Робоча програма навчальної дисципліни основи наукових досліджень галузі знань 0203 Гуманітарні наукиСкачати 301,66 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір301,66 Kb.
ТипРобоча програма
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Кафедра німецької мови

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________________В.О. Казимір

«______»___________20___ року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

галузі знань 0203 Гуманітарні науки

спеціальності 6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька)

факультету іноземної філології

20__ - 20___ навчальний рік


Розробники програми: Т. В. Боднарчук, кандидат педагогічних наук, доцент

Робочу програму ухвалено на засіданні кафедри німецької мови

Протокол № ___ від «____» ____________ 20__ року

Боднарчук Т. В., 20___ рік


 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників

Загальна характеристика

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

Ступінь вищої освіти

бакалавр


Назва галузі знань

0203 Гуманітарні науки


Спеціальність:

6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька)
Тип дисципліни:

Нормативна
Загальна

кількість годин – 90

Рік підготовки:

Змістових модулів – 12-й


Семестр
4-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи здобувачів вищої освіти – 4


16 год.

год.

Практичні, семінарські

14 год.

год.

Лабораторні
год.

Самостійна робота

60 год.

год.

Модульні

контрольні роботи

1
Вид підсумкового контролю: залік 1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Метою викладання навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» є засвоєння теоретичних засад та науково-дослідної роботи, оволодіння навичками та сучасними методами проведення наукових досліджень, сформувати у студентів цілісну систему знань про науково-дослідну роботу.


 1. ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» є:

 • сформувати у студентів цілісну систему знань про наукові дослідження, особливості їх проведення;

 • ознайомити студентів із організацією наукового знання та наукових досліджень у галузі філології;

 • репрезентувати діючі правила оформлення та опублікування наукових результатів в Україні та в Європі;

 • надати уявлення про різноманіття методів організації та проведення наукових досліджень;

 • забезпечити оволодіння майбутніми фахівцями вміннями здійснювати науково-пошукову діяльність, розвивати свій творчий потенціал;

 • розкрити специфічні ознаки, притаманні проведенню наукових досліджень у вищій школі;

 • підготувати студентів до проведення досліджень та написання кваліфікаційних робіт в рамках науково-дослідної роботи студентів;

 • підготувати студентів до публічних виступів на конференціях та до захисту дипломних та курсових робіт.
 1. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти таких результатів навчання:знати: поняття, зміст, мету та завдання, структурні елементи науки; класифікацію наук; теорію щодо диференціації та інтеграції у науці; структуру філологічних наук; парадигми лінгвістики – порівняльно-історичну, структурну, генеративну, функціональну, когнітивно-комунікативну; поняття методології, методу і методики; філософські (діалектичний, метафізичний та герменевтичний), загальнонаукові (аксіоматичний, гіпотетико-дедуктивний, історичний, системний), логічні (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія), емпіричні (спостереження, опис, підрахунок, вимірювання, порівняння, експеримент, моделювання), лінгвістичні (порівняльно- історичний, контрастивний, дистрибутивний, дистрибутивно-статистичний, валентнісний, конструктивний, контекстологічний, компонентний, мовленнєвоактовий, концептуального аналізу) методи дослідження; систему підготовки наукових кадрів в Україні та в Європі; види наукових праць; вимоги до написання наукових робіт; поняття про спадкоємність та етику у науці; види та джерела наукової інформації; засади цитування; теорію щодо кореляції теоретичних та емпіричних досліджень; джерела та критерії відбору матеріалу; критерії класифікації; поняття метамови, термінології, критерії вибору терміну; стиль наукової прози; основи мистецтва публічного наукового мовлення;

вміти: класифікувати лінгвістичне дослідження відповідно до парадигм лінгвістики; планувати наукове дослідження; оцінювати та обирати наукову тему дослідження; обирати об’єкт і предмет дослідження; формулювати мету й завдання наукового дослідження; визначати теоретичну та практичну значущість роботи; обирати матеріал дослідження; застосовувати методи й процедури лінгвістичного аналізу; опрацьовувати і аналізувати теоретичну наукову літературу; створювати конспект першоджерел; цитувати першоджерела; укладати бібліографію до наукового дослідження; готувати наукові матеріали до опублікування; готуватися до публічного захисту наукової роботи, здійснювати наукове дослідження у вигляді курсової роботи, готувати наукові повідомлення, писати наукові статті. 1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема

Лекції

Практичні

Семінарські

Лабораторні

Індивідуальні

заняття


Самостійна робота

Години

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 1. Wissenschaftliche Tätigkeit und wissenschaftliche Untersuchungen

2


5

 1. Methoden der wissenschaftlichen Forschung

2

25

 1. Mündliche Genres des wissenschaftlichen Stils.

2

210

 1. Schriftliche Genres des wissenschaftlichen Stils.

2

410

 1. Jahresarbeit, Diplomarbeit und Magisterarbeit als wissenschaftliche Forschungsarbeit

2

210

 1. Etappen der Forschungsarbeit

2


10

 1. Struktur der Forschungsarbeit.

2

25

 1. Arbeit mit der Literaturquellen.

2

25

Разом:

16

1460
 1. ПРОГРАМА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

6-й семестр
з/п

Назва змістового модуля. Теми і підтеми

К-сть

годин

Література

1

2

3

4

Змістовий модуль 1

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1.

Thema 1. Wissenschaftliche Tätigkeit und wissenschaftliche Untersuchungen

Die Begriffe „Wissenschaft“, „wissenschaftliche Arbeit“ und „Forschung“. Wissenschaft als Institution, Tätigkeit und Produkt. Wissenschaft als ein institutionalisiertes System der Hervorbringung (Forschung), Verarbeitung (Kritik), Bewahrung (Dokumentation) und Vermittlung (Lehre) von Wissen. Die wissenschaftliche Forschung.
2

ОЛ 1, 6-11

ОЛ 2, 5-10

ОЛ 4, 7-28


2.

Thema 2. Methoden der wissenschaftlichen Forschung

Methoden als Untersuchungsverfahren. Methoden der empirischen und theoretischen Forschung. Vor- und Nachteile der empirischen und theoretischen Forschungsmethoden. Wissenschaftliche Beobachtung. Formen der wissenschaftlichen Beobachtung. Wissenschaftlicher Vergleich. Theoretische Methoden der wissenschaftlichen Forschung (Induktion, Deduktion, Analyse, Synthese, Modellieren). Grundmethoden der linguistischen Forschung.
2


ОЛ 1, 11-17

ОЛ 2, 11-18

ОЛ 4, 44-64, 77-87

ДЛ 4, 5, 6.3.

Thema 3. Mündliche Genres des wissenschaftlichen Stils.

Wissenschaftlicher Stil. Wissenschaftlicher Text. Besonderheiten der mündlichen Genres der wissenschaftlichen Texte. Wissenschaftlicher Bericht. Wissenschaftliche Diskussion. Vorlesung. Vorbereitung der Diskussionsrede.
2

ОЛ 1, 17-23

ОЛ 2, 28-44

ОЛ 4, 182-206


4.

Thema 4. Schriftliche Genres des wissenschaftlichen Stils.

Wissenschaftlicher Stil. Wissenschaftlicher Text. Besonderheiten der schriftlichen Genres der wissenschaftlichen Texte. Referieren. Annotieren. Besonderheiten des Planerarbeitens. Auszüge und Zitate. Thesenpapiere. Referat, seine Struktur und Besonderheiten. Wissenschaftliche Artikel.
2

ОЛ 1, 23-35

ОЛ 2, 48-54

ОЛ 4, 182-206


5.

Thema 5. Jahresarbeit, Diplomarbeit und Magisterarbeit als wissenschaftliche Forschungsarbeit.

Anforderungen zu den wissenschaftlichen Arbeiten. Besonderheiten der wissenschaftlichen Texte. Sprachliche Besonderheiten der Qualifikationsarbeiten.
2

ОЛ 1, 36-69

ОЛ 2, 57-64

ОЛ 4, 133-135

ОЛ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

ДЛ 2, 3.


6.

Thema 6. Etappen der Forschungsarbeit.

Vorbereitungsetappe. Bestimmen des Themas und der theoretischen Grundlagen der Forschungsarbeit. Zusammenfassung der Information. Forschungsdurchführung. Formulieren der Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit. Vorbereitung zu der Verteidigung der wissenschaftlichen Arbeit.
2

ОЛ 1, 36-69

ОЛ 2, 57-64

ОЛ 4, 135-147

ОЛ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

ДЛ 2, 3.4, 5, 8, 9, 10, 11, 12


7.

Thema 7. Struktur der Forschungsarbeit.

Titelseite der Qualifikationsarbeit. Inhalt der Arbeit. Liste der Kurzzeichen. Einleitung. Schlussfolgerungen. Liste der benutzten Literatur. Anhänge zu der wissenschaftlichen Arbeit.
2

ОЛ 1, 36-69, 78-97

ОЛ 2, 57-64

ОЛ 4, 147-161

ОЛ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

ДЛ 2, 3.

Thema 8. Arbeit mit der Literaturquellen.

Literaturrecherche. Auszüge und Zitate. Anforderungen zu dem Literaturverzeichnis in der Ukraine und in den deutschsprachigen Ländern.ОЛ 1, 36-69, 78-97

ОЛ 2, 57-64

ОЛ 3

ОЛ 4, 101-117ОЛ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

ДЛ 2, 3.


Всього: 16 1. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
№ з/п

Назва теми

К-сть

год.

1.

Methodologie der wissenschaftlichen Forschung

2

2.

Mündliche Genres der wissenschaftlichen Texte. Bericht in der wissenschaftlichen Konferenz

2

3.

Schriftliche Genres der wissenschaftlichen Texte. Referieren.

2

4.

Schriftliche Genres der wissenschaftlichen Texte. Besonderheiten der Annotation.

2

5.

Anforderungen zu den Qualifikationsarbeiten.

2

6.

Struktur der wissenschaftlichen Arbeit.

2

7.

Arbeit mit den Literaturquellen.

2 1. САМОСТІЙНА РОБОТАз/п

Питання


К-сть

годин


Форми

контролю

Література


1.

Wissenschaftliche Tätigkeit und wissenschaftliche Untersuchungen

5

Підготовка конспекту та усна бесіда

ОЛ 1, 6-11

ОЛ 2, 5-10

ОЛ 4, 7-28


2.

Methoden der wissenschaftlichen Forschung

10

Підготовка конспекту та усна бесіда

ОЛ 1, 11-17

ОЛ 2, 11-18

ОЛ 4, 44-64, 77-87

ДЛ 4, 5, 6.3.

Mündliche Genres des wissenschaftlichen Stils.

10

Підготовка конспекту та усна бесіда

ОЛ 1, 17-23

ОЛ 2, 28-44

ОЛ 4, 182-206


4.

Schriftliche Genres des wissenschaftlichen Stils.

10

Підготовка конспекту та усна бесіда

ОЛ 1, 23-35

ОЛ 2, 48-54

ОЛ 4, 182-206


5.

Jahresarbeit, Diplomarbeit und Magisterarbeit als wissenschaftliche Forschungsarbeit

10

Підготовка конспекту та усна бесіда

ОЛ 1, 36-69

ОЛ 2, 57-64

ОЛ 4, 133-135

ОЛ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

ДЛ 2, 3.


6.

Etappen der Forschungsarbeit

10

Підготовка конспекту та усна бесіда

ОЛ 1, 36-69

ОЛ 2, 57-64

ОЛ 4, 135-147

ОЛ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

ДЛ 2, 3.4, 5, 8, 9, 10, 11, 12


7.

Struktur der Forschungsarbeit.

5
ОЛ 1, 36-69, 78-97

ОЛ 2, 57-64

ОЛ 4, 147-161

ОЛ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

ДЛ 2, 3.


8.

Arbeit mit der Literaturquellen.ОЛ 1, 36-69, 78-97

ОЛ 2, 57-64

ОЛ 3

ОЛ 4, 101-117ОЛ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

ДЛ 2, 3.


Всього:

60 1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Тема 1. Wissenschaftliche Tätigkeit und wissenschaftliche Untersuchungen.

1. Was bedeutet die Spezifik des wissenschaftlichen Denkens?

2. Erklären Sie die Bedeutung des Begriffs „Wissenschaft“.

3. Nennen Sie die Aufgaben und Funktionen der Wissenschaft.

4. Erklären Sie den Unterschied zwischen den gesellschaftlichen und Naturwissenschaften.

5. Erläutern Sie den Begriff der Klassifikation der Wissenschaften.6. Beschreiben Sie die Etappen der Entwicklung der Wissenschaft.
Тема 2. Methoden der wissenschaftlichen Forschung.

 1. Richtungen der wissenschaftlichen Forschung.

 2. Bestimmen Sie den Begriff „Methode der wissenschaftlichen Forschung“.

 3. Nennen Sie die Hauptmethoden der empirischen Forschung.

 4. Nennen Sie die Methoden der theoretischen Forschung.

 5. Wie kann man die Methoden der Induktion und Deduktion bei der Übersetzung benutzen?

 6. Erläutern Sie die Methoden der linguistischen Analyse in der Sprachwissenschaft.Тема 3. Mündliche Genres des wissenschaftlichen Stils.

 1. Welche Genres des wissenschaftlichen Stils können Sie nennen und wie sind seine Merkmale?

 2. Welche lexikalischen Mittel sind für den wissenschaftlichen Stil typisch?

 3. Besonderheiten der Grammatik und Syntax in den wissenschaftlichen Texten.

 4. Merkmale der wissenschaftlichen Diskussion.

 5. Vorbereitung zu der wissenschaftlichen Diskussion.

 6. Bericht in der wissenschaftlichen Konferenz.


Тема 4. Schriftliche Genres des wissenschaftlichen Stils.

 1. Was bedeutet das Referieren des wissenschaftlichen Textes?

 2. Erläutern Sie den Begriff „Annotieren“.

 3. Wodurch unterscheiden sich Referieren und Annotieren?

 4. Nennen Sie die Arten des Referats.

 5. Besonderheiten des Inhalts des Referats.

 6. Welche Arten der Annotationen können Sie nennen?

 7. Struktur des wissenschaftlichen Artikels.


Тема 5. Jahresarbeit, Diplomarbeit und Magisterarbeit als wissenschaftliche Forschungsarbeit.

 1. Was verstehen Sie unter dem Begriff „wissenschaftliche Forschung“?

 2. Welche wissenschaftlichen Forschungen gehören zu den fundamentalen und zu den angewandten Forschungen?

 3. Anforderungen zu der Jahresarbeit.

 4. Anforderungen zu der Diplomarbeit.


Tема 6. Etappen der Forschungsarbeit.

 1. Nennen Sie die Hauptetappen der wissenschaftlichen Forschung.

 2. Beschreiben Sie die Vorbereitung zu der wissenschaftlichen Forschung.

 3. Welche Anforderungen zu dem Formulieren des Themas und der Wahl der theoretischen Grundlagen der Forschungsarbeit können Sie nennen?

 4. Zusammenfassung der Information.

 5. Durchführung der Forschungsarbeit.

 6. Formulieren der Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit.

 7. Vorbereitung zu der Verteidigung der wissenschaftlichen Arbeit.


Tема 7. Struktur der Forschungsarbeit.

 1. Titelseite der Qualifikationsarbeit.

 2. Anforderungen zu dem Inhalt der Arbeit.

 3. Merkmale der Liste der Kurzzeichen.

 4. Welche Elemente soll man in der Einleitung der Arbeit erläutern?

 5. Formulieren der Schlussfolgerungen.

 6. Anforderungen zu der Liste der benutzten Literatur.

 7. Anforderungen zu den Anhängen in der wissenschaftlichen Arbeit.


Tема 8. Arbeit mit der Literaturquellen.

 1. Literaturrecherche.

 2. Systematisierung der Information.

 3. Auszüge und Zitate.

 4. Anforderungen zu dem Literaturverzeichnis in der Ukraine

 5. Anforderungen zu dem Literaturverzeichnis in den deutschsprachigen Ländern.
 1. Методи контролю

Опитування, виконання тестових завдань, , написання модульної контрольної роботи тощо.


 1. РОЗПОДІЛ БАЛІВ
Поточний і модульний контроль (60 балів)

Сума

ЗМ 1

Поточний контроль

МКР

Самостійна робота100 балів

50 балів

30 балів

20 балів


Поточний контроль

Максимальний бал оцінки поточної успішності студентів на навчальних заняттях рівний 12.Критерії оцінювання знань, умінь, навичок студентів

на навчальних заняттях


Рівні навчальних досягнень

Оцінка в балах (за 12-бальною шкалою)Критерії оцінювання


Початковий (понятійний)

1

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих термінів, мовних фактів без зв’язку між ними: відповідає на запитання, які потребують відповіді „так” чи „ні”.

2

Студент не достатньо усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить спробу знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише за допомогою викладача на рівні „так” чи „ні”; може самостійно знайти в підручнику відповідь.

3

Студент намагається аналізувати на основі елементарних знань і навичок; виявляє окремі закономірності; робить спроби виконання вправ і завдань репродуктивного характеру; за допомогою викладача виконує прості вправи за готовим алгоритмом.


Середній (репродуктивний)

4

Студент володіє початковими знаннями, здатний виконати вправи і завдання за зразком; орієнтується в термінах, поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі.

5

Студент розуміє суть навчальної дисципліни, може дати визначення понять, категорій (однак з окремими помилками); вміє працювати з підручником, самостійно опрацьовувати частину навчального матеріалу; виконує прості вправи і завдання за алгоритмом, але окремі висновки є нелогічними та непослідовними.

6

Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може поверхнево аналізувати мовні явища, робить певні висновки; відповідь може бути правильною, проте недостатньо осмисленою; самостійно відтворює більшу частину матеріалу; вміє застосовувати знання під час виконання вправ і завдань за алгоритмом, послуговуватися додатковими джерелами.


Достатній (алгоритмічно дієвий)

7

Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, оперує базовими поняттями, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між ними; вміє наводити приклади на підтвердження певних думок, застосовувати теоретичні знання у стандартних ситуаціях; самостійно користуватися додатковими джерелами; правильно використовувати термінологію; складати таблиці, схеми.

8

Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; вміє аналізувати, робити висновки; відповідь повна, логічна, обґрунтована, однак з окремими неточностями; вміє самостійно працювати, може підготувати реферат і обґрунтувати його положення.

9

Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, робить аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази у власній аргументації; чітко тлумачить лінгвістичні поняття, категорії; формулює правила; може самостійно опрацьовувати матеріал, виконує прості творчі завдання; має сформовані типові навички.

Високий (творчо-професійний)

10

Студент володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у нестандартних ситуаціях; робить аргументовані висновки; самостійно визначає мету власної діяльності; виконує творчі завдання; може сприймати іншу позицію як альтернативну; знає суміжні дисципліни; використовує знання, аналізуючи різні явища, процеси.

11

Студент володіє узагальненими знаннями з навчальної дисципліни, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє знаходити джерела інформації та аналізувати їх, ставити і розв’язувати проблеми, застосовувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у практичній діяльності (диспути, круглі столи тощо); спроможний за допомогою викладача підготувати виступ на студентську наукову конференцію; самостійно вивчити матеріал; визначити програму своєї пізнавальної діяльності; оцінювати різноманітні явища, процеси.

12

Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності в навчальній діяльності; використовує широкий арсенал засобів для обґрунтування та доведення своєї думки; розв’язує складні проблемні ситуації та завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію; займається науково-дослідною роботою; логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває свої здібності й схильності; використовує різноманітні джерела інформації; моделює ситуації в нестандартних умовах.

Якщо студент не відпрацював пропущені навчальні заняття, не виправив оцінки 0,1,2,3, отримані на навчальних заняттях, не виконав модульної контрольної роботи (МКР), завдання самостійної роботи менше ніж на 60% від максимальної кількості балів, виділених на ці види робіт, він вважається таким, що має академічну заборгованість за результатами поточного контролю.

Пропущені заняття студент має обов’язково відпрацювати. За відпрацьовані лекційні заняття оцінки не ставляться, за практичні, лабораторні, заняття нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12).

Студенту, який не виконав поточних домашніх завдань, не підготувався до навчальних занять, в журнал обліку роботи академічної групи ставиться 0 балів.

Студент, знання, уміння і навички якого на навчальних заняттях за 12-бальною шкалою оцінено від 1 до 3 балів, вважається таким, що недостатньо підготувався до цих занять і має академічну заборгованість за результатами поточного контролю. Поточну заборгованість, пов’язану з непідготовленістю або недостатньою підготовленістю до навчальних занять, студент повинен ліквідувати. За ліквідацію поточної заборгованості нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12).
Самостійна робота (20 балів)

Контроль за самостійною роботою здійснює лектор на консультаціях. Студенти для виконання завдань самостійної роботи, зазвичай, заводять окремий зошит.


Модульна контрольна робота (30 балів)

Навчальним планом передбачено написання однієї модульної контрольної роботи, яку студенти виконують впродовж двох академічних годин.

Метою МКР є контроль успішності засвоєння теоретичних знань та практичних умінь організовувати науково-дослідну роботу студентів.

Модульна контрольна робота виконується у письмовій формі. До її написання допускаються всі студенти. Позитивну оцінку за МКР не рекомендується покращувати. Невиконання МКР оцінюється 0 балів.

Студенти, які за результатами виконання МКР отримали рейтинговий бал менший 60 % від максимальної кількості балів, виділених на цей вид роботи, а також ті, що не з’явилися для її виконання або не виконали її завдань, вважаються такими, що мають академічну заборгованість за результатами поточного контролю, ліквідація якої є обов’язковою.
Модульна контрольна робота з основ наукових досліджень складається із 2-х питань (теоретичного та практичного):


 1. Nennen Sie die Anforderungen zu der Einleitung der studentischen Jahresarbeit.

 2. Schreiben Sie die Liste der Literaturquellen. (Jeder Student bekommt individuelle Aufgabe).

Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу – 30 балів Перше та друге питання оцінюється по 15 балів максимально.

Критеріями оцінювання є:


 • відповідність змісту;

 • повнота і ґрунтовність викладу матеріалу;

 • термінологічна коректність;

 • точність виконання практичного завдання.


«Відмінно»

1-ше питання – (15 балів) – повний виклад теоретичних положень з основ наукових досліджень при високій мовній культурі. Достатня кількість прикладів. При цьому студент досить вільно й коректно користується термінологією і має високу культуру мовлення.

2-ге питання – (15 балів) – список використаних джерел оформлено правильно, відповідно до вимог. Помилки не допускаються.

«Добре»

1-ше питання – (12-14 балів) – повний виклад теоретичних положень з основ наукових досліджень при високій мовній культурі. Студент не досить вільно й коректно користується термінологією, не зовсім вірно формулює певні теоретичні положення. Допускаються незначні помилки.

2-ге питання – (12-14 балів) – список використаних джерел оформлено правильно, відповідно до вимог, проте допущені певні помилки.

«Задовільно»

1-ше питання – (10-11 балів) – не повний виклад теоретичних положень з основ наукових досліджень. Недостатня кількість прикладів. Студент знає основні положення, проте не може їх детально розкрити, не досить вільно й коректно користується термінологією.

2-ге питання – (10-11 балів) – список використаних джерел оформлено не зовсім правильно, допускаються помилки.

«Незадовільно»

1-ше питання – (до 9 балів) – Студент не знає основних теоретичних положень, не може навести приклади. Не орієнтується у термінології. Допускає значні помилки.

2-ге питання – (до 9 балів) – у списку використаних джерел допущені значні помилки.
Оцінювання навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до Таблиці відповідності шкал оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти:
Таблиця відповідності шкал оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти


Рейтингова оцінка з кредитного модуля

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

90-100 і більше

А (відмінно)

відмінно

82-89

В (дуже добре)

добре

75-81

С (добре)

67-74

D (задовільно)

задовільно

60-66

Е (достатньо)

35-59

FX (незадовільно з можливістю повторного складання )

незадовільно34 і менше

F (незадовільно з обов’язковим проведенням додаткової роботи щодо вивчення навчального матеріалу кредитного модуля)


 1. ПРОГРАМА СЕМЕСТРОВОГО ЗАЛІКУ

 • Die Begriffe „Wissenschaft“, „wissenschaftliche Arbeit“ und „Forschung“. Wissenschaft als Institution, Tätigkeit und Produkt.

 • Wissenschaft als ein institutionalisiertes System der Hervorbringung (Forschung), Verarbeitung (Kritik), Bewahrung (Dokumentation) und Vermittlung (Lehre) von Wissen.

 • Die wissenschaftliche Forschung.

 • Methoden als Untersuchungsverfahren.

 • Methoden der empirischen und theoretischen Forschung.

 • Vor- und Nachteile der empirischen und theoretischen Forschungsmethoden.

 • Wissenschaftliche Beobachtung.

 • Wissenschaftlicher Vergleich.

 • Theoretische Methoden der wissenschaftlichen Forschung (Induktion, Deduktion, Analyse, Synthese, Modellieren).

 • Grundmethoden der linguistischen Forschung.

 • Wissenschaftlicher Stil.

 • Wissenschaftlicher Text.

 • Besonderheiten der mündlichen Genres der wissenschaftlichen Texte.

 • Wissenschaftlicher Bericht.

 • Wissenschaftliche Diskussion. Vorlesung.

 • Vorbereitung der Diskussionsrede.

 • Besonderheiten der schriftlichen Genres der wissenschaftlichen Texte.

 • Referieren. Annotieren.

 • Besonderheiten des Planerarbeitens.

 • Auszüge und Zitate.

 • Thesenpapiere.

 • Referat, seine Struktur und Besonderheiten.

 • Wissenschaftliche Artikel.

 • Anforderungen zu den wissenschaftlichen Arbeiten.

 • Besonderheiten der wissenschaftlichen Texte.

 • Sprachliche Besonderheiten der Qualifikationsarbeiten.

 • Vorbereitungsetappe der Forschungsarbeit.

 • Bestimmen des Themas und der theoretischen Grundlagen der Forschungsarbeit.

 • Zusammenfassung der Information.

 • Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit.

 • Vorbereitung zu der Verteidigung der wissenschaftlichen Arbeit.

 • Struktur der Forschungsarbeit.

 • Liste der Literaturquellen.
 1. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 1. Конспект лекцій.

 2. Плани практичних занять.

 3. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів.

 4. Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсової роботи

 5. Завдання модульної контрольної роботи.


 1. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Основна


  1. Мазур О.В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вищих навч. заклад. філол. спец. /О.В. Мазур, О.В. Подвойська, С.В. Радецька. – Вінниця : Нова книга, 2013. – 120 с.

  2. Крушельницька О. В. Методологiя та органiзацiя наукових дослiджень : навчальний посiбник для вузiв / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 189 с.

  3. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті (наказ ВАК України № 147 від 03 березня 2008 року) // Електронний ресурс: http://www.vak.org.ua/docs//documents/perelik_forms.doc

  4. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / Г.С. Цехмістрова. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2004. - 240 с.

  5. Backhaus, Norman: Leitfaden für wissenschaftliches Arbeiten. (pdf-Datei, 4. überarb. Aufl, 1998). Internet: http:www.geo.unizh(human/research/publications/Leitfaden.pdf

  6. Eco, Umberto: Wie man eine wissenschaftliche Abschlußarbeit schreibt. Doktor-, Diplom- und Magisterarbeit in den Geistes-und Sozialwissenschaften. Heidelberg: C.F. Müller 1988.

  7. Fachhochschule Künzelsau, Außenstelle Heilbronn (Hrsg.) (1999): Leitfaden zur Ausarbeitung von Diplomarbeiten (Text-Datei, Version vom 23.08.1999). Internet:http://www.kuenzelsau.fh-heilbronn.de/zeinrich/biblio/dokumente/leitf_wi.doc

  8. Kruse, Otto: Keine Angst vorm leeren Blatt. Ohne Schreibblockaden durchs Studium. 3.Aufl. Frankfurt am Main, New York: Campus 1994.

  9. Peterßen, Wilhelm H.: Wissenschaftliche(s) Arbeiten. Eine Einführung für Schüler und Studenten. 4.Aufl. München: Ehrenwirth 1994.

  10. Rückriem, Georg; Stary, Joachim; Franck, Norbert: Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens. Eine praktische Anleitung. 10., überarb. Aufl. Paderborn u.a.: Schöningh 1997.

  11. Technische Universität Berlin, Institut für Arbeitswissenschaften (Hrsg.) (1997): Richtlinien - Startseite ( WWW-Seite, Stand: 27.04.1997). Internet:http://wwwifa.kf.tu-berlin.de/MMS/LEHRE/ANLEITUNG/start.html

  12. Theisen, Manuel René: Wissenschaftliches Arbeiten. Technik - methodik - Form. 7., überarb. und aktualisierte Aufl. München: Franz Vahlen 1993. (=WiSt-Taschenbücher).

Допоміжна література

 1. Franck, Norbert; Stary, Joachim: Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens. 14., überarb. und aktualisierte Aufl. Stuttgart: UTB 2007.

 2. Boeglin, Martha: Wissenschaftlich arbeiten: Schritt für Schritt. UTB 2007.

 3. Lehmann, Günter Wissenschaftliche Arbeiten. Zielwirksam verfassen und präsentieren. Expert-Verlag 2007.

 4. Nohlen, Dieter 2004: Vergleichende Methode. in: Nohlen/Schultze (Hrsg.): Lexikon der Politikwissenschaft. 2.Auflage, Verlag Beck, München, S.1042-1052.

 5. Volker Gehrau: Die Beobachtung in der Kommunikationswissenschaft. UVK, Konstanz 2002.

 6. Andreas Diekmann: Empirische Sozialforschung. 17. Auflage. Rowohlt, Reinbek 2007, S. 456 ff.

 7. Wagner, Wolf: Uni-Angst und Uni-Bluff. Wie studieren und sich nicht verlieren. 8. unveränd. Aufl. Berlin: Rotbuch 1982. 1. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ  1. Вимоги до публікацій та фахових видань [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vak.org.ua/fv/.

  2. Офіційний сайт Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua.

  3. http://www.disser.com.ua

Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка