відносин. – К., 2005.

 2. Бжезинський З. Велика шахівниця. – Львів, 2000.

 3. Білодід Р., Шергін С. Індикатор глобальних змін. Україна і Південно-Східна Азія в ХХ ст. // Політика і час.- 2001.- №4.

 4. Бураковський І., Немиря Г., Павлюк О. Дорога в майбутнє - дорога в Європу. Європейська інтеграція України. – К., 2000.

 5. Буркхард П. Україна-ОБСЄ: особлива форма співробітництва // Політика і час. – 2001. - №6.

 6. Васильєва-Чекаленко Л. Україна в міжнародних відносинах (1944-1996).- К.,1998.

 7. Великий договір України з Росією: історичний компроміс чи реальний шанс на стратегічне партнерство. Матеріали “Круглого столу”. 30 квітня 1999 р.- К.,1999.

 8. Годун С. Проблеми інтеграції України до Європейського Союзу: Навчальний посібник. – К.: Інститут міжнародних відносин, 1999.

 9. Грубінко А. Українсько-британські відносини. 1991-2004. – Тернопіль, 2005.

 10. Губерський Л. «Україна - ЄС: формування нової стратегії взаємовідносин» // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К.: Інститут міжнародних відносин, 1999. - Вип. 13.

 11. Дзьобко А. «Україна та ЄС: сучасний стан та перспективи взаємовідносин» // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К.: Інститут міжнародних відносин, 2000. - Вип. 23.

 12. Європейська інтеграція України: політико-правові проблеми. – К., 2005.

 13. ЄС чи НАТО – зміна пріоритетів України? // Дзеркало тижня. – 2008. - №11.

 14. Заблоцька P., Сніжко О. Європейський Валютний Союз та Європейські фінансові ринки: Матеріали до курсів лекцій. – К.: Інститут міжнародних відносин, 2000.

 15. Зленко А. Втілення європейського вибору // Політика і час. - 2001.- №1.

 16. Зленко А. Дипломатія і політика. – К., 2003.

 17. Зовнішня політика України 2006: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. – К., 2007.

 18. Івченко О. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасний стан. – К., 1997.

 19. Камінський Є., Дашкевич Р. Політика США щодо України. Витоки. Концептуальні основи. Практична еволюція. - К., 1998.

 20. Литвин В. Україна на межі тисячоліть (1991-2000 рр.).- К., 2000.

 21. Мадіссон В., Шахов В. Сучасна українська геополітика. – К., 2003.

 22. Матійчик Я. Європейський екзамен. Українсько-польські відносини на тлі панєвропейської інтеграції // Політика і час. - 2001.- №8.

 23. Матійчик Я. За ширмою російського “прагматизму”. Еволюція зовнішньополітичних орієнтацій РФ та українсько-російські відносини // Політика і час. - 2001.- №5.

 24. Мельникова І. Біля джерел формування зовнішньої політики суверенної Української держави // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. - 1995.- №5.

 25. Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України. – К., 2005.

 26. Нариси з історії дипломатії України. – К., 2001.

 27. Огризко В. Підготовку до виведення ЧФ Росії треба починати вже сьогодні // Дзеркало тижня. – 2007. - №4.

 28. Світова та європейська інтеграція. Організаційні засади. - Львів, 2001.

 29. Симоненко Р. Міжнародне утвердження України // Політика і час. - 1995.- №№8, 10, 11, 12; 1996.-№1.

 30. Сорока М. Світ відкриває Україну. – К., 2001.

 31. Табачник Д. Новий курс зовнішньої політики України: Досягнення і перспективи // Політика і час.-1995.- №2.

 32. Україна – 2000 і далі: геополітичні пріоритети та сценарії розвитку. - К., 1999.

 33. Україна в міжнародних відносинах ХХ століття. – Львів, 2004.

 34. Федан Р. Регіональні фактори активізації транскордонної співпраці Польщі та України. - Львів: УРД НАН України, 2003.

 35. Циганов С. Проблеми і перспективи інтеграції України в ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин, 1999. - Вип.13.

 36. Чумак В., Камінський Є. Україна – Росія: між стратегічним партнерством і конфліктністю. - К., 1997.

 37. Скляр А. 3:1 на користь Румунії // Зовнішні справи. – 2009. - №6.

 38. Фрольцов В. Политика ФРГ в отношении Украины в 1994-1998 гг.: основные тенденции // Журнал международного права и международных отношений. – 2006. – №1.

 39. Сирінський Р. Стан і перспективи відносин України з країнами Центральної Азії // Зовнішні справи. – 2010. - №5.

 40. Шмельов Б., Чекаленко Л., Попова Д. Україна – Росія в постбіполярному світі // Зовнішні справи. – 2011. - №5.


11. Тематика рефератів

 1. Зовнішньополітичні аспекти Декларації про державний суверенітет України.

 2. Зовнішньополітичний курс Верховної Ради в 1990-1991 рр.

 3. Міжнародне визнання незалежної України.

 4. Моделі реалізації зовнішньополітичного курсу України.

 5. Ідентифікація національних інтересів України.

 6. Євроатлантичний курс України.

 7. Пріоритетні напрями реалізації євроінтеграційного курсу України.

 8. Українсько-російські відносини в пошуку стратегії України щодо Російської Федерації.

 9. Україна у системі взаємовідносин провідних світових гравців: США, ЄС, РФ.

 10. Україна у європейській системі безпеки та співробітництва.

 11. Інтереси України в сфері врегулювання «заморожених» конфліктів.

 12. Вплив глобальних і регіональних тенденцій на зовнішню політику України.

 13. Виклики і загрози національній безпеці України, які надходять з міжнародного середовища.

 14. Місце і роль України в регіональних і глобальних системах безпеки та міжнародних організаціях.

 15. Ідентифікація національних інтересів України.

 16. Моделі реалізації зовнішньополітичного курсу України.

 17. Євроатлантичний курс України.

 18. Пріоритетні напрями реалізації євроінтеграційного курсу України.


12. Вимоги до оформлення реферату

Реферат виконується на аркушах А4 (з однієї сторони) в папці скорозшивачі (без файлів).Обсяг 12-15 аркушів (без титульного аркуша та додатків).

План за яким виконується реферат

План

Терміни які зустрічаються в рефераті і є специфічним, та їх розтлумачення. В алфавітному порядку.

Вступ (до реферату) – 1 аркуш.

Основна частина реферату поділена на розділи (не менше 3)

Висновки (до реферату) – 1 аркуш.

Список використаних джерел та літератури.

Додатки якщо потрібні. (не обов’язково).

Вимоги оформлення

Реферат у письмовому вигляді.

30 рядків на сторінці.

Відступ абзаців – 1,5 см.

Поля: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє і нижнє – 2 см.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка