Робоча програма навчальної дисципліни теорія та практика перекладу дипломатичної кореспонденції та міжнародних
Сторінка1/5
Дата конвертації14.06.2017
Розмір0,68 Mb.
  1   2   3   4   5
Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від “___” ___________ 20 __ р. №___


__________Одеський національний університет імені І.І. Мечникова_________

(повна назва вищого навчального закладу)Кафедра іноземних мов гуманітарних факультетів
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор


_________________________

“______”_______________20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Теорія та практика перекладу дипломатичної кореспонденції та міжнародних документів (англійська мова)

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_________05 соціальні та поведінкові науки__________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності 055_міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

(шифр і назва спеціальності (тей)


освітньо-кваліфікаційний рівень ____________________магістр______________________

інституту, факультету _________Інститут соціальних наук_______________________

(назва інституту, факультету)

2016 – 2017Теорія та практика перекладу дипломатичної кореспонденції та міжнародних документів (англійська мова) Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за спеціальністю 055. „___” ________, 2016.- 31 с.

Розробник: Набока Олена Миколаївна, к. філол. наук, доцент

Онищук Ірина Юріївна, к. філол. наук, доцент

Коваль Наталія Олександрівна, к. філол. наук

(вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)

____іноземних мов гуманітарних факультетів _________________________________
Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.
Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)____________________
___________________ (Віт Н.П.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”_______________ 20___ р

__________, 20__

 __________, 20__

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям

підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівеньХарактеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 27

Галузь знань

05 соціальні та поведінкові науки

(шифр і назва)


Нормативна
Модулів – 4

Спеціальність

055

Міжнародні відносини,

суспільні комунікації та регіональні студії

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

1-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: реферат,есе,презентація

Семестр

1-2

3

Загальна кількість

годин – 810

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –4-6

самостійної роботи

студента –10-12Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр


Лекції

1 сем-20 год.


2 сем-20 год.

Практичні, семінарські

1 сем-96год

.


2 сем -99год

Самостійна робота

316год.

259год.

ІНДЗ:

Вид контролю:

іспит, залік,

державний іспит
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Сучасний світ з його тенденціями к глобалізації, об’єднанням і злиттям, з одного боку, та з постійно зростаючими можливостями засобів комунікації, з іншого боку, вимагає більшого взаєморозуміння між країнами і народами. Бажання досягнути загального миру і взаєморозуміння реалізується у збільшенні кількості двосторонніх і багатосторонніх зустрічей, конференцій, симпозіумів, результати яких знаходять відображення у міжнародних документах різного характеру, як на міждержавному рівні, так і в рамках ООН та інших міжнародних організаціях. Активна участь України, як і будь-якої іншої держави, у міжнародному спілкуванні передбачає підготовку спеціалістів, які мають базові знання англійської мови, достатній словниковий запас, знання певних граматичних структур, вміють анотувати і реферувати тексти різних функціональних стилів і повинні оволодіти майстерністю перекладу і укладенню міжнародних документів і кореспонденції.

Курс «Теорія та практика перекладу дипломатичної кореспонденції та міжнародних документів (англійська мова)» є необхідною складовою частиною вивчення англійської мови спеціальності. Курс дає можливість студентам оволодіти механізмом акту міжмовної комунікації та правильно вибирати перекладацьку стратегію під час ділового спілкування, листування і, особливо, під час встановлення стосунків із закордонними партнерами. Протягом вивчення курсу у студентів формуються професійні уміння та навички перекладу з англійської мови та на англійську мову на базі отриманих теоретичних знань, а також виховуються потреби систематично поповнювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності в сфері своєї майбутньої спеціальності.Головна мета курсу передбачає виклад інформації з теорії перекладу та тренування певних навичок та умінь перекладацької діяльності з акцентуванням на сфері міжнародних відносин, які б забезпечили вірний вибір перекладацької стратегії. Курс «Теорія та практика перекладу дипломатичної кореспонденції та міжнародних документів (англійська мова)» передбачає не тільки вміння письмово та усно виражати свої думки з загальних питань, опанування специфічної фахової термінології, іноземних слів, дипломатичних термінів, але й вміння перекладати і укладати міжнародні документи і кореспонденцію, всебічне вивчення закономірностей функціонування англійської мови в політичному та дипломатичному дискурсі, всебічне вивчення закономірностей функціонування англійської мови в академічному контексті, розвиток стійкого інтересу студентів щодо здійснення діяльності самостійного читання сучасних британських та американських видань, формування вмінь і навичок аналізу, оцінки поданого матеріалу, ефективного англомовного спілкування в усній і писемній формах: написання анотації,есе-дискусії,тезисного есе, презентації поточних новин.
Курс складається з лекцій та семінарських занять.
Завданням лекцій є ознайомлення студентів із загальнотеоретичними й методологічними питаннями перекладу, засобами правильного (адекватного) перекладу різних мовних одиниць і явищ англійської мови українською і української англійською, лексико-граматичними, семантичними, а також стильовими аспектами перекладу.
Мета практичних занять
— поглибити розуміння студентами основних проблем дисципліни, перевірити рівень опанування студентами матеріалу лекцій та рекомендованої літератури, сформувати навички спостереження за мовним матеріалом, навчити робити самостійні висновки, сприяти вмінню студентів розпізнавати та пояснювати основні мовні явища на практичному матеріалі;
— сформувати у студентів навички опанування лінгвоетнокультурними засобами усно- та письмовомовленнєвої комунікативної компетенції та ії адекватного двостороннього перекладу.
У результаті вивчення даного курсу студенти повинні опанувати: • типи, структуру міжнародних документів;

 • термінологію, ідіоматику, кліше, що використаються у міжнародній документації та дипломатичної кореспонденції;

 • навички двобічного перекладу ( англійської мови на українську і v.v.)

Основні завдання курсу:
 • розвиток теоретичних знань з перекладу в його нормативному і теоретичному аспектах;

 • виробка вмінь практичного застосування перекладацьких прийомів в умовах усного послідовного, а також письмового перекладів з англійської мови та на англійську мову.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен


знати:


 • основні положення теорії перекладу, способи та заходи перекладу;

 • лексичні, граматичні, стилістичні проблеми перекладу;

 • трансформації, що використовуються при перекладі;

 • спеціальну лексику (терміни, архаїзми, латинські висловлення);

 • певні граматичні структури, що характерні для англійського офіціально-ділового стилю;

 • символи і скорочення, умовні позначення, що використовуються у системі ООН;

 • теоретичні основи дисципліни, стосовно різних типів міжнародних документів і кореспонденції;

 • основну інформацію про міжнародні організації;

 • особливості дипломатичного протоколу;

 • особливості, значущість і сферу використання кожного типу документу;


вміти:


 • використовувати на практиці перекладацькі прийоми за умов усного послідовного перекладу.

 • анотувати і реферувати міжнародні документи, матеріали періодичних англомовних видань;

 • укладати і перекладати міжнародні документи;

 • перекладати з англійської на українську і української на англійську мову практикуючи двобічний переклад;

 • характеризувати різні типи міжнародних документів і кореспонденції

 • працювати зі статтями англійських, американських та українських журналів та газет та характеризувати роботу найбільш важливих міжнародних британських та американських видавництв;

 • характеризувати сучасну політичну ситуацію як в України, так і за її межами;

 • спонтанно висловлюватися стосовно ролі глобалізації у різних сферах життя сучасного суспільства; характеризувати основні типи партійних систем у Великобританії та США;

 • розрізняти напрямки розвитку політичних поглядів у позначених вище країнах;

 • виступати з усними доповідями щодо суспільно - політичних події у світі та Україні;

 • аналізувати робочі ситуації та обмінюватися досвідом з основних аспектів академічного наукового контексту англійською мовою;

 • робити аналітичне опрацювання іншомовних джерел з метою отримання інформації, що необхідна для вирішення певних завдань професійно-виробничої діяльності, реферувати та анотувати англомовні джерела за фахом;

 • вести академічне листування, використовуючи фонові культурологічні та країнознавчі знання;

 • розуміти мову лекції, сприймати візуальну інформацію, вимову та жести лектора, вміти вести конпект лекції, вміти організувати лекцію.
 • Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1

«Теорія та практика перекладу»

Модуль 1
Тема1. Завдання лінгвістичної теорії перекладу. Загальна та часткові теорії перекладу. Види перекладу.
Тема 2. Адекватність і точність перекладу.Дослівний і буквальний переклад.Типи відповідників при перекладі. Закономірності пропусків та включень при перекладі.
Тема 3. Слово і речення. Залежність перекладу слова від контексту.Види значення слова. Вибір слова із синонімічного ряду при перекладі.
Тема 4. Переклад інтернаціоналізмів.Переклад слів, що означа- ють специфічні реалії.
Тема 5. Переклад науково-технічних текстів.
Тема 6. Передача власних імен та географічних назв при перекладі

Контекстуальні заміни при перекладі.


Тема 7. Особливості перекладу вільних словосполучень. Переклад атрибутивних сполучень.Переклад фразеологічних одиниць.
Тема 8. Порядок слів і структура речень при перекладі.Членування та об'єднання речень при перекладі.Граматичні порівняння в процесі перекладу.
Тема 9. Переклад конструкцій, які не мають формальних відповідників в українській мові. Переклад пасивних конструкцій.Переклад синтаксичних комплексів - інфінітивних, дієприкметникових, герундіальних. Переклад абсолютних конструкцій.
Модуль 2

Тема1. Передавання метафори і метонімії при перекладі.
Тема 2. Переклад фразеології. Переклад прагматичних ідіом. Переклад прислів’їв.
Тема 3. Вживання іншомовних слів у перекладі. Переклад діалектної лексики. Застосування мейозису у перекладі. Застосу вання емоційно-підсилювального do у перекладі.
Тема 4. Застосування інверсії частини присудка при перекладі.
Тема 5. Переклад написів та оголошень. Особливості вживання цифр та конвертація одиниць вимірюван ня в англійському перекладі.
Тема 6.Звичайна ввічливість та політична коректність при перекладі. Шляхи перекладу полісемії.
Тема 7. Аспекти, прийоми, шляхи й засоби перекладу публіцистичних текстів і газетних статей.
Тема 8. Специфіка перекладу офіційних документів. Порівняльний аспект перекладу художньої і наукової літератури.
Змістовий модуль 2

«Англійська мова в міжнародних документах і дипломатичній кореспонденції»
модуль 1.

Тема 1. “Treaties and Other International Compacts”

Тема 2. “Constituent Acts of the United Nations and International Organizations”

модуль 2.

Тема 3. “Final Instruments”

модуль 3.

Тема 4. “Diplomatic Correspondence”
модуль 4.

Тема 5. “Diplomatic Communications between States”

Тема 6. “Other Diplomatic Acts”

Змістовий модуль 3

«Зарубіжна преса та політичні реалії»
Модуль 1

Тема1. Politics and Democracy.

Тема2. Political Ideologies.
Модуль 2

Тема 3. People, Politics in the UK.

Тема 4. People, Politics in the USA.
Змістовий модуль 4

«Академічна англійська мова »
Модуль 1

Тема 1. The Information Age.

Тема 2. Being Objective.

Модуль 2

Тема 3. Sensing and Understanding.

Тема 4. IT Issues. • Структура навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1

«Теорія та практика перекладу»


Назва змістових модулів і тем

усього

лекції

семінарські

Самос

тійна робота

І СЕМЕСТР

Модуль 1

Тема1. Завдання лінгвістичної теорії перекладу. Загальна та часткові теорії перекладу. Види перекладу.

14

2

2

10

Тема 2. Адекватність і точність перекладу. Дослівний і буквальний переклад.Типи відповідників при перекладі. Закономірності пропусків та включень при перекладі.

14


2

2

10

Тема 3. Слово і речення. Залежність перекладу слова від контексту. Види значення слова

Вибір слова із синонімічного ряду при перекладі.14

2

2

10

Тема 4. Переклад інтернаціоналізмів.Переклад слів, що означають специфічні реалії.

14

2

2

10

Тема 5. Переклад науково-технічних текстів.

14

2

2

10

Тема 6. Передача власних імен та географічних назв при перекладі.Контекстуальні заміни при перекладі.

14

2

2

10

Тема 7.Особливості перекладу вільних словоспо лучень. Переклад атрибутивних сполучень.Переклад фразеологічних одиниць.

14

2

2

10

Тема 8. Порядок слів і структура речень при перекладі.Членування та об'єднання речень при перекладі. Граматичні порівняння в процесі перекладу.

14

2

2

10

Тема 9. Переклад конструкцій, які не мають формальних відповідників в українській мові. Переклад пасивних конструкцій.Переклад синтаксич них комплексів - інфінітивних, дієприкметникових, герундіальних. Переклад абсолютних конструкцій.

18

4

2

12

Модульний контроль

2
2
Разом за за модуль 1

132

20

20

92
Назва змістових модулів і тем

усього

лекції

семінарські

Самостійна робота

ІІ СЕМЕСТР

Модуль 2

Тема10. Передавання метафори і метонімії при перекладі.

14

2

2

10

Тема 11. Переклад фразеології. Переклад прагматичних ідіом. Переклад прислів’їв.

14

2

2

10

Тема 12. Вживання іншомовних слів у перекладі. Переклад діалектної лексики. Застосування мейозису у перекладі. Застосу вання емоційно-підсилювального

do у перекладі.12

2

2

8

Тема 13. Застосування інверсії частини присудка при перекладі.

12

2

2

8

Тема 14. Переклад написів та оголошень. Особливості вживання цифр та конвертація одиниць вимірюван ня в англійському перекладі.

12

2

2

8

Тема 15 Звичайна ввічливість та політична коректність при перекладі. Шляхи перекладу полісемії.

12

2

2

8

Тема 16. Аспекти, прийоми, шляхи й засоби перекладу публіцистичних текстів і газетних статей.

16

4

4

8

Тема17. Специфіка перекладу офіційних документів.

Порівняльний аспект перекладу художньої і наукової літератури.16

4

2

10

Модульний контроль


2
2
Разом за за модуль 2


110

20

20

70

Загальна кількість годин за змістовий модуль 1

242

40

40

162
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка