Робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі»
Сторінка1/3
Дата конвертації10.06.2018
Розмір0,52 Mb.
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ

ЗАТВЕРДЖЕНО:


В.о. першого проректора

______________ О.М. Трунов

„___”_______________2017 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Охорона праці в галузі»


другого (магістерського) рівня вищої освіти

галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

спеціальності 222 «Медицина»

Миколаїв 2017

Робоча програма з « «Охорона праці в галузі» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 «Медицина»

Укладач ПРОГРАМИ: Грищенко Г.В. канд. медичних наук, доцент

затверджена на засіданні кафедри «засіданні кафедри «Медико-біологічних основ фізичного виховання та фізичної реабілітації».

Розробник: Грищенко Г.В., доцент, к.мед.н.

Протокол від. “29” серпня 2017 року № 1

Завідувач кафедри проф. Кочіна М.Л.
Схвалено науково-методичною радою факультету фізичного виховання і спорту

Протокол від “30” серпня 2017 року № 1

Голова проф. Чернозуб А.А.
Робочу програму погоджено:


 • Директор медичного інституту _____________ Грищенко Г.В. • начальник навчально-методичного відділу _________ Потай І.Ю.


 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень магістр

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчанняКількість кредитів – 3

Галузь знань: 22 «Охорона здоров’я»

Основна

Напрям підготовки

222 «Медицина»Модулів – 1
Рік підготовки - 2-й

Змістових модулів – 3

Семестр - 3

Всього годин: - 90

Лекції - 10 год.

Тижневих годин:

аудиторних – 2 год.

самостійних – 4 год.


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


Практичні - 20 год.

Самостійна робота - 60 год.

Вид контролю: залік

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить – 1:2

ВСТУП

Програма вивчення навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» складена відповідно до проекту Стандарту вищої освіти України

другого (магістерського) рівня вищої освіти

галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

спеціальності 222 «Медицина»

обговореного на XIII Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» (12-13 травня 2016 року, м. Тернопіль); примірного навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у вищих навчальних закладах МОЗ України за спеціальністю 222 «Медицина» кваліфікації освітньої «Магістр медицини», кваліфікації професійної «Лікар», затвердженого 26.07.2016 в. о. Міністра охорони здоров’я В. Шафранським; Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України 15.04.2014.Опис навчальної дисципліни. Програма вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі» призначена для вищих медичних закладів освіти України у відповідності до вимог кредитно-трансферної системи організації навчального процесу ECTS, заснованої на поєднанні технологій навчання за розділами та залікових кредитів оцінки – одиниць виміру навчального навантаження студента необхідного для засвоєння дисципліни або її розділу.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є шкідливі і небезпечні фактори виробничого середовища та система заходів захисту і збереження життя та здоров’я медичних працівників.

Міждисциплінарні зв’язки:

Вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі» спеціальності


222 «Медицина» кваліфікації освітньої «Магістр медицини», кваліфікації професійної «Лікар» здійснюється у ІІІ – ІV семестрах IІ року навчання та базується на знаннях основних природничо-наукових дисциплін: медичної біології, медичної та біологічної фізики, біологічної та біоорганічної хімії, анатомії людини, гістології, цитології та ембріології, латинської мови, історії медицини,безпеки життєдіяльності, основ біоетики та біобезпеки й інтегрується з цими дисциплінами. Створює засади для наступного вивчення клінічних і гігієнічних дисциплін. Закладає основи формування знань, умінь та навичок,виховання морально-етичних цінностей, які визначаються кінцевими цілями програми,необхідних у подальшій професійній діяльності.

Програма навчальної дисципліни складається з одного модулю, трьох змістових модулів:

1.Змістовий модуль 1. «Загальні питання охорони праці».

2. Змістовий модуль 2. «Особливості умов праці в медичній галузі».

3. Змістовий модуль 3. «Спеціальні питання охорони праці в медичній галузі».

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” єформування у майбутніх фахівців знань, умінь і компетенцій, а також виховання культури безпекидля забезпечення ефективного управління охороною праці в медичній галузі, створення сприятливих умов виробничого середовища і безпеки праці згідно з чинними законодавчими та нормативно-правовими актамидля реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я медичних працівників.

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” є забезпечення збереження життя, здоров’я і працездатності медичних працівників у виробничих умовах шляхом застосування комплексу законодавчих, організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних та інших заходів,виховання морально-етичних цінностей, спрямованих на профілактику виробничого травматизму та виникнення професійних і виробничо обумовлених захворювань.

1.3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах результатів навчання у Стандарті).

Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами компетентності: • інтегральні:Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій,і характеризується комплексністю таневизначеністю умов і вимог.Здатність особистості до організації інтегрального гуманітарного освітнього просторута формування культури безпеки.

 • загальні:Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. Здатність до здійснення саморегуляції, ведення здорового способу життя, здатність до адаптації та дії в новій ситуації. Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно навченим. Визначеність і наполегливість щодо вирішення поставлених завдань і виконання взятих обов’язків. Здатність діяти соціально відповідально та з громадською свідомістю. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

 • спеціальні (фахові, предметні):Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів. Здатність до планування профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб. Здатність до обробки соціальної, економічної та медичної інформації. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища на стан здоров’я населення (індивідуальне, сімейне, популяційне). Здатність до оцінки впливу соціально-економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції.

Деталізація компетентності відповідно до дескрипторів НРК у формі “Матриці компетентностей”.

Результати навчання:

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна дисципліна. 1. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів охорони праці медичних працівників.

 2. Здатність до оцінки професійних ризиків.

 3. Здатність до планування профілактичних та протиепідемічних заходів щодо професійних, виробничо обумовлених і внутрішньо лікарняних хвороб.

 4. Здатність до проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо професійних, виробничо обумовлених і внутрішньо лікарняних хвороб.

 5. Здатність до обробки соціальної, економічної та медичної інформації.

 6. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення.

 7. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища на стан здоров’я населення (індивідуальне, сімейне, популяційне).

 8. Здатність до оцінки впливу соціально-економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції.

 9. Дотримуватися здорового способу життя, користуватися прийомами саморегуляції та самоконтролю.

 10. Усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, свободами та обов’язками, принципами культури безпеки, підвищувати загально-освітній культурний рівень.

 11. Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності.

Результати навчання для дисципліни - сукупність знань, умінь, навичок, інших форм компетентності, набутих особою у процесі навчання згідно зі стандартом вищої освіти, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти.

Згідно зі стандартами вищої освіти студенти повинні:Знати:

 • Зв’язок між станом здоров’я працюючих та впливом шкідливих і небезпечних виробничих факторів.

 • Вимоги законодавчих і нормативних актів про охорону праці медичних працівників.

 • Вимоги до забезпечення охорони праці медичного персоналу в сучасних умовах.

 • Основні принципиі підходи (стратегії) до забезпечення безпеки в лікувально-профілактичних закладах.

Вміти:

 • Робити висновки про наявність впливу шкідливих та небезпечних виробничих факторів на організм медичних працівників.

 • Обґрунтовувати проведення профілактичних заходів у відповідності до основ чинного законодавства України.

 • Планувати заходи по дотриманню здорового способу життя, особистої гігієни та впроваджувати їх в практику охорони здоров’я.

 • Узгоджувати плани проведення профілактичних заходів з планами розвитку територіальних, адміністративних та виробничих одиниць.

 • Аналізувати й оцінювати небезпечні для життя, здоров’я і професійної діяльності ситуації та самостійно приймати рішення про вжиття термінових заходів.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, 3,0 кредити ЄКТС.

Програма навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі» структурована і представлена одним модулем, який містить три змістових модулі відповідно до вимог розробки навчальних програм навчальних дисциплін.


 • Змістовий модуль 1. “Загальні питання охорони праці”.

 • Змістовий модуль 2. “Особливості умов праці в медичній галузі”.

 • Змістовий модуль 3. “Спеціальні питання охорони праці в медичній галузі”.

Видами навчальної діяльності студентів, згідно з навчальним планом є: а) лекції; б) практичні заняття; в) самостійна робота студентів. Тематичні плани лекцій, практичних занять та самостійної роботи забезпечують вивчення усіх тем, що входять до складу модулю.

Лекції мають на меті систематизувати основи наукових знань з дисципліни, розкрити стан і перспективи розвитку медичної науки, сконцентрувати увагу на найскладніших та актуальних питаннях. Перевага віддається лекціям проблемним, оглядовим та концептуально-аналітичним. Лекція стає процесом під час якого у студентів формуються знання, забезпечуються мотиваційний компонент і загально-орієнтований етап оволодіння науковими знаннями. Посилюється роль лекцій в якісному управлінні самостійною роботою. Лекції читаються керівним складом кафедри, професорами та доцентами. До читання лекцій, як виняток, можуть допускатися найдосвідченіші науково-педагогічні працівники, переважно ті, які мають науковий ступінь або вчене звання.

Практичні заняття є видом навчальних занять, на яких науково-педагогічні працівники, разом із студентами, проводять детальний розгляд окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формують уміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентами відповідно сформульованих завдань, виховання культури безпеки.

Практичні заняття проводяться у складі навчальної групи з метою відпрацювання практичних навичок щодо основних принципів охорони праці медичних працівників, взаємозв’язків між станом здоров’я та впливом шкідливих і небезпечних факторів, передбачення негативних наслідків впливу небезпечних факторів на організм людини та розробки відповідних профілактичних заходів. Тривалість одного практичного заняття згідно навчального плану та з урахуванням нормативів тижневого аудиторного навантаження студентів складає 2академічні години.Самостійна робота студента – є основним способом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Самостійна робота студентів забезпечується комплексом навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни: підручники, навчальні посібники, матеріали кафедральних лекцій тощо. Методичні розробки для самостійної роботи студентів передбачають можливість проведення самоконтролю з боку тих, хто навчається. Для самостійної роботи, окрім того, рекомендується відповідна наукова та фахова література.Видом самостійної роботи є підготовка до практичного заняття та виконання індивідуальної самостійної роботи.

Індивідуальне завдання – форма організації навчання з метою поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. Видами індивідуальної роботи можуть бути: написання рефератів, доповідей для виступу з повідомленнями на практичних заняттях, участь у науково-практичних конференціях, олімпіадах, науково-дослідницька робота, тощо.
3. Структура навчальної дисципліни“ Охорона праці в галузі”


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

усього

у тому числі

лекції

семінари

сам. роб.


Змістовий модуль 1. Загальні питання охорони праці

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

10

2

2

6
Тема 2. Організація охорони праці в медичних установах та закладах вищої медичної освіти.

8

-

2

6

Тема 3. Гігієна та фізіологія праці, значення для створення безпечних умов праці

10

2

2

6

Разом за змістовим модулем 1.

28

4

6

18

Змістовий модуль 2. Особливості умов праці в медичній галузі

Змістовий модуль 2. Особливості умов праці в медичній галузі

Тема 4. Професійні шкідливості при виконанні функціональних обов’язків медичних працівників

10

2

2

6
Тема 5. Гігієнічна характеристика умов праці та стану здоров’я медичних працівників

8

-

2

6

Тема 6. Нещасні випадки та аварії в ЛПЗ, їх розслідування та облік

8

-

2

6

Разом за змістовим модулем 2

26

2

6

18

Змістовий модуль 3. Спеціальні питання охорони праці в медичній галузі

Змістовий модуль 3. Спеціальні питання охорони праці в медичній галузі

Тема 7. Гігієна та охорона праці в медичних закладах

10

2

2

6


Тема 8. Охорона праці в окремих структурних підрозділах ЛПЗ та вищих медичних навчальних закладах

8

-

2

6
Тема 9. Небезпечні інфекційні захворювання в роботі медичних працівників

10

2

2

6
Тема 10. Основи виробничої безпеки медичних працівників

8

-

2

6
Разом за змістовим модулем 3

36

4

8

24
Усього годин

90

10

20

60

Аудиторне навантаження – 33,3%; СРС – 66,6%.4.Теми лекційТема лекцій

Кількість годин

Змістовий модуль 1. Загальні питання охорони праці

1

Правові та організаційні основи охорони праці

2

2.

Гігієна та фізіологія праці, значення для створення безпечних умов праці

2

Змістовий модуль 2. Особливості умов праці в медичній галузі

3.

Професійні шкідливості при виконанні функціональних обов’язків медичних працівників

2

Змістовий модуль 3. Спеціальні питання охорони праці в медичній галузі

4

Гігієна та охорона праці в медичних закладах

2

5.

Небезпечні інфекційні захворювання у практиці медичного працівника

2
Всього

10
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка