Робоча програма навчальної дисципліни економіка праці І соціально-трудові відносиниСкачати 371.04 Kb.
Дата конвертації29.05.2018
Розмір371.04 Kb.
ТипРобоча програма
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

Кафедра економіки природокористування та організації виробництва

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ІнЕУ

_________ ___ Гораль Л.Т.

(підпис) (ініціали, прізвище)

«___» _____________ 20__ р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

(назва навчальної дисципліни)

Напрям підготовки 6.030504 Економіка підприємства

Спеціалізація ____________________________________________

(шифр і назва спеціалізації)

Інститут економіки і управління в нафтогазовому комплексі___________________________________________________________

(назва інституту)

Івано-Франківськ

2016-2017 навчальний рік

Робоча програма розроблена з дисципліни Економіка праці і соціально - трудові відносини для студентів - бакалаврів за напрямом підготовки «Економіка підприємства»


Розробники: Зелінська Г.О. – д.е.н., професор кафедри економіки природокористування та організації виробництва.

Семенютіна Т.В. – асистент кафедри економіки природокористування та організації виробництва.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри економіки природокористування та організації виробництва
Протокол від «_05_» _вересня 2016р. № _1

Завідувач кафедри ЕП та ОВ

______________(Зелінська Г.О.)

(підпис) (ініціали та прізвище)

Узгоджено:
Завідувач випускової кафедри

економіки підприємства

______________(Данилюк М.О.)

(підпис) (ініціали та прізвище)
 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів - 4

Галузь знань:

0305 – економіка та підприємництво


Нормативна

Напрям підготовки:

6.030504 - економіка підприємства.


Рік підготовки:

Модулів - 2
3-й

3-й

Змістових модулів - 14

Семестр

Індивідуальне науково-дослідне завдання __-_

5-й

5-й

Загальна кількість годин – 144

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

36 год.

6 год.

Практичні

36 год.

8 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

58 год.

130 год.

Індивідуальні завдання:

14 год.
Вид контролю: екзаменПримітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

 • для денної форми навчання _1,0_

 • для заочної форми навчання 0,075РОЗДІЛ 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Програма курсу спрямована на вивчення теоретичних аспектів економіки праці і соціально-трудових відносин, набуття практичних навиків із забезпечення практичних аспектів реалізації питань економіки і нормування праці.

Метою дисципліни є формування системи теоретичних і прикладних знань з проблем розвитку та сучасного стану економіки праці для фундаментальної та спеціальної освіти та для практичної діяльності за фахом; вивчення умов, форм, методів і основного інструментарію економіки праці і соціально-трудових відносин на підприємстві.

Економіка праці і соціально-трудові відносини (ЕПСТВ) як навчальна дисципліна базується на пізнанні та свідомому використанні економічних законів і закономірностей функціонування і розвитку суспільного виробництва. Саме виявлення і вивчення конкретних форм прояву цих законів і закономірностей в господарській діяльності підприємства є предметом даної дисципліни. Цей предмет за змістом складають знання про категорії та поняття ЕПСТВ, механізми забезпечення продуктивності праці та розвитку соціально-трудових відносин в суспільстві. Завдання вивчення дисципліни ”Економіка праці і соціально-трудові відносини” полягає в теоретичній і практичній підготовці студентів з питань різносторонніх аспектів економіки праці і СТВ у галузі ефективного забезпечення використання ресурсів праці й моніторингу соціально-трудових відносин; набуття вмінь аналізувати й оцінювати явища і процеси у контексті сучасних тенденцій щодо рушійних сил в Україні і світі.

Курс “Економіка праці і соціально-трудові відносини” базується на вивченні таких дисциплін: економічної теорії, політекономії, статистики, мікроекономіки та макроекономіки і одночасно є основою для оцінювання, розвитку і управління потенціалом підприємства тощо.
РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Структура модулів дисципліни
Таблиця 1–Структура модулів дисципліни ”Економіка праці і соціально-трудові відносини”


Шифри модулів

Теми лекцій


К-ть годин

Література

1

2

3

4

М1

МОДУЛЬ 1

Праця як основа розвитку суспільстваЗМ1Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства, людський капітал.
5, 6,9, 11

НЕ 1.1.

Праця як об’єкт вивчення дисципліни „Економіка праці та соціально-трудові відносини”. Предмет і завдання дисципліни, структура курсу ЕП та СТВ.НЕ 1.2.

Населення як демоекономічна категорія. Розвиток народонаселення. Показники демостану населення. Характеристика економічно активного населення. Трудові ресурси як економічна категорія та управління ними в економічній системі, показники оцінки.

2
НЕ 1.3.

Трудовий потенціал у системі економічних ресурсів. Характеристика складових трудового потенціалу та показники його оцінки. Трудовий потенціал особи, групи осіб, підприємства, регіону, держави. Людський капітал та його характеристика на мікро-мезо та макрорівнях. Інвестиції в людський капітал. Індекс людського розвитку та характеристика його компонент.

2
ЗМ 2

Праця як сфера життєдіяльності та основний чинник виробництва

2

5,6,7,8,11

НЕ 2.1.

Поняття „праця”, „творчість”, „діяльність”. Особливості трудової та інтелектуальної діяльності. Характеристика основних ознак праці. Гідна праця як індикатор якості життя населення.НЕ 2.2.

Праця – основний фактор виробництва. Зміст, характер та види праці. Виробничий фактор праці. Класифікаційні ознаки трудових процесів.ЗМ 3

Ринок праці та його регулювання


2

6,8,9,10, 12

НЕ 3.1.

Поняття “ринок праці”, “ринок робочої сили” та “ринок “робочих місць”. Передумови виникнення та функціонування ринку праці. Елементи ринку праці: попит, пропозиція, ціна робочої сили. Особливості товару “робоча сила” та трактування поняття у економічних вченнях. Взаємозв’язок між ринками праці, капіталів, товарів та послуг, інформації, тощо.НЕ 3.2.

Сучасні моделі ринків праці. Інфраструктура ринку праці та його характеристика.

Функції ринку праці в Україні та особливості визначення кон’юнктури ринку праці. Типи, форми, різновиди та сегменти ринків праці. Регулювання ринку праці. Особливості сучасного стану ринку праці в регіоні.

ЗМ 4

Соціально-трудові відносини (СТВ) як система та їх регулювання.

2

5,6,7,8,9

НЕ 4.1.

Сутність СТВ, характеристика їх системи. Суб’єкти і сторони СТВ. Аспекти соціально-трудових відносин в Україні. Громадянське суспільство та його основні ознаки.НЕ 4.2.

Типи та принципи соціально-трудових відносин. Предмет СТВ на різних рівнях. Основні соціальні показники, що характеризують СТВ.ЗМ 5

Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин: організаційні аспекти

2

4,5,9,10

НЕ 5.1.

Формування, використання та розвиток механізму функціонування системи соціально-трудових відносин у суспільстві. Характеристика соціального захисту, соціальної допомоги, соціальної підтримки.ЗМ 6

Соціально-трудові відносини зайнятості

2

1,4,5,9,10

НЕ 6.1.

Поняття, види та форми зайнятості населення. Концепція повної та глобальної, примусової та добровільної зайнятості. Державна політика зайнятості. Активні та пасивні методи і заходи регулювання зайнятості. Форми зайнятості на підприємстві. Нові підходи до концепції праці і зайнятості населення в Україні.НЕ 6.2.

Підходи до визначення поняття та рівня безробіття. Безробіття та інфляція. Соціально-економічна оцінка рівня безробіття. Законодавство України про зайнятість. Трансформація зарубіжного досвіду регулювання зайнятості населення в українські реалії. Показники зайнятості та безробіття населення, характеристика їх стану та динаміки в Україні та регіоні.

2
М 2

МОДУЛЬ 2

Організація та нормування праці на підприємствіЗМ 1

Організація праці


4

5,6,7,8,9, 11,12

НЕ 1.1.

Поняття та зміст організації праці. Основні напрямки організації праці. Поділ і кооперування праці на підприємстві, їх форми. Трудовий процес та його раціоналізація. Розподіл трудових процесів за функціональною ознакою. Технологічний розподіл праці. Фізіологічне обгрунтування технологічного розподілу праці. Професіональний і кваліфікаційний розподіл праці.НЕ 1.2.

Форми кооперації праці. Суміщення професій та функцій. Робоче місце – первинна ланка структури підприємства.НЕ 1.3.

Регламентація умов праці. Режим праці та відпочинку.ЗМ 2

Продуктивність праці


2

5,6,7,8,9, 11,12

НЕ 2.1.

Продуктивність як показник ефективності праці. Управління продуктивністю праці. Фактори, які впливають на продуктивність праці та резерви її підвищення. Мотивація праці як фактор підвищення її продуктивності.ЗМ 3

Політика доходів і оплата праці


2

3,4,5,6,7,8,9,11,12

НЕ 3.1.

Структура грошових доходів населення. Роль держави у формуванні доходів і заробітної плати населення. Поняття ”якість життя”, „рівень життя”, ”споживчий кошик” та їх роль при вирішенні проблем удосконалення та формування доходів населення.НЕ 3.2.

Соціально-економічна сутність заробітної плати. Функції заробітної плати і принципи її організації. Джерела формування заробітної плати.

2
НЕ 3.3.

Тарифна система оплати праці та її елементи. Форми і системи оплати праці. Основна та додаткова зарплата та характеристика їх складових.ЗМ 4

Нормування праці


4


5,6,7,8,9, 11,12

НЕ 4.1.

Суть та значення нормування праці на підприємстві. Об’єкти нормування праці. Характеристика показників використання праці та методика їх нормування. Класифікація витрат робочого часу.НЕ 4.2.

Система нормативів та норм праці. Методи нормування праці: хронометраж, фотохронометраж тощоЗМ 5

Аналіз, звітність і аудит у сфері праці

2

5,6,7,8,9, 11,12

НЕ 5.1.

Інформаційне забезпечення у сфері праці. Характеристика трудових показників. Аналіз стану трудових ресурсів. Аналіз стану продуктивності праці. Аналіз стану заробітної плати. Звітність і аудит у сфері праці на підприємстві. Напрямки, основні етапи та методи проведення аудиту.НЕ 5.2.

Система трудових показників і взаємозв”язок їх елементів. Характеристика плану організаційно-технічних заходів та оцінка їх впливу на результати роботи підприємства. Соціологічне спостереження та його основні етапи. Тестування, анкетування, інтерв’ю як основні інструменти для проведення соціологічного опитування.ЗМ 6

Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин (СТВ)

2

5,9

НЕ 6.1.

Дослідження проблем трудової сфери в умовах ринку. Соціально-трудова сфера як єдність трудових і соціальних відносин.НЕ 6.2.

Моніторинг соціально-трудової сфери та його роль у регулюванні та удосконаленні соціально-трудових відносин.ЗМ 7

Міжнародна організація праці (МОП) як світовий законодавчий орган та вплив її на розвиток СТВ

2

5,7,9

НЕ 7.1.

МОП і її роль у регулюванні ринку праці й соціально-трудових відносин. Поняття й тенденції міжнародного поділу праці, його зміст і форми.

Керівні органи МОП. Міжнародна трудова міграція.

НЕ 7.2.

МОП й методи її роботи з регулювання соціально-трудових відносин. Нормотворча діяльність МОП. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин.
5,7,9
Всього

36 год.


2.2 Зміст практичних, семінарських занять
Таблиця 2 – Зміст практичних та семінарських занять


Шифри модулів та занять

Назви модулів та теми занять

Обсяг

занять годЛітература

1

2

3

4

М1

МОДУЛЬ 1

Праця як основа розвитку суспільстваЗМ1

Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства, людський капітал
5,6,9,11

С1.1

Населення як демоекономічна категорія. Характеристики відтворення населення

2
С1.2

Економічно активне населення, трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства, людський капітал

2
ЗМ 2

Праця як сфера життєдіяльності та основний чинник виробництва
5,6,7,8,11

С 1.1.

Сутність категорії «праця» та її соціально-економічні характеристики

2
ЗМ 3

Ринок праці та його регулювання
6,8,9,10, 12

С 3.1

Ринок праці та його регулювання

2
ЗМ 4

Соціально-трудові відносини як системаС 4.1

Соціально-трудові відносини як система

2

5,6,7,8,9

ЗМ 5

Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин: організаційні аспекти.С 5.1

Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин. Соціальний захист та його основні напрямки у сфері праці

2
ЗМ 6

Соціально-трудові відносини зайнятості
1,4,5,9,10

С 6.1

Соціально-економічна суть, форми і види зайнятості

2
С 6.2

Безробіття як соціально-економічне явище

2
М 2

МОДУЛЬ 2

Організація та нормування праці на підприємствіЗМ 1

Організація праці
5,6,7,8,9,11,12

С 1.1.

Сутність та основні напрямки організації праці. Поділ та кооперування праці. Організація робочих місць

2
С 2.1

Регламентація умов праці. Режим праці та відпочинку. Графік змінності

2
ЗМ 2

Продуктивність праці
5,6,7,8,9, 11,12

П 2.1.

Продуктивність та ефективність праці

2
ЗМ 3

Політика доходів і оплата праціП 3.1.

Політика доходів і оплата праці

4

3,4,5,6,7,8,9,11,12

ЗМ 4

Нормування праціП 4.1

Класифікація витрат робочого часу. Система нормативів і норм праці

4

5,6,7,8,9, 11,12

П 4.2

Методи нормування трудових процесів

2
ЗМ 6

Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин (СТВ)
5,9

С 6.1

Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин

2
ЗМ 7

Міжнародна організація праці (МОП) як світовий законодавчий орган та її вплив на розвиток СТВ
5,7,9

С 7.1

Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

2Всього

36 год.

2.3. Перелік видів самостійної роботи
Таблиця 4 – Зміст графічних, розрахункових, контрольних робіт, рефератів, питань для самостійного вивчення

Шифри модулів

Назви модулів та теми

Обсяг, год

Література

Форма звітності

М 1

МОДУЛЬ 1

Праця як основа розвитку суспільства


1

Структура курсу ЕП та СТВ. Соціально-трудові відносини як система

4

2,5,6,9,11,12

Конспект, усне опитування, письмове опитування

2

Соціально-трудові відносини зайнятості

8

1,3,4, 7, 9,11

Конспект, усне опитування, письмове опитування

3

Зарубіжний досвід регулювання зайнятості населення.


4

1,3,4, 7, 9,11

Конспект, усне опитування, письмове опитування

4

Соціальне партнерство, його типи.

12

2,3,4,5,11

Конспект, усне опитування, письмове опитування

М 2

МОДУЛЬ 2

Організація та нормування праці на підприємстві


1

Поняття організації праці. Основні напрямки наукової організації праці.

8

5,6,7,8,9, 11,12

Конспект , усне опитування, письмове опитування.

2.

Продуктивність і ефективність праці. Фактори та резерви продуктивності праці.

4

5,6,7,8,9, 11,12

Конспект , усне опитування, письмове опитування.

3

Суть психології праці. Інженерна психологія і ергономіка.

4

5,6,7,8,9, 11,12

Конспект, усне опитування, письмове опитування.

4.

Політика доходів населення. Доходи та видатки домогосподарства як індикатор рівня життя населення.

4

5,6,7,8,9, 11,12

Конспект, усне опитування, письмове опитування.

5

Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин.

10

7,9,12,5д

Конспект, усне опитування, письмове опитування.
Всього

582.5 ЗАЛІКОВІ КРЕДИТИ ДИСЦИПЛІНИ
Таблиця 4 – Залікові кредити дисципліни

Шифр модуля

Назва модуля

Обсяг ( в год.) форм

навчальної діяльності студентаЛекції

Практ.,семінарські заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

1

2

3

4

5

6

Заліковий кредит 1


М1

МОДУЛЬ 1

Праця як основа розвитку суспільства

16


ЗМ 1

Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства, людський капітал

4
4
ЗМ 2

Праця як сфера життєдіяльності та основний чинник виробництва

2

4
2

ЗМ 3

Ринок праці та його регулювання.

2

4

4
ЗМ 4

Соціально-трудові відносини як система

2

2
2

ЗМ 5

Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин: організаційні аспекти

2

2
2

ЗМ 6

Соціально-трудові відносини зайнятості

4

4

8
ЗМ 7

Соціальне партнерство12
М 2

МОДУЛЬ 2

Організація та нормування праці на підприємстві

20


ЗМ 1

Організація праці

4

4

8
ЗМ 2

Продуктивність праці

2

2

4

4


ЗМ 3

Політика доходів і оплата праці

4

2

4
ЗМ 4

Нормування праці

4

6

4

2

ЗМ 5

Аналіз, звітність і аудит у сфері праці


2

2ЗМ 6

Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин (СТВ)

2

2

2
ЗМ 7

Міжнародна організація праці як світовий законодавчий орган та її вплив на розвиток СТВ

2

2

4

2

ЗМ 7

Міжнародний досвід регулювання СТВ4Разом

36

36

58

14

Таблиця 5 – Мета вивчення і засвоєння змістовних модулівШифр модуля

Мета діяльності і зміст уміння

Примітка

М 1

Праця як основа розвитку суспільства
ЗМ 1

З”ясувати роль праці у розвитку людини та суспільства та сутність соціально-трудових відносин. Знати предмет і завдання дисципліни. Вміти характеризувати економічно активне населення, трудові ресурси, трудовий потенціал, людський капітал.
ЗМ 2

Знати критерії зарахування процесів до виробничих, роль науково-технічного прогресу у суспільному виробництві. Вміти характеризувати виробничі фактори та роль трудового фактора в процесі виробництва.
ЗМ 3

Знати що собою являє ринок праці як підсистема ринкової економіки, його взаємозв”язок з ринками капіталів, товарів та послуг, житла, інформації. Вміти характеризувати особливості товару “робоча сила”, моделі ринків праці, функції сучасного ринку праці, типи, форми, різновиди та сегменти ринків праці та способи регулювання ринку праці.
ЗМ 4

Знати хто є суб”єктами соціально-трудових відносин,а також аспекти соціально-трудових відносин в Україні. Вміти виокремити особливості громадянського суспільства й соціально-трудових відносин.
ЗМ 5

Знати основні напрями соціального захисту у сфері праці. Розуміти механізм функціонування системи соціально-трудових відносин у суспільстві.
ЗМ 6

Знати види та форми зайнятості населення, активні та пасивні методи і заходи регулювання зайнятості. Вміти визначати рівень безробіття та застосовувати Закон Оукена.
ЗМ 7

Знати способи реалізації соціального партнерства основними класами суспільних систем та методи регулювання трудових відносин. Вміти характеризувати типи соціально-трудових відносин.
М 2

Організація та нормування праці на підприємстві
ЗМ 1

Знати основні напрямки організації праці, форми поділу і кооперування праці на підприємстві. Вміти здійснювати регламентацію умов праці. Змінність роботи.
ЗМ 2

Знати фактори, які впливають на продуктивність праці та резерви її підвищення, способи мотивація праці працівників з метою підвищення її продуктивності. Вміти визначати продуктивність як показник ефективності праці.
ЗМ 3

Знати структуру грошових доходів населення, соціально-економічну сутність заробітної плати, функції заробітної плати і принципи її організації. Знати складові тарифної системи оплати праці. Вміти розраховувати заробітну плату за основними формами та системами оплати праці, доплати та надбавки до заробітної плати.
ЗМ 4

Знати показники використання праці та методики їх нормування. систему показників продуктивності праці. Вміти визначати норми та нормативи на підприємстві та їх взаємозв’язок.
ЗМ 5

Знати показники економічної ефективності заходів по науковій організації праці. Знати методи аналізу трудомісткості, чисельності працівників, продуктивності праці і витрат на робочу силу. Вміти здійснювати аналіз стану трудових ресурсів, аналіз продуктивності праці й заробітної плати.
ЗМ 6

Знати як здійснюється моніторинг соціально-трудової сфери та його роль як інструмента регулювання та удосконалення соціально-трудових відносин. Вміти проводити спостереження та основні етапи аудиту у сфері праці.
ЗМ 7

Знати роль МОП у регулюванні ринку праці й соціально-трудових відносин. Вміти характеризувати основні тенденції міжнародного поділу праці, його зміст і форми.
ЗМ 7

Знати методи роботи МОП з регулювання соціально-трудових відносин Вміти використовувати міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин до реалій трудової сфери України.

РОЗДІЛ 3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
3.1. Основна навчальна література


 1. Закон України „Про зайнятість населення” //Закони України. Т.1/Інститут законодавства. – К.,1996 – с. 252-268.

 2. Закон України „Про колективні договори і угоди” //Закони України. Т.6/ Інститут законодавства. - К., 1997. – С.5-11.

 3. Закон України „Про оплату праці” // Закони України. Т.8/ Інститут законодавства. – К., 1997 – С. 210-218.

 4. Кодекс законів про працю в Україні.-К.: Парламентське вид-во, 2003.- 108с.

 5. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О.А. Грішнова –К.:Знання, 2006.- 559с.

 6. Качан Є.П. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посібник / Є.П.Качан.-К.: Знання,2008.-407с

 7. Ковальов В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посібник / В.М.Ковальов.-К.:ЦУЛ,2006.-256с.

 8. Лукашевич В.М.. Економіка праці і соціально-трудові відносини: навч.посібник / В.М.Лукашевич.-2-ге вид., стерео. -Львів: Новий світ-2000, 2006.-248 с.

 9. Махсма М.Б. Практикум з економіки праці та соціально-трудових відносин: навч. посібник / М.Б. Махсма.-К.:Атіка, 2006.-124 с.

 10. Махсма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посібник / М.Б. Махсма.- К.:Атіка, 2005.-304 с.

 11. Пащенко І.Н. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / І.Н.Пащенко.-Львів: Магнолія 2006, 2010.-260 с.

3.1.2. Додаткова література
 1. Долішній М.І. Проблеми ринку праці: потенціал науки в регіональних інтересах управління М.І. Долішній, У.Я.Садова, Л.К.Семів // Регіональна економіка. – 2010. - №1. – С.76-83.

 2. Теренс Ганслі. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки / Ганслі Теренс – К.: Основи, 1995.

 3. Колот А.М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення / А.М. Колот .- К.: Праця,1997.

 4. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу/ А.М. Колот – К.: КНЕУ, 1998.

 5. Рекомендація 117 МОП. Рекомендація щодо професійного навчання // Людина і праця. – 2008. -№8-9. – С.54-6

 6. Тимош І.М. Економіка праці: навч. посібник / І.М. Тимош – Тернопіль: Астон, 2001, 95с.


3.2 Перелік методичних матеріалів для вивчення дисципліни

1.Робоча програма.

2.Конспект лекцій.

3. Комплект задач, тестів для практичних занять.

4.Комплект питань для самопідготовки та самоперевірки в процесі вивчення дисципліни.

3.3 Використання технічних засобів

Технічні засоби при вивченні дисципліни не застосовуються.

При проведенні практичних занять використовуються мікрокалькулятори та персональні комп’ютери.


РОЗДІЛ 4. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ

ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ»

Таблиця 7 – Система оцінювання знань студентів
Види робіт, що контролюються

Номер контролю

Максимальна кількість балів

1. Засвоєння модулів програмного матеріалу дисципліни

М1

ЗМ1


ЗМ2

ЗМ3


ЗМ4

ЗМ5


ЗМ6

ЗМ7


М2

ЗМ1


ЗМ2

ЗМ3


ЗМ4

ЗМ5


ЗМ6

ЗМ7


ЗМ7

ЗМ7


1.1

1.2

1.3
10

2

22

1

11

1

30

2

2

22

2

55

5

5 1. Практичні та семінарські роботи

№1

№2

№3№4

№5

№6№7

№8

№9№10

№11


№12

№13


№14

№15


№16

№17


№18

3.1


3.2

3.3


3.4

3.5


3.6

3.7


3.8

3.9


3.10

3.11


3.12

3.13


3.14

3.15


3.16

3.17


0

33

4

33

2

23

4

53

4

55

5

33

Всього
100 балів

Підсумковий контроль - іспит

Підсумкове оцінювання знань студентів в межах залікового кредиту по дисципліні здійснюється за рейтинговою системою оцінки та іспитовою оцінкою. Підсумкова оцінка розраховується як середнє арифметичне поточного рейтингу та іспитової оцінки, помноженої на коефіцієнт 1.1:
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка

ECTS


Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

Для заліку

90-100

А

відмінно

зараховано

82-89

В

добре

75-81

С

67-74

D

задовільно

60-66

E

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Каталог: files -> attachments
attachments -> Інноваційні технології в навчальному процесі інформаційний бюлетень випуск 7 Серія «Основні форми організації навчання»
attachments -> Міністерство освіти І науки україни івано-Франківський національний технічний університет нафти І газу затверджую
attachments -> Робоча програма навчальної дисципліни економічне управління підприємством
attachments -> Робоча програма навчальної дисципліни «економіка праці І соціально-трудові відносини»
attachments -> Робоча програма навчальної дисципліни " Методологія наукових досліджень"
attachments -> Робоча програма навчальної дисципліни національна економіка (назва навчальної дисципліни) спеціальність
attachments -> Робоча програма навчальної дисципліни соціально-економічна безпека
attachments -> Робоча програма навчальної дисципліни «економіка праці І соціально-трудові відносини»
attachments -> Робоча програма навчальної дисципліни макроекономіка (назва навчальної дисципліни) спеціальність


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка