Робоча програма навчальної дисципліни сучасні проблеми менеджменту рівень вищої освіти магістерський
Скачати 338,04 Kb.
Дата конвертації02.01.2018
Розмір338,04 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Кафедра менеджменту та оподаткування
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова науково-методичної комісії

______________________________

(назва комісії)


____________ Бурега В.В.

(підпис) (ініціали та прізвище)«_____»____________20______ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Сучасні проблеми менеджменту

рівень вищої освіти магістерський


галузь знань_____5 Соціальні та поведінкові науки__________________________

(шифр і назва)


спеціальність _______054 Соціологія______________________________________

(шифр і назва )


спеціалізація 054.01 – Соціологічний супровід управління соціально-

економічними процесами в організаціях

054.02 – Соціологічне забезпечення маркетингової та рекламної

діяльності ______________________________________________

(шифр і назва )
вид дисципліни ______професійна підготовка_______________________________

(загальна підготовка / професійна підготовка)


форма навчання ____________денна_______________________________________

(денна / заочна)Харків – 2017 рік
ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Робоча програма з навчальної дисципліни Сучасні проблеми менеджментуРозробник:

Доцент, к.е.н. О.В.Прохоренко

____________________________________ ______________ _________________

(посада, науковий ступінь та вчене звання) (підпис) (ініціали та прізвище)


Робоча програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри менеджменту та оподаткуванняПротокол № 5 від « 09 » 11 2016 року
Завідувач кафедри ____________ проф. Краснокутська Н.С.

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ
Назва випускової кафедри ______Соціології та політології_____________________
Завідувач кафедри __________________ ____________В.В. Бурега_______________

(підпис) (ініціали та прізвище)

«______» __________________ 20___ р.

ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


Дата засідання
кафедри – розробника РПНД


Номер протоколу

Підпис завідувача кафедри

Підпис голови НМК (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової кафедри (для дисциплін професійної підготовки зі спеціалізації, якщо РПНД розроблена не випусковою кафедрою)


МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Мета: розгляд основних проблемних питань сьогодення при обранні стратегії поведінки організації та прийнятті управлінських рішень, ознайомлення студентів з неординарними ситуаціями, в яких опиняється організація в умовах сучасних змін зовнішнього середовища, новими підходами до управління, новітніми теоріями і методами ведення господарської діяльності, навчити обгрунотованим управлінським рішенням в області стратегічного планування, антикризового управління, побудови організаційної структури, управління персоналом, корпоративного управління та інших галузей управління.
Компетентності (ЗК-4) - Здатність розуміти бізнес-процеси, сенс основних економічних показників функціонування підприємства та способи управління економічною діяльністю; застосовувати теоретичні знання для розв’язання проблем інноваційної діяльності господарюючого суб’єкта.

Результати навчання (РНс-4) - Знання процесів розвитку та діяльності суб’єктів господарювання й механізму управління ними; щодо координації діяльності функціональних підрозділів підприємств.
Студенти мають

Знати:

 1. пняття і основи управління бізнес-процесами;

 2. основні економічні показники функціонування підприємства;

 3. бізнес-моделі сучасного підприємства та формування стратегічних напрямів його розвитку;

 4. основ забезпечення конкурентоспроможності підприємств в умовах мінливого бізнес-середовища;

 5. поняття та основи корпоративного управління, методи впливу на персонал з метою врегулювання відносин зі стейкхолдерами;

 6. можливості застосування інтернет-технологій у веденні бізнесую

Вміти:

 1. аналізувати діяльність організацій з точки зору потенційних загроз та можливостей;

 2. застосовувати сучасні методи системних досліджень у сфері управління бізнес-процесами підприємств;

 3. формувати та оцінювати показники господарсько-виробничої діяльності підприємства з урахуванням чинників внутрішнього та зовнішнього бізнес-середовища;

 4. володіти методами, спрямованими вдосконалення бізнес-системи організації;

 5. приймати управлінські рішення, ґрунтуючись доцільністю можливих варіантів.

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни

Попередні дисципліни:

Наступні дисципліни:

Теорія і практика менеджменту ( бакалавр)

Соціологія соціальних змін

Методологія та методи роботи з персоналом
Соціальна відповідальність підприємств та організацій
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять)


Семестр

Загальний обсяг
(годин) / кредитів
ECTS

З них

За видами аудиторних занять (годин)

Індивідуальні завдання студентів (КП, КР, РГ, Р, РЕ)

Поточний контроль

Семестровий контроль

Аудиторні заняття
(годин)


Самостійна робота
(годин)


Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття, семінари
Контрольні роботи
(кількість робіт)


Залік

Екзамен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

90/3

32

58

32

-

-

Р

1

+

-


Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає 36 %
Структура навчальної дисципліни

з/п.

Види навчальних занять (Л, ЛЗ, ПЗ, СР)

Кількість годин

Номер семестру (якщо дисципліна викладається
у декількох семестрах).


Назви змістових модулів.

Найменування тем та питань кожного заняття.

Завдання на самостійну роботу.

Рекомендована література (базова, допоміжна)

1

2

3

4

5

1

Л


2


Тема 1. Процесний підхід до розподілу праці.

 1. Поняття бізнес-процесу, його складові.

 2. Класифікація бізнес-процесів.

2,22,33,41,51

2

СР

3

Тема 1. Процесний підхід до розподілу праці.

 1. Участь бізнес-процесів в доданій вартості

2,22,33,41,51

3

Л


2


Тема 1. Процесний підхід до розподілу праці.

 1. Виокремлення і регламентація Бізнес-процесів.

 2. Методи зображення.

2,22,33,41,51

4

СР

3

Тема 1. Процесний підхід до розподілу праці.

 1. Узгодження процесів між собою.

2,22,33,41,51

5

Л


2


Тема 2. Збалансована система показників як метод оцінки бізнес-процесів

 1. Передумови виникнення BSC. Порівняльна характеристика індустріальної та інформаційної епохи.

 2. Основні ідеї BSC. Основні складові і показники BSC.

 3. Основні помилки при опануванні теорії.

8,12,21,29

6

СР

3

Тема 2. Збалансована система показників як метод оцінки бізнес-процесів

Побудова каскаду цілей організації8,12,21,29

7

Л


2


Тема 2. Збалансована система показників як метод оцінки бізнес-процесів

 1. Побудова матриці показників

 2. Побудова BSC.

8,12,21,29

8

СР

3

Тема 2. Збалансована система показників як метод оцінки бізнес-процесів

Показники BSC. Фінансові і нефінансові. Показники ENAPS
8,12,21,29

9

Л


2


Тема 3. Реінжиніринг як метод управління бізнес-системою

 1. Поняття реінжинірингу.

 2. Принципи реінжинірингу.

 3. Інформаційні технології в реінжинірингу.

1,11,43,44,48

10

СР

3

Тема 3. Реінжиніринг як метод управління бізнес-системою

 1. Принципи реінжинірингу.

 2. Визначення слабких місць в бізнес-системі

1,11,43,44,48

11

Л


2


Тема 3. Реінжиніринг як метод управління бізнес-системою

 1. Прийняття рішення щодо реінжинірингу процесу

 2. Перебудова процесу

 3. Вітчизняна практика реінжинірингу

1,11,43,44,48

12

СР

3

Тема 3. Реінжиніринг як метод управління бізнес-системою

 1. Проблеми застосування реінжинірингу.

 2. Вітчизняна практика.

1,11,43,44,48

13

Л


2


Тема 4. Теорія обмежень

 1. Поняття і сутність. Типи обмежень.

 2. Напрями використання.

 3. Основні кроки.

5,15,16,18,19,35,36,46

14

СР

3

Тема 4. Теорія обмежень

 1. Зовнішні і внутрішні обмеження: порівняння, методи визначення.

5,15,16,18,19,35,36,46

15

Л


2


Тема 4. Теорія обмежень

 1. Методи теорії обмежень: набір правил перевірки логічності тверджень про роботу організації та причинно-наслідкових зв'язків між ними,

 2. Алгоритми побудови причинно-наслідкових діаграм,

5,15,16,18,19,35,36,46

16

СР

3

Тема 4. Теорія обмежень

 1. Метод «барабан — буфер — мотузка»

 2. Метод критичного ланцюга для управління проектами.

5,15,16,18,19,35,36,46

17

Л


2


Тема 5. Інтеграція і аутсорсинг як методи управління бізнес-системою

 1. Інтеграційні і зворотні процеси в економіці.

 2. Поняття інтеграції, види, цілі.

 3. Поняття аутсорсингу, класифікація відносин.

3,4,10,14,52,54,55,56

18

СР

3

Тема 5. Інтеграція і аутсорсинг як методи управління бізнес-системою

 1. Умови застосування, перевагі і недоліки інтеграції і аутсорсингу.

3,4,10,14,52,54,55,56

19

Л


2


Тема 5. Інтеграція і аутсорсинг як методи управління бізнес-системою

 1. Матриця прийняття рішення щодо інтеграції чи аутсорсингу процесу

 2. Вибір виду і форми відносин процесу

3,4,10,14,52,54,55,56

20

СР

3

Тема 5. Інтеграція і аутсорсинг як методи управління бізнес-системою

 1. Вітчизняна практика аутсорсингу

3,4,10,14,52,54,55,56

21

Л


2


Тема 6. Запозичена праця.

Поняття аутстаффінгу, його цілі і завдання. 1. Природа економічної доцільності аутстаффінгу.

 2. Класифікація видів аутстаффінгових послуг.

3,4,17,20,28,32,47,50,57

22

СР

3

Тема 6. Запозичена праця.

 1. Переваги аутстаффінгової послуги.

 2. Проблемні питання використання запозиченої праці.

3,4,17,20,28,32,47,50,57

23

Л


2


Тема 6. Запозичена праця.

 1. Проблемні питання використання запозиченої праці

 2. Договір аутстаффінгу

3,4,17,20,28,32,47,50,57

24

СР

3

Тема 6. Запозичена праця.

 1. Договір аутстаффінгу

 2. Вітчизняна практика аутстафингу

3,4,17,20,28,32,47,50,57

25

Л


2


Тема 7. Мотивація менеджерів.

 1. Традиційні і новітні підходи до мотивації менеджерів.

 2. Синдром менеджера. Вигоряння.

9,33,37,39,40,42,49

26

СР

3

Тема 7. Мотивація менеджерів.

 1. Причини, наслідки та методии подолання синдрому менеджера

9,33,37,39,40,42,49

27

Л


2


Тема 7. Мотивація менеджерів.

 1. Конфлікт інтересів в корпоративному управлінні.

 2. Агентська проблема.

 3. Інсайдери і аутсайдери. Структура власності.

9,33,37,39,40,42,49

28

СР

3

Тема 7. Мотивація менеджерів.

 1. Особливості конфлікту інтересів в корпоративному управління українського суспільства.

9,33,37,39,40,42,49

29

Л


2


Тема 8. Інформаційна комерція

 1. Організаційно-правові і економічні аспекти ведення бізнесу в інтернет

 2. Особливості оцінки Інтернет-бізнесу

6,7,10,13,23,24,25,26,27, 30,31,38,45, 53,58

30

СР

3

Тема 8. Інформаційна комерція

 1. Види інтернет-комерції

6,7,10,13,23,24,25,26,27,

31

Л


2


Тема 8. Інформаційна комерція

 1. Підприємства реального сектору в інформаційному середовищі

 2. Інтернет-магазин

 3. Організація платежів в інтренет-торгівлі

30,31,38,45, 53,58

32

СР

3

Тема 8. Інформаційна комерція

 1. Системи штучного інтелекту в комерційній діяльності

30,31,38,45, 53,58

33

CР

8

Виконання індивідуального завдання
34

СР

2

Підготовка до залікуВсього

90


САМОСТІЙНА РОБОТАз/п

Назва видів самостійної роботи

Кількість годин

1

Опрацьовування лекційного матеріалу

16

2

Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на лекційних заняттях

32

3

Виконання індивідуального завдання:

8

4

Підготовка до заліку

2
Разом

58


ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Проектна робота

(вид індивідуального завдання)Розгляд проблемної ситуації на діючому підприємстві

Терміни виконання
(на якому тижні)


Тема 1. Реінжиніринг бізнес-процесів

Розгляньте організаційну структуру підприємства. Які бізнес-процеси мають місце? Яка стратегія підприємства? Яку структуру Ви б запропонували? Які зміни у функціональних обов'язках персоналу відбудуться? Який ефект Ви очікуєте від перетворень?Тема 2. Теорія обмежень.

Розгляньте приклад реалізації даної теорії у відомому Вам діючому підприємстві. Підрахуйте номінальні показники діяльності й показники з урахуванням обмеження. Зробіть рекомендації з удосконалення діяльності підприємстваТема 3. Аутсорсинг

Розгляньте приклад (або можливість) застосування аутсорсинга для якого-небудь підприємства. Які були мети аутсорсинга? чи Були вони досягнуті?Тема 4 Оподаткування при аутсорсингу.

Порівняйте податкові платежі у випадку самостійного проведення процесу й у випадку передачі його на аутсорсинг.Тема 5. Злиття й поглинання на світовому ринку й на ринку України Аналітичний огляд. Динаміка процесів злиття й поглинання..Тенденції (можлива побудова тренда на 2016 рік). Аналіз ступеня конкурентности (монополізації) ринку України й(або) окремих галузей).

Тема 5. Віртуалізація бізнесу

Поняття й характеристика віртуальної організації. Порівняння із традиційною організацією. Переваги й недоліки: для бізнесу, для споживачів, для держави. Можливість перетворення традиційної організації у віртуальну. Ступінь важливості (організаційно-технічного залучення) бізнес-процесів у систему.Тема 6. Агентський конфлікт у корпоративному управлінні

Встановлення цілей в корпоративному управлінні. Поняття стейкхолдерів. Інтереси сторін. Інформаційна асиметрія. Природа й наслідки конфлікту. Методи розв’язання. Приклад.Тема 7 Структура власності.

Структура власності й динаміка її зміни в Україні.Структура власності. Інсайдери і аутсайдери. Можливості оптимізації структури власності.9-16 тижні


МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Лекції – викладення теоретичного матеріалу лектором згідно навчальної програми і розподілу годин поміж темами. Використовуються різні інтерактивні форми активізації аудиторії та відеопрезентації вербальної інформації. Лектор має власний конспект, що відображає основний зміст теми, студенти занотовують нову інформацію у власні конспекти.

Самостійна робота - Формами самостійної роботи студента з дисципліни «Спецкурс з сучасних проблем менеджменту» є:

 1. ознайомлення з навчальною програмою і робочим тематичним планом (робочою навчальною програмою);

 2. конспектування та опрацювання лекційного матеріалу;

 3. підбір необхідних джерел інформації (літератури, Інтернет-видань, нормативно-правової бази);

 4. опрацювання законів та нормативних актів;

 5. самоконтроль опрацьованих питань і тем навчальної програми;

 6. підготовка індивідуального завдання, що включає :

− підбір необхідних джерел інформації (літератури, Інтернет-видань, нормативно-правової бази) та їх опрацювання;

− написання та редагування тексту доповіді;

− належне оформлення презентації.

Запропонований викладачем список рекомендованих джерел інформації не є вичерпним і обов’язковим, а лише орієнтовним для студента. Студент має сам визначитися з тими джерелами, що є доступними для нього, корисними і цікавими для опрацювання у відповідності з темами і питаннями, що включені до програми курсу.Індивідуальне завдання – вид самостійної роботи поза аудиторними годинами, коли студент, використовуючи лекційний матеріал та додаткові джерела знань, розробляє тему, практичного спрямування. Це може бути дослідження проблемної області певного підприємства або розробка інструментарію.

Індивідуальні завдання є однією з форм організації навчального процесу з дисципліни «Спецкурс з сучасних проблем менеджменту», яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.ІНДЗ (реферат) є самостійним викладенням опрацьованого студентом матеріалу, спрямованим на повне розкриття теми. Студент обирає тему, яка найбільш відповідає напрямку його наукових досліджень, і узгоджує її з викладачем. Допускається виконання комплексного завдання двома студентами. По темі завдання студент готує доповідь (10-15 хвилин), яка буде представлена на заліку.
10. Методи контролю

Проведення поточного і семестрового контролю. Поточний контроль студента проводиться в таких формах:

1. На кожному занятті контролюється присутність студента.

2. Оцінювання виконання завдань для самостійної роботи.

Семетровий контроль - проведення заліку.

Оцінювання проводиться за 100-бальною системою за такими критеріями:

1) ступінь засвоєння теоретичного матеріалу, який розглядається на заняттях, його розуміння;

2) ступінь вміння засвоювати компетенції, набуті на практичних заняттях;

3) рівень вивчення основної, додаткової рекомендованої літератури, а також сучасної літератури з проблематики певних тем навчальної дисципліни;

4) уміння поєднувати теорію з практикою при вирішенні питань проблемного характеру, вміння обґрунтовувати прийняті рішення;

5) логіка, стиль і структура відповідей на питання індивідуального завдання, повнота розкриття, наявність висновків;

6) вміння студента обґрунтовувати свою позицію з точки зору діючого законодавства, узагальнювати інформацію та робити висновки.

Оцінка знань здійснюється з урахуванням таких умов:

100 балів – відповідність виконаного завдання студента або його усної відповіді всім п’яти зазначеним критеріям;

90 балів – відповідність виконаного завдання студента або його усної відповіді всім п’яти зазначеним критеріям, але з незначними відхиленнями;

80 балів – відповідність виконаного завдання студента або його усної відповіді тільки чотирьом зазначеним критеріям;

75 балів – відповідність виконаного завдання студента або його усної відповіді тільки чотирьом зазначеним критеріям, але з незначними відхиленнями;

70 балів – відповідність виконаного завдання студента або його усної відповіді трьом зазначеним критеріям;

65 балів – відповідність виконаного завдання студента або його усної відповіді трьом зазначеним критеріям, але з незначними відхиленнями;

60 балів – відповідність виконаного завдання студента або його усної відповіді двом зазначеним критеріям;

50 балів – відповідність виконаного завдання студента або його усної відповіді двом зазначеним критеріям, але з незначними відхиленнями;

40 балів – відповідність виконаного завдання студента або його усної відповіді двом зазначеним критеріям з відхиленнями;

30 балів – відповідність виконаного завдання студента або його усної відповіді одному критерію;

20 балів – відповідність виконаного завдання студента або його усної відповіді тільки одному зазначеному критерію але з незначними відхиленнями;10 балів – відповідність виконаного завдання студента або його усної відповіді не задовольняє жодного із зазначених критеріїв.

11. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота

Індивідуальне завдання

Середня зважена

Теми

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

100

100

Бали

100

100

100

100

100

100

100

100

Ваги

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

1Поточне тестування та самостійна робота

Індивідуальне завдання

Сума

Теми

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

20

100

Бали

10

10

10

10

10

10

10

10

Загальна сума набраних балів при семестровому контролі переводиться в оцінки системи оцінювання ECTS. Система передбачає семибальну шкалу (A, B, C, D, E, FX, F) та подвійне (описове та статистичне) визначення цих оцінок.


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

75-81

С

64-74

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни та посилання на сайт, де вони розташовані)


 1. навчальна програма,

 2. робоча навчальна програма

 3. методичні вказівки для самостійної роботи

 4. питання до заліку

 5. бібліотечний фонд університету і кафедри

 6. електронні версії навчальної і наукової літератури


ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
Тема 1. Процесний підхід до розподілу праці.

1. Передумови виникнення процесного підходу до поділу праці в організаціях.

2. Порівняння структурного і процесного підходів до розподілу праці.

3. Поняття бізнес-процесу, його складові, методи зображення.

4. Класифікація бізнес-процесів.

5. Виокремлення і регламентація Бізнес-процесів.

6. Цикл Демінга-Шухарта

7. Основи оцінки бізнес-процесів.


Тема 2. Збалансована система показників як метод оцінки бізнес-процесів

 1. Передумови виникнення BSC.

 2. Порівняльна характеристика індустріальної та інформаційної епохи.

 3. Основні ідеї BSC.

 4. Основні складові BSC.

 5. Основні помилки при опануванні теорії. Побудова BSC.

 6. Види показників: результативні і випереджаючі, фінансові і нефінансові.

 7. Ключові показники ефективності (КРІ).

 8. Критичні фактори успіху (СFS).


Тема 3. Реінжиніринг як метод управління бізнес-системою


 1. Поняття і сутність реінжинірингу бізнес-процесів.

 2. Основні складові реінжинірингу.

 3. Принципи реінжинірингу.

 4. Оснонві умови успіху реінжинірингу.

 5. Інформаційні технології в реінжинірингу.

 6. Проблеми застосування реінжинірингу. Причини неуспіху.

 7. Світова і вітчизняна практика реінжинірингу.


Тема 4. Теорія обмежень

 1. Поняття і сутність обмежень в діяльності організації.

 2. Типи обмежень в ТОС. Фізичні і управлінські обмеження.

 3. Фізичні обмеження в ТОС.

 4. Управлінські обмеження в ТОС.

 5. Зовнішні обмеження в ТОС.

 6. Напрями використання ТОС. Основні кроки.

 7. Методи теорії обмежень.


Тема 5. Інтеграція і аутсорсинг як методи управління бізнес-системою

 1. Інтеграційні і зворотні процеси в економіці.

 2. Поняття інтеграції, види. цілі. Вертикальні і горизонтальна інтеграція.

 3. Переваги і недоліки інтегрованих компаній.

 4. Поняття аутсорсингу, класифікація і типологія відносин.

 5. Переваги і недоліки застосування аутсорсингу.

 6. Методи прийняття рішень щодо застосування аутсорсингу бізнес-процесів.

 7. Організаційні форми аутсорсингу.

 8. Економічна ефективність аутсорсингу та інтеграції.Тема 6. Запозичена праця.

 1. Поняття аутстаффінгу, його цілі і завдання.

 2. Природа економічної доцільності аутстаффінгу.

 3. Класифікація видів аутстаффінгових послуг.

 4. Переваги аутстаффінгової послуги.

 5. Проблемні питання використання запозиченої праці.

 6. Правові і соціальні питання застосування аутстаффінгу. Зарубіжна і вітчизняна практика.

 7. Договір аутстаффінгу: основні умови.Тема 7. Мотивація менеджерів.

 1. Традиційні і новітні підходи до мотивації менеджерів.

 2. Синдром менеджера. Синдром професійного вигоряння. Стадії, причини виникнення, наслідки.

 3. Методи протидії синдрому менеджера з боку керівництва, з боку працівника.

 4. Конфлікт інтересів і агентська проблема. Поняття, причини, наслідки.

 5. Інформаційна асиметрія. Варіанти асиметрії убік агента та убік принципала.

 6. Варіанти розв’язання агентської проблеми

 7. Структура власності. Інсайдери і аутсайдери. Конфлікт інтересів..


Тема 8. Інформаційна комерція

 1. Організаційно-правові і економічні аспекти ведення бізнесу в Інтернет.

 2. Підприємства реального сектору в інформаційному середовищі.

 3. Складові електронної комерції: B2B, B2C та ін.

 4. Інструменти електронної комерції електронні магазини; шлюз в EDI-систему; зв’язок із фінансовими організаціями через різні платіжні системи.

 5. Інтернет-магазин: переваги, економічна доцільність, проблемні питання.

 6. Організація платежів в інтренет-торгівлі.

 7. Особливості оцінки Інтернет-бізнесу.

 8. Системи штучного інтелекту в комерційній діяльності. Прийняття рішень за допомогою штучних інтелектуальних систем.

 9. Нейронні мережі.


Рекомендована література та Інформаційні ресурси
Базова література

 1. Абдикеев Н.М., Данько Т.П., Ильдеменов С.В., Киселев А.Д. Реинжиниринг бизнес-процессов. – М.: Эксмо, 2005. – 578с.

 2. Андерсен Бьёрн. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования /Пер. с англ. С.В. Ариничева /Науч. ред. Ю.П. Адлер. - М.: РИА «Стандарты и качество», 2003.- 272 с, илл. - (Серия «Практический менеджмент»).

 3. Аникин Б.А., Рудая И.Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента: учеб. пособие. М.: Инфра-М, 2006. 288 с.

 4. Бравар Жан-Луї, Морган Роберт. Ефективний аутсорсинг: розуміння, планування та використання успішних аутсорсингових відносин / Пер. з англ.., - Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2007. – 288 с.

 5. Голдратт Э. Цель. Процесс непрерывного улучшения. Дело не в везенье / Э. Голдратт, Д. Кокс ; пер. с англ. Е. Федурко. – К. : ЛОГОС, 2007. – 775 с.

 6. Ивин Л.Н., Куклин В.М. Информационная экономика. – Харьков: Изд-во Кроссроуд, 2005 – 436 с.

 7. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей / С. Роберт Каплан, П. Дейвид Нортон ; пер. с англ. – М. : Олимп-Бизнес, 2004. – 416 с.

 8. Менеджмент для магистров: Учебное пособие/Под.ред д.э.н., проф.. А.А.Епифанова, д.э.н., проф.. С.Н.Козьменко. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2003. – 762 с.

 9. Плескач В.Л. Електронна комерція: [підручник] / В.Л. Плескач, Т.Г. Затонацька. – К.: Знання, 2007. – 535 с.


Додаткова література

 1. Goldman S. L. Agile Competitors and Virtual Organizations: Strategies for Enriching the Customer / Goldman S. L., Nagel R. N., Preiss K.. – N.Y.: Van Nostrand Reinhold, 1995.

 2. Hammer M, Champy J. Reengeneering the corporation, HarberBusiness, A division of HarperCollinsPublisher, 1995/ - 330 c.

 3. Kaplan, Robert S; Norton, D. P. (1992). "The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance". Harvard Business Review (January–February): 71–79.

 4. Берко А.Ю., Висоцька В.А. Intranet архітектура інтелектуальних систем електронного навчання // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2001. – № 438. – С.3–10.

 5. Брінь П.В., Прохоренко О.В. Багаторівнева класифікація відносин аутсорсингу//Науковий журнал «Економіка і фінанси». №12. Грудень 2013р – Дніпропетровськ. – 2013. – с.78-85.

 6. Голдратт Э. Критическая цепь / Э. Голдратт ; [пер. с англ. Е. Федурко]. – М. : ТОС центр, 2007. – 272 с.

 7. Голдратт Э. Цель – 3. Необходимо, но не достаточно. / Голдратт Э., Шрагенхайм Э., Птак К. ; пер. с англ. Д. Капранов. – К. : НіД, 2009. – 243 с.

 8. Господарський кодекс України

 9. Детмер У. Производство с невероятной скоростью. Улучшение финансовых результатов предприятия / У. Детмер, Э. Шрагенхайм ; пер. с англ. О. Наливайко. – М. : Альпина-паблишерз, 2009. – 329 с.

 10. Детмер У. Теория ограничений Голдратта: системный подход к непрерывному совершенствованию. – 2-е изд. / У. Детмер ; [пер. с англ. У. Саломатова ; под ред. Ю. Быстрова]. – М. : Альпина бизнес букс, 2008. – 444 с.

 11. Джейрмен Р. Аутсорсинг и вертикальная интеграция: предложения для исследований на базе организационной теории /Джейрмен Р., Кротов К., Федотов Ю. //Российский журнал менеджмента. – 2011. - Том 9, № 2, - С. 93–108.

 12. Дмитрієва О. Збалансована система показників у стратегічному управлінні підприємствами в Україні та Угорщині / О. Дмитрієва // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2007. – №2. – С. 21-28.

 13. Елиферов В. Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление / В. Г. Елиферов, В. В. Репин. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 319 с.

 14. Закон України „Про електронний документообіг” від 22.05.2003 р., № 851-IV.

 15. Закон України „Про інформацію” від 2.10.92 р., № 1280-IV // Відомості Верховної Ради України. – Офіц. Вид. – К.: Парламентське вид-во, 2003.

 16. Закон України „Про телекомунікації” від 18.11.03 р., № 1280-ІV. – К., 2003.

 17. Закон України Про електронну комерцію Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 45, ст.410

 18. Інноваційне перетворення проблемних підприємств: технологічна санація виробництва: Монографія / О.С.Захарченков – Х: «Цифровая типография № 1», 348 с.

 19. Календжян С.О. Аутсорсинг и делегирование полномочий в деятельности компаний. М.: Дело, 2003. С. 257.

 20. Каплан Роберт С. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты / С. Роберт Каплан, П. Дейвид Нортон ; пер. с англ. — М. : Олимп- Бизнес, 2005. — 512 с.

 21. Карминский А.М. Информатизация бизнеса: концепция, технологии, системы / [Карминский А.М., Карминский С.А., Нестеров В.П. и др.]. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 623 с.

 22. Катаев А. В. Виртуальные бизнес-организации : монография / А. В. Катаев. – СПб.: Политехнический университет, 2009. – 120 с.

 23. Клементс, Стюарт. Аутсорсинг бизнес-процессов. Советы финансового директора/Стюарт Клементс, Майкл Донеллан при участии Седрика Рида; под общ.ред. В.В.Голда; пер. с англ. – М.: Вершина, 2006. – 416 с.

 24. Клочков А.К. KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических инструментов / А.К. Клочков. — Эксмо, 2010. — 160 с.

 25. Кодекс законів про працю України

 26. Козлова В. Опыт ТОС на украинском рынке / В. Козлова // Управление компанией. – 2007. – № 10. – С. 46 – 50.

 27. Колотов А. Луч света в темном царстве / А. Колотов // Бизнес-образование в Украине. – 2005. – № 8. – С. 15 – 17.

 28. Конвенція Міжнародної організації праці № 181 «Про приватні агентства зайнятості» / [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://uraltradeunion.ru/acts/mezdunarod/agent_zanjat.html

 29. Корнер М. Виртуальные организации. Новые формы ведения бизнеса в ХХІ веке / М. Уорнер, М. Витцель. – М. : Добрая книга, 2005. – 295 с.

 30. Кошелев А. Н. Синдром «белого воротничка», ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008

 31. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навч. посібник. –К., 2005. – 308 с.

 32. Майк Ротер, Джон Шук Учитесь видеть бизнес-процессы. Практика построения карт потоков создания ценности /; Пер. с англ. — М. : Альпина Бизнес Букс : CBSD, Центр развития деловых навыков, 2005. — 144 с.

 33. Мартин Грабе. Синдром выгорания – болезнь нашего времени: Психологический практикум / пер.с англ. В.Немченовой – Речь, 2008 г.

 34. Мехович С.А., Захарченков А.С. Санация и реинжиниринг производственно-технлогической основі проблемніх предприятий: монография / Х.: Віровець А.П. «Апостроф», 2011 – 392 с.

 35. Питерс У., Уотфмен П. В поисках эффективного управления: Пер. с англ., М., 1990.

 36. Плескач В.Л. Електронна комерція: [підручник] / В.Л. Плескач, Т.Г. Затонацька. – К.: Знання, 2007. – 535 с.

 37. Применение теории ограничений в менеджменте производственных запасов / Е. В. Бакулин ; М-во образования Рос. Федерации, ГУЭФ. – СПб. – 2011. – № 1. – С. 91 – 92.

 38. Рекомендация Международной организации труда от 19 июня 1997 г. № 188 «О частных агентствах занятости» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.profsporttur.ru/docs2/d_05.php

 39. Робсон М., Уллах Ф. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-процессов/Пер. с англ. под ред. НД.Эриашвили. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 224 с.

 40. Сладкевич М.П. Мотивационный менеджмент: Курс лекций – К., МАУП, 2001

 41. Уитмор Дж. Coaching – новый стиль менеджмента и управления персоналом: Практическое пособие: Пер.с англ. – М., Финансы и статистика, 2001

 42. Уолш К. Ключевые показатели менеджмента: как анализировать, сравнивать и контролировать данные, определяющие стоимость компании: Пер с англ., М: Дело, 2001

 43. Хейвуд Дж. Б. Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ: пер. с англ. М.: Изд. дом «Вильямс», 2002. С. 26.

 44. Шапошніков К.С. Віртуалізація бізнес-процесів оператора електрозв’язку // Вісник Донецького університету. Сер. В. Економіка і право: Науковий журнал. – 2005. – Вип. 2.– С. 191-195.


Інформаційні ресурси

 1. Buster J. What is Business Process Integration (BPI)?. /J. Buster [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lansa.com/ resources/jargonbuster.htm.

 2. Хлебников Д.В. Матрица аутсорсинга/[Електронний ресурс].– Режим доступу: www.strategy.com.ua

 3. Акімова І. Стимулювання вертикальної інтеграції в Україні: переваги та небезпека [Електронний ресурс]/ Акімова І, Щербаков О., - Інститут економічних досліджень і політичних консультацій в Україні. Німецька консультативна група з питань економічних реформ.-К, 2001. – Режим доступу http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/German_ advisory_group/2001/q14_ur.pdf

 4. http://jus.org.ua/autsorsing-ta-autstaffing

 5. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vzuk/2008_18/tom_2;


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка