Робоча програма навчальної дисципліни практика усного та писемного мовлення першої іноземної




Сторінка1/7
Дата конвертації13.04.2017
Розмір0,84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Кафедра англійської мови


Затверджую


Завідувач кафедри англійської мови

______________ Галайбіда О.В.


_______ ___________ 2016р.
  1. РОБОЧА ПРОГРАМА

  2. НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ



Практика усного та писемного мовлення ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ мови

підготовки бакалавра

галузі знань 01 Освіта

спеціальності 014. 02 Середня освіта

(Мова і література (англійська))

факультету іноземної філології

2016– 2017 навчальний рік

Розробники:

Кришталюк Г. А., кандидат філол. наук, доцент

Мельник І.В., викладач

Остапенко В.І., старший викладач

Петрова Т.М., канд пед. наук, доцент

Хоптяр А. О., канд. філол. наук, ст. викладач

Хохель Д.Ю. , канд. філол. наук, ст. викладач

Шенкнехт Н. М., канд. філол. наук, викладач


Робочу програму ухвалено на засіданні кафедри англійської мови


Протокол від “29”серпня 2016 року № 1.

__________, 20__ рік

__________, 20__ рік


 1. 1. Опис навчальної дисципліни




Найменування показників

Загальна характеристика

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 16

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)


Ступінь вищої освіти

бакалавр
Галузь знань

01 Освіта
Спеціальність

014. 02 Середня освіта

(Мова і література (англійська))


Нормативна


Модулів – 4

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

1-й

1-й

Семестр

Загальна

кількість годин – 480/252



1 – 2-й

1 – 2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 6

самостійної роботи здобувача вищої освіти – 10


0 год.

0 год.

Практичні, семінарські

90/120год.

28/224

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

120/170год.

160/64

Індивідуальні завдання: год.

Модульні

контрольні роботи

1-2×2

1-2×2

Вид контролю:

залік, іспит





 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: підготовка висококваліфікованих, вмотивованих, здатних до автономного підвищення своєї кваліфікації фахівців-філологів – учителів і викладачів англійської мови, у ході комплексної реалізації практичної, виховної, розвиваючої та професійно-педагогічної мети в процесі практичного оволодіння іноземною мовою. Практична мета полягає у формуванні в студентів лінгвістичної, комунікативної та лінгвокраїнознавчої компетенції.

Професійно-педагогічна мета полягає у формуванні комунікативно-методичної компетенції. Вона передбачає володіння мовою на рівні, що визначається конкретною педагогічною ситуацією, і оволодіння вміннями педагогічного спілкування.



 • Завдання: сприяти розвитку у студентів умінь та навичок користуватися англійською мовою у професійних, наукових та інших цілях;

 • навчити студентів володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні;

 • ознайомити з синтаксичними, семантичними та фонетичними правилами і закономірностями англійської мови;

 • сприяти використанню соціокультурних знань і вмінь в іншомовній комунікації;

 • навчити застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності; реалізовувати наукові дослідження, оцінювати й аналізувати власний навчальний досвід та удосконалювати свої навчальні стратегії; використовувати власний досвід оволодіння іншомовним мовленням у викладацькій діяльності; удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних англомовних матеріалів; демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні англійською мовою; усвідомлювати роль учителя як у шкільному, так і в позашкільному оточенні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:про мову як суспільне явище, зв’язок її з мисленням, культурою та суспільним розвитком народу; про походження та розвиток мови; про систему мови; її рівні, про зв’язок підсистем мови, про основні одиниці мови і мовлення; про сучасні напрямки в науці, про мову та їх значення для практики навчання іноземної мови; пройдений лексичний матеріал (слова й фразеологічні одиниці).

вміти:

Аудіювання

  • Розуміти мовлення колег по навчанню, викладачів і диктора на аудіо- та відеоносіях, що містять інформацію англійською мовою в межах пройденого лексичного матеріалу.

  • Розуміти основний зміст аудіотексту. Виділяти в навчальному аудіотексті різні рівні змісту (предметний/факти/, предметно-логічний/ причинно-наслідкові зв’язки між фактами/, спонукально-вольовий/ мотиви, вчинки дійових осіб/, емоційний).

  • Повно і точно розуміти зміст аудіотексту. Виділяти в навчальному аудіотексті деталі, що несуть вагоме інформаційне навантаження.

  • Володіти мовною здогадкою при аудіюванні текстів різних жанрів. Виділяти в текстах для аудіювання лексичні одиниці, що складають потенціальний словник учнів. Співвідносити виділені лексичні одиниці з адекватним способом здогадки (за контекстом, за словотворчими елементами, співзвучністю з рідною мовою тощо).

  • Виділяти в навчальному аудіоматеріалі (реченнях, текстах) різного роду труднощі, пов’язані з мовною формою.
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка