Робоча програма навчальної дисципліни представництво в господарському праві та процесі для студентів магістратури
Сторінка1/4
Дата конвертації25.11.2016
Розмір1,11 Mb.
  1   2   3   4КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи

____________ Лотюк О.С.

«____»___________ 2014 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРЕДСТАВНИЦТВО В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРАВІ ТА ПРОЦЕСІ

для студентів магістратури

галузь знань – 0304 «Право»

напрям підготовки – 6.030401 «Правознавство»

КИЇВ – 2014

Робоча програма навчальної дисципліни «Представництво в господарському праві та процесі» для студентів магістратури галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».

«___» _________ 2014 року – 44 с.

Розробник: Рєзнікова Вікторія Вікторівна,

професор кафедри господарського права, доктор юридичних наук, доцентРобоча програма навчальної дисципліни «Представництво в господарському праві та процесі» затверджена на засіданні кафедри господарського права

Протокол № __ від «___» __________ 2014 року

Завідувач кафедри

господарського права ____________ Щербина В. С. 

«___» __________ 2014 року

Схвалено науково-методичною комісією юридичного факультету

Протокол № ___ від «___» __________ 2014 року

Голова науково-методичної комісії ____________ Безклубий І.А.

«___» __________ 2014 року

Схвалено предметною комісію з економічних та юридичних наук

при Науково-методичній раді Університету

Протокол №___ від «___» __________ 2014 року

Голова предметної комісії _____________ Луцишин З.О.

«___» __________ 2014 року

© Рєзнікова В. В., 2014

З М І С Т

1. Передмова…………………………………………………………………………..……………………......…4

2. Форми проведення поточного та підсумкового контролю…………………………………………….…………………………………………………………...…5

2.1. Поточний контроль……………………...………………………………………………………...……..5

2.2. Модульний контроль………………………...………………………………………………..…………7

2.3. Підсумковий контроль…………………………………………………………………………….……73. Навчально-тематичний план з дисципліни «Представництво в господарському праві та процесі» ……….…………………………………………………….……9

4. Зміст дисципліни «Представництво в господарському праві та процесі» за темами………………………………………………….…………………………………..…………..………10

4.1. Змістовний модуль 1………………………..….…………………………………….....……………10

4.1.1.Тематика лекцій ……………………………………………………………………...………..………10

4.1.2. Модульне тестування 1…………………………………………………………..………..………11

4.1.3. Практичні завдання для самостійної роботи ……...……..………...…………..………14

4.1.4. Зразок реферату ………………………………………….……….…..………………………………15

4.1.5. Перелік тем, рекомендованих для написання рефератів………………………….24

4.1.6. Питання на залік ……………………………………….…………..…………….…………...………25

5. Література…………………………………………………..………….…..…………...……………………26

5.1. Нормативно-правові акти та судова практика……..……..……………….………………265.2. Спеціальна література……………………………………………………………….………..………30

6. Перелік скорочень…………………………………...…………………………………………… ……44

1. Передмова

Вступ. Навчальна дисципліна «Представництво в господарському праві та процесі» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі знань 0304 «Право» з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Навчальна дисципліна «Представництво в господарському праві та процесі» викладається студентам першого року навчання магістратури юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в другому семестрі.

Планом навчального процесу для вивчення курсу цієї дисципліни відведено 36 годин учбових занять (1 кредит ECTS). З них на лекції відведено – 17 годин, на семінарські заняття – 0 годин, на самостійну роботу – 19 годин. Дисципліна вивчається зі застосуванням кредитно-модульної системи (КМС) і складається з одного змістовного модуля. Формою контролю є залік.

Метою навчальної дисципліни «Представництво в господарському праві та процесі» є: виявлення основних проблем регулювання відносин представництва як у господарському праві, так і в господарському процесі, для напрацювання шляхів їх вирішення з відповідним теоретичним обґрунтуванням.

Предметом навчальної дисципліни «Представництво в господарському праві та процесі» є: господарські та господарсько-процесуальні відносини представництва, що охоплюються як господарським, так і господарсько-процесуальним правом, в аспекті проблем (а) правового регулювання зазначених відносин, (б) правозастосування, а також (в) удосконалення як цивільного, господарського, так і господарсько-процесуального законодавства з питань представництва з врахуванням надбань господарсько-правової науки, реалій сучасного господарського життя, вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Студент повинен знати загальні засади та основні проблеми правового регулювання відносин представництва в господарському праві та процесі, ступінь теоретичної розробки цих проблем, шляхи та засоби їх розв’язання.

Студент повинен вміти самостійно виявляти проблеми правового регулювання відносин представництва в господарському праві та процесі (на підставі аналізу чинного законодавства, праць науковців та практичних працівників із цих питань, правозастосовної практики, зарубіжного досвіду), обґрунтовувати результати свого аналізу, напрацьовувати власні пропозиції щодо розв’язання зазначених проблем та оформити результати проведеного дослідження у формі реферату.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна «Представництво в господарському праві та процесі» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (1-й курс магістратури). Вивчення навчальної дисципліна «Представництво в господарському праві та процесі» є однією зі завершальних у процесі опанування студентами одержаних знань з господарсько-правових та господарсько-процесуальних дисциплін, а також підґрунтям для подальшого навчання в аспірантурі та/або наукової роботи над кандидатською дисертацією.

Форми проведення аудиторних занять: лекції (17 годин), на кожній з яких подається стислий аналіз проблем правового регулювання відповідного виду представницьких відносин (як в господарському праві, так і в господарському процесі), а також їх теоретичного обґрунтування (за темою лекції).

Система контролю знань та умови складання заліку. Спецкурс «Представництво в господарському праві та процесі» оцінюється за кредитно-рейтинговою системою. Вона складається з 1-го модуля, до якого входять 1-5 теми.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в семестрі.2. Форми проведення поточного та підсумкового контролю

2. 1. Поточний контроль

Види поточного контролю обираються викладачем у відповідності з цією програмою. Видами поточного контролю можуть бути опитування, тестування, колоквіум, написання реферату.

Обов’язковим видом поточного контролю є написання та захист студентом наукового дослідження у формі реферату з обраної ним теми (їх перелік студент може обрати за списком тем рефератів). Студент також може обрати тему реферату самостійно (у межах проблематики лекційних занять), попередньо узгодивши її з викладачем, що читає лекції.

Вимоги до наукового дослідження, що має бути письмово оформлене у вигляді реферату: 1. обсяг – 20-35 сторінок формату А4; шрифт – Times New Roman, кегель – 14 пт, інтервал між рядками – 1,5; поля верхнє, нижнє та ліве – 20 мм, праве – 10 мм;

 2. обов’язкові елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

 • аналіз чинних нормативно-правових актів та оприлюднених (опублікованих, розміщених в мережі Інтернет, депонованих) результатів досліджень із відповідної теми, в яких порушується дана проблема та пропонуються шляхи її вирішення; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується підготовлений студентом реферат;

 • формулювання цілей дослідження (постановка завдання);

 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;

 1. обов’язковими є посилання на використані джерела та список останніх, оформлений відповідно до встановлених вимог.

У списку використаних джерел їх слід розміщувати у порядку появи посилань у тексті. Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чин­них стандартів з бібліографічної та видавничої справи: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”. Приклади оформлення див.: [Електронне джерело]. Режим доступу: http://vk.com/doc-32157927_132571751?hash=dcab8928207b96dc1a та/або http://www.krok.edu.ua/download/asp/vimogi_lit_VAK.pdf. По кожному джерелу слід наводити такі дані: прізвище та ініціали автора, повну назву книги, статті, журналу, місто, видання, назву видавництва, рік видання, номер журналу, сторінки (першу і останню), на яких стаття чи тези опубліковані або кількість сторінок у книзі. При посиланні на збірники праць дані про автора, назву статті, повне найменування збірника, місто та видавничу організацію, рік та номери сторінок, на яких розташована ця стаття. У тексті роботи, де використано джерело, в квадратних дужках проставляють номер джерела і сторінку, на яку зроблено посилання.

При поточному контролі оцінці підлягають: якість підготовленого реферату; рівень (ступінь важливості та обґрунтування) порушених у рефераті проблем регулювання представництва в господарському праві та процесі, шляхів їх подолання/розв’язання; рівень знань, продемонстрований студентом.Співвідношення складових оцінювання

при поточному контролі у змістовному модулі:

Форми поточного контролю знань

Оцінка (в балах)

Усний захист підготовленого реферату

Письмове оформлення реферату

Усна відповідь


До 10 балів

До 10 балів

До 3 балів


Експрес-опитування

До 5 балів

Самостійна робота

До 5 балів

Модульне тестування

КолоквіумДо 10 балів

До 10 балів2. 2. Модульний контроль

Модульний контроль (сума балів за змістовний модуль/ЗМ) проводиться на останньому аудиторному занятті після вивчення відповідного змістовного модуля (ЗМ1). Підсумкова кількість балів за змістовні модулі визначається як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінка (бали) за модульне тестування або колоквіум.

Модульним тестуванням або колоквіум завершується вивчення матеріалу відповідного модуля. Модульне тестування складається з 10 тестів, які можуть бути оцінені до 10 балів. Відповідь студента на колоквіумі може бути оцінена до 10 балів.

Студенти, які беруть активну участь у науковому студентському гуртку з господарського права та процесу (готують наукові доповіді, беруть участь в їх обговоренні) додатково можуть отримати протягом семестру до 10 балів. При експрес-опитуванні на лекції кожна правильна відповідь оцінюється в 1-2 бали.2.3. Підсумковий контроль

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. Комплексний підсумковий контроль (модуль) максимально може бути оцінений в 60 балів.

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною шкалою, яка розраховується як середньозважене оцінок: за модуль та підсумкового семестрового контролю (заліку) за наступною формулою:

І семестр
Змістовний

модуль 1 (ЗМІ)


Змістовний модуль 2 (ЗМ2)

Комплексний підсумковий модуль

(залік)

Разом (підсумкова оцінка)

Вагові коефіцієнти

20%

k1=0,2


20%

k2=0,2


60%

K3=0,6


100%

0,2+0,2+0,6=1,0Максимальна оцінка в балах

20

20

60

100

Оцінка (бали)

20

20

60

100

Шкала оцінювання

За шкалою університету

(100-бальною системою)

Оцінка за національною шкалою та шкалою університету

Оцінка

за шкалою

ECTS

60-100

зараховано

3-5

D-А зараховано

35-59

не зараховано

2

FX не зараховано

з можливістю повторного складання

1-34

не зараховано

2

F не зараховано

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


3. Навчально-тематичний план з дисципліни

«Представництво в господарському праві та процесі»Тема

Лекції

(к-ть год.)

Семін.

заняття

(к-ть год.)

Самост.

робота

(к-ть год.)


Змістовний модуль 1.

Представництво в господарському праві та процесіТема 1. Загальні засади регулювання відносин представництва у сфері господарювання: проблеми правового забезпечення та галузево-правової належності.4

-

4


Тема 2. Договір доручення у сфері господарювання.


2

-

2


Тема 3. Правова природа повноважень представника. Довіреність в господарському праві та процесі.


2

-

2


Тема 4. Представництво в господарському процесі України.


4

-

4


Тема 5. Представництво адвокатом інтересів учасників господарських відносин у господарському суді: проблеми теорії та практики.


2

-

3


Тема 6. Представництво прокуратурою України інтересів громадянина та держави у господарському суді: проблеми теорії та практики.


3

-

4

Модульне тестування


Залік


Всього

17

-

19


4. Зміст дисципліни

«Представництво в господарському праві та процесі»

за темами
4.1. Змістовний модуль 1. Представництво в господарському праві та процесі
4.1.1.Тематика лекцій

Тема 1. Загальні засади регулювання відносин представництва у сфері господарювання: проблеми правового забезпечення та галузево-правової належності (4 год.)


 1. Історія становлення інституту представництва в господарському праві.

 2. Правова природа представництва: поняття, ознаки, огляд існуючих концепцій. Зміст представницьких відносин в господарському праві.

 3. Приватні та публічні правовідносини представництва.

 4. Види представництва.

 5. Співвідношення представництва в господарському праві та господарському процесі України (представництва в матеріально-правовому та процесуально-правовому розумінні).

 6. Особливості комерційного представництва. Права та обов’язки комерційного представника. Підстави виникнення та припинення комерційного представництва.

 7. Співвідношення представництва та посередництва як способів виникнення та здійснення прав господарюючих суб’єктів. Поняття та зміст комерційного посередництва у господарському праві, його співвідношення з цивільно-правовим розумінням представництва.


Тема 2. Договір доручення у сфері господарювання (2 год.)

 1. Поняття, правова природа та загальна характеристика господарського договору доручення.

 2. Зміст договору доручення.

 3. Особливості укладення, виконання та припинення договору доручення у сфері господарювання.

 4. Співвідношення договору доручення із договором комісії, агентським договором та договором на управління майном у сфері господарювання.


Тема 3. Правова природа повноважень представника. Довіреність в господарському праві та процесі (2 год.)

 1. Правова природа повноважень представника: огляд існуючих концепцій.

 2. Вольовий зміст відносин представництва. Проблеми вираження волі учасників господарської угоди, укладеної представником.

 3. Довіреність в господарському праві та процесі: поняття, правова природа, види, строк дії, законодавчі вимоги щодо змісту та форми.Тема 4. Представництво в господарському процесі України (4 год).

 1. Історія становлення інституту процесуального представництва (в господарському процесі, зокрема).

 2. Поняття та правова природа, особливості правового регулювання процесуального представництва в господарському процесі. Особливості господарсько-процесуальних відносин з участю представника.

 3. Правовий статус представника в господарському процесі. Правові підстави і межі участі представників у господарсько-процесуальних правовідносинах.

 4. Особливості представництва фізичної особи підприємця в господарському процесі.

 5. Особливості представництва юридичної особи в господарському процесі. Органи юридичної особи як їх інституційно-функціональні представники. Особливості представництва іноземних юридичних осіб у господарському процесі.


Тема 5. Представництво адвокатом інтересів учасників господарських відносин у господарському суді: проблеми теорії та практики (2 год.)

 1. Правовий статус адвоката в господарському процесі.

 2. Особливості участі адвоката як представника в господарському процесі. Актуальні проблеми захисту та представництва під час надання правової допомоги адвокатом.

 3. Особливості відшкодування витрат на послуги адвоката в господарському процесі.Тема 6. Представництво прокуратурою України інтересів громадянина та держави у господарському суді: проблеми теорії та практики (3 год.)

 1. Правова природа представницької функції органів прокуратури.

 2. Правовий статус прокурора в господарському процесі. Завдання і форми участі прокурора в господарському процесі.

 3. Особливості та теоретичні проблеми представництва прокуратурою України інтересів громадянина в господарському суді.

 4. Особливості та теоретичні проблеми представництва прокуратурою України інтересів держави в господарському суді. Категорія «інтереси держави» в контексті реалізації прокурором функції представництва в господарському процесі.


4.1.2. Модульне тестування 1

При модульному тестуванні застосовуються розроблені викладачем, який веде аудиторні заняття, тести на зразок нижченаведених.Приклади тестів
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка