Робоча програма навчальної дисципліни макроекономіка (назва навчальної дисципліни) спеціальність
Скачати 357,78 Kb.
Дата конвертації11.11.2017
Розмір357,78 Kb.


ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

Кафедра теорії економіки та управління
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор __Інститут економіки тауправління у нафтогазовому комплексі

________ __Л.Т. Гораль__

(підпис) (ініціали, прізвище)

«____» ________________ 20_16 року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
МАКРОЕКОНОМІКА_

(назва навчальної дисципліни)


спеціальність 6.030504 економіка підприємства, 6.030509 – облік і оподаткування, 6.030508 фінанси, банківська справа та страхування, 6.030601 менеджмент, 076 підприємництво, торгівля та біржова діяльність

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціалізація___________________________________

(шифр і назва спеціалізації)

інститут Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі

(назва інституту, факультету)

Івано-Франківськ

2016 – 2017 начальний рік
Робоча програма Макроекономіка________________________________________

(назва навчальної дисципліни)


для студентів за спеціальністю 6.030504 економіка, 6.030509 – облік і оподаткування, 6.030508 фінанси, банківська справа та страхування, 6.030601 менеджмент, 076 підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Розробники:

доцент кафедри теорії економіки та управління І.І. Проданова

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)


Робоча програма розглянута на засіданні кафедри теорії економіки та управління


Протокол від «_31_»__серпня____2016 року № 1__

Завідувач кафедри теорії економіки та управління __________ (_Л.Є. Сімків _)

(підпис) (ініціали та прізвище)


Узгоджено:


Завідувач випускової кафедри економіки підприємства

_________________ (___М.О.Данилюк_)

(підпис) (ініціали та прізвище)
Завідувач випускової кафедри обліку і аудиту

_________________ (___С.М. Кафка_)

(підпис) (ініціали та прізвище)
Завідувач випускової кафедри фінансів

_________________ (___І.Г.Фадеєва_)

(підпис) (ініціали та прізвище)

Завідувач випускової кафедри менеджменту і адміністрування

_________________ (___А.С. Полянська_)

(підпис) (ініціали та прізвище)


Завідувач випускової кафедри маркетингу і контролінгу

_________________ (___І.В. Перевозова_)

(підпис) (ініціали та прізвище)
 ІФНТУНГ , 2016 рік

 __________, 20__ рік

Робоча програма навчальної дисципліни „Макроекономіка” містить структуру, зміст і обсяг знань, умінь і навичок, що підлягають засвоєнню студентом, їх розподіл за видами занять, а також методичне забезпечення дисципліни.

Складена згідно з робочим навчальним планом підготовки фахівців за напрямом підготовки «Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та з врахуванням вимог Болонської декларації.

Призначена для викладачів, які проводять заняття, і студентів, які вивчають дисципліну.

1 МЕТА ТА ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Дисципліна "Макроекономіка" є базовою нормативною дисципліною для спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". Викладається на І курсі 1 семестру в обсязі 120 годин (4 кредити), в тому числі 36 годин лекцій, 18 годин семінарських занять і 66 годин самостійної роботи. Закінчується іспитом.

Дисципліна „Макроекономіка" покликана дати студентам базові знання з теорії функціонування та розвитку макроекономічних систем. Дослідження макроекономічних явищ і процесів, висновки макроекономічного аналізу, прогностичні макроекономічні моделі потребують достовірної агрегованої інформації, джерелом якої є система національних рахунків. Тільки за цих умов макроекономічна наука може бути запорукою здійснення виваженої макроекономічної політики, яка б забезпечувала і економічну ефективність, і соціальну спрямованість. Макроекономіка як наука дає можливість зрозуміти, яким чином національні господарства, взаємодіючи одне з одним та з світовим господарством як цілим, формують господарську поведінку економічних суб'єктів, культуру економічного мислення, обумовлюють координацію правового поля країн світу.Мета і завдання навчальної дисципліни. Метою дисципліни є підготовка фахівця до виконання професійних обов’язків, засвоєння системи економічних знань, на яких базується сучасний макроаналіз; набуття навичок дослідження агрегованих показників економічного та соціального розвитку національної економіки шляхом використання універсального інструментарію та макроекономічного моделювання.

Для досягнення цієї мети в процесі викладання дисципліни передбачається розв’язання таких завдань: • визначення ролі макроекономічної науки в суспільстві, розкриття її об’єкта, предмета та методології;

 • забезпечення глибокого розуміння категорій і законів цієї науки, закономірностей функціонування і розвитку економічних систем, діалектики об'єктивного і суб'єктивного в розвитку суспільства;

 • висвітлення системи основних макроекономічних показників та індикаторів;

 • розгляд базових моделей економічної рівноваги;

 • визначення чинників та розкриття основ економічного зростання;

 • розкриття механізму основних складових державної економічної політики - фіскальної, монетарної, соціальної та зовнішньоекономічної – та їх вплив на макроекономічну ситуацію країни.

Предмет навчальної дисципліни. Предметом навчальної дисципліни «Макроекономіка» є закономірності, що характеризують розвиток економічних систем на макроекономічному рівні, визначення механізмів державного регулювання та факторів економічного зростання.

Вимоги до знань та вмінь. В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

Знати:

 • закономірності й загальні тенденції розвитку економічних процесів на макрорівні;

 • виділяти складові макроекономічні агрегати та зв’язки між ними;

 • методичні основи обчислення макроекономічних показників, прогнозування макроекономічного розвитку;

 • прояви циклічності та індикатори економічного циклу;

 • фактори, що визначають обсяги виробництва, темпи економічного зростання країни; рівень зайнятості ресурсів; динаміку цін, причини та наслідки інфляції; обсяги споживання, заощаджень, інвестицій, рівень ставки відсотку, обсяги експорту, імпорту, стан платіжного балансу країни, динаміку валютного курсу;

 • макроекономічні теорії, концепції, моделі, обґрунтовані світовою та вітчизняною наукою й апробовані економічною практикою;

 • інструменти і цілі бюджетно-податкової і грошово-кредитної політики; політики зайнятості та соціального захисту населення;

 • основи зовнішньоекономічної державної політики.

Вміти:

 • застосовувати макроекономічні моделі для оцінки і прогнозування процесів на макроекономічному рівні;

 • проводити оцінку макроекономічного становища країни;

 • обґрунтовувати заходи системи макроекономічного регулювання, наслідки економічної політики держави.

Мати уявлення про:

 • загальну картину функціонування ринкової економіки як цілісного організму;

 • перспективи розвитку реальних процесів на макрорівні.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна "Макроекономіка" є складовою циклу дисциплін загальноекономічної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як "Фінанси", "Гроші та кредит", "Податкова система", "Страхування", "Банківська справа“ та ін.

Форми проведення занять: лекції, семінари.

Лекції покликані:

 • розкрити основні теоретичні проблеми курсу;

 • навчити застосовувати теоретичні надбання на практиці;

 • довести доцільність використання світового досвіду національними господарствами і водночас необхідність його адаптації до конкретних умов.

Семінарські заняття спрямовані на:

 • вироблення навичок застосування макроекономічної теорії на практиці;

 • закріплення і поглиблення знань студентів у процесі обговорення проблемних макроекономічних ситуацій, що склалися в Україні та інших країнах світу як поточного характеру, так і парадоксальних, екстремальних.

Готуючись до семінарського заняття студент має ретельно вивчати конспект лекцій та опрацьовувати рекомендовану навчальну літературу, бути готовим до теоретичної дискусії проблемного характеру, розрахувати запропоновані задачі з кожної теми та вміти їх пояснити.

При використанні літературних джерел слід брати до уваги, що всі вони, як правило, різняться логічною побудовою навчального матеріалу, визначеннями макроекономічних категорій, абревіатурою, теоретичними уподобаннями тощо. У зв’язку з цим доцільно віддавати перевагу підручникам, що є базовими для нашого університету, це зокрема підручники з макроекономіки за редакцією В.Д. Базилевича та О.В. Калініченко. Слід також мати на увазі, що підручники з часом застарівають. Тому лише в лекціях викладач може оперативно висвітлювати можливі зміни в макроекономічній теорії та практиці.Система контролю знань та умови складання іспиту. Контрольні заходи є невід'ємним атрибутом навчального процесу. Вони включають поточний, проміжний та підсумковий контроль.

Навчальна дисципліна "Макроекономіка" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів, які проводяться у вигляді письмової модульної контрольної роботи (колоквіум).Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять за визначеними питаннями, тестами, задачами або практичними завданнями до теми. Студент може отримати максимально 10 балів за усні відповіді, 5 за доповнення на семінарських заняттях в кожному із змістових модулів.

Проміжний контроль дає змогу оцінити рівень системного засвоєння теоретичного матеріалу та вміння його застосувати для аналізу економічної ситуації в Україні та розв'язання певних економічних проблем. Проміжний контроль проводиться у вигляді модульних контрольних робіт по відповідних змістовних модулях (модуль 1 та 2).

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. Для його успішного складання пропонується перелік питань, які охоплюють програму курсу. Екзаменаційний контроль передбачає також включення основних макроекономічних термінів, зміст яких слід розкрити декількома реченнями, тестових завдань та задач, що охоплюють різні теми курсу.
2 СКЛАД І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ


Курс

І

Всього

Семестр за робочим навчальним планом

І

-

Кількість кредитів ECTS

4

4

Кількість семестрових модулів

2

2

Повний обсяг часу, год.

120

120

В тому числі кількість аудиторних занять, год.

54

54

З них, год.

лекційних

36

36

лабораторних

-

-

Практичних (семінарських)

18

18

Види завдань та робіт (РГР, РПР, КР, КП)

-

-

Обсяг часу на СРС, год.

66

66

Індивідуальна робота, год.

-

-

Підсумкова форма контролю

І – екзаменЗ – залік

І

ІРОЗПОДІЛ ЗА СЕМЕСТРАМИ ТА МОДУЛЯМИ
Найменування змістових модулів

Кількість годин (ауд. / СРС)

Лекції

Практичні заняття

СРС

Семестровий модуль 1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 Макроекономіка як наука. Макроекономічні показники та національний ринок

1

Макроекономіка як наука

2

0,5

5

2

Макроекономічні показники в системі національних рахунків

4

2,5

6

3

Ринок праці та соціальна політика

2

1

5

4

Товарний ринок та економічна рівновага

4

2

6

5

Грошовий ринок

4

2

5

6

Інфляційний механізм

2

2

5

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 Інвестиції. Економічна динаміка. Держава та її роль в макроекономічному регулюванні

7

Споживання домогосподарств

2

1

7

8

Приватні інвестиції

2

1

5

9

Сукупні витрати приватної економіки та економічна рівновага

2

1

5

10

Економічна динаміка

2

1

5

11

Держава в системі макроекономічного регулювання

6

2

6

12

Механізм зовнішньоекономічної діяльності

4

2

6
Всього

36

18

66


3 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

3.1 Лекційні заняття
Семестровий модуль 1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ РИНОК
Лекція № 1

Тематика лекції МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА

Макроекономіка: місце і роль в розвитку економічної теорії. Основні макроекономічні суб’єкти та їхня взаємодія. Предмет, об’єкт та функції макроекономіки як науки. Макроекономіка як теоретична основа економічної політики. Інструментарій макроекономічного регулювання. Методологія макроекономічних досліджень. Основні етапи розвитку макроекономіки.Література: 2, 3, 10, 16
Лекція № 2

Тематика лекції МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХНКІВ

Модель економічного кругообігу. Система національних рахунків як міжнародний стандарт макроекономічного рахівництва. Основні макроекономічні показники. Номінальний та реальний ВВП. Дефлятор ВВП. Темп зростання та темп приросту.Література: 4, 5, 8, 18,20
Лекція № 3

Тематика лекції РИНОК ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Зайнятість та безробіття. Ринок праці та механізм його функціонування. Державне регулювання зайнятості. Економічна нерівність та політика соціального захисту населення.Література: 1,6,9, 16,19
Лекція № 4

Тематика лекції ТОВАРНИЙ РИНОК ТА ЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА

Структура сукупного попиту. Фактори, які впливають на споживчий попит, інвестиційний попит, попит держави та попит закордону. Сукупна пропозиція та фактори, що її визначають. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції. Мультиплікатор у моделі AD – AS.Література: 7, 16,17, 18,21
Лекція № 5

Тематика лекції ГРОШОВИЙ РИНОК

Пропозиція грошей. Грошова база та її компоненти. Попит на гроші. Процентна ставка як ціна на гроші. Банківська система та ефект мультиплікатора. Грошово-кредитне регулювання економіки.Література: 3,12, 14,16, 18
Лекція № 6

Тематика лекції ІНФЛЯЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ

Сутність та види інфляції. Темп інфляції та методи його обчислення. Причини та наслідки інфляції. Інфляційні очікування. Інфляція і безробіття. Крива Філіпса.Література: 4,13, 16,17

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2ІНВЕСТИЦІЇ. ЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА. ДЕРЖАВА ТА ЇЇ РОЛЬ В МАКРОЕКОНМІЧНОМУ РЕГУЛЮВАННІ
Лекція № 7

Тематика лекції – СПОЖИВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Доходи домогосподарств як джерело споживання. Зв'язок між диференціацією доходів і споживанням: крива Лоренца, децільний коефіцієнт, коефіцієнт Джині. Кейнсіанська функція споживання. Гранична схильність до споживання та заощаджень. Функції споживання з урахуванням фактору часу. Теорія Фішера про міжчасовий вибір споживачаЛітература: 5,14, 18,20
Лекція № 8

Тематика лекції – ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Інвестиції в основний капітал. Проста інвестиційна функція. Кейнсіанська та неокласичні функції інвестицій. Модель простого акселератора. Заощадження та інвестиціїЛітература: 15,16, 18
Лекція № 9

Тематика лекції – СУКУПНІ ВИТРАТИ ПРИВАТНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА

Модель «витрати-випуск». Модель «вилучення-ін’єкції». Мультиплікатор автономних витрат. Рецесійний та інфляційний розриви. Рівноважний ВВП в умовах різного рівня зайнятості.Література: 9,16,17

Лекція № 10

Тематика лекції – ЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА

Основні засади теорії економічного зростання, сутність та фактори. Модель економічного зростання Домара-Харрода. Модель економічного зростання Солоу. Основні теорії економічного циклу. Модель мультиплікатора-акселератораЛітература: 11,16, 17,18
Лекція № 11

Тематика лекції – ДЕРЖАВА В СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Роль держави у змішаній економіці. Вплив держави на умови формування економічної рівноваги. Класична теорія як теоретична база державного невтручання в економіку. Кейнсіанська теорія як теоретична база державного регулювання економіки. Альтернативні макроекономічні теоріїЛітература: 13,18, 20
Лекція № 12

Тематика лекції – МЕХАНІЗМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Міжнародні економічні відносини і теорія порівняльних переваг. Платіжний баланс. Валютний курс. Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП. Механізм зовнішньоекономічної політикиЛітература: 19,22, 23
3.2 Практичні заняття


Обсяг в годинах

Назва та стислий зміст роботи

Мета роботи

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ РИНОК

0,5

Заняття № 1 – МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА

Макроекономіка: місце і роль в розвитку економічної теорії. Основні макроекономічні суб’єкти та їхня взаємодія.

Предмет, об’єкт та функції макроекономіки як науки. Макроекономіка як теоретична основа економічної політики. Інструментарій макроекономічного регулювання.

Методологія макроекономічних досліджень.

Основні етапи розвитку макроекономіки.


Знати основні риси макроекономічної теорії, її значення в ринковій економіці та основні етапи розвитку; розуміти інструментарій макроекономічного регулювання

2,5

Заняття № 2 – МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХНКІВ

Модель економічного кругообігу

Система національних рахунків як міжнародний стандарт макроекономічного рахівництва.

Основні макроекономічні показники

Номінальний та реальний ВВП. Дефлятор ВВП.

Темп зростання та темп приростуЗнати методологічні принципи системи національних рахунків; основні категорії системи національних рахунків: інституціональна одиниця, сектори, економічні операції, рахунки.

Знати та вміти застосовувати на практиці основні методи розрахунку ВВП і ВНП (за видатками та доходами); взаємозв’язок валового національного продукту (ВНП) з валовим внутрішнім продуктом (ВВП), з чистим національним продуктом (ЧНП), з національним доходом (НД), з особистим доходом, з доходом кінцевого використання. Розуміти відмінності між номінальним та реальним ВВП. Використання ВНП та НД для визначення рівня життя. Чистий економічний добробут (ЧЕД).1

Заняття № 3 – РИНОК ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Зайнятість та безробіття

Ринок праці та механізм його функціонування

Державне регулювання зайнятості

Економічна нерівність та політика соціального захисту населення


Знати, розуміти і вміти обчислити: Зайнятість і безробіття. Населення як джерело робочої сили. Показники рівня використання робочої сили: рівень зайнятості, рівень безробіття, коефіцієнт участі в робочій силі. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне, природнє. Повна зайнятість, неповна зайнятість, надмірна зайнятість. Обчислення природного рівня безробіття.

Механізм ринку праці. Неокласична теорія ринку праці. Неокласична функція попиту на працю. Неокласична функція пропозиції праці. Графічна інтерпретація неокласичної моделі ринку праці. Кейнсіанська теорія ринку праці. Кейнсіанська функція попиту на працю. Кейнсіанська функція пропозиції праці. Графічна інтерпретація кейнсіанської моделі ринку праці.

Соціально-економічні наслідки від безробіття. Закон Оукена.


2

Заняття № 4 – ТОВАРНИЙ РИНОК ТА ЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА

Структура сукупного попиту. Фактори, які впливають на споживчий попит, інвестиційний попит, попит держави та попит закордону.

Сукупна пропозиція та фактори, що її визначають.

Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції.

Мультиплікатор у моделі AD – AS.


Знати, розуміти і вміти обчислити:

Структура сукупного попиту. Фактори, які впливають на споживчий попит, інвестиційний попит, попит держави та попит закордону.

Крива сукупного попиту AD. Цінові та нецінові фактори, що визначають сукупний попит.

Сукупна пропозиція та фактори, що її визначають. Крива сукупної пропозиції AS. Цінові та нецінові фактори, що визначають сукупну пропозицію.

Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції. Три варіанти макро рівноваги.

Мультиплікатор у моделі AD – AS.2

Заняття № 5 – ГРОШОВИЙ РИНОК

Пропозиція грошей. Грошова база та її компоненти.

Попит на гроші. Процентна ставка як ціна на гроші.

Банківська система та ефект мультиплікатора.

Грошово-кредитне регулювання економіки.


Знати, розуміти і вміти обчислити:

Пропозиція грошей. Сутність пропозиції грошей та грошові агрегати. Грошова база і її компоненти: готівка і банківські резерви, обов’язкові й надлишкові резерви. Грошовий мультиплікатор, коефіцієнт готівки, резервна норма. Мультиплікація грошової бази банківською системою. Грошова пропозиція як функція процентної ставки і крива пропозиції грошей.

Попит на гроші. Класична теорія попиту на гроші. Рівняння грошового попиту кількісної теорії грошей. Кейнс про мотиви попиту на гроші. Кейнсіанське рівняння попиту на гроші і функція попиту на гроші. Процентна ставка як ціна грошей

Механізм грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку. Роль банківської системи в формуванні та функціонуванні грошового ринку.2

Заняття № 6 – ІНФЛЯЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ

Сутність та види інфляції. Темп інфляції та методи його обчислення.

Причини та наслідки інфляції. Інфляційні очікування.

Інфляція і безробіття. Крива Філіпса.Знати, розуміти і вміти обчислити:

Сутність та види інфляції. Темп інфляції та методи його обчислення. Види інфляції залежно від її темпів: помірна, галопуюча, гіперінфляція. Інфляція попиту, інфляція витрат. Очікувана і неочікувана інфляція.

Причини та наслідки інфляції. Кейнсіанська теорія щодо причини інфляції та її недоліки. Роль грошей в інфляційному механізмі: монетаристський та кейнсіанські підходи.Чинники інфляції попиту і витрат. Інфляційні очікування. Наслідки високої інфляції.

Інфляція і безробіття. Крива Філіпса.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

ІНВЕСТИЦІЇ. ЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА. ДЕРЖАВА ТА ЇЇ РОЛЬ В МАКРОЕКОНМІЧНОМУ РЕГУЛЮВАННІ

1

Заняття № 7 – СПОЖИВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Доходи домогосподарств як джерело споживання. Зв'язок між диференціацією доходів і споживанням: крива Лоренца, децільний коефіцієнт, коефіцієнт Джині.

Кейнсіанська функція споживання. Гранична схильність до споживання та заощаджень.

Функції споживання з урахуванням фактору часу. Теорія Фішера про міжчасовий вибір споживачаЗнати, розуміти і вміти обчислити:

Доходи домогосподарств як джерело споживання. Доходи і витрати домогосподарств у моделі економічного кругообігу. Особистий дохід у приватній закритій економіці та його складові. Особистий дохід у приватній закритій економіці та його складові. Особистий наявний дохід у приватній закритій економіці: його кількісна визначеність та розподіл. Заощадження та споживання домогосподарств. Зв’язок між диференціацією доходів і споживанням: крива Лоренца, децільний коефіцієнт, коефіцієнт Джині.

Кейнсіанська функція споживання. Гранична схильність до споживання та заощаджень. Чинники, що впливають на граничну схильність до споживання. Гранична схильність до споживання та заощаджень. Гранична схильність до споживання та заощаджень. Середня схильність до споживання та заощаджень. Індуцьоване та автономне споживання. Чинники автономного споживання: багатство, заощадження.

Функції споживання з урахуванням фактору часу. Теорія Фішера про міжчасовий вибір споживача. Вплив на споживання поточного доходу, заощаджень та позик. Гіпотеза життєвого циклу Модільяні. Функція споживання за гіпотезою життєвого циклу. Гіпотеза постійного доходу. Функція споживання за гіпотезою постійного доходу.1

Заняття № 8 – ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Інвестиції в основний капітал.

Проста інвестиційна функція. Кейнсіанська та неокласичні функції інвестицій

Модель простого акселератора

Заощадження та інвестиції


Знати, розуміти і вміти обчислити:

Інвестиції в основний капітал. Кейнсіанська функція інвестицій. Гранична ефективність капіталу. Графічна та математична інтерпретація кейнсіанської функції інвестицій. Неокласична функція інвестицій. Бажаний обсяг капіталу, граничні витрати на капітал, очікуваний обсяг виробництва. Модель гнучкого акселератора. Математична інтерпретація кейнсіанської функції інвестицій. інтерпретація неокласичної функції інвестицій.

Проста інвестиційна функція. Процентна ставка і прибутковість інвестиційних проектів. Бухгалтерський метод визначення прибутковості інвестиційних проектів. Метод чистої дисконтованої вартості. Графічна інтерпретація простої інвестиційної функції. Зміна автономних інвестицій та її графічна інтерпретація. Чинники автономних інвестицій: технічний прогрес, рівень забезпеченості основним капіталом, податки на підприємців, ділові очікування Інвестиції в основний капітал. Кейнсіанська функція інвестицій. Гранична ефективність капіталу. Графічна та математична інтерпретація кейнсіанської функції інвестицій. Неокласична функція інвестицій. Бажаний обсяг капіталу, граничні витрати на капітал, очікуваний обсяг виробництва. Математична інтерпретація неокласичної функції інвестицій.

Модель простого акселератора.

Заощадження та інвестиції. Заощадження як джерело і фінансове обмеження інвестицій. Залежність заощаджень від доходу. рівновага між заощадженнями та інвестиціями як закон-тенденція. Класичний механізм урівноваження заощаджень з інвестиціями. Кейнсіанський механізм урівноваження заощаджень з інвестиціями. Роль фінансової системи в трансформації заощаджень в інвестиції. Фінансові посередники.


1

Заняття № 9 – СУКУПНІ ВИТРАТИ ПРИВАТНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА

Модель «витрати-випуск»

Модель «вилучення-ін’єкції»

Мультиплікатор автономних витрат. Рецесійний та інфляційний розриви.

Рівноважний ВВП в умовах різного рівня зайнятості


Знати, розуміти і вміти обчислити:

Сукупні витрати і рівноважний ВВП. Визначення рівноважного ВВП на основі методу «витрати–випуск». Фактичні та заплановані витрати. Модель «кейнсіанський хрест». Визначення рівноважного ВВП за методом «вилучення–ін’єкції». Заплановані та незаплановані інвестиції. Модель «заощадження–інвестиції».

Мультиплікатор витрат. Індуційовані й автономні витрати. Алгебраїчна модель простого мультиплікатора та його сутнісне визначення. Механізм мультиплікації автономних витрат. Ефект мультиплікатора та його математична та графічна інтерпретація.

Сукупні витрати і потенційний ВВП. Рецесійний розрив як наслідок дефіциту автономних витрат в умовах неповної зайнятості. Графічна та математична інтерпретація рецесійного розриву. Інфляційний розрив як наслідок надлишку автономних витрат в умовах повної зайнятості. Графічна та математична інтерпретація інфляційного розриву.1

Заняття № 10 – ЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА

Основні засади теорії економічного зростання, сутність та фактори

Модель економічного зростання Домара-Харрода

Модель економічного зростання Солоу

Основні теорії економічного циклу. Модель мультиплікатора-акселератора


Знати, розуміти і вміти обчислити:

Основні засади теорії економічного зростання. Два способи збільшення обсягів виробництва. сутність економічного зростання та його показники. Економічне зростання та економічний розвиток. Екстенсивне та інтенсивне зростання економіки. Основні положення кейнсіанської теорії економічного зростання. основні положення неокласичної теорії економічного зростання.

Модель Солоу. Основні передумови моделі Солоу. Вплив нагромадження капіталу на капіталоозброєність. Умови формування стійкої капіталоозброєності. Вплив приросту населення на капіталоозброєність. Граничні інвестиції. Вплив технічного прогресу на капіталоозброєність через зростання ефективності праці. Технічний прогрес як нескінчений фактор економічного зростання. Золоте правило нагромадження капіталу.

Джерела економічного зростання. Внесок факторів виробництва в економічне зростання. Рівняння, що описує внесок капіталу і праці у приріст продукту. Внесок технічного прогресу в приріст продукту. Рівняння, що описує економічного зростання з урахуванням усіх факторів. Залишок Солоу.

Економічні цикли. Сутність та структура економічного циклу. Характеристика фаз економічного циклу. Два напрями теорій економічного циклу. Основні теорії економічного циклу. Модель мультиплікатора-акселератора.


2

Заняття № 11 – ДЕРЖАВА В СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Роль держави у змішаній економіці

Вплив держави на умови формування економічної рівноваги

Класична теорія як теоретична база державного невтручання в економіку

Кейнсіанська теорія як теоретична база державного регулювання економіки

Альтернативні макроекономічні теоріїЗнати, розуміти і вміти обчислити:

Роль держави в економічному кругообігу. Модель економічного кругообігу з урахуванням держави. Державні видатки. Позики уряду. Перерозподільна функція держави. Стабілізаційна функція держави.

Вплив держави на умови формування економічної рівноваги. Модель економічної рівноваги за методом «витрати–випуск». Трансформація функції споживання з урахуванням держави. Модель економічної рівноваги за методом «вилучення–ін’єкції». Вплив держави на кількісну визначеність приватних заощаджень. Державні та національні заощадження. Рівновага між національними заощадженнями та національними інвестиціями. Рівновага між приватними інвестиціями і внутрішніми джерелами їх фінансування.

Дискреційна фіскальна політика. Вплив державних закупівель на ВВП. Мультиплікатор витрат у змішаній закритій економіці. Вплив чистих податків на ВВП. Мультиплікатор податків. Спільний вплив фіскальних інструментів на ВВП і державний бюджет. Мультиплікатор збалансованого бюджету.

Не дискреційна (автоматична) фіскальна політика. Автоматичні чисті податки як вмонтовані стабілізатори. Стабілізаційний вплив на економіку не дискреційної фіскальної політики в умовах падіння та зростання обсягів виробництва. ефект гальмування динаміки ВВП.

Сутність монетарної політики. Кінцеві цілі монетарної політики та зв'язок між ними. Проміжні цілі монетарної політики та проблема їх вибору. Інструменти монетарної політики: операції на відкритому ринку, операції на валютному ринку, облікова (дисконтна) ставка, нормативи обов’язкового резервування.

Монетарна політика в моделі ADAS. Монетарна політика на основі каналу «процентна ставка – інвестиції». Наслідки впливу на економіку стимулюючої монетарної експансії в короткостроковому періоді та їх графічна інтерпретація. Наслідки впливу на економіку монетарної експансії в довгостроковому періоді та їх графічна інтерпретація. Нейтральність грошей у довгостроковому періоді.


2

Заняття № 12 – МЕХАНІЗМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Міжнародні економічні відносини і теорія порівняльних переваг

Платіжний баланс

Валютний курс

Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП

Механізм зовнішньоекономічної політикиЗнати, розуміти і вміти обчислити:

Платіжний баланс. сутність та методологія складання платіжного балансу. Дебетові та кредитові операції. Еквівалентний обмін цінностей і трансферти. Автономна стаття «Помилки та упущення». Рахунок поточних операцій та його складові. Рахунок капітальних операцій і зміст його складових. Взаємозв’язки рахунків. Модель платіжного балансу. Модель балансу автономних операцій. Резервні активи як регулююча стаття платіжного балансу.

Валютний курс. Валюта та його види. Номінальний валютний курс і способи котирування валюти. Чинники, що впливають на номінальний валютний курс. Паритет купівельної спроможності. Фіксований і плаваючий валютний курс. Модель реального валютного курсу. Двосторонній і багатосторонній валютний курс.

Вплив зовнішньої торгівлі на економіку. Вплив зовнішньої торгівлі на умови формування рівноважного ВВП, обчисленого за методом «витрати–випуск». Гранична схильність до імпорту. Функція споживання у відкритій економіці. Вплив зовнішньої торгівлі на умови формування економічної рівноваги, визначеної за методом «вилучення–ін’єкції». Країна як чистий дебітор або як чистий кредитор. Чинник, що впливають на чистий експорт. Функція чистого експорту. Вплив чистого експорту на ВВП, мультиплікатор витрат у відкритій економіці.
3.3 Зміст самостійної роботи
Самостійна робота виконується студентами згідно з розподілом годин за темами і включає в себе різні види самостійної роботи: вивчення конспекту лекцій та літературних джерел, підготовка до практичних занять, тестів та контрольних робіт, самостійне вивчення окремих питань курсу, підготовка рефератів, доповідей.

4 ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (екзамену)

 1. Економічна система, її особливості та типи.

 2. Рахунки національного доходу і платіжний баланс.

 3. Поняття і цілі макроекономіки.

 4. Методи регулювання зовнішньої торгівлі.

 5. Які функції виконує макроекономіка як наука, що є складовою економічної теорії.

 6. Обмінні курси і конвертованість валют.

 7. Взаємодія макроекономічних суб’єктів у моделі кругообігу.

 8. Неокласична модель економічного зростання Солоу та його “Золоте правило”.

 9. Реальний і номінальний ВВП. Цінові індекси.

 10. Неокейнсіанська модель економічного зростання Харрода-Домара.

 11. Реальний і номінальний ВВП. Цінові індекси.

 12. Міжнародна торгівля та її джерела. Теорія порівняльних переваг.

 13. Реальний і номінальний ВВП. Цінові індекси.

 14. Міжнародна торгівля та її джерела. Теорія абсолютних переваг.

 15. Робоча сила, зайняті, безробітті, економічно активне та пасивне населення.

 16. Грошово-кредитна політика держави, її основні інструменти.

 17. Представте двосекторну модель макроекономіки закритого типу.

 18. Валютний курс. Котирування валют.

 19. Розкрийте зміст макроекономіки як науки. Назвіть предмет та об’єкт її дослідження, основні завдання макроекономіки.

 20. Інфляція: суть та види інфляції. Темп інфляції

 21. Зайнятість та безробіття: суть, взаємозалежність.

 22. Інвестиції та фактори інвестування.

 23. Банківська система та грошова пропозиція.

 24. Номінальний та реальний ВВП

 25. Дайте визначення зайнятості. Які види зайнятості ви знаєте. Представте формулу розрахунку рівня зайнятості населення.

 26. Роль держави в змішаній економіці

 27. Методи обчислення ВВП

 28. Економічне зростання і економічний розвиток.5 РОЗПОДІЛ БАЛІВ (КРЕДИТІВ EСTS)

Для оцінки знань студентів застосовується рейтингова система, яка включає наступні види контролю та його результати в балах (див. наст. табл.).Система оцінювання знань студентів за відповідними видами робіт: лекційні заняття (проведення колоквіумів) та практичні (комплексна самостійна робота по темі)Вид роботи:

бали

К-ть кредитів

Модуль І

Змістовий модуль 1

комплексна самостійна робота по темі (теоретичні питання / тестові завдання/ ситуаційні задачі / задачі для розв’язку

2

2

Змістовий модуль 2

/-/-/

6

Змістовий модуль 3

/-/-/

3

Змістовий модуль 4

/-/-/

5

Змістовий модуль 5

/-/-/

6

Змістовий модуль 6

/-/-/

8

Модульний контроль І

колоквіум 1

20

Модуль ІІ

Змістовий модуль 1

комплексна самостійна робота по темі (теоретичні питання / тестові завдання/ ситуаційні задачі / задачі для розв’язку

3

2

Змістовий модуль 2

/-/-/

3

Змістовий модуль 3

/-/-/

3

Змістовий модуль 4

/-/-/

3

Змістовий модуль 5

/-/-/

8

Змістовий модуль 6

/-/-/

6

Модульний контроль ІІ

колоквіум 2

20

Самостійне вивчення окремих питань

вивчення конспекту лекцій та літературних джерел, підготовка до практичних занять, тестів та контрольних робіт, самостійне вивчення окремих питань курсу, підготовка рефератів, доповідей.

4Разом
100

4


6 СИСТЕМА ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Оцінка роботи студента над засвоєнням дисципліни здійснюється шляхом структурного (лекційні заняття), поточного (практичні заняття) і семестрового (екзамен) контролю.

Засвоєння теоретичних знань перевіряється шляхом тестування та письмового опитування за відповідними модулями з можливістю отримати 20 балів за перший та другий модулі.

Виконання студентом самостійних завдань максимально оцінюється 4-ма балами. Робота і активність студента на практичних та семінарських заняттях оцінюється в межах 55 балів.

Студент отримує семестрову оцінку відповідно до набраної протягом семестру кількості балів.

До екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в балах поточного контролю та іспиту. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в чотирьохбальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку

Для оцінки якості засвоєння дисципліни в РСО запроваджена 100 бальна шкала. Шкали оцінювання та визначення навчання наведені в наступній таблиці:


Національна

Університетська

(в балах)ЕСТS

Визначення ЕСТS

Рекомендована

система оцінюванняВідмінно

90-100

А

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90-100

(відмінно)Добре

82-89

В

Дуже добре - вище середнього рівня з кількома помилками

75-89

(добре)


75-81

С

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

Задовільно

67-74

D

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

60-74

(задовільно)60-66

Е

Достатньо - виконання задовольняє мінімальні критерії

Незадовільно

35-59

FX

Незадовільно - потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік або складати екзамен

35-59

(незадовільно із можливістю повторного складання екзамену)0-34

F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота

0-34

(незадовільно із обов’язковим повторним вивченням модуля)


Оцінка “відмінно” виставляється при умові дуже доброго засвоєння теоретичного матеріалу. Студент має глибокі і об’єктивні знання, може самостійно творчо мислити і вирішувати практичні завдання; вміє синтезувати знання різних тем курсу. Володіє методичними прийомами та матеріалами періодичних видань по дисципліні, ритмічно працює над виконанням завдань самостійної роботи.

Оцінка “добре” ставиться при доброму засвоєнні навчального матеріалу. Студент має достатні знання в межах матеріалу програми, добре володіє понятійним апаратом, добре справляється із практичними завданнями, самостійною роботою.

Оцінка “задовільно” ставиться тоді, коли студент має знання в межах вивчення основного матеріалу, але порівняно слабо володіє понятійним апаратом, неточно пояснює основні положення, невпевнено узагальнює інформаційний матеріал та робить неточні висновки. Має труднощі у вирішенні практичних завдань, слабо орієнтується в інформації періодичних видань.

Оцінка “незадовільно” ставиться тоді, коли студент не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки. Працює над програмним матеріалом несистематично.
7 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Основна література

 1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підручник / За ред.. В.Д. Базилевича. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 743 с.

 2. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: практикум: навч. посіб. / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик; за ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: Знання, 2010. – 550 с.

 3. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, доп. - К.: Атіка, 2009. – 368с.

 4. Калініченко О. В., Плотник О. Д. Макроекономіка. Практикум: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. — 656 с.

 5. Макроекономіка: відеолекції. КНЕУ. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://feu.kneu.edu.ua/ua/depts4/mdu/.../videomacro


Додаткова література

 1. Базилевич В.Д, Базилевич К.С, Баластрик Л.О. Макроекономіка. – К.: Знання, 2008. – 851с.

 2. Батура О.В., Івашина О.Ф., Новікова Л.Ф. Макроекономіка: Навч. Посібник. – К.: ТОВ "Центр учбової літератури", 2007.

 3. Бутук О.І. Макроекономіка. Тренінг-курс. Навчальний посібник, – К.: Знання, 2007.

 4. Вінниченко І.І. Макроекономіка. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

 5. Долан З. Дж., Линдсей Д. Е. Макроэкономика. /Пер. с англ. - С.-Петербург: Питер, 2008.

 6. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. /Пер. с англ.-М.: 1997.

 7. Макконелл К., Брю М. Экономикс: принципы, проблемы, политика. В 2-х томах. / Пер. с англ.– М.: Республика. – 2005.

 8. Макроекономіка та макроекономічна політика. – К.: Знання, 2008.

 9. Макроэкономика: уч. пособие/Под. ред. проф. Николаевой, М.:"Финстатинформ", 2006.

 10. Манків Г. Макроекономіка. – К.: Основи. – 2006.– 588 с.

 11. Малиш Н. А. Макроекономіка: Навч. посіб.: 2-ге вид., випр. – К.: МАУП, 2004. – 184 с.

 12. Савченко А.Г., Пасічник О.В. Макроекономіка. – К.: КНЕУ, 2006. – 176 с.

 13. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка: Підручник. – К.: ”Либідь”, 1999. – 288  с.

 14. Самуельсон П., Нордгауз В. Макроекономіка/ Пер. с англ. – К.: Основи, 1995.

 15. Селищев А.С. Макроэкономика-СПб.: Изд-во «Питер». – 2000.

 16. Экономика. Учебник. / Под ред. Булатова А.С. – М.: 2002.

 17. Экономика. Учебное пособие. / Под ред. Э.А. Кузнецова. Х.: «Одиссей», 2008. – 512 с.

 18. Экономическая теория / Под общ. ред. В.И. Видяпина и др. – М.: ИНФРА – М, 2003. – 714 с.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка