Робоча програма навчальної дисципліни соціологія міста та села для студентівСкачати 143,63 Kb.
Дата конвертації02.09.2018
Розмір143,63 Kb.
ТипРобоча програма
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Факультет соціології

Кафедра галузевої соціології


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана

______________________

«____»____________20__ року

  1. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

    1. СОЦІОЛОГІЯ МІСТА ТА СЕЛА


для студентів

галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки


спеціальність 054 «Соціологія»
освітній рівень бакалавр
освітня програма «Соціологія»
спеціалізація Соціологія менеджменту та маркетингу

вид дисципліни вільного вибору студента

Форма навчання денна

Навчальний рік 2018/2019

Семестр 8

Кількість кредитів ЕСТS 4

Мова викладання, навчання

та оцінювання українська

Форма заключного контролю екзамен
Викладач: Тарабукін Ю.О.

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.(підпис, ПІБ, дата)

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.(підпис, ПІБ, дата)

     1. КИЇВ – 2018

Розробник:

Тарабукін Ю.О., к.соц.н., доцент кафедри галузевої соціології


ЗАТВЕРДЖЕНО

Зав. кафедри галузевої соціології

__________________ (Чепак В.В.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


Протокол № ___ від «____» ___________ 2018 р.

Схвалено науково - методичною комісією факультету соціології

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної комісії ____________________ Петренко-Лисак А.О.

(підпис) (прізвище та ініціали)

1. Мета дисципліни – розкриття комунікативного аспекту урбанізаційних процесів в світі, та зокрема в Україні, як загального знаменника їх еволюції, ілюстрації соціальної нерівності в містах та селах, ефективності чи неефективності управління, джерелом соціальної напруги, соціальних конфліктів. Комунікативність є основою створення сучасних агломерацій та мегаполісів, які сьогодні є головними провідниками цивілізаційних процесів, центрами політичного, економічного, науково-технічного та духовного життя суспільства. Розгляд структурних та функціональних аспектів комунікативної взаємодії в міському та сільському середовищі як теоретичної домінанти, яка дозволяє представити соціологічну науку про місто та село як цілісну та автономну спеціальну соціологічну теорію. В курсі "Соціологія міста та села" розкривається зміст ключових понять та концептуальних підходів, на яких базується вивчення соціальних проблем міського та сільського середовища, теоретичні напрямки і школи в світовій науці, а також найбільш загальні та широко розповсюджені методи, необхідні для системного аналізу соціальних проблем урбаністичних процесів. Важливе значення приділяється розгляду класичних традицій вивчення міста та села як соціально-просторових феноменів в історії соціально-економічної, політичної, правової думки.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності):

1. Для успішного вивчення дисципліни «Соціологія міста та села» попередньо засвоїти основи інституціональної соціології, соціології організацій, соціології культури, соціології права, соціології управління, теорії масових комунікацій, соціології міграції, соціальної демографії.

2. Вміти отримувати необхідні соціологічні дані з різноманітних інформаційних та наукових джерел

3. Володіти базовими методами аналізу соціологічної інформації.

3. Анотація навчальної дисципліни:

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності виникнення, функціонування та розвитку сільської та міської соціально-територіальних спільнот; їх соціально-економічної природи; форми розселення; структури відтворення; образу життя; зв’язку з природою та матеріально-речовим середовищем; формування їх соціально-демографічної, соціально-поселенської і соціально-професійної структури; їх взаємодію з соціальною організацією суспільства; аналіз специфіки урбанізації та удосконалення і розвитку складових соціальної інфраструктури міста та села у відповідності з потребами жителів у житлі, різних формах і видах соціального, побутового і культурного обслуговування.4. Завдання (навчальні цілі):

Основними завданнями вивчення дисципліни є • Висвітлити основні етапи становлення та розвитку соціології соціології міста та села, які відображають етапи змін та удосконалення соціальної науки;

 • Поглибити уявлення студентів про основні аспекти та тенденції еволюції міста та села як соціально-поселенських систем: зміни характеру та природи соціальних відносин, структури та середовища організаційно-інституціональних систем, матеріально-економічної, природно-екологічної та соціально-демографічної підсистем.

Це спрямовано на формування компетентностей:

 • Здатність визначати теоретико-методологічні засади й формулювати ключові результати досліджень окремих галузей соціологічного знання (фк12)

 • Здатність прогнозувати тенденції розвитку структур менеджменту і маркетингу в умовах суспільних змін та глобальних трансформацій (фк27)

 • Здатність розробляти адаптивні моделі менеджменту і маркетингу соціальних організацій, які функціонують в умовах перехідного суспільства (фк29).


5. Результати навчання за дисципліною:

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відповідальність)

Форми (та/або методи і технології) викладання і навчання

Методи оцінювання та пороговий критерій оцінювання (за необхідності)

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

1.1

Знати основні тенденції еволюції міста та села як соціально-поселенських спільнот та методи їх аналізу

Лекція, семінарське заняття, самостійна робота

Усні відповіді та доповнення на семінарах, реферат, модульна контрольна робота, екзамен

10

1.2

Знати теоретичні школи та напрямки в соціології міста та села, розуміти їх центральну проблематику і аргументи властивих їм трактувань міського та сільського образу життя

Лекція, семінарське заняття, самостійна робота

Усні відповіді та доповнення на семінарах, реферат, модульна контрольна робота, екзамен

10

2.1

Вміти самостійно розбиратися в подіях, що відбуваються у міському та сільському середовищах, а також пояснювати причини багатовимірності і суперечливості інтерпретації одних і тих внутрішньо сільських та міських подій і процесів різними теоретичними щколами.

Лекція, семінарське заняття, самостійна робота

Усні відповіді та доповнення на семінарах, реферат, модульна контрольна робота, екзамен

20

2.2

Вміти правильно і науково обгрунтовано застосовувати отримані теоретичні знання для аналізу, узагальнення і оцінки процесів, тенденцій розвитку та змін у міських та сільських соціально-територіальних спільнотах

Лекція, семінарське заняття, самостійна робота

Усні відповіді та доповнення на семінарах, реферат, модульна контрольна робота, екзамен

30

4

Здійснювати кваліфікований аналіз внутрішньоміських та сільських подій, необхідний для викладацької роботи у вузі, а також різноманітних аналітичних інститутах і центрах, державних і недержавних організаціях соціального профілю

Самостійна робота, презентація

Реферат, модульна контрольна робота

306. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання


Результати навчання дисципліни (код)

Програмні результати навчання (назва)

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

Визначати теоретико-методологічні та концептуальні засади дослідження окремих галузей соціологічного знання (прн19)

+
+

+
Прогнозувати тенденції розвитку організаційних структур в умовах суспільних змін та глобальних трансформацій(прн33)
+
+

+

Визначати соціальні механізми стабільного функціонування та розвитку організаційних систем (прн34)

+

+

+
7. Схема формування оцінки.

7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:


 1. усна відповідь забезпечує на всіх семінарах протягом семестру (теми 1-12): РН 1.1, РН 1.2, РН 2.1, РН -2.2 – 15 балів (9 мінімальних)

 2. реферат: РН 1.1, РН 1.2, РН 2.1, РН 2.2, РН 4 – 15 балів (9 мінімальних)

 3. модульна контрольна робота 1 (теми 1-6): 15 балів (9 мінімальних)

 4. модульна контрольна робота 2 (теми 7-12): 15 балів (9 мінімальних)


- підсумкове оцінювання:

письмовий екзамен (білет містить 3 питання) – 40 балів. Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка на екзамені не може бути меншою 24 балів
- умови допуску до підсумкового екзамену:

студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менш ніж 36 балів. Для одержання допуску до екзамену обов’язковим є написання реферативних робіт по темам, не опрацьованих ним протягом семестру
7.2 Організація оцінювання:


 1. семінарські заняття оцінюються за усну відповідь по факту проведення, а бали накопичуються протягом семестру

 2. модульна контрольна робота 1 виконується письмово на лекції після вивчення тем 1-6

 3. модульна контрольна робота 2 виконується письмово на лекції після вивчення тем 7-12

 4. реферативні роботи виконуються в рамках самостійної роботи студента за графіком, що визначається викладачем протягом освоєння тем кожного з трьох розділів7.3 Шкала відповідності оцінокВідмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно / Fail

0-59


8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та семінарських занять
теми

Назва теми

Кількість годин

Лекції

Семінарські заняття

Самостійна робота студентів

Розділ 1.

Соціологія міста та села як теорія середнього рівня1

Ретроспектива уявлень про місто та село. Історичний екскурс в соціологію міста та села. Соціологія міста та села як галузь соціологічного знання

2


4


5


2

Соціально-територіальна структура суспільства

2

2

5

3

Місто як соціально-просторовий феномен. Урбанізація та міські агломерації

2

4

5


4

Соціально-демографічна підсистема міста та села

2

2

5

5

Формування міського та сільського соціуму. Репродуктивне відтворення та міграційні процеси

2

4

5


6

Соціальна мобільність та маргінальні прошарки міських та сільських мешканців

2

2

5

Модульна контрольна робота 1

1Розділ 2

Місто та село як соціально-просторові феномени7

Соціально-економічний підкомплекс міста: промисловість, власність, майно, фінанси, трудові ресурси

2

4

5


8

Соціальний підкомплекс міста та села: житлово-комунальне господарство, благоустрій, торгівля.

2

2

6


9

Умови та рівні життя в місті та селі, побут та соціальний захист міських та сільських жителів

2

4

5


10

Міста як наукові та освітні центри. Соціокультурний потенціал та інформаційне забезпечення міського середовища

2

2

5


11

Екологічні проблеми міських агломерацій. Екологізація міського середовища.

2

2

5


12

Соціальні відносини, соціальні конфлікти та політичні процеси в містах та селах. Управління розвитком міського соціуму та соціальне проектування в містах

2


2


5


Модульна контрольна робота 2

1

ВСЬОГО

26

34

60

Загальний обсяг – 120 год., в т.ч.:

лекції – 26 год.,

семінарські заняття – 34 год.самостійна робота – 60 год.


9. Рекомендовані джерела:

Основні: (Базові)

 1. Вебер М. История хозяйства: Город. — М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2001. – 576 с.

 2. Город как социокультурное явление исторического процесса / Отв. ред. Э.В.Сайко. – М.: Наука, 1995. – 351 с.

 3. Зеленов Д.А. Социология города. – М.: Владос, 2000. – 192 с.

 4. Матяш С. Человек в городе: Социологические очерки. – К. : Политиздат Украины, 1990. – 223 с.

 5. Социология города // Социология в России / Под ред. В.А.Ядова. – М.: Издательство Института социологии РАН, 1998. – С.148-160.

 6. Соціологія міста : навчальний посібник / за заг. ред. О.К. Міхеєвої / Міхеєва О., Малес Л., Середа В., Соболевська М. - Донецьк: Ноулідж, 2010. – 463 с.

 7. Тарабукін Ю.О. Соціологія міста. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2006. – 348 с.

 8. Шатохін А.М. Соціологія села. – К.: Науковий світ, 2000. – 272 с.Додаткові:

 1. Евдокимова И. Социология города: знать и понимать, чтобы управлять // Медіа поліс. – 1996. - № 1-2, с.160-166.

 2. Київ і кияни: соціологічні хроніки незалежності. / За ред. В.М.Ворони та інш. – К.: Інститут соціології НАН України. – 2000. – 352 с.

 3. Коган Л.Б. Требуются горожане! Сборник статей. – М., 1996.

 4. Куценко О.Д. Общество неравных. – Харьков: Изд-во при Харьков.нац.университете, 2000. – 316 с.

 5. Люди в городе и на селе. – М., 1978.

 6. Медведков Ю.В. Человек и городская среда. – М., 1978.

 7. Моисеев Н. Мегаполисы как естественный фактор развития человечества // Свободная мысль. – 1997. - №3. – С. 62-67.

 8. Нахутин И.Б. Мегаполис как объект исследования // Социально-политический журнал. – 1998. - №5. – С. 234-251.

 9. Орлова Э.А. Современная городская культура и человек. – М., 1987.

 10. Рукавишников В.О. Население города: Социальный состав, расселение, оценка городской среды. – М., 1980.


Каталог: sites -> default -> files -> course -> abstract
abstract -> Кафедра галузевої соціології
abstract -> Програма для аспірантів факультету соціології спеціальностей 22. 00. 01 22. 00. 04 Затверджено
abstract -> Програма навчальної дисципліни багатовимірність культурного простору для студентів філософського факультету
abstract -> Програма навчальної дисципліни соціологія міста для студентів факультету соціології
abstract -> Програма навчальної дисципліни
abstract -> Програма навчальної дисципліни
abstract -> Програма навчальної дисципліни
abstract -> Програма для студентів спеціальності 030101 "соціологія " Затверджено
abstract -> Кафедра галузевої соціології
abstract -> Робоча програма навчальної дисципліни соціологія для студентів Інституту філології


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка