Робоча програма навчальної дисципліни технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
Скачати 370,34 Kb.
Дата конвертації06.06.2017
Розмір370,34 Kb.ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384Форма № Н - 3.04

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення

__________Романюк О. Н.

“______”_______________20___ року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
(шифр і назва навчальної дисципліни)


напрям підготовки _6.070106 – Автомобільний транспорт (
шифр і назва напряму)

спеціальність7.07010601 – Автомобілі та автомобільне господарство

(шифр і назва спеціальності)спеціалізація__________________________________________________________

(назва спеціалізації)

Інститут машинобудування та транспорту
Вінниця 2012 рік

Робоча програма дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство»для студентівза напрямом підготовки_6.070106 – Автомобільний транспорт

спеціальністю _7.07010601 – Автомобілі та автомобільне господарство

2012. — 16 с.
РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

Шиліна О.П., доцент, к.т.н. кафедри технології підвищення зносостійкості

Програма нормативної навчальної дисципліни «Технології конструкційних матеріалів» затверджена на засіданні кафедри технології підвищення зносостійкості

Протокол від «12 » червня 2012 року № 28

Завідувач кафедри ___________________(проф.Савуляк В.І.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено Методичною радою Інституту машинобудування та транспорту

Протокол від «__18__»__червня__2012 року № 10

Голова Методичної ради ІнМТ___________(проф.Бурєнніков Ю.А.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено Методичною радою ВНТУ

Протокол від «____»________________20___ року № ___

Голова____________________________ (проф. Романюк О. Н.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 О.П. Шиліна 2012 р.

 ВНТУ, 2012 рік

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4,5

Галузь знань

070106 – Транспорт та транспортна інфраструктура

(шифр і назва)Нормативна

Напрям підготовки

_6.070106 – Автомобільний транспорт (шифр і назва)Модулів – 4

Спеціальність (професійне

спрямування): 7.07010601 – Автомобілі та автомобільне господарствоРік підготовки:

Змістових модулів – 4

1

2

1

2

Індивідуальне науково-дослідне завдання (реферати, розрахункові, графічні, розрахунково-графічні роботи, контрольні роботи, що виконуються під час СРС (домашні контрольні роботи), курсові, дипломні проекти (роботи) та ін. визначаються робочим навчальним планом чи рішенням кафедри)

Триместр

Загальна кількість годин - 162

1-й

5-й

2-й

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2,5

самостійної роботи студента – 3,125 (2)


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


24 год.

16 год.

4 год.

6 год.

Практичні, семінарські

Не передбачені

Не передбачені

Не передбачені

Не передбачені

Лабораторні

16 год

24 год

6 год

8 год

Самостійна робота

50 год.

32 год

62 год.

76 год

Вид контролю: іспит

Вид контролю: д/з

Вид контролю: іспит

Вид контролю: д/з

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 25% - 75%,

для заочної форми навчання – 13,5% — 86,5%. 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Дисципліна “Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство ” є однією з основних у загальному циклі технічних дисциплін підготовки фахівців.

Курс передбачає: вивчення: процесів виробництва металів і сплавів; надання студентам знань з основних фізико-хімічних, механічних і технологічних властивостей матеріалів; вивчення технологічних методів отримання та обробки заготовок і деталей машин; вивчення принципових схем типового технологічного обладнання, інструмента та пристосувань; вивчення фізичної суті явищ, що відбуваються в металах та сплавах в умовах обробки та експлуатації; розуміння залежності властивостей від хімічного складу та виду термічної або хіміко-термічної обробки; глибокого знання закономірностей формування структури при кристалізації та термічній обробці.Набуті при вивченні цього курсу знання є необхідними для розробки оптимальних конструкцій машин і технологічних процесів механічної обробки, вірного вибору матеріалів деталей машин та виду заготовок, оптимального вибору термічної, хіміко-термічної та термомеханічної обробок.

Мета вивчення дисципліни - надати майбутнім спеціалістам знання з вибору й застосування технологічних методів отримання заготовок деталей машин задля забезпечення високої якості продукції, економії матеріалів та високої продуктивності праці і полягає у пізнанні природи та властивостей матеріалів, а також способів зміни їх властивостей для найбільш ефективного використання у заданих умовах експлуатації.

Основні завдання дисципліни:

 • вивчення технології отримання й обробки заготовок деталей машин;

 • розкриття фізичних основ та техніко-економічних характеристик процесів цієї обробки ;

 • установлення галузей застосування різних методів отримання заготовок;

 • вивчення основних питань технологічності конструкцій заготовок із урахуванням методів їх отримання;

 • розкриття фізичної суті явищ, що мають місце в матеріалах під впливом різних факторів - температури, хімічної, механічної дії тощо – під час їх виробництва та експлуатації;

 • установлення залежності властивостей від складу та будови матеріалів;

 • вивчення теорії та практики різних видів термічної обробки; основних груп металічних матеріалів, їх властивостей та галузей застосування.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

З н а т и:

 • сутність процесів отримання металів і сплавів;

 • особливості формоутворення заготовок різними способами;

 • принципи отримання нероз’ємних з’єднань зварюванням і паянням;

 • фізичні основи обробки заготовок;

 • фізичну сутність явищ, які відбуваються в металах та сплавах під час виготовлення з них деталей, їх термічної обробки та експлуатації;

 • взаємозв’язок цих явищ із властивостями;

 • основні властивості та призначення сучасних металевих та неметалевих матеріалів.

В м і т и :

 • правильно обирати спосіб виготовлення заготовки та її подальшої механічної обробки;

 • в залежності від конструктивних особливостей, матеріалу та умов роботи визначати раціональний спосіб зварювання конструкції;

 • правильно обирати методи зміцнення деталей машин;

 • оцінювати поведінку матеріалу і причини відмов деталей машин унаслідок дії на них різних експлуатаційних факторів;

 • за макро- та мікроструктурою розрізняти чорні і кольорові метали;

 • оцінювати орієнтовний хімічний склад сплавів за маркою;

 • користуватися діаграмами стану двокомпонентних сплавів для визначення структури та обґрунтованого призначення режиму термічної обробки;

 • самостійно користуватися базами даних ЕОМ, технічною та довідковою літературою для вибору матеріалу на основі аналізу умов експлуатації та напруженого стану з урахуванням економічної доцільності його використання;

 • орієнтовно оцінювати механічні характеристики сплавів різного складу та сталей після різних видів термічної обробки;

 • оцінювати або передбачати властивості та поведінку матеріалу внаслідок дії різних технологічних та експлуатаційних факторів;

 • призначати обробку для забезпечення потрібної довговічності виробів.


Мати уявлення про:

 • перспективи розвитку ливарного виробництва;

 • отримання заготовок обробкою тиском;

 • зварювальне виробництво;

 • обробку металів на металорізальних верстатах;

 • обробку електрофізичними методами;

 • досягнення та перспективи розвитку матеріалознавства та термічної обробки металів.

2. Програма навчальної дисципліни
Частина1. ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ:

Змістовий модуль 1: Конструкційні матеріали: властивості, класифікація, виробництво

Тема1. Вступ. Задачі та значення курсу. Роль та значення металів та неметалевих матеріалів


Тема 2. Основи класифікації металів і сплавів та їх маркування

Тема3. Основи сучасного металургійного виробництва.

Тема 4.Основи ливарного виробництва.


Змістовий модуль 2: Заготівельне виробництво

Тема 5. Основи обробки металів тиском (ОМТ).

Тема 6. Основи зварювального виробництва. .

Тема 7. Основи технології обробки конструкційних матеріалів різанням та електрофізичними методами

Частина 2. МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО:

Змістовий модуль 1: Суть металів та сплавів

Тема1. Будова металів.

Тема 2. Теорія сплавів.


Тема 3. Пластична деформація і механічні властивості металів.

Тема 4. Вплив нагрівання на структуру й властивості деформованого металу.

Тема 5. Залізо і його сплави.

Змістовий модуль 2: Термообробка металів та сплаві, сплави кольорових металів, неметалеві матеріали.

Тема 6. Теорія термічної обробки сталі.

Тема 7. Технологія термічної обробки сталі.

Тема 8. Хіміко-термічна обробка сталі і поверхневе зміцнення наклепом.

Тема 9. Конструкційні, інструментальні сталі та спеціальні сплави

Тема 10. Сплави кольорових металів.

Тема 11. Пластмаси, композити, гумові та неорганічні матеріали


Тема 12. Економічна ефективність застосування різних матеріалів


 1. Структура навчальної дисципліни

Частина 1. Технологія конструкційних матеріалів

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Конструкційні матеріали: властивості, класифікація, виробництво

Тема 1. Вступ. Задачі та значення курсу. Роль та значення металів та неметалевих матеріалів


11

2
2
7

9,5

0,5
2
7

Тема 2. Основи класифікації металів і сплавів та їх маркування

10

2


8

9

1


8

Тема3. Основи сучасного металургійного виробництва.


13

4
2
7

8,5

0,5


8

Тема 4.Основи ливарного виробництва.

15

4
4
7

9,5

0,52

7

Модуль 2

Змістовий модуль 2: Заготівельне виробництво

Тема 5. Основи обробки металів тиском (ОМТ).

11

4


7

7,5

0,5


7

Тема 6. Основи зварювального виробництва. .

15

4
4
7

9,5

0,52

7

Тема 7. Основи технології обробки конструкційних матеріалів різанням та електрофізичними методами

15

4
4
7

8,5

0,5


8

Контрольна робота для студентів заочної форми навчання10


Конт

роб


4 -10

год

Усього годин

90

24
16
50

72

4
6

10

52Частина2. Матеріалознавство


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Суть металів та сплавів

Тема 1. Будова металів.


6

2
2
2

7

1
1
6

Тема 2. Теорія сплавів.


6

2
2
2

8,5

0,5
1
7

Тема 3. Пластична деформація і механічні властивості металів.

5

1
2
2

6,5

0,5


6

Тема 4. Вплив нагрівання на структуру й властивості деформованого металу.


5

1
2
2

6.5

0,5


6

Тема 5. Залізо і його сплави.


14

2
4
8

9,5

0,5
2
7

Модуль 2

Змістовий модуль 2: Термообробка металів та сплаві, сплави кольорових металів, неметалеві матеріали.

Тема 6. Теорія термічної обробки сталі.


8

1
4
3

9

1
2
6

Тема 7. Технологія термічної обробки сталі


7

1
2
4

8

1


7

Тема 8. Хіміко-термічна обробка сталі і поверхневе зміцнення наклепом.


6

1
2
3

6,5

0,5


6

Тема 9. Конструкційні, інструментальні сталі та спеціальні сплави


5

3


2

6,5

0,5


6

Тема 10. Сплави кольорових металів.


7

1
4
2

10

1
2
7

Тема 11. Пластмаси, композити, гумові та неорганічні матеріали

2

1


1

6

6

Тема 12. Економічна ефективність застосування різних матеріалів

1

1

6

6

Контрольна робота для студентів заочної форми навчання
Конт

роб.


4 -10

год
Усього годин


72

16
24
32

90

6
8

10

76


5. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість годин
Частина 1. Технологія конструкційних матеріалів
1

Технологічні випробовування матеріалів. Визначення оброблюваності сталей.

2

2

виробництво виливків у пісчано-глини-стих формах.

2

3

Лиття в металеві форми

1

4

Відцентрове лиття

1

5

Листове штампування

2

6

Ручне дугове зварювання ме-талів

2

7

Газове зварювання та різання

2

8

Обробка по-верхонь на то-карному верстаті

2

9

Обробка от-ворів на свердлильних верстатах

2

10

Обробка по- верхонь на фрезерних верстатах

2
Усього

16
Частина 2. Матеріалознавство
1

Макроаналіз металів і сплавів


2

2

Мікроаналіз металів і сплавів

2

3

Визначення критичних точок і побудова діаграми стану сплавів «Свинець- сурма»

4

4

Аналіз діаграм стану подвійних сплавів

4

5

Діаграма ста-ну сплавів системи залізо – вуглець

4

6

Вивчення мікроструктури вуглецевих сталей у рівноважному стані


2

7

Вивчення мікроструктури й властивостей чавунів

2

8

Термічна обробка сталей

2

9

Термічна обробка алюмінієвих сплаві

2

10

Фізико-ме-ханічні властивості пластмасУсього

24


6. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


Частина 1. ТКМ

1

Роль, значення та властивості неметалевих матеріалів (пластичних мас, композиційних матеріалів, клеїв, лаків, резини, деревини та ін.) в сучасному машинобудуванні.

6

2

процес прямого (позадоменного) отримання заліза з руд.

6

3

Виробництво сталі в мартенівських печах.

6

4

Виробництво кольорових металів. Виробництво міді, алюмінію, магнію, титана, та їхніх сплавів.

Прокатування безшовних та зварних труб, їхня характеристика та галузь застосування.6

5

Волочіння. Сутність процесу волочіння. Схеми волочіння суцільних і порожнистих профілів. Інструмент й обладнання волочильного виробництва.

6

6

Плазмове зварювання та різання металів.

5

7

Променеві способи зварювання. Електронно-променеве зварювання. Лазерне зварювання.

5

8

Електронно-променева та лазерна обробки.

5

9

Ультразвукова обробка, її фізична сутність та сфера застосування.

5
Усього

50

Частина 2. Матеріалознавство

1

Сутність металевого, іонного і ковалентного типів зв'язку.

3

2

Форми кристалів і вплив реального середовища на процес кристалізації. Утворення дендритної структури.

3

3

Побудова кривих охолодження та нагрівання для складних діаграм подвійних сплавів та аналіз перетворень.

3

4

Напруження й деформації.

3

5

Зміна при рекристалізаційних процесах механічних, фізико-хімічних властивостей і розміру зерна.

3

6

Вплив складу сплаву й ступеня пластичної деформації на перебіг рекристалізаційних процесів.

3

7

Структура й властивості технічного заліза, сталі і білого чавуну.

3

8

Структура й властивості технічного заліза, сталі і білого чавуну. Класифікація залізовуглецевих сплавів. Чавуни сірі, ковкі, ЧКГ, спеціальні.

3

9

Перетворення при відпуску загартованої сталі. Структури відпущеної сталі.

3

10

Вплив легуючих елементів на критичні точки сталі і перетворення при відпуску. Відпускна крихкість і її види.

3

11

Вплив швидкості охолодження на структуру і властивості сталі та фізичну сутність процесів відпалу, нормалізації, гартування й обробки холодом.


2
Усього

327. Індивідуальні завдання

Робочим навчальним планом передбачені 2 контрольні роботи (по одній у кожному триместрі) для студентів заочної форми навчання. Крім того, за рішенням кафедри студенти готують реферати з окремих тем курсу та доповіді на щорічну науково-теоретичну конференцію викладачів, співробітників та студентів ВНТУ.8. Методи навчання

Лекція, проблемна лекція, демонстрація, зокрема, з використанням мультимедійних засобів навчання, лабораторні роботи, підготовка рефератів, доповідей науково-дослідного характеру, зокрема, на щорічну науково-технічну конференцію викладачів, співробітників та студентів ВНТУ.9. Методи контролю

Поточний контроль, який здійснюється у формі фронтального, індивідуального чи комбінованого контролю знань студентів під час лабораторного заняття, тестування, колоквіум, 2 контрольні роботи (для студентів заочної форми навчання),диференційований залік та іспит по другій частині.10. Розподіл балів, які отримують студенти

Розподіл балів для екзамену та диференційованого заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

25 балів

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6
Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

37 балів

38 балів

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


11. Методичне забезпечення
Навчально-методичний комплекс дисципліни, до складу якого входять:


 1. Навчальна програма дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство».

 2. Робоча програма дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство».

 3. Робочий план дисципліни на поточний триместр.

 4. Клименко В. М. Технологія конструкційних матеріалів. / Частина перша. Конструкційні матеріали: властивості, класифікація, виробництво./ В. М. Клименко, О. П. Шиліна, А. Ю. Осадчук Навчальний посібник. - Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005.- 97 с.

 5. В. М. Клименко. Технологія конструкційних матеріалів. / Частина друга. Конструкційні матеріали: властивості, класифікація, виробництво. / В. М. Клименко, О. П. Шиліна, А. Ю. Осадчук. : Навчальний посібник. - Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005.- 154 с.

 6. Шиліна, О. П. Матеріалознавство : лабораторний практикум / О. П. Шиліна, О. В. Шаповалова - Вінниця: ВНТУ, 2010. – 76 с.

 7. Шиліна О.П. Технологія конструкційних матеріалів. Лабораторний практикум: навчальний посібник /О. П.Шиліна, А. Ю. Осадчук - Вінниця: ВНТУ, 2010. – 107 с.

 8. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочниківз курсу «ТКМ та матеріалознавство» для студентів бакалаврського напрямку 6.0923 – Зварювання і 6.0902 – Інженерна механіка. Частина 2. Матеріалознавство. /Укладачі: В.Г. Байло, Т.Ф. Архіпова. – ВДТУ. 2003р.

 9. Методичні вказівки та контрольні роботи для студентів заочників з курсу ТКМ та матеріалознавство для студентів бакалаврського напрямку 6.0923-«Зварювання», 6.0902-«Інженерна механіка»/ Укладач О.П. Шиліна – ВДТУ. 2001 р. 40 с.

 10. Комплект екзаменаційних білетів.

 11. Комплект комплексних контрольних робіт.

 12. Дистанційний курс. Частина 2. Матеріалознавство. // Шиліна О.П.

 13. Дистанційний курс. Частина1. Технологія конструкційних матеріалів. // Осадчук А.Ю.12. Рекомендована література

Базова

 1. Технология конструкционных материалов. / Под ред. А. М. Дальского – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1986. –448 с.

 2. Клименко В. М. Технологія конструкційних матеріалів. / Частина перша. Конструкційні матеріали: властивості, класифікація, виробництво./ В. М. Клименко, О. П. Шиліна, А. Ю. Осадчук Навчальний посібник. - Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005.- 97 с.

 3. В. М. Клименко. Технологія конструкційних матеріалів. / Частина друга. Конструкційні матеріали: властивості, класифікація, виробництво. / В. М. Клименко, О. П. Шиліна, А. Ю. Осадчук. : Навчальний посібник. - Вінниця: Універсум-Вінниця, 2005.- 154 с.

 4. Шиліна, О. П. Матеріалознавство : лабораторний практикум / О. П. Шиліна, О. В. Шаповалова - Вінниця: ВНТУ, 2010. – 76 с.

 5. Шиліна О.П. Технологія конструкційних матеріалів. Лабораторний практикум: навчальний посібник /О. П.Шиліна, А. Ю. Осадчук - Вінниця: ВНТУ, 2010. – 107 с.

 6. Кузін О. А., Металознавство та термічна обробка металів / О. А. Кузін, Р. А. Яцюк. - Львів : Афіша, 2002. – 304 с.

 7. Металознавство: підручник / О. М. Бялік, В. С. Черненко [та iн.]; - 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2002. – 384 с.

 8. Практикум по технологии конструкционных материалов и материаловедению : / под общей ред. С. С. Некрасова. – М.: Агропромиздат, 1991. – 105 с.

 9. Лахтин Ю .М. Материаловедение : учебник / Ю. М Лахтин, В. П. Леонтьева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1990. – 528 с.

 10. Пахолюк А. П. Основи матеріалознавства і конструкційні матеріали : посібник / А. П. Пахолюк, О. А. Пахолюк. – Львів : Світ, 2005. – 172 с., іл.

 11. Попович В. В. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство : підручник / В. В. Попович, В. В. Попович. – Львів : Світ, 2006. – 624 с.

 12. Матеріалознавство : підручник / С. С. Дяченко, І. В. Дощечкіна, А. О. Мовлян, E. I. Плешаков; за ред. проф. С. С. Дяченко. – Харків : ХНАДУ, 2007. - 440 с.

 13. Українсько-російський словник з матеріалознавства : у трьох книгах. Кн. 3 / упоряд. : Є. Л. Шведков, Т. Г. Куценок. - К. : Либiдь, 1995. - 152 с.

 14. Металознавство і термічна обробка металів і сплавів із застосуванням комп'ютерних технологій навчання: підручник / Ю.М. Таран, Є. П. Калінушкін, В. З. Куцова [та iн.]; під ред. Ю. М. Тарана – Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2002. - 360 с.

 15. Колачев Б. А. Металознавство і термічна обробка кольорових металів і сплавів : підручник для вузів / Б. А. Колачев, В. І. Елагін, В. А. Ліванов. - М. : "МИСИС", 1999. - 416 с.

 16. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів: навчальний посібник / В. В. Хільчевський, С. Є. Кондратюк, В. О. Степаненко [та iн.]. - К. : Либідь, 2002. - 328 с.

 17. Гуляев А. П. Металловедение. – М.: Металлургия, 1977. – 647 с.

 18. Шиліна О. П., Клименко В. М. Практикум з конструкційних матеріалів. / О. П. Шиліна, В. М. Клименко. : Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2001 – 109 с.Допоміжна


 1. Сологуб М. А., Рожнецький І. О., Некоз О. І. та ін. Технологія конструкційних матеріалів / За ред. М. А. Сологуба. - К.: Вища школа., 2002. - 374 с.

 2. Новиков И. И. Термическая обработка металлов. М.:Металлургия, 1986. – 480 с.

 3. Худокормова Р. Н., Фунштейн Я. Н., Рищев И. А. Металловедение и термическая обработка металлов (лабораторные работы). / Под ред. Л. С. Ляховича – Минск: Вышэйш. школа, 1976. – 192 с.

 4. Мозберг Р.К. Материаловедение. – М. : Высш. шк., 1991. – 448 с.

 5. Материаловедение. / Б. Н. Арзамасов, И. И. Сидорин, Г. Ф. Косолапов и др. / Под общ. ред. Б. Н. Арзамасова – М.: Машиностроение, 1986. – 384 с.

 6. Худокормова Р. Н., Пантелеенко Ф. И. Материаловедение: Лаб. практикум: Учеб. Пособие для вузов / Под ред. Л. С. Ляховича – Минск: Вышэйш. шк., 1988. – 224 с.

13. Іформаційні ресурси
Перелік кінофільмів


 1. Одержання металів. 2 частини.

 1. Виробництво сталей. 1 частина.

 2. Улаштування мартенівських печей і сучасні мартенівські цехи. 2 частини.

 3. Сучасна технологія виплавки сталі в мартенівських печах. 2 частини.

 4. Виробництво точних виливків у разових формах. 2 частини.

 5. Виробництво листового стального прокату 2 частини.

 6. Гаряче об’ємне штампування. 2 частини.

 7. Конденсаторне зварювання 2 частини.

 8. Дугове зварювання. 2 частини.

 9. Обладнання для дугового зварювання.

 10. Електрошлакова технологія. 2 частини.

 11. Автоматичне зварювання труб під флюсом. 2 частини.

 12. Обробка металів різанням (основні види різання). 1 частина

 13. Верстати токарної групи.

 14. Верстати свердлильної групи.

 15. Втомлюваність металів. 2 частини.


Перелік плакатів

 1. Кристалічна будова металів і сплавів.

 2. Випробування на твердість.

 3. Випробування на ударну в’язкість.

 4. Розріз доменної печі

 5. Доменний процес.

 6. Пристрій повітронагрівачів доменної печі.

 7. Ковпакова піч.

 8. Газоочищення доменної печі.

 9. Завантажувальний пристрій доменної печі.

 10. Технологічні операції конверторного виробництва сталі.

 11. Піскодувний напівавтомат для виготовлення стержнів.

 12. Штампування вибухом.

 13. Кривошипний гаряче штампувальний прес.

 14. Структура ливарної сталі до і після її обробки тиском

 15. Штампування вибухом.

 16. Давильні роботи.

 17. Контактне стикове зварювання.

 18. Електро-кінематична схема контактно-стикової машини типу АСА-60.

 19. Контактне точкове зварювання.

 20. Дифузійне зварювання у вакуумі

Контактне шовне зварювання


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка