Робоча програма навчальної дисципліниДата конвертації23.03.2017
Розмір2,09 Mb.
ТипРобоча програма
Київський національний університет

імені Тараса Шевченка
Юридичний факультет

Кафедра господарського права

ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи

___________ Лотюк О.С.

«____»___________20__ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Правове регулювання ринку цінних паперів

для студентів

галузь знань – 0304 «Право»

напрям підготовки – 6.030401 «Правознавство»освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр», «Спеціаліст»

спеціалізація: 12.00.04 – господарське право; господарсько–процесуальне правоКиїв-2014

Робоча програма дисципліни: “Правове регулювання ринку цінних паперів”


для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство», спеціальності 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право; спеціалізація: господарське право.

«____» ______________ 2014 року – 57 с.


Розробники:

Кологойда Олександра В'ячеславівна,

доцент кафедри господарського права юридичного факультету, к.ю.н., доцент


Робоча програма дисципліни правове регулювання ринку цінних паперів ” затверджена на засіданні кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Протокол № 4 від “....” грудня 2013 року

Завідувач кафедри господарського права доктор юридичних наук, професор

_____________________(Щербина В.С.)

«_____» ___________________ 20___ року

Схвалено науково-методичною комісією юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної комісії _____________ Безклубий І.А.

«___» __________ 20___ року

Схвалено предметною комісію з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету


Протокол №___ від «___» __________ 20___ року
Голова предметної комісії _____________ Луцишин З.О.

«___» __________ 20___ року

Кологойда О.В., 2014 р.

ВСТУП

Дисципліна "Правове регулювання ринку цінних паперів" є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр» галузі знань господарське право, з напряму підготовки правознавство, спеціальності 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право.

Дана дисципліна нормативна за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право (спеціалізацією: господарське право). Викладається у 1 семестрі 2 курсу магістратури в обсязі – 144 год. (4 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 17 год., практичні заняття – 34 год., самостійна робота – 11 год., МКР – 5 год., та 1 семестрі 5 (6) курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст права» в обсязі – 72 год. (2 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 18 год., практичні заняття – 16 год., самостійна робота – 7 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – комплексним іспитом/іспитом .Метою і завданням навчальної дисципліни "Правове регулювання ринку цінних паперів" є вивчення студентами загальної правової характеристики ринку цінних паперів в Україні, законодавчої бази фондового ринку України, його інструментів (цінні папери: акції, облігації, казначейські зобов’язання, ощадні та інвестиційні сертифікати, векселі та похідні цінні папери (деривативи), заставна, іпотечні цінні папери, коносамент та ін.) правового становища його учасників (емітентів, інвесторів, фінансових посередників, учасників Національної депозитарної системи, саморегулівних організацій на ринку цінних паперів), правових засад функціонування біржового ринку, а також правового статусу державних органів, що здійснюють регулювання та контроль на ринку цінних паперів і особливостей окремих угод з цінними паперами.

З переходом економіки України до розвитку на ринкових засадах набувають поширення цінні папери, почав формуватися і все активніше функціонувати і розвиватися фондовий ринок, що вимагає відповідного законодавчого врегулювання та вироблення основних підходів у правозастосовчій практиці. У зв’язку з цим підвищуються вимоги до майбутніх фахівців господарсько-правової спеціалізації щодо володіння знаннями основ правового регулювання ринку цінних паперів в Україні та навичками їх практичного застосування у повсякденній правозастосовчій практиці.Предметом навчальної дисципліни „Правове регулювання ринку цінних паперів” є суспільні відносини, що складаються в процесі випуску та обігу цінних паперів та їх похідних, організації і безпосереднього здійснення діяльності на ринку цінних паперів.

Структура курсу: 1. Загальна частина (теми 1, 2). 2. Спеціальна частина (теми 3 − 8).

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:Знати: нормативно-правові актів, що визначають правовий режим цінних паперів, правовий статус учасників фондового ринку; роз’яснення вищих судових інстанцій, судову практику по вирішенню корпоративних спорів та спорів за участю учасників фондового ринку.

Вміти: закріплювати та поглиблювати отримані на лекціях знання шляхом самостійного опрацювання згадуваних лектором нормативно-правових актів та джерел спеціальної літератури, а також додаткової літератури з відповідних тем спецкурсу; використовувати набуті знання з інших навчальних дисциплін, зокрема, цивільного та господарського права; користуватися інформаційними та аналітичними ресурсами мережі Інтернет; виконувати завдання для самостійної роботи, вирішувати задачі.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна "Правове регулювання ринку цінних паперів" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" та "магістр".

Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна «Правове регулювання ринку цінних паперів» є спецкурсом щодо вивчення таких базових дисциплін як є "господарське право", "цивільне право".

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 – 1 − 3, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 4 – 8. Обов’язковим для іспиту/заліку є відвідування практичних занять, написання 2 модульних контрольних робіт.

Оцінювання за формами контролю:
ЗМ1

ЗМ 2

Miн. – 0 балів

Max. – 20 балів

Miн. – 0 бали

Max. – 20 балів

Усна відповідь

1

5

1

5

Доповнення

0

1

0

1

Реферат

1

5

1

5

Модульна контрольна робота 1

0

5Модульна контрольна робота 20

5

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів для допуску до складання іспиту обов’язково слід перескласти пропущені заняття та написати модульні контрольні роботи для досягнення критично-розрахункового мінімуму. У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1.10.2010 р.

При простому розрахунку отримаємо:
Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

іспит

Підсумкова оцінка

Мінімум

10

10

1

21

Максимум

20

20

59

99

При цьому, кількість балів:

 • 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

 • 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

 • 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

 • 65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

 • 75 − 84 відповідає оцінці «добре»;

 • 85 − 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

 • 90 − 100 відповідає оцінці «відмінно».

Шкала відповідності

За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

5

Відмінно

85 – 89

4

Добре

75 – 84

65 – 74

3

Задовільно

60 – 64

35 – 59

2

не задовільно

1 – 34
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. «Ринок цінних паперів та його державне регулювання. Поняття, види та правовий режим цінних паперів»
Тема 1. Ринок цінних паперів та його державне регулювання.

Дана тема присвячена визначенню поняття «ринок цінних паперів», його місця в фінансовому ринку та фінансово-економічній системі держави, визначенню співвідношення понять «ринок цінних паперів» та «фондовий ринок», класифікації фондових ринків. Досліджуються основи державного регулювання та саморегулювання фондового ринку на основі визначення поняття «державне регулювання ринку цінних паперів», його мети та форм; суб’єктний склад системи державного регулювання ринку цінних паперів, основна увага в якому приділяється висвітленню правового статусу НКЦПФР. Визначаються основи саморегулювання фондового ринку. Досліджуються проблеми функціонування та основні напрямки розвитку фондового ринку.
Тема 2 Поняття та види цінних паперів за законодавством України.

В цій темі досліджується історія виникнення цінного паперу я об’єкта права, визначається поняття та ознаки цінного паперу як одного з видів майна суб’єкта господарювання, прирівняного за правовим режимом до речей, обгрунтовується концепція подвійної правової природи цінного паперу. За формальною ознакою проводиться розмежування цінних паперів та сурогатів цінних паперів. Обстоюється позиція збереження формального підходу до визначення вичерпного кола цінних паперів в законі. З метою розкриття сутності цінного паперу досліджуються його функції та властивості. Значна увага присвячується дослідженню законодавчих та доктринальних класифікацій цінних паперів.


Тема 3. Правовий режим окремих видів цінних паперів

Дана тема присвячена дослідженню правового режиму окремих цінних паперів: акцій, облігацій, казначейських зобов’язань, векселів, інвестиційних сертифікатів, приватизаційних цінних паперів, похідних цінних паперів, іпотечних цінних паперів, сертифікатів ФОН, правовому регулювання порядку їх випуску та обігу. Досліджується момент виникнення та переходу права власності на цінні папери при первісному та похідному способах набуття права власності га цінні папери.
ЗМІСТОВИЙ Модуль 2. Учасники ринку цінних паперів. Угоди з цінними паперами

Тема 4. Учасники ринку цінних паперів. Правовий статус емітентів та інвесторів на ринку цінних паперів.

В цій темі досліджується легальне та доктринальні поняття учасника ринку цінних паперів, основні підходи до класифікації учасників фондового ринку. Пропонується широкий підхід до визначення кола учасників ринку цінних паперів, який передбачає включення до їх кола не тільки суб’єктів, що беруть безпосередню участь в укладанні та виконанні договорів з цінними паперами, але і непрофесійних учасників (емітентів та інвесторів), органи державного регулювання фондового ринку, об’єднання професійних учасників фондового ринку та саморегулівні організації. Досліджується правовий статус емітентів цінних паперів, порядок розкриття емітентами особливої та регулярної інформації, правовий режим інсайдерської інформації. При дослідженні правового статусу інвесторів на фондовому ринку визначається поняття «інвестор у цінні папери», види інвесторів, досліджується правовий статус основних інституційних інвесторів: компанії з управління активами, професійний адміністратор недержавних пенсійних фондів, страхові компанії.


Тема 5. Правове регулювання діяльності фінансових посередників.

Ця тема присвячена дослідженню посередницької діяльності на фондовому ринку. Визначається поняття, ознаки, види та критерії професійної діяльності на фондовому ринку. Досліджується правове регулювання господарської посередницької діяльності на фондовому ринку, пропонується введення поняття фондове посередництво. Окрема увага приділяється дослідженню правового статусу торговців цінними паперами, компаній з управління активами інституційних інвесторів, професійного адміністратора недержавних пенсійних фондів, управляючих іпотечним покриттям та майном, залученим для фінансування будівництва.


Тема 6. Правове регулювання депозитарної діяльності

В цій темі досліджується депозитарна система України, правові основи організації та здійснення депозитарної та клірингової діяльності, правовий статус професійних учасників депозитарної системи: Центрального депозитарію, депозитарних установ, особливості правового статусу Національного банку України на фондовому ринку.


Тема 7. Правове регулювання клірингової діяльності

Тема присвячена дослідженню правових основ організації та здійснення клірингової діяльності в Україні. Досліджується правовий статус учасників клірингової діяльності: Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках та клірингових установ.


Тема 8. Правові засади функціонування біржового ринку цінних паперів.

Ця тема присвячена дослідженню організації та здійснення діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку. Визначається поняття та історія формування біржової та позабіржової торгівлі цінними паперами, моделі біржових систем світу. Досліджується правовий статус фондової біржі.


Тема 9. Угоди з цінними паперами.

В цій темі визначається поняття обіг цінних паперів, визначається коло основних договорів, що опосередковуються операції з цінними паперами. Досліджуються особливості, порядок укладання та виконання основних договорів з цінними паперами: купівлі-продажу, комісії, доручення, управління цінними паперами, депозитарного обслуговування, ведення реєстру власників іменних цінних паперів.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ теми

Назва теми

Кількість годин

Лекції

Практичні

Самостійна

робота


ЗМІСТОВИЙ Модуль 1.

«Ринок цінних паперів та його державне регулювання. Поняття, види та правовий режим цінних паперів»

1

Ринок цінних паперів та його державне регулювання

2

4(2)

1(0,5)

2

Поняття та види цінних паперів за законодавством України

2

4(2)

1(0,5)

3

Правовий режим окремих видів цінних паперів

4

8(4)

2(1)

Модульна контрольна робота 1
0,5
ЗМІСТОВИЙ Модуль 2. «Учасники ринку цінних паперів. Угоди з цінними паперами»

4

Учасники ринку цінних паперів. Правовий статус емітентів та інвесторів на ринку цінних паперів

2

4(2)

1

5

Правовий статус фінансових посередників на ринку цінних паперів

2

4(2)

2(1)

6

Правове регулювання депозитарної діяльності

2

2

1

7.

Правове регулювання клірингової діяльності

1

2
8

Правові засади функціонування біржового ринку цінних паперів

1(2)

2(2)

1

9

Угоди з цінними паперами

1

2

1

Модульна контрольна робота 20,5
Всього

17(18)

34 (16)

11(7)

Загальний обсяг 144(72) год.

в тому числі:

Лекції – (17)18 год.

Практичні – 34 (18) год.

Самостійна робота – 11 (7) год.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
«Ринок цінних паперів та його державне регулювання. Поняття, види та правовий режим цінних паперів» (12 год.)Тема 1. Ринок цінних паперів та його державне регулювання.

Лекція 1. Ринок цінних паперів та його державне регулювання (2 год.)

1. Поняття та види ринків цінних паперів.

2. Поняття, мета та форми державного регулювання ринку цінних паперів.

3. Органи, що здійснюють державне регулювання ринку цінних паперів.

4. Правовий статус Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Правовий статус саморегулівних організацій на ринку цінних паперів.

6. Проблеми функціонування та основні напрямки розвитку ринку цінних паперів.
Практичне заняття 1 (2 год.)

Теоретичні питання:

1. Поняття та види ринків цінних паперів.

2. Поняття, мета та форми державного регулювання ринку цінних паперів.

3. Органи, що здійснюють державне регулювання ринку цінних паперів.

4. Правовий статус Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Правовий статус саморегулівної організації на ринку цінних паперів.

6. Проблеми функціонування та основні напрямки розвитку ринку цінних паперів.
Проблемні теми для обговорення


 1. Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні та окремих зарубіжних країнах порівняльно-правовий аспект.

 2. Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні та ЄС порівняльно-правовий аспект.

 3. Перспективи адаптації законодавства України про цінні папери до acquis communautaire ЄС.


Контрольні запитання та завдання

1. Дайте визначення поняття фондовий ринок?

2. Як співвідносяться поняття фінансовий ринок та фондовий ринок, ринок цінних паперів та фондовий ринок?

3. Назвіть форми державного регулювання фондового ринку.

4. Які державні органи здійснюють державне регулювання фондового ринку в Україні?

5. Які повноваження має Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку?

6. Що таке саморегулівна організація на фондовому ринку?

7. Які повноваження належать до делегованої компетенції саморегулівних організацій?

8. Які проблеми стримують розвиток фондового ринку в Україні?

9. Які основні напрямки розвитку фондового ринку України?


Завдання для самостійної роботи:

Задача 1


Сегментація ринку уявляє собою поділ ринку на окремі сегменти за певною ознакою (критерієм). Цінні папери особливий товар, який обертається на особливому ринку ринку цінних паперів.

Проведіть сегментацію ринку цінних паперів:

за територіальною ознакою;

за організацією та місцем торгівлі цінними паперами;

за видами цінних паперів;

за видами угод з цінними паперами;

емітентами;

строками обігу цінних паперів.
Задача 2

Дайте визначення та розкрийте зміст понять: фінансовий ринок, фондовий ринок, грошовий ринок, ринок капіталів, ринок цінних паперів, ринок кредитів. Побудуйте графічне зображення співвідношення даних понять.
Задача 3

Асоціація "Депозитарії та зберігачі України", створена засновниками у складі держави, 60 % осіб, що мають ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарія та 2 зберігачами, метою якої є надання послуг учасникам фондового ринку на госпрозрахунковій основі, видавництво та продаж літератури з питань функціонування фондового ринку, статутний фонд якої складає 600000 грн. сформований за рахунок недержавних цінних паперів (акції, облігації вітчизняних емітентів), частка держави у статутному фонді 30%, звернулась до ДКЦПФР із заявою про реєстрацію як об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів.

Чи відповідає асоціація вимогам для отримання свідоцтва про реєстрацію як об'єднання професійних учасників ринку цінних паперів?

Яке рішення буде прийнято НКЦПФР?

Чи зможе таке об'єднання одержати статус саморегулівної організації?

Які умови висуває законодавець до саморегулівної організації для делегування їй повноважень НКЦПФР?

Дайте відповіді посилаючись на норми чинного законодавства України.
Задача 4

Під час проведення працівниками територіального управління НКЦПФР контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ “Астра” було виявлено порушення вимог законодавства, зокрема:

1) реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах та визначення кворому проводились не на підставі реєстру власників іменних цінних паперів, складеного на день проведення загальних зборів;

2) підрахування кворуму на загальних зборах здійснювалось з урахуванням осіб, які уклали договори про придбання акції нової додаткової емісії і які на момент зборів, ще не були акціонерами товариства?Які форми реагування на виявлені порушення передбачені чинним законодавством? Які засоби впливу може використовувати НКЦПФР та її територіальні управління при виявленні порушень законодавства? Чи можуть бути предметом оскарження до суду дії (документи) територіальних управлінь, НКЦПФР?
Приклади контрольних запитань та завдань модульної контрольної роботи:

1. Терміни „фондовий ринок” та „ринок цінних паперів” за законодавством України співвідносяться як:

А) синоніми;

Б) антоніми;

В) частина і ціле.


 1. Спеціально-уповноваженим державним органом, що здійснює регулювання ринку цінних паперів є:

А) Міністерство фінансів України;

Б) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України ;

В) Національний банк України;

Г) Фонд державного майна України.
 1. До системи НКЦПФР входять:

А) центральний апарат і територіальні органи;

Б) НКЦПФР та центральний апарат;

В) управління (департаменти).
Нормативні акти:

Конституція України від 28 червня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України. − 1996. − № 30. – Ст. 141.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436 –IV / Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.

Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р. № 3659-XII / Відомості Верховної Ради України. – 1993. − № 50. − Ст.472.

Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовтня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України. − 1996. − № 51. − Ст. 292.

Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 р. № 679-XIV / Відомості Верховної Ради України. – 1999. − № 29. − Ст.238.

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. / Офіційний Вісник України. – 2006. – № 13. – Ст. 857.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення на ринку цінних паперів: Закон України від 25 грудня 2008 року / Відомості Верховної Ради України − 2009 − № 23. – Ст. 278.

Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 07 жовтня 2010 р. № 2591-VI / Відомості Верховної Ради України. – 2011. − № 9. − Ст.58.

Про Фонд державного майна України: Закон України від 09 грудня 2011 р. № 4107-VI / Відомості Верховної Ради України. − 2012. − № 28. − Ст. 211.

Про Концепцію функціонування та розвитку фондового ринку України: Постанова Верховної Ради України вiд 22 вересня 1995 р. № 342/95-ВР / Відомості Верховної Ради України. – 1995.-. № 33. – Ст. 257.

Про Концепцію функціонування і розвитку фондового ринку в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1994 р. № 277 // УК. − 9 червня 1994 року.

Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада: Президент України В.Ф. Янукович Програма економічних реформ України на 2010-2014 роки від 02 червня 2010 р. // http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/№0004100-10

Про затвердження плану з реалізації основних напрямів розвитку фондового ринку на 2006–2010 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 131–р від 7 березня 2006 р. / Збірник урядових нормативних актів України. – 2006. – № 15. – Ст. 352.

Про Положення про Міністерство фінансів України: Указ Президента України від 08 квітня 2011 р. №446/2011 /Офіційний вісник України − 2011. − № 29. − Ст. 1254.

Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми модернізації ринків капіталу в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 976-р / Офіційний вісник України. − 2007 . − № 86. – Ст. 3173.

Про затвердження Концепції розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів в Україні на 2009-2013 роки: Розпорядженням Кабінету Міністрів України України №316-р від 25 березня 2009 р. / Офіційний вісник України − 2009. − № 24. – Ст. 812.

Про схвалення Стратегії реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг на 2012-2017 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2012 року № 867-р / Офіційний вісник України. − 2012 . − № 85. – Ст. 3468.

Про додаткові заходи щодо розвитку фондового ринку України: Указ Президента України від 26 березня 2001 р. № 198/2001 / Офіційний вісник України. − 2001. − № 13. – Cт. 529.

Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: Указ Президента України від 23 листопада 2011 р. № 1070/2011 / Офіційний вісник України. − 2011. − №94. − Ст. 3419.

Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку: Указ Президента України від 23 листопада 2011 року № 1063/2011 / Офіційний вісник України. – 2011. − № 94. – Ст. 3415.

Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 − 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": Указ Президента України від 12 березня 2013 р. № 128/2013 / Офіційний вісник України. – 2013. − № 21. – Ст. 700

Про затвердження Порядку отримання державним реєстратором інформації про емісію цінних паперів юридичними особами та повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб − підприємців щодо припинення, санації та банкрутства юридичної особи: Наказ Міністерства юстиції України від 04 листопада 2013 р. № 2306/5 / Офіційний вісник України. − 2013. − № 89. – Ст. 3299.

Про Консультаційно-експертну раду Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Рішення ДКЦПФР від 18 квітня 1997 р. № 4 / Урядовий кур'єр. – 1997. − №114-115.

Про затвердження Положення про територіальні органи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Рішення ДКЦПФР від 14 травня 1997 р. №9 // Офіційний вісник України. − 1997 − № 23 − С 43.

Про здійснення державного контролю за діяльністю фондових бірж та депозитаріїв: Рішення ДКЦПФР від 08 травня 2001 р. № 144 / Офіційний вісник України. – 2001.– № 25.– Ст. 1129.

Щодо затвердження Основних засад розвитку саморегулювання на фондовому ринку України: Рішення ДКЦПФР від 22 листопада 2001р. №350 / Офіційний вісник України. − 2001. − № 39. − С. 147.

Про затвердження Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів: Рішення ДКЦПФР від 14 липня 2004р. № 296 / Офіційний вісник України.  2004.  № 31.  Ст. 2099.

Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму: Рішення НКЦПФР 19 липня 2012 р. № 997 / Офіційний вісник України.  2012.  № 63.  Ст. 2595.

Про затвердження Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів: Рішення НКЦПФР від 04 вересня 2012 р. № 1178 / Офіційний вісник України. − 2012. – № 74. – Ст. 3005.

Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій: Рішення НКЦПФР від 16 жовтня 2012 р. № 1470 / Офіційний вісник України. − 2012. − № 87. − Ст. 3558.

Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та застосування санкцій: Рішення НКЦПФР від 11 грудня 2012 р. № 1766 / Офіційний вісник України. 2013. № 4. Ст. 120.

Про об’єднання професійних учасників фондового ринку: Рішення НКЦПФР 27 грудня 2012 р. № 1925 / Офіційний вісник України − 2013. − №9 – Ст. 355.

Про затвердження Порядку проведення перевірок дотримання вимог законодавства про цінні папери щодо професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку: Рішення НКЦПФР від 12 лютого 2013 р. № 161 / Офіційний вісник України.  2013.  № 24.  Ст. 824.

Про делегування повноважень територіальним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Рішення НКЦПФР від 23 липня 2013 р. № 1283 / Офіційний вісник України.  2013. − № 68. − Ст. 2516.

Про затвердження Положення про порядок складання та подання інформації щодо діяльності саморегулівних організацій та об’єднань професійних учасників фондового ринку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Рішення ДКЦПФР від 06 серпня 2013 р. №1407 / Офіційний вісник України.  2013.  № 72.  Ст. 2646.

Нормативно-правові акти ЄЕС:

Директива 2004/39/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 року щодо ринків фінансових інструментів, що вносить зміни до Директиви 85/611/ЄЕС та Директиви 2000/12/ЄС Європейського Парламенту та Ради, а також припиняє дію Директиви Ради 93/22/ЄЕС // Official Journal L 145, 30.04.2004, p. 1


Рекомендована література:

Басова А.В. Саморегулируемые организации как субъекты предпринимательского права. автореф. дисс. … к.ю.н. − М., 2008. − 19с.

Габов А.В. Ценные бумаги: вопросы теории и правового регулирования рынка / А.В. Габов. − М.: Статут, 2011. – 1112 с.

Грачев Д.О. Правовой статус саморегулируемых организаций: автореф. дис. к.ю.н. − М.– 2008. – 20 с.

Демчак Р.Є. Державне регулювання розвитку фондового ринку в Україні. автореферат дис. канд. наук за спеціальністю: 25.00.02 / Р.Є Демчак. − К.- 2005. – 20 с.

Зенькович Е.Н. Рынок ценных бумаг: административно-правовое регулирование / Е.Н. Зенькович. − М.: Волтерс Клувер, 2007.

Клименко В.В. Фондовий ринок України у контексті фінансової безпеки держави / В.В. Клименко. – К., КНУТД, 2003

Кологойда О.В. Правове регулювання фондового ринку України. Навчальний посібник / О.В. Кологойда. − К: Юрінком Інтер, 2008. – 320 с.

Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування / Н.С. Кузнєцова, І.Р. Назарчук. – К.: Юрінком Інтер, 1998.

Масляєва К.В. Господарсько-правове забезпечення функціонування ринку фінансових послуг в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / К.В. Масляєва; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Х., 2009. – 20 с.

Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навчальний посібник/ О.М. Мозговий. – К.:КНЕУ, 1999.

Назарчук І. Р. Правові основи формування та функціонування ринку цінних паперів в Україні (цивільно- правовий аспект): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / І.Р. Назарчук Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 29с.

Оскольський В. В. Ринок цінних паперів в Україні: проблеми функціонування і розвитку [Текст]: Монографія / В.В. Оскольський. − К.: КСУ, 2006. ―146 с.

Полюхович В. І. Державне регулювання фондового ринку України : господарсько-правовий механізм / В. І. Полюхович. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012. – 336 с.Тема 2. Поняття та види цінних паперів за законодавством України (2 год.)

Лекція 2. Поняття та види цінних паперів за законодавством України ( 2 год.)

1. Історія виникнення та розвитку цінних паперів як об’єкта права.

2. Поняття та ознаки цінного паперу.

3. Функції та властивості цінних паперів.

4. Критерії класифікації цінних паперів за законодавством України.
Практичне заняття 2. Поняття та види цінних паперів за законодавством України (2 год.)

Теоретичні питання:

1. Історія виникнення та розвитку цінних паперів як об’єкта права.

2. Поняття та ознаки цінного паперу.

3. Функції та властивості цінних паперів.

4. Види цінних паперів.
Контрольні запитання та завдання:

1. Що стало передумовою виникнення цінного паперу як об’єкта права?

2. Дайте визначення поняття цінного паперу?

3. Що таке суррогат цінного паперу?

4. Які функції цінного паперу?

5. Які властивості цінного паперу?

6. Що таке бездокументарний цінний папір?

7. Які існують групи цінних паперів?

8. Чим пайові цінні папери відрізняються від боргових цінних паперів?

9. Кому належать права посвідчені ордерним цінним папером?10. Який спосіб передачі прав, посвідчених іменним цінним папером?
Проблемні теми для обговорення

 1. Історія виникнення державних цінних паперів

 2. Історія виникнення векселів

 3. Подвійна правова природа цінного паперу.

 4. Проблеми та критерії класифікації цінних паперів.


Завдання для самостійної роботи:
Практичне завдання:

Випишіть реквізити а) грошової лотереї; б) страхового полісу; в) коносаменту.

Порівняйте грошову лотерею, страховий поліс, коносамент з акцією, облігацією.

Які права випливають з грошової лотереї, страхового полісу, коносаменту?

Чи є грошова лотерея, страховий поліс, коносамент цінними паперами?
Задача 1

У 1994 р. С. Мавроді була побудована фінансова піраміда на підставі фінансових інструментів, що випускались АТ "МММ" (див. мал.). Сенс фінансової операції полягав в наступному: АТ "МММ" котирувало свої акції, курсова вартість їх постійно зростала. Коли вона в декілька разів перевищила номінал були випущені декілька серій білетів МММ, що уявляли собою дробні частини акцій.Наприкінці літа 1994р. в одній з фірм, також заснованих С. Мавроді, був виявлений ряд серйозних порушень, що призвело до застосування відповідних санкцій. Це було формальним приводом до того, щоб АТ "МММ" перестало викуповувати власні акції та білети. В результаті піраміда рухнула. Однак протягом багатьох місяців після скандалу фінансові інструменти АТ "МММ" продовжували котируватись на деяких російських фондових біржах.

Чи має білет МММ ознаки цінного паперу (проаналізуйте кожну ознаку окремо)?

Чи є білет МММ цінним папером?

Чи відповідає законодавчим вимогам випуск фінансових інструментів АТ "МММ"? Обґрунтуйте свої відповіді посилаючись на норми законодавства України.
Задача 2

Сурогати цінних паперів є особливо ризикованими фінансовими інструментами, обіг яких здійснюється в умовах повної відсутності державного контролю, нерозкриття інформації про випуск. Разом з тим на теренах колишнього СРСР на початку 90х років ХХ ст. випускалась велика кількість сурогатів цінних паперів.

Визначте поняття та ознаки сурогату цінного паперу.

Чим сурогат цінного паперу відрізняється від цінного паперу?

Які функції виконують сурогати цінних паперів?

Які цілі емітента сурогатів цінних паперів та інвесторів, які вкладають кошти в сурогати цінних паперів?

Обґрунтуйте свої відповіді посилаючись на норми законодавства України.
Приклади контрольних запитань та завдань модульної контрольної роботи:

 1. Історично першими з’являються:

А) державні цінні папери;

Б) векселі;

В) акції;

Г) коносаменти. 1. Цінним папером є:

А) документ майнового характеру;

Б) документ грошового характеру;

В) документ − для документарних цінних паперів або електронний запис на рахунку у цінних паперах − для бездокументарних цінних паперів;


 1. Іпотечними цінними паперами є:

А) іпотечні облігації та іпотечні сертифікати;

Б) іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, заставні, сертифікати ФОН;

В) іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, заставні;

Г) іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, сертифікати ФОН.


Нормативні акти:

Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 р. № 176/95-ВР / Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 47. – Ст. 349.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV / Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV / Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI / Відомості Верховної Ради України. – 2011. − № 13-14, № 15-16, № 17. − Ст.112.

Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. / Відомості Верховної Ради України.-1992. − № 48.- Ст. 650

Про обов'язковий примірник документів: Закон України від 9 квітня 1999 р. / Відомості Верховної Ради України. –1999. − № 22. – Ст. 199.

Про приватизаційні папери: Закон України від 6 березня 1992 року / Відомості Верховної Ради України. − 1992. − № 24. − Ст. 352.

Про обіг векселів в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. / Відомості Верховної Ради України. − 2001.-№ 24.-Ст. 126.

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. / Офіційний вісник України. – 2006. – № 13. – Ст. 857.

Про аграрні розписки: Закон України від 06 листопада 2012 р. № 5479-VI / Офіційний вісник України. – 2013. − №5. – Ст. 146.

Про виготовлення бланків цінних паперів та документів суворого обліку: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 р. № 933 / Урядовий кур’єр. − 11 вересня 1997 року.

Деякі питання використання бланків цінних паперів, документів суворої звітності, господарська діяльність з виготовлення яких підлягає ліцензуванню: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 р. № 456 / Офіційний вісник України. – 2012. – № 41. – Ст. 1573.

Про затвердження Правил виготовлення бланків цінних паперів та документів суворого обліку: Наказ Мінфіну України, від 25 листопада 1993 р. №98, СБУ від 15.11.93р. №118 МВД України від 24.11.93р. №740 // Комп’ютерна правова система ”Ліга: Закон”.

Про затвердження Інструкції про порядок видачі, обліку, зберігання та знищення бланків сертифікатів іменних цінних паперів: Рішення ДКЦПФР від 30 липня 1998 р. №156 / Офіційний вісник України. − 1999. – № 35. – Ст. 189.

Про затвердження Положення про вимоги до сертифікатів цінних паперів документарної форми існування: Рішення ДКЦПФР від 31 липня 1998р. №95 / Офіційний вісник України. − 1998. – № 33. – Ст. 147.

Про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування: Рішення ДКЦПФР від 30 червня 2000р. №98 / Офіційний вісник України.  2000.  № 42.  Ст. 1805.

Про затвердження Положення про порядок дематеріалізації іменних цінних паперів: Рішення НКЦПФР від 30 травня 2013 р. № 932 / Офіційний вісник України. − 2013. – № 57. – Ст. 2078.

Про затвердження Положенням про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат: Рішення НКЦПФР 30 липня 2013 р. № 1332 / Офіційний вісник України. – 2013. – № 71. – Ст. 2630.

Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми виготовлення вексельних бланків: Рішення ДКЦПФР від 03 вересня 2013 р. № 1681 / Офіційний вісник України.  2013.  № 77.  Ст. 2877.
Рекомендована література:

Агарков М.М. Основы банкового права: курс лекций; Учение о ценных бумагах: науч. исслед./ 3-е изд., стер. /М.М. Агарков. − М.: Волтерс Клувер. − 2007. -336 с.

Белов В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве / В.А. Белов. – М.: ЮрИнфоР, 1996. – 448 с.

Каратуев А. Г. Ценные бумаги: види и разновидности: Учебное пособие / А.Г. Каратуев. − М.: Русская Деловая Литература, 1997. − 256 с.

Кологойда О.В. Поняття та види суррогатів цінних паперів / О.В. Кологойда // Вісник господарського судочинства. − 2011.- №2. − С.83-92

Кологойда О.В. Поняття та юридична природа цінних паперів / О.В. Кологойда // Вісник Київського національного університету ім.. Т.Шевченка. − 2011. − №86. − С. 36 −39.

Мурзин Д.В. Ценные бумаги как юридические конструкции гражданского права: Дис... канд. юрид. наук: 12. 00. 03 / Д.В. Мурзин. -Екатеринбург, 2001. -202 с.

Нерсесов Н.О. Избранные труды по представительству и ценным бумагам в гражданском праве / Н.О. Нерсесов. − М.: Статут, 2000 − − 286 с.

Панова Л.В. Проблеми правового регулювання ринку цінних паперів в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03; Національний ун-т внутрішніх справ МВС України / Л.В. Панова.  Х., 2002.  19с.

Посполітак В.В. Правове визначення поняття цінні папери. Ознаки та класифікація цінних паперів / В.В. Посполітак // Юридичний журнал. − 2005. − №1. − С. 92−102;

Яроцький В.Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції): Монографія / В.Л. Яроцький. − Харків: Право, 2006. – 544 с.

Тема 3. Правовий режим окремих видів цінних паперів (4 год.)
Лекція 3. Правовий режим окремих видів цінних паперів (2 год.)

1. Правовий режим акцій: поняття, ознаки, види акцій, порядок випуску (емісії) акцій, реєстрація випуску (емісії) акцій.

2. Правовий режим облігацій: поняття, ознаки, види облігацій, правовий режим державних облігацій, правовий режим облігацій місцевих позик, правовий режим облігацій підприємств, порядок випуску (емісії) облігацій, реєстрація випуску (емісії) облігацій.

Лекція 4. Правовий режим окремих видів цінних паперів (1 год.)

3. Правовий режим казначейських зобов’язань.

4. Правовий режим ощадних сертифікатів.

5. Правовий режим векселів.

6. Правовий режим приватизаційних цінних паперів.

7. Правовий режим інвестиційних сертифікатів.Лекція 5. Правовий режим окремих видів цінних паперів (1 год.)

8. Правовий режим похідних цінних паперів.

9. Правовий режим сертифікатів фонду операцій з нерухомістю.

10. Правовий режим іпотечних цінних паперів.

11. Момент виникнення и переходу права власності на цінні папери.
Практичне заняття 3. Правовий режим окремих видів цінних паперів (4 год.)

Теоретичні питання:

1. Поняття, ознаки, види акцій.

2. Порядок випуску (емісії) акцій, реєстрація випуску (емісії) акцій в НКЦПФР.

3. Поняття, ознаки, види облігацій.

4. Правовий режим державних облігацій.

5. Правовий режим облігацій місцевих позик.

6. Правовий режим облігацій підприємств.
Контрольні запитання та завдання
Завдання для самостійної роботи:

Задача 1


ПрАТ “РТП” звернулося в суд з позовом до групи акціонерів (250 осіб) про визнання недійсними угод щодо відчуження акціонерами своїх акцій. 10% акцій ПрАТ “РТП” були продані акціонерами ПуАТ “А”, яке не є акціонером ПрАТ “РТП”. Позивач вважав, що порушене його переважне право на купівлю акцій, адже у разі продажу акцій третім особам, акціонери ПрАТ зобов’язані запропонувати спочатку свої акції самому ПрАТ або іншим його акціонерам і лише у разі їх відмови мають право відчужувати їх третім особам.

Проаналізуйте ситуацію, що склалась? Яке рішення має винести суд?
Задача 2

В місцевий суд м. №. звернувся з позовною вимогою один із засновників ПрАТ про спонукання товариства зареєструвати випуск акцій і видати йому сертифікат акції.

З обставин справи слідує, що ПрАТ подало документи для реєстрації випуску акцій в територіальне управління НКЦПФР за місцем знаходження, але в реєстрації було відмовлено через невідповідність поданих документів вимогам законодавства. Територіальне управління НКЦПФР було притягнуто до участі у справі як третя особа на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог.

Проаналізуйте ситуацію. Яка роль територіального управління у розгляді справи?

Вирішить спір.
Задача 3

Акціонерне товариство "Х" має оплачений статутний фонд 100 тис. грн., поділений на прості (50%) та привілейовані акцій (50%). Рішенням загальних зборів від 1.04.2013 р. товариство прийняло рішення (за 100% голосів акціонерів) про публічне розміщення облігацій підприємства з невизначеним строком обігу номінальною вартістю 100 грн. в кількості 10000 шт. на загальну суму 1000 тис. грн. З 2 по 14.04.2013 р. випуск облігацій було розміщено серед інвесторів. 15.04.2013р. в типографії було замовлено друк бланків сертифікатів і видано їх облігаціонерам до 1.05.2013 р.

Чи відповідає зазначений випуск облігацій АТ "Х" вимогам чинного законодавства України?

Які порушення були допущені?

Які санкції може бути застосовано до порушника? Хто є уповноваженим органом (особою) розглядати справи про порушення законодавства на ринку цінних паперів? Чим регулюється процедура розгляду зазначеної категорії справ?

Обґрунтуйте свої відповіді, посилаючись на норми чинного законодавства України.
Задача 4

Газета "Комерсантъ" 11 лютого 1997 р. розмістила повідомлення "Облігації під заставу павуків з Марсу". В ньому йшла мова про те, що співак і композитор Девід Боуі випустив та успішно розмістив облігації загальною номінальною вартістю 55 млн. долл. із строком обігу 10 років та річним купоном 7,9%, забезпечені авторськими відрахуваннями за тиражування його старих дисків та гонорарами за випуск нових записів. Покупцями цих облігацій стали великі страхові компанії США.

Проаналізуйте цей випуск облігацій керуючись нормами чинного законодавства України. Чи є випущені облігації цінними паперами за законодавством України.
Задача 5

У гр. К. було викрадено особисті речі, в т.ч. облігації внутрішньої державної позики випуску 2012 р., на загальну суму 500 грн. Не маючи змоги отримати проценти по облігаціях, гр. К. звернувся у відділення Ощадбанку, де вони були придбані із заявою про поновлення втрачених облігацій і прав за ними. Йому було відмовлено і рекомендовано звернутися до суду за місцем проживання.

Як вирішити справу? Який порядок відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та на іменні цінні папери передбачений чинним законодавством України?
Практичне заняття 4. Правовий режим окремих видів цінних паперів (2 год.)

Теоретичні питання:

1. Правовий режим казначейських зобов’язань.

2. Правовий режим ощадних сертифікатів.

3. Правовий режим векселів: поняття види векселів, порядок видачі векселя та опротестування векселя нотаріусом.

4. Правовий режим приватизаційних цінних паперів: майнові сертифікати, житлові чеки, земельні бони.

5. Правовий режим інвестиційних сертифікатів: поняття, ознаки, види, порядок випуску (емісії), порядок погашення.


Завдання для самостійної роботи:

Задача 1


В комедії В. Шекспіра „Венецианский купец” описана сцена, пов’язана з оформленням векселя:

„...К нотариусу Вы со мной пойдите

И напишите вексель: в виде шутки,

– Когда вы не уплатите мне точно

В такой-то день и там-то суммы долга

Указанной, – назначим неустойку:

Фунт вашего прекраснейшего мяса.

Чтоб выбрать мог часть тела я любую

И мяса вырезать, где пожелаю…”

Проаналізуйте з точки зору норм законодавства України, чи є цей документ векселем? Обґрунтуйте свою відповідь, посилаючись на норми законодавства України.
Задача 2.

Згідно із протоколом за участю трьох сторін про залік взаємної заборгованості між ПАТ “Спецхімія”, КСП “Прогрес”, ПП “Світанок” та 3-х стороннім договором ПАТ “Спецхімія” емітувало простий вексель на КСП “Прогрес” на суму 32 тис. грн. із строком платежу за пред’явленням. КСП шляхом індосаменту передало вексель ПП “Світанок”. ПП “Світанок” пред’явило вексель до оплати ПАТ. ПАТ згідно акту прийому передачі (без дати) прийняло вексель. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності управлінням Державного казначейства у Львівській області було скасовано протокол і визнано незаконним договір між сторонами, оскільки ПАТ з контрольним пакетом, що належить державі, не вправі укладати угоди про взаємозалік заборгованості (рішення правління).

ПП “Світанок” звернулося до господарського суду про оплату суми зазначеної у векселі.

Проаналізуйте ситуацію і дайте відповідь на такі запитання:

1. Чи може бути визнаний недійсним вексель з підстав визнання недійсною угоди, з якої він виник?

2. Чи правомірні вимоги ПП “Світанок”?

3. Яким буде рішення суду по суті спору? Сформулюйте резолютивну частину рішення.
Задача 3

ПрАТ “Монтажбуд” в рахунок оплати за поставлені металоконструкції за договором поставки №14 від 27.12.2012р. видало ПАТ “Завод будівельних матеріалів” простий вексель на суму 41 тис.грн. із строком платежу за пред’явленням. За рядом послідовних індосаментів вексель був переданий

ПП “Європластик”, ПАТ “Автодор”, ПрАТ “Шляхбуд”, ТзОВ “Надія”. Останнє 20.02.2013р. пред’явило вексель до оплати ПрАТ “Монтажбуд”, яке на момент пред’явлення фактично було на стадії ліквідації.

Які перспективи на оплату у ТзОВ “Надія”?

Проаналізуйте норми Закону “Про обіг векселів в Україні” в частині оплати векселя.

Які особливості вексельного права?

Що означає солідарна відповідальність за вексельним правом?
Практичне заняття 5. Правовий режим окремих видів цінних паперів (2 год.)

Теоретичні питання:

1. Правовий режим похідних цінних паперів.

2. Правовий режим сертифікатів фонду операцій з нерухомістю.

3. Правовий режим іпотечних цінних паперів.4. Момент виникнення и переходу права власності на цінні папери
Завдання для самостійної роботи:

Завдання 1. Порівняйте передачу прав за заставною, індосамент векселя та цесію.

Завдання 2. На підставі аналізу Закону «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», охарактеризуйте порядок утворення та правовий статус ФФБ та ФОН. Які функції сертифікатів ФОН? Чи є сертифікати ФОН інвестиційними цінними паперами? Які ризики інвестування у сертифікати ФОН?
Приклади контрольних запитань та завдань модульної контрольної роботи:

 1. Акціонерне товариство має право випускати акцій:

А) тільки іменні;

Б) іменні і на пред’явника;

В) ПАТ − тільки іменні, ПрАТ і іменні і на пред’явника.


 1. Інвестиційні сертифікати випускаються:

А) інвестиційним фондом

Б) інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду;

В) банком, інвестиційним фондом або інвестиційною компанією;

Г) інвестиційною компанією, компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду. 1. Умовою випуску векселя є:

А) наявність боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги;

Б) наявність зобов’язання поставити товар, виконати роботи або надати послуги;

Б) наявність зобов’язання за договором, не оплаченого на момент видачі векселя;

В) боргове або податкове зобов’язання, що виникає у визначений час у майбутньому.


Проблемні теми для обговорення

 1. Порядок випуску акцій: законодавчі вимоги та практичні проблеми.

 2. Ринок корпоративних облігацій: сучасний стан та перспективи розвитку.

 3. Державні цінні папери: поняття, ознаки, види, загальні риси та відмінності.

 4. Практика випуску та обігу іпотечних цінних паперів.

 5. Порядок випуску, обігу та погіршення інвестиційних сертифікатів: законодавчі вимоги та практика застосування.

 6. Похідні цінні папери: поняття, види, напрями адаптації законодавства України до законодавства ЄЕС.

 7. Момент виникнення та переходу права власності на цінні папери.

 8. Колізії в нормативно-правових актах, що визначають статус власника цінних паперів.

 9. Судова практика зі спорів, що виникають при випуску та обігу цінних паперів: − справи зі спорів, пов’язаних з обігом векселів;

− справи зі спорів, пов’язаних з випуском та реєстрацією акцій;

− справи зі спорів, пов’язаних з обігом ощадних сертифікатів.


Нормативні акти:

Кодекс торговельного мореплавства України від 9 грудня 1994 р. / Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 47. – Ст. 349.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV / Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV / Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI / Відомості Верховної Ради України. – 2011. − № 13-14, № 15-16, № 17. − Ст.112.

Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-XII / Відомості Верховної Ради України.  1991. № 49.  Ст. 682.

Про заставу: Закон України від 2 жовтня 1992 р. / Відомості Верховної Ради України. − 1992. − № 47. − Ст. 642.

Про приватизацію державного майна: Закон України від 4 березня 1992 р. (в редакції Закону від 19.02.1997 р.) / Відомості Верховної Ради України. − 1997. − № 17.-Ст. 122.

Про приватизаційні папери: Закон України від 6 березня 1992 року / Відомості Верховної Ради України. − 1992. − № 24. − Ст. 352.

Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України вiд 19 червня 1992р. / Відомості Верховної Ради України. – 1992.- № 36. − Ст. 524.

Про депозитарну систему України: Закон України від 6 липня 2012 р. № 5178-VI / Відомості Верховної Ради України. − 2013. − № 39. – Ст. 517.

Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі: Закон України від 6 липня 1999 р. / Урядовий кур'єр.  2001.  №145146.  Ст. 546.

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. / Офіційний вісник України. – 2006. – № 13. – Ст. 857.

Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо емісії облігацій міжнародних фінансових організацій: Закон України від 04 липня 2013 р. №400-VII / Офіційний вісник України. − 2013. − № 60. – Ст. 2133.

Женевська конвенція 1930 року про запровадження Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі, ратифікована Законом від 06 липня 1999 р. / Відомості Верховної Ради України. – 1999. − № 34. – Ст. 290.

Женевська конвенція 1930 року про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі, ратифікована Законом від 06.07.1999 р. / Відомості Верховної Ради України. – 1999.  № 34. – Ст. 291.

Женевська конвенція 1930 року про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих векселів, ратифікована Законом від 06.07.1999 р. / Відомості Верховної Ради України. – 1999.  № 34. – Ст. 292.

Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05 липня 2012 р. № 5080-VI / Відомості Верховної Ради України.-2013. − № 29. – Ст. 337.

Про обіг векселів в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. / Відомості Верховної Ради України. − 2001.-№ 24.-Ст. 126.

Про іпотеку: Закон України від 05 червня 2003 р. / Відомості Верховної Ради України. – 2003.– № 38.– Ст. 313.

Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати: Закон України від 19 червня 2003 р. / Відомості Верховної Ради України. – 2004.– № 1.– Ст. 1.

Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 19 червня 2003 р / Відомості Верховної Ради України. – 2003.– № 52.– Ст. 377.

Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва: Закон України від 23 грудня 2004р. / Відомості Верховної Ради України. − 2005. − №6. − Ст.. 136.

Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 9 липня 2003 р. / Відомості Верховної Ради України. – 2003. − № 47-48. – Ст. 372

Про іпотечні облігації: Закон України від 22 грудня 2005р. / Відомості Верховної Ради України. 2006. − №3. − Ст.. 81.

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року / Відомості Верховної Ради України. − 2006. − № 31. − Ст. 268.

Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 року / Відомості Верховної Ради України. − 2008.- №50−51.- Ст. 384.

Про аграрні розписки: Закон України від 06 листопада 2012 р. № 5479-VI / Офіційний вісник України. – 2013. − №5. – Ст. 146.

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів: Закон України від 6 грудня 2012 р. №5519-VI / Офіційний вісник України. – 2013. − №1. – Ст. 7.

Деякі питання випуску фінансових казначейських векселів: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 683 / Офіційний вісник України. − 2013. − № 73 .- Ст. 2693.

Про випуск в обіг приватизаційних житлових чеків: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1993 р. №305 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zako№4.rada.gov.ua/laws/show/305-93-%D0%BF

Про порядок видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна: Постанова Кабінету Міністрів України від 07 серпня 1996 р. № 937 / ЗП України. – 1996.– № 16.– Ст. 356.

Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1999 р. № 632 / Офіційний вісник України. − 1999. − № 16. − Ст. 648.

Про випуски облігацій внутрішніх державних позик: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 80 / Офіційний вісник України. − 2001. − № 5.

Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для кредитування Аграрного фонду: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2010 р. № 639 / Офіційний вісник України. – 2010. − № 57. – Ст. 1956.

Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 110 / Офіційний вісник України. – 2011. − №12. – Ст. 512.

Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість: Постанова Кабінету Міністрів від 12 травня 2010 р. № 368 / Офіційний вісник України. – 2010. − № 39. – Ст. 1308.

Про затвердження плану заходів із розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів на період до 2014 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2012 р. № 1059-р / Урядовий кур’єр– 2013. − № 3.

Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2013 році: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2013 р. № 242 / Офіційний вісник України. – 2013. − № 29. – Ст. 991.

Про надання у 2013 році державних гарантій за зобов’язаннями Державного агентства автомобільних доріг: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 р. № 479 / Офіційний вісник України. – 2013. − № 52. – Ст. 1887.

Про випуск казначейських зобов’язань: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. № 836 / Офіційний вісник України. − 2012. − № 67. − Ст. 2750.

Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Правління Національного банку України від 21 січня 2004 р. № 22 / Офіційний вісник України. − 2004. – № 13. − Ст. 908.

Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами: Постанова Правління Національного банку України від 3 грудня 2003 р. № 516 / Офіційний вісник України.  2004. – № 1. − Ст. 8.

Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: Постанова Правління Національного банку України 16 грудня 2002р. № 508 / Офіційний вісник України.  2003. – № 10. –Ст. 444.

Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України: Постанова Правління Національного банку України від 03 жовтня 2005р. № 358 / Офіційний вісник України. − 2005. – № 43. – Ст. 2718.

Про авалювання векселів: Лист Національного банку України від 28 жовнтя 1999 р. №43311/30828688 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zako№4.rada.gov.ua/laws/show/v8688500-99

Про здійснення операцій з векселями фізичними особами: Лист Національного банку України від 9 січня 2002р. №25118/45302 // Бухгалтер.  2002.  №3.

Про питання депозитних сертифікатів Національного банку України: Рішення ДКЦПФР вiд 20 жовтня 1999 р. № 212 / Офіційний вісник України.  1999.  № 44.  Ст. 126.

Про затвердження Положення про порядок переведення випусків іменних цінних паперів в бездокументарну форму: Рішення ДКЦПФР від 30 червня 2000 р. №98 / Офіційний вісник України.  2000.  № 42.  Ст. 1805.

Про затвердження Порядку ведення реєстру виданих векселів: Рішення ДКЦПФР вiд 03 липня 2003 р. № 296 / Офіційний вісник України.  2003.  № 33.  Ст.1797.

Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій підприємств: Рішення ДКЦПФР вiд 17 липня 2003 р. № 322 / Офіційний вісник України.  2003.  № 33.  Ст. 1799.

Про стандартну (типову) форму бланка заставної: Рішення ДКЦПФР вiд 04 вересня 2003 р. № 363 / Офіційний вісник України.  2003.  № 40.  Ст. 2119.

Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик: Рішення ДКЦПФР вiд 07 жовтня 2003 р. № 414 / Офіційний вісник України.  2003.  № 44.  Ст. 2336.

Про затвердження Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду: Рішення ДКЦПФР вiд 13 квітня 2005 р. № 158 / Офіційний вісник України.  2005.  № 18.  Ст. 963.

Про затвердження Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) акцій корпоративного інвестиційного фонду: Рішення ДКЦПФР вiд 30 травня 2005 р. № 249 / Офіційний вісник України.  2005.  № 25.  Ст. 1458.

Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, що випускаються в бездокументарній формі, інформації про їх випуск та звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів: Рішення ДКЦПФР вiд 21 березня 2006 р. № 187 / Офіційний вісник України. − 2006. − № 16. − Ст.. 1227

Про затвердження Положенням про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про підсумки випуску іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій: Рішення ДКЦПФР вiд 11 квітня 2006р. № 234 / Офіційний вісник України. − 2006. − Ст.. 1907.

Про затвердження Положенням про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів: Рішення ДКЦПФР вiд 17 жовтня 2006 р. № 1000 / Офіційний вісник України. − 2007. − № 6. − Ст.. 233.

Про затвердження Положення про реєстрацію випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії, звіту про результати розміщення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та скасування реєстрації випуску: Рішення ДКЦПФР вiд 05 березня 2009 р. № 244 // Офіційний вісник України.  2009.  № 27.  Ст. 913.

Про затвердження Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії: Рішення ДКЦПФР 16 червня 2009 р. № 572 / Офіційний вісник України.  2009. − № 80. − Ст. 2722.

Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств: Рішення ДКЦПФР від 30 грудня 2009 р. № 1639 / Офіційний вісник України. − 2010. − № 27. − Ст. 1072.

Про затвердження Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду та розрахунків з його учасниками при ліквідації: Рішення ДКЦПФР вiд 05жовтня 2010 р. № 1516 / Офіційний вісник України.  2010.  № 92.  Ст. 3394.

Про затвердження Порядку здійснення консолідації та дроблення акцій акціонерного товариства: Рішення НКЦПФР від 6 березня 2012 р. №371 / Офіційний вісник України.  2012.  № 26.  Ст. 1007.

Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства та Змін до Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій: Рішення НКЦПФР 31 липня 2012 р. № 1073 / Офіційний вісник України. − 2012. − № 70. − Ст. 2848.

Про затвердження Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України: Рішення НКЦПФР від 22 листопада 2012 р. № 1692 / Офіційний вісник України. − 2013. − № 3. − Ст. 78.

Про затвердження Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій: Рішення НКЦПФР від 27 грудня 2012 р. № 1902 / Офіційний вісник України. − 2013. − № 8. − Ст. 306.

Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, що створюються у процесі приватизації та корпоратизації: Рішення НКЦПФР вiд 26 лютого 2013р. № 248 / Офіційний вісник України. – 2013. – № 27. – Ст. 936

Про затвердження Порядку реєстрації випусків акцій акціонерних товариств, створених до набрання чинності Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", та переведення таких випусків у систему депозитарного обліку: Рішення НКЦПФР вiд 26 лютого 2013р. № 249 / Офіційний вісник України. – 2013. – № 27. – Ст. 937.

Про затвердження Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання: Рішення НКЦПФР вiд 9 квітня 2013 р. № 520 / Офіційний вісник України. – 2013. – № 41. – Ст. 1493.

Про затвердження Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента та/або переведенням випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування: Рішення НКЦПФР від 23 квітня 2013 р. № 736 / Офіційний вісник України.  2013.  № 42.  Ст. 1514.

Про затвердження Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства: Рішення НКЦПФР вiд 14 травня 2013 р. № 822 / Офіційний вісник України. − 2013. – № 43. – Ст. 1552.

Про затвердження Положення про порядок дематеріалізації іменних цінних паперів: Рішення НКЦПФР від 30 травня 2013 р. № 932 // Офіційний вісник України. − 2013. – № 57. – Ст. 2078.

Про затвердження Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування: Рішення НКЦПФР вiд 18 червня 2013 р. № 1047 / Офіційний вісник України.  2013.  № 62.  Ст. 2249.

Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду: Рішення НКЦПФР вiд 20 червня 2013 р. № 1103 // Офіційний вісник України.  2013.  № 61. – Ст. 2207.

Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду: Рішення НКЦПФР вiд 20 червня 2013 р. №1104 / Офіційний вісник України.  2013.  № 66. – Ст. 2419.

Про затвердження Порядку надання дозволу на розміщення та/або обіг цінних паперів українських емітентів за межами України: Рішення НКЦПФР вiд 20 червня 2013 р. №1105 / Офіційний вісник України.  2013.  № 63. – Ст. 2316.

Про затвердження Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування: Рішення НКЦПФР від 30 липня 2013 р. № 1338 / Офіційний вісник України.– 2013.– № 74.– Ст. 2745.

Про затвердження Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною: Рішення НКЦПФР від 06 серпня 2013 р. № 1416 / Офіційний вісник України. − 2013. − № 74. − Ст. 2750.

Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми виготовлення вексельних бланків: Рішення НКЦПФР від 03 вересня 2013 р. № 1681 / Офіційний вісник України.  2013.  № 77.  Ст. 2877.

Про затвердження Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування: Рішення НКЦПФР від 01 жовтня 2013 р. № 2073 / Офіційний вісник України.  2013.  № 84.  Ст. 3137.

Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування): Рішення НКЦПФР від 08 жовтня 2013 р. № 2187 / Офіційний вісник України. − 2013. − №87. – Ст. 3232.

Про затвердження Положення про конкурс з визначення фондових бірж, на яких може здійснюватись публічне розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій: Рішення НКЦПФР від 05 листопада 2013 р. № 2516 / Офіційний вісник України.  2013.  № 94.  Ст. 3497.Міжнародні акти:

Про інвестиційні послуги в сфері цінних паперів: Директива Ради ЄЕС від 10 травня 1993р. №93/22 // Official Jour№al L 141, 11.06.93, р. 27.

Матеріали судової практики:

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) від 01 грудня 2004 р. № 18–рп/2004 // УК. – 15 грудня 2004 р. – № 239.

Рішення Конституційного Суду України вiд 11 травня 2005 р. № 4-рп/2005 у справі за конституційним зверненням закритого акціонерного товариства "Оболонь" та громадянина Винника Віктора Володимировича про офіційне тлумачення положень частини другої статті 28 Закону України "Про господарські товариства", пункту 1, абзацу першого пункту 5 статті 4 Закону України "Про власність" (справа про права акціонерів ЗАТ) // Офіційний вісник України.  2005.  № 21.  Ст. 1135.

Про деякі правові та податкові аспекти вексельних операцій: Постанова ВАСУ вiд 28 березня 2001р. № 04-1/11-11/57 // Вісник господарського судочинства.  2001.  № 3.  Ст. 175.

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з функціонуванням ринку цінних паперів (за матеріалами судової колегі Вищого арбітражного суду України по перегляду рішень, постанов): Оглядовий лист ВАСУ від 4 грудня 2000 р. №018/719// Юридичний вісник України. − 2001 .- № 14. – 4 мая.

Про практику вирішення окремих спорів, пов'язаних з вексельним обігом: Лист ВАСУ вiд 11 грудня 2000р. № 01-8/738 // Вісник господарського судочинства.  2001.  № 1. − С. 94.

Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин: Рекомендації Президії ВГСУ від 28 грудня 2007р. № 04-5/14 // Вісник господарського судочинства. – 2008. № 1. − С. 22

Про практику застосування судами законодавства під час розгляду цивільних справ про захист права власності та інших речових прав: Узагальнення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 28 січня 2013р. № 24–150/0/4 –13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sc.gov.ua/ua/2013_rik.html
Рекомендована література:

Белов В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве / Под ред.. проф.. Е.А. Суханова .- М.: ЮрИнфоР, 1996. − 438с.

Верховний Суд України: Господарське судочинство в Україні. Судова практика. Обіг цінних паперів / І.Б. Шицький. − К.: Праксіс. -2006. − 552 с

Вінник О.М., Глотов М.О. Кологойда О.В. Огляд стану адаптації законодавства України до acquic commu№autaire / О.М. Вінник, М.О. Глотов, О.В. Кологойда. – К.: ВД „Професіонал”. – 2007. – 544с.

Ємельянов А.С. Правове регулювання обігу векселів у сфері господарювання : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / А.С. Ємельянов; Ін-т економіко-правових дослідж. НАН України. – Донецьк, 2009. – 20 с.

Карагусов Ф. С. Ценные бумаги и деньги в системе обьектов гражданских прав: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.03/ Ф.С. Карагусов. − Алмати, 2002. – 54с.

Мица Ю. В. Правова природа похідних цінних паперів / Ю.В. Мица. -X.: ФО-П Ли-сяк Л.С., 2006.-220с.

Онуфрієнко О. І. Правове регулювання випуску та обігу емісійних цінних паперів в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / О.І. Онуфрієнко; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.  К., 2000.  18 с.

Юлдашбаева Л.Р. Правовое регулирование оборота эмиссионных ценных бумаг (акций, облигаций) / Л.Р. Юлдашбаева. – М.: СТАТУТ, 1999.- 205 с.

Яроцкий В. Л. Юридическая природа акций как ценных бумаг: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / В.Л. Яроцький. -X., 1992. − 155 с.

Цінні папери: практикум [Текст] : навч. посіб. / [В. Д. Базилевич та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. − К. : Знання, 2013. − 791 с.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ іі.

уЧАСНИКИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. УГОДИ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Тема 4. Учасники ринку цінних паперів. Правове становище емітентів та інвесторів на ринку цінних паперів (2 год.)

Лекція 6. Учасники ринку цінних паперів. Правове становище емітентів та інвесторів на ринку цінних паперів (2 год.)1. Поняття та види учасників ринку цінних паперів.

2. Правовий статус емітентів цінних паперів. Розкриття інформації на фондовому ринку.

3. Правове становище інвесторів на ринку цінних паперів. Поняття та види інвесторів. Поняття та класифікація інститутів спільного інвестування. Корпоративний та пайовий інвестиційний фонди.
Практичне заняття 6 Учасники ринку цінних паперів. Правове становище емітентів та інвесторів на ринку цінних паперів (2 год.)

Теоретичні питання:

 1. Поняття та види учасників ринку цінних паперів.

 2. Правовий статус емітентів цінних паперів.

3. Розкриття інформації на фондовому ринку.

4. Поняття та види інвесторів.

5. Правовий статус корпоративного та пайового інвестиційних фондів.

6. Страхові компанії та недержавні пенсійні фонди як інвестори на фондовому ринку.
Завдання для самостійної роботи:

Задача 1

1 листопада 2013 року Загальні збори ПАТ „Агрокомбанк” прийняли рішення про створення філії ПАТ „Агрокомбанк” в м. Донецьк, місцезнаходження: Донецьк, вул. Гончара, 15, директором призначити Іванченка В.В.; звільнення Петрової Ірини Миколаївни з посади головного бухгалтера банку та прийняття на цю посаду Стрельниченка Ігоря Петровича, затвердження фінансових результатів діяльності за 9 місяців 2013 року; прийняття рішення про збільшенням статутного капіталу банку до 155 млн. грн. шляхом додаткового розміщення (емісії) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1,00 грн., укладення договору з Центральним депозитарієм України.Які дії повинен вчинити емітент?

Який порядок розкриття особливої інформації на фондовому ринку України?

Підготуйте проекти повідомлень про розкриття особливої інформації емітента, визначте строки, способи та порядок їх розміщення.
Завдання 2.

Дайте визначення понять на основі аналізу Закону України «Про інститути спільного інвестування» інвестиційні фонди): пайовий інвестиційний фонд, корпоративний інвестиційний фонд, венчурний фонд, активи ІСІ; інвестиційна декларація; інвестиційний сертифікат; приватне розміщення цінних паперів; проголошені цінні папери ІСІ; регламент ІСІ.


Приклади контрольних запитань та завдань модульної контрольної роботи:

 1. Учасниками ринку цінних паперів є :

А) емітенти, інвестори, саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку;

Б) емітенти, інвестори та професійні учасники фондового ринку;

В) емітенти, інвестори, саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку, держава в особі уповноважених державних органів.


 1. Емітентом на ринку цінних паперів може бути:

А) юридична особа, АРК Крим або місцева рада,

Б) юридична особа, АРК Крим або міська рада, держава в особі уповноважених нею органів державної влади;

В) фізична особа, юридична особа, держава, в особі уповноважених нею органів державної влади, місцеві органи державної влади.
Проблемні теми для обговорення

1. Порядок розкриття особливої інформації на ринку цінних паперів.

2. Інсайдери та інсайдерська діяльність: проблеми правового регулювання.

3. Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів в цінні папери.

4. Захист прав інвесторів (на аналізі матеріалів судової практики).

5. Страхові компанії як інвестори на ринку цінних паперів: національний та світовий досвід.

6. Права власників інвестиційних сертифікатів.
Нормативні акти:

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV / Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV / Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI / Відомості Верховної Ради України. – 2011. − № 13-14, № 15-16, № 17. − Ст.112.

Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-XII / Відомості Верховної Ради України.  1991. № 49.  Ст. 682.

Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовтня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України. − 1996. − № 51. − Ст. 292.

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 р. / Відомості Верховної Ради України. – 1991.– № 47.– Ст. 646.

Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 р. ( в ред. від 4.10.2001р.) / Відомості Верховної Ради України. − 2002 − № 7. − Ст. 50.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 р. / Відомості Верховної Ради України. − 2002.– № 1.– Ст. 1.

Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 9 липня 2003р. / Відомості Верховної Ради України. − 2003. – № 47. – Ст. 372.

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. / Офіційний Вісник України. – 2006. – № 13. – Ст. 857.

Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05 липня 2012 р. № 5080-VI / Відомості Верховної Ради України. − 2013. − № 29. – Ст. 337.

Про затвердження Положення про порядок оприлюднення інформації на фондовому ринку України: Рішення ДКЦПФР від 24 травня 2001 р. № 173 / Офіційний вісник України. – 2001. − № 28, Ст. 1270.

Про затвердження Принципів корпоративного управління: Рішення ДКЦПФР від 11 грудня 2003р. №571 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zako№.№au.ua/doc/?uid=1007.2417.0

Про затвердження Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду: Рішення ДКЦПФР від 11 серпня 2004 р. № 339 / Офіційний вісник України. − 2005. − № 4. – Ст. 263.

Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 17 грудня 2004 р. № 3104 / Офіційний вісник України. – 2005 − № 2 – Ст. 105.

Про затвердження Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 16 грудня 2004 р. № 3100 / Офіційний вісник України. − 2004. – № 52. – Ст. 3485.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо доступу акціонерів та інших заінтересованих осіб до інформації про акціонерне товариство: Рішення ДКЦПФР від 26 січня 2005 р. № 27 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zako№.№au.ua/doc/?code=vr027312-05”.

Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу учасниками ринку цінних паперів: Рішення НКЦПФР вiд 19 липня 2012 р. № 995 / Офіційний вісник України.  2012.  № 64.  Ст. 2636.

Щодо затвердження Положення про порядок ведення реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів та надання регулярної інформації: Рішення ДКЦПФР вiд 04 жовтня 2005р. № 509 / Офіційний вісник України.  2005.  № 44.  Ст. 2777.

Про схвалення Концепції розкриття iнформацiї на фондовому ринку України: Рішення НКЦПФР від від 26 квітня 2012 року № 645 [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://search.ligazako№.ua/l_doc2.№sf/li№k1/KL121061.html

Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Рішення ДКЦПФР від 19 грудня 2006р. № 1591 / Офіційний вісник України. – 2007. – № 9. – Ст. 339.

Про затвердження Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів: Рішення НКЦПФР від 04.09.2012 р. № 1178 / Офіційний вісник України. − 2012. – № 74. – Ст. 3005.

Про затвердження Положення щодо порядку взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів: Рішення НКЦПФР від 12.03.2013 р. № 311 / Офіційний вісник України. − 2013. – № 28. – Ст. 969.

Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами: Рішення НКЦПФР від 11.06.2013 р. № 991 / Офіційний вісник України. − 2013. – № 53. – Ст. 1951.

Про затвердження Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування: Рішення НКЦПФР вiд 18 червня 2013 р. № 1047 //Офіційний вісник України.  2013.  № 74.  Ст. 2746.

Про затвердження Порядку надання дозволу на розміщення та/або обіг цінних паперів українських емітентів за межами України: Рішення НКЦПФР вiд 20 червня 2013 р. №1105 // Офіційний вісник України.  2013.  № 63. – Ст. 2316.

Про затвердження Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування: Рішення НКЦПФР від 30 липня 2013р. № 1336 // Офіційний вісник України. − 2013. – № 72. – Ст. 2645.

Про затвердження Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування: Рішення НКЦПФР від 30 липня 2013р. № 1338 / Офіційний вісник України. − 2013. – № 74. – Ст. 2745.

Про затвердження Положення про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування: Рішення НКЦПФР від 13 серпня 2013 р. № 1468 / Офіційний вісник України. − 2013. – № 72. – Ст. 2649.

Про встановлення порядку зміни виду інституту спільного інвестування: Рішення НКЦПФР 28 серпня 2013р. № 1599 / Офіційний вісник України. − 2013. – № 88. – Ст. 3252

Рішення НКЦПФР 10.09.2013 № 1753 Про затвердження Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування: Рішення НКЦПФР 10 вересня 2013 р. № 1753 / Офіційний вісник України. − 2013. – № 79. – Ст. 2949.Нормативні акти ЄС:

Про узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, що стосуються інститутів спільного (колективного) інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (ICI): Директива Ради 85/611/ЄЕС вiд 20 грудня 1985 р. // Official Jour№al L 375, 31.12.1985, p.3

Про інсайдерські операції та маніпуляції на ринку (зловживання на ринку): Директива Європейського Парламенту та Ради 2003/6/ЄС від 28 січня 2003 р. // Official Jour№al L 96, 12.04.2003, стр. 16.

Про гармонізацію вимог щодо прозорості інформації про емітентів, чиї цінні папери допущені до продажу на врегульованому ринку і яка вносить зміни до Директиви 2001/34/ЄС: Директива Європейського Парламенту та Ради 2004/109 від 15 грудня 2004 року // Official Jour№al L 390, 31.12.2004, p.38.

Про проспекти, що підлягають опублікуванню при відкритій пропозиції цінних паперів або виставленні їх на продаж, що вносить зміни до Директиви 2001/34/ЄС: Директива Європейського Парламенту та Ради 2003/71/ЄС від 4 листопада 2003 року // Official Jour№al L 345, 31.12.2003, p.64.
Спеціальна література:

Вінник О.М., Глотов М.О. Кологойда О.В. Огляд стану адаптації законодавства України до acquic communautaire / О.М. Вінник, М.О. Глотов, О.В. Кологойда. – К.: ВД „Професіонал”. – 2007. – 544с.

Кологойда О.В. Розкриття інформації на фондовому ринку / О.В. Кологойда // Вісник господарського судочинства. − 2007. − №5. − C. 195–211.

Нурзад І. Л. Правове регулювання діяльності банків на ринку цінних паперів України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / І.Л Нурзад; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 21с.

Петруня Ю.Є. Непрофесійні суб’єкти ринку акцій України / Ю.Є. Петруня. − К.: “Знання”, 1999. – 262 с.

Полюхович В. І. Державне регулювання фондового ринку України : господарсько-правовий механізм / В. І. Полюхович. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012. – 336 с.

Правове забезпечення діяльності на ринку цінних паперів України / Упоряд. Н.М.Ковальова.  К.: Міжнар. центр приватизації, інвестицій та менеджменту, 1997.  291 с.

Рынок ценных бумаг и его финансовые институты / Под ред. проф. В. С. Торкановского. − СПб.: АО «Комплект», 1994. − 421 с.

Саєнко В. В. Правове регулювання використання інсайдерської інформації на ринку цінних паперів: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / В.В. Саєнко; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.  К., 2002.  20с.

Тема 5. Правове регулювання діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів (2 год.)

Лекція 7 Правове регулювання діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів (2 год.)

1. Поняття та види професійної діяльності на ринку цінних паперів. Критерії професійної діяльності на ринку цінних паперів.

2. Поняття, ознаки та види посередницької діяльності на фондовому ринку.

3. Правове становище торговців цінними паперами.

4. Правове становище довірчих товариств.

5. Правовий статус компаній з управління активами ІСІ

6. Правовий статус професійних адміністраторів недержавних пенсійних фондів.

7. Правовий статус управляючих іпотечним покриття та управителей майном, залученим для фінансування будівництва.


Практичне заняття 7. Правове регулювання діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів (2 год.)

Теоретичні питання:

1. Поняття та види професійної діяльності на ринку цінних паперів. Критерії професійної діяльності на ринку цінних паперів.

2. Поняття, ознаки та види посередницької діяльності на фондовому ринку.

3. Правове становище торговців цінними паперами.

4. Правове становище довірчих товариств.

5. Правовий статус компаній з управління активами ІСІ

6. Правовий статус професійних адміністраторів недержавних пенсійних фондів.

7. Правовий статус управляючих іпотечним покриття та управителей майном, залученим для фінансування будівництва.


Завдання для самостійної роботи:

Задача 1

В серпні 2013 року ПАТ „Ощадбанк України” звернулось до Київського територіального управління НКЦПФР із заявою про видачу ліцензій на зайняття діяльністю з торгівлі цінними паперами, а саме діяльності з управління цінними паперами. 15 жовтня 2013 року ДКЦПФР прийняла рішення про залишення поданого пакету документів без розгляду, оскільки ліцензії на здійснення діяльності, в тому числі з торгівлі цінними паперами, банківським установам видає Національний банк України.Чи правильне рішення прийняла ДКЦПРФ?

Обґрунтуйте свою відповідь, посилаючись на норми законодавства України.
Приклади контрольних запитань та завдань модульної контрольної роботи:

1. Видами професійної діяльності на фондовому ринку є:

А) діяльність з торгівлі цінними паперами; діяльність з управління активами інституційних інвесторів;

Б) торгівлі цінними паперами, брокерська, дилерська, депозитарна діяльність та клірингова діяльність;

В) діяльність з торгівлі цінними паперами; діяльність з управління активами інституційних інвесторів; депозитарна діяльність; клірингова діяльність; діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.
2. Мінімальний статутний капітал торговця цінними паперами, який здійснює андеррайтинг складає:

А) 300 тисяч гривень;

Б) 600 тисяч гривень;

В) 200 тисяч гривень;

Г) 1 млн. гривень.
Проблемні теми для обговорення

1. Критерії професійної діяльності з торгівлі цінними паперами

2. Андеррайтинг як вид професійної діяльності на ринку цінних паперів.

3. Проблеми правого статусу довірчих товариств.

4. Посередницька та представницька діяльність з цінними паперами: поняття, ознаки, критерії розмежування.

5. Державний контроль за діяльністю фінансових посередників на ринку цінних паперів.


Нормативні акти:

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV / Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV / Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-XII / Відомості Верховної Ради України.  1991. № 49.  Ст. 682.

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. / Офіційний Вісник України. – 2006. – № 13. – Ст. 857.

Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05 липня 2012 р. № 5080-VI / Відомості Верховної Ради України.-2013. − № 29. – Ст. 337.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001р. / Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1.

Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09 липня 2003 р. № 1057-IV // Відомості Верховної Ради України.  2003. № 47.  Ст. 372.

Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати: Закон України від 19 червня 2003 р. / Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 1. – Ст. 1

Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 19 червня 2003 р. / Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 52. – Ст. 337.

Про іпотечні облігації: Закон України від 22 грудня 2005 р. / Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 16. – Ст. 134

Про довірчі товариства: Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. № 23-93 / ВВР України.-1993.-№ 19.-Ст. 207.

Про усунення зловживань у процесі залучення суб'єктами підприємницької діяльності грошових коштів громадян: Постанова Верховної Ради України від 22 грудня 1995р. № 491/95 / ВВР України.  1996.  № 2.  Ст. 5.

Про встановлення строку дiї лiцензiй на провадження окремих видiв дiяльностi на ринку цiнних паперiв та погодження розмiру плати за їх видачу: Постанова КМУ вiд 7 червня 2006 р. № 802 // ОВУ. − 2006. – № 23. – Ст. 1722.

Про ліцензування діяльності небанківських фінансових установ, пов’язаної із здійсненням ними операцій з цінними паперами: Лист НБУ від 28.10.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/v6679500-02.

Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю. Розпорядження Держфінпослуг від 24 червня 2004р. №1225 / Офіційний вісник України. – 2004. – № 30. − Ст.2046.

Про затвердження Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.07.2004 № 1590 / Офіційний вісник України. − 2004. – № 31. – Ст. 2100.

Про затвердження Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів: Рішення ДКЦПФР від 14 липня 2004 р. / Офіційний Вісник України. − 2004. − № 31. – Ст. 2099.

Про затвердження Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку: Рішення ДКЦПФР від 16 березня 2006 р. / Офіційний вісник України. – 2006. – № 15. – Ст. 1140.

Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами: Рішення ДКЦПФР від 12 грудня 2006р. № 1449 / Офіційний вісник України. – 2007. – № 6. – Ст. 235.

Про встановлення розмірів плати за надання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку адміністративних послуг: Рішення ДКЦПФР вiд 08 листопада 2011 р. № 1615 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 98. – Ст. 3594.

Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів − діяльності з управління іпотечним покриттям. Рішення НКЦПФР від 7 лютого 2012р. №235 / Офіційний вісник України. – 2012. – № 19. − Ст.730.

Про затвердження Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, якими вони управляють: Рішення НКЦПФР вiд 26 квітня 2012 р. № 582 / Офіційний вісник України.  2012.  № 41.  Ст. 1584.

Про затвердження Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку: рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 липня 2012 р. № 996 [Текст] // Офіційний вісник України. – 2012. – № 75. – Ст. 3039.

Про затвердження форми Типового договору андеррайтингу: Рішення НКЦПФР від 18 вересня 2012 р. № 1240 / Офіційний вісник України. – 2012. − №93. – Ст. 3802.

Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Рішення НКЦПФР від 25 вересня 2012 р. № 1283 / Офіційний вісник України. – 2012. − №82. – Ст. 3324.

Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Рішення НКЦПФР 02 жовтня 2012 р. № 1343 / Офіційний вісник України. – 2012. − №86. – Ст. 3511.

Про затвердження Порядку та умов провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов’язань клієнта: Рішення НКЦПФР від 06 листопада 2012 р. № 1584 / Офіційний вісник України. – 2012. − №97. – Ст. 3938.

Про затвердження Порядку надання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України: Рішення НКЦПФР від 06 листопада 2012 р. № 1583 / Офіційний вісник України. – 2012. − №99. – Ст. 4035.

Про затвердження Порядку ведення обліку програмних продуктів на фондовому ринку: Рішення НКЦПФР від 13 листопада 2012 р. № 1617 / Офіційний вісник України. – 2013. − №8. – Ст. 302.

Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку − діяльності з торгівлі цінними паперами: Рішення НКЦПФР від 25 грудня 2012 р. № 1900 / Офіційний вісник України. – 2013. − №8. – Ст. 305.

Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку − діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами): Рішення НКЦПФР від 09 січня 2013р. № 1 / Офіційний вісник України. – 2013. − №10. – Ст. 393.

Про порядок подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами та фондовими біржами: Рішення НКЦПФР від 05 лютого 2013 р. № 131 / Офіційний вісник України. – 2013. − №19. – Ст. 662.

Про затвердження Порядку проведення перевірок дотримання вимог законодавства про цінні папери щодо професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку: Рішення НКЦПФР від 12 лютого 2013 р. № 161 / Офіційний вісник України. – 2013. − №24. – Ст. 824.

Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: Рішення НКЦПФР від 12 лютого 2013 р. № 160 / Офіційний вісник України. – 2013. − №26. – Ст. 891.

Про затвердження Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: Рішення НКЦПФР від 26 березня 2013 р. № 431 / Офіційний вісник України. – 2013. − №37. – Ст. 1317.

Про затвердження Професійних вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів: Рішення НКЦПФР від 25 квітня 2013 р. № 769 / Офіційний вісник України. − 2013. – № 40. – Ст. 1441.

Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії: Рішення НКЦПФР від 14.05.2013 р. № 817 // Офіційний вісник України. – 2013. − № 48. – Ст. 1736.

Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами : Рішення НКЦПФР від 14 травня 2013 р. №819/ Офіційний вісник України. – 2013. − № 52. – Ст. 1911.

Про затвердження Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів): Рішення НКЦПФР від 14 травня 2013 р. № 816 / Офіційний вісник України. – 2013. – № 49. – Ст. 1761.

Про затвердження Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування: Рішення НКЦПФР вiд 18 червня 2013 р. № 1047 / Офіційний вісник України.  2013.  № 62.  Ст. 2249.

Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) − діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): Рішення НКЦПФР від 23 липня 2013 р. № 1281 / Офіційний вісник України. − 2013. – №76. – Ст. 2835.

Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Рішення НКЦПФР від 06 серпня 2013р. № 1408 / Офіційний вісник України. − 2013. – №72. – Ст. 2647.

Про затвердження Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів Про затвердження Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів: Рішення НКЦПФР від 06 серпня 2013р. № 1414 // Офіційний вісник України. − 2013. – №72. – Ст. 2648.

Про затвердження Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку: Рiшення НКЦПФР вiд 13 серпня 2013 р. № 1464 / Офіційний вісник України.  2013.  № 78.  Ст. 2915.

Про затвердження типового договору довірчого товариства з довірителем майна: Наказ ФДМУ, Міністерства фінансів та Антимонопольного комітету України від 30 серпня 1995 р. № 1116/143/7/н [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zako№4.rada.gov.ua/laws/show/z0327-95Рекомендована література:

Габов А. В. Ценные бумаги: Вопросы теории и правового регулирования рынка / А. В. Габов. – М.: Статут, 2011. – 1104 с.

Голубков А.Ю. Правовые проблемы осуществления хозяйственной деятельности на рынке ценных бумаг. дисс. к.ю.н. / А.Ю. Голубков. − М., 2008. – 226 с.

Каширин А. А. Правовые проблемы регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: дисс… канд. юрид. наук: 12.00.03. / А. А. Каширин. – М., 2003. – 171 c.

Кологойда О.В., Резнікова В.В. Види посередницької діяльності на фондовому ринку / О.В. Кологойда, В.В. Резнікова // Вісник Вищої ради юстиції. – 2013. − №2 (14). – С.108-124.

Мащенко М.В. Господарська діяльність з управління майном: поняття, суб'єкти, види (господарсько-правовий аспект): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / М.В. Мащенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2007. – 19 с.

Міжнародні стандарти розкриття інформації для міжнародних пропозицій щодо продажу акцій та отримання початкового котування іноземниим емітентами. Міжнародна організації комісій з цінних паперів (IOSCO), 1998/ Міжнародні та національні стандарти корпоративного управління (збірник кодексів і законів). К.: Міжнародна фінансова корпорація, 2002. – С.125-176.

Панова Л. В. Проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг в Украине : дисс... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Л. В. Панова. – Х., 2002. – 211 c.

Полюхович В. І. Державне регулювання фондового ринку України : господарсько-правовий механізм / В. І. Полюхович. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012. – 336 с.

Попова А.В. Правове становище професійних учасників фондового ринку в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.В. Попова; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. -Київ. − 2006. – 20с.

Рєзнікова В. В. Правове регулювання посередництва у сфері господарювання (теоретичні аспекти) / В. В. Рєзнікова. – Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2010. – 706 с.

Семенов А. В. Правовой статус участников рынка ценных бумаг: проблемы регулирования : дисс…. канд. юрид. наук: 12.00.03 / А. В. Семенов. – М., 2005. – 228 c.

Торгівля цінними паперами: Навч. посібник / В. П. Лісовий, К. Г. Отченаш, В. В. Токар. – К.: КНЕУ, 2010. – 407 с.


Тема 6. Правове регулювання депозитарної діяльності (2 год.)

Лекція 8. Правове регулювання депозитарної діяльності (2 год.)

1. Поняття, ознаки правові основи організації та здійснення депозитарної діяльності

2. Депозитарна система: поняття, структура та функції.

3. Правове становище Центрального депозитарію України.

4. Правовий статус депозитарної установи.

Практичне заняття 8. Правове регулювання депозитарної діяльності (2 год.)

Теоретичні питання:

1. Поняття, ознаки правові основи організації та здійснення депозитарної діяльності

2. Депозитарна система: поняття, структура та функції.

3. Правове становище Центрального депозитарію України.

4. Правовий статус депозитарної установи.


Завдання для самостійної роботи:

Задача 1.

У жовтні 2008 року ТОВ „Оптіма-Інвестментс” звернулось з позовом про визнання недійсним дій ТОВ „Союз-Реєстратор” щодо внесення змін до системи реєстру. Позовні вимоги обґрунтовувались тим, що відповідач не перевірив отриманий від позивача пакет документів на внесення змін до системи реєстру, здійснив перереєстрацію, якою позбавив позивача права власності на цінні папери ПАТ „Балцем” кількістю 2741697 акцій на загальну суму 137084,85 грн. Документи на внесення змін до реєстру (передавальне від 6.10.2008р. розпорядження, довіреність) підписані від імені позивача директором Бондаренко І.П., тоді як відповідно до протоколу №3−03/99 загальних зборів позивача від 25.03.2008р. Бондаренко І.П. був звільнений з посади директора. На час внесення змін до системи реєстру 10.08.2009р. в анкеті юридичної особи позивача зазначена уповноважена особа Степанченко О.Д.Якими нормативними актами регулюються спірні правовідносини?

Яке рішення має винести суд?
Приклади контрольних запитань та завдань модульної контрольної роботи:


 1. Професійними учасниками депозитарної системи України є

А) депозитарії, зберігачі та реєстратори;

Б) депозитарні установи та Центральний депозитарій;

В) торговці, депозитарії та зберігачі;

Г) депозитарії.
 1. Ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи видає:

А) Міністерство фінансів України ;

Б) НКЦПФР;

В) Національний банк;

Г) депозитарна діяльність депозитарної установи не ліцензуєтьсяПроблемні теми для обговорення

 1. Функції депозитарної системи України.

 2. Порядок обслуговування обігу цінних паперів учасниками депозитарної системи.

 3. Поняття та види рахунків у цінних паперах.

4. Особливості провадження депозитарної діяльності з державними цінними паперами.

5. Правовий статус професійних учасників депозитарної системи України.

Нормативні акти:

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV / Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV / Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. / Офіційний Вісник України. – 2006. – № 13. – Ст. 857.

Про депозитарну систему України: Закон України від 6 липня 2012 р. № 5178-VI / Відомості Верховної Ради України. − 2013. − № 39. – Ст. 517.

Про облік прав власності на іменні цінні папери та депозитарну діяльність: Указ Президента України від 25 травня 1994 р. № 247/94 (із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 2 березня 1996 р.) // УК. − 14 березня 1996 року.

Про затвердження Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 липня 2004 р. № 1590 / Офіційний вісник України. − 2004. – № 31. – Ст. 2100.

Про затвердження Типового депозитарного договору, Типового договору про відкриття рахунку у цінних паперах, Типового договору про обслуговування емісії цінних паперів: Рішення ДКЦПФР від 14 липня 1998 р. №87 / Офіційний вісник України. – 1998. − № 34. – Ст. 262.

Про затвердження норм та правил обліку цінних паперів в Національній депозитарній системі: Рішення ДКЦПФР від 13 квітня 2000 р. №40 / Офіційний вісник України.  2000.  № 38.  Ст. 1644.

Про затвердження Переліку посад та робіт, виконуваних працівниками прямих учасників Національної депозитарної системи та державних органів, які здійснюють контроль за діяльністю Національної депозитарної системи і які зобов'язані щорічно подавати відомості до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про належні їм та членам їх сімей цінні папери та Порядку подання цих відомостей: Рішення ДКЦПФР вiд 29 листопада 2001р. № 352 / Офіційний вісник України.  2001.  № 51.  Ст. 2321.

Про Порядок приймання Національним депозитарієм України первинних документів, на підставі яких здійснювалися зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів, та Порядок приймання Національним депозитарієм України реєстру власників іменних цінних паперів: Рішення ДКЦПФР вiд 11 січня 2002 № 27 / Офіційний вісник України.  2002.  № 8.  Ст. 369.

Щодо питань обліку та обігу іпотечних сертифікатів у Національній депозитарній системі: Рішення ДКЦПФР вiд 23 квітня 2004р. № 156 / Офіційний вісник України.  2004.  № 31.  Ст. 2096.

Про затвердження Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів : Рішення ДКЦПФР від 14 липня 2004 р. / Офіційний Вісник України. − 2004. − № 31. – Ст. 2099.

Про затвердження Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку : Рішення ДКЦПФР від 16 березня 2006 р. / Офіційний вісник України. – 2006. – № 15. – Ст. 1140.

Про затвердження Типового договору на ведення реєстру: Рішення ДКЦПФР вiд 14 вересня 2004р. № 399 / Офіційний вісник України.  2004.  № 41.  Ст. 2738.

Щодо упорядкування депозитарної діяльності: Рішення ДКЦПФР вiд 12 травня 2006 р. №293 / Офіційний вісник України. – 2006. – № 22. – Ст. 1696.

Про затвердження Положення про депозитарну діяльність Рішення ДКЦПФР від 17 жовтня 2006 р. № 999 / Офіційний вісник України. – 2006. – № 49. – Ст. 3269.

Про затвердження Положенням про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів: Рішення ДКЦПФР вiд 17 жовтня 2006 р. № 1000 / Офіційний вісник України. – 2007. – № 6. – Ст. 233.

Про затвердження Положенням про розрахунково–клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів: Рішення ДКЦПФР вiд 17 жовтня 2006 р. № 1001 / Офіційний вісник України. – 2006. – № 46. – Ст. 3098.

Щодо врегулювання питань, які виникають у зв'язку з припиненням професійної діяльності на фондовому ринку − депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: Рішення ДКЦПФР вiд 22 травня 2009 р. № 480 / Офіційний вісник України.  2009.  № 69.  Ст. 2395.

Про затвердження Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку: Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 липня 2012 р. № 996 [Текст] / Офіційний вісник України. – 2012. – № 75. – Ст. 3039.

Щодо врегулювання питань, які виникають у зв'язку з припиненням провадження професійної діяльності на фондовому ринку − депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Рішення НКЦПФР від 02 жовтня 2012 р. № 1341 / Офіційний вісник України.  2012.  № 90.  Ст. 3658.

Про затвердження Порядку надання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України: Рішення НКЦПФР від 06 листопада 2012 р. № 1583 / Офіційний вісник України. – 2012. − №99. – Ст. 4035.

Про затвердження Порядку ведення обліку програмних продуктів на фондовому ринку: Рішення НКЦПФР від 13 листопада 2012 р. № 1617 / Офіційний вісник України. – 2013. − №8. – Ст. 302.

Про врегулювання питання обслуговування операцій з цінними паперами іноземних емітентів у Національній депозитарній системі України: Рішення НКЦПФР від 27 грудня 2012 р. № 1903 / Офіційний вісник України.  2013.  № 21.  Ст. 726

Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку − депозитарної діяльності та вимог до системи управління ризиками: Рішення НКЦПФР від 15 січня 2013 р. № 37 / Офіційний вісник України.  2013.  № 12.  Ст. 481.

Про затвердження Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж та депозитаріїв і вимог до таких керівників під час їх перебування на посаді: Рішенням НКЦПФР від 22 січня 2013 року № 64 / Офіційний вісник України. – 2013. − № 19. – Ст. 661.

Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: Рішення НКЦПФР від 12 лютого 2013 р. № 160 / Офіційний вісник України. – 2013. − №26. – Ст. 891.

Порядок реєстрації випусків акцій акціонерних товариств, створених до набрання чинності Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", та переведення таких випусків у систему депозитарного обліку: Рішення НКЦПФР від 26 лютого 2013 р. № 249 / Офіційний вісник України. − 2013. − № 27. − Ст. 937.

Про затвердження Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: Рішення НКЦПФР від 26 березня 2013 р. № 431 / Офіційний вісник України. – 2013. − №37. – Ст. 1317.

Про затвердження Порядку передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів: Рішення НКЦПФР від 26 березня 2013 р. № 430 / Офіційний вісник України.  2013.  № 33.  Ст. 1178.

Порядок та умови надання статусу Центрального депозитарію цінних паперів: Рішення НКЦПФР від 16 квітня 2013р. № 597 / Офіційний вісник України. − 2013. − N 37. − Ст. 1318

Порядок передачі інформації, що міститься в системі реєстру власників іменних цінних паперів, в систему депозитарного обліку: Рішення НКЦПФР від 18 квітня 2013 р. № 729 / Офіційний вісник України. − 2013. − №37 . − Ст.1320.

Положення про провадження депозитарної діяльності: Рішення НКЦПФР від 23 квітня 2013 р. № 735 / Офіційний вісник України. – 2013. − № 52. – Ст. 1910

Про затвердження Професійних вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів: Рішення НКЦПФР від 25 квітня 2013 р. № 769 / Офіційний вісник України. − 2013. – № 40. – Ст. 1441.

Про затвердження ро затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) − депозитарної діяльності: Рішення ДКЦПФР від 14 травня 2013 р. № 814 / Офіційний вісник України. – 2013. – № 48. – Ст. 1760.

Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) − депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів: Рішення ДКЦПФР від 14 травня 2013 р. № 815 / Офіційний вісник України. – 2013. – № 48. – Ст. 1735.

Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії: Рішення НКЦПФР від 14 травня 2013 р. № 817 / Офіційний вісник України. – 2013. − № 48. – Ст. 1736.

Про затвердження Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів): Рішення НКЦПФР від 14 травня 2013 р. № 816 / Офіційний вісник України. – 2013. – № 49. – Ст. 1761.

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) − депозитарної діяльності та клірингової діяльності: Рішення НКЦПФР від 21 травня 2013 року №862// Офіційний вісник України. − 2013. − № 55. – Ст. 2000.

Про затвердження Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Рішення НКЦПФР від 28 травня 2013 р. № 894 / Офіційний вісник України.  2013.  № 49.  Ст. 1762.

Про затвердження Порядку оприлюднення Центральним депозитарієм цінних паперів інформації про результати своєї діяльності та структуру власності: Рішення НКЦПФР від 04 червня 2013 р. № 951 / Офіційний вісник України.  2013.  № 50.  Ст. 1807.

Про затвердження Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Рішення НКЦПФР від 11 червня 2013 р. № 992 / Офіційний вісник України.  2013.  № 59.  Ст. 2123.

Про затвердження Положення про діяльність депозитарних установ щодо зберігання активів інституційних інвесторів: Рішення НКЦПФР від 20 червня 2013 р. № 1106 / Офіційний вісник України.  2013.  № 57.  Ст. 2079.

Про особливості провадження діяльності Національного банку України як учасника депозитарної системи України: Рішення НКЦПФР від 30 липня 2013 р. № 1331 // Офіційний вісник України.  2013.  № 71.  Ст. 2629.

Про затвердження Вимог до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів: Рішення НКЦПФР від 06 серпня 2013 р. № 1410 / Офіційний вісник України.  2013.  № 74.  Ст. 2746.

Про затвердження Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах: Рішення НКЦПФР від 06 серпня 2013 р. № 1412 / Офіційний вісник України.  2013.  № 76.  Ст. 2836.

Про затвердження Вимог до договору про обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і Центральним депозитарієм: Рішення НКЦПФР від 06 серпня 2013 р. № 1413 / Офіційний вісник України.  2013.  № 74.  Ст. 2748.

Про затвердження Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку: Рiшення НКЦПФР вiд 13 серпня 2013 р. № 1464 / Офіційний вісник України.  2013.  № 78.  Ст. 2915.

Про затвердження Порядку передачі випусків облігацій місцевих позик до Національного банку України: Постанова Правління НБУ від 25 вересня 2013 р. № 386 / Офіційний вісник України.  2013.  № 79.  Ст. 2935.

Про встановлення особливостей розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та затвердження Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України: Постанова Правління НБУ від 25 вересня 2013 р. № 387 / Офіційний вісник України.  2013.  № 80.  Ст. 2981.

Про затвердження Порядку надання Національним банком України інформації щодо здійснення ним депозитарної діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Рішення НКЦПФР від 1 жовтня 2013 р. № 2072 / Офіційний вісник України.  2013.  № 84.  Ст. 3136.

Рекомендована література:

Адамова К.Р. Депозитарная деятельность коммерческих банков: современные проблемы и пути их решения: дисс... канд. экон. наук / К.Р. Адамова. − М., 2005.

Архипова Е.А. Организация депозитарного обслуживания эмиссионных ценных бумаг. Дис.канд.екон.наук / Е.А. Архипова. − М., 2000.

Вінник О.М., Глотов М.О. Кологойда О.В. Огляд стану адаптації законодавства України до acquic communautaire / О.М. Вінник, М.О. Глотов, О.В. Кологойда. – К.: ВД „Професіонал”. – 2007. – 544 с.Кологойда О.В. Правовий статус професійних учасників депозитарної системи / О.В. Кологойда // Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. − 2013. − №3 (97) − С. 54 – 59.

Кологойда О.В. Правовой статус центрального депозитария Украины / О.В. Кологойда // Закон и жизнь. – 2013. − №9/1. – С. 20-23.

Петров В.С. Депозитарий на рынке ценных бумаг. Зарубежный и российский опыт, практические рекомендации и методики, материалы для сдачи специализированного экзамена / В.С. Петров. − М., 1999.- 500 с.

Полюхович В. І. Державне регулювання фондового ринку України : господарсько-правовий механізм / В. І. Полюхович. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012. – 336 с.

Попова А.В. Правове становище професійних учасників ринку цінних паперів в Україні: автореф. дис.. к.ю.н.: 12.00.04/ А.В. Попова; КНУ ім. Т. Шевченка, 2006.

Рекомендации для систем расчета по ценным бумагам. Комитет по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов. Технический комитет Международной организации комиссий по ценным бумагам. Базель, Швейцария, ноябрь 2001 г. / Платежные и расчетные системы. Международный опыт. Выпуск 8. М., 2008. − 52с.

Global Clearing and Settlement: A Plan of Action. The Group of Thirty (G30)., 2003. − P. 13.

Тема 7. Правове регулювання клірингової діяльності (2 год.)

Лекція 9. Правове регулювання клірингової діяльності (1 год.)

1. Поняття, ознаки та правові основи організації та здійснення клірингової діяльності.

2. Правовий статус Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках.

3. Правовий статус клірингової установи.

Практичне заняття 9. Правове регулювання клірингової діяльності (2 год.)

Теоретичні питання:

1. Поняття, ознаки та правові основи організації та здійснення клірингової діяльності.

2. Правовий статус Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках.

3. Правовий статус клірингової установи.


Завдання для самостійної роботи:

1. Визначте особливості правового статусу Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках.

2. Дослідіть моделі розрахунково-клірингової діяльності на фондовий ринках розвинених країн Європи та світу.

Нормативні акти:

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV / Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV / Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. / Офіційний Вісник України. – 2006. – № 13. – Ст. 857.

Про депозитарну систему України: Закон України від 6 липня 2012 р. № 5178-VI // Відомості Верховної Ради України. − 2013. − № 39. – Ст. 517.

Про затвердження Положенням про розрахунково–клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів: Рішення ДКЦПФР вiд 17 жовтня 2006 р. № 1001 / Офіційний вісник України. – 2006. – № 46. – Ст. 3098.

Про затвердження Положення про клірингову діяльність: Рішення НКЦПФР від 26 березня 2013 р. № 429 / Офіційний вісник України. 2013. № 32. Ст. 1139.

Про затвердження Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів): Рішення НКЦПФР від 14 травня 2013 р. № 816 / Офіційний вісник України. – 2013. – № 49. – Ст. 1761.

Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії: Рішення НКЦПФР від 14 травня 2013 р. № 817 / Офіційний вісник України. – 2013. − № 48. – Ст. 1736.

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) − депозитарної діяльності та клірингової діяльності: Рішення НКЦПФР від 21 травня 2013 року №862 / Офіційний вісник України. − 2013. − № 55. – Ст. 2000.Про затвердження Порядку створення та використання гарантійного фонду у вигляді коштів для забезпечення виконання зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів: Постанова Правління НБУ від 15 липня 2013 р. № 277 / Офіційний вісник України. 2013. № 61. Ст. 2196.

Про затвердження Вимог до договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу: Рішення НКЦПФР від 20 серпня 2013 р. № 1524 / Офіційний вісник України. 2013. № 76. Ст. 2837.

Про затвердження Вимог до договору про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу: Рішення НКЦПФР від 20 серпня 2013 р. № 1525 / Офіційний вісник України. 2013. № 76. Ст. 2838.

Про затвердження Вимог до договору про обслуговування клірингової установи та договору про обслуговування Розрахункового центру: Рішення НКЦПФР від 20 серпня 2013 р. № 1526 / Офіційний вісник України. 2013. № 75. Ст. 2791.

Про затвердження Вимог до договору про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів (про надання клірингових послуг): Рішення НКЦПФР від 20 серпня 2013 р. № 1527 / Офіційний вісник України. – 2013. − №76. – Ст. 2839.

Про встановлення особливостей розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та затвердження Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України: Постанова Правління НБУ від 25 вересня 2013 р. № 387 // Офіційний вісник України. 2013. № 80. Ст. 2981

Нормативно-правові акти ЄС:

Про остаточний розрахунок в платіжних системах та системах розрахунків за цінними паперами: Директива Європейського Парламенту та Ради 98/26/ЄС від 19 травня 1998 року // Official Journal. − L 166. − 11.06.1998. − p. 45.

Про ринки фінансових інструментів: Директива Європейського Парламенту та Ради 2004/39/ЄС від 21 квітня 2004 року, що вносить зміни до Директиви 85/611/ЄЕС та Директиви 2000/12/ЄС Європейського Парламенту та Ради, а також припиняє дію Директиви Ради 93/22/ЄЕС // Official Journal L 141. − 11.06.1993. − р. 27.
Рекомендована література:

Аксенова Г. Обзор фондовых рынков и депозитарных систем стран – участниц АЦДЕ: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии / Г. Аксенова // Депозитариум. – 2007. – № 12. – С. 22 – 27.

Аксенова Г. Клиринговая деятельность в странах – учасниках ассоциации центральных депозитариев Евразии / Г. Аксенова // Депозитариум. – 2008. − № 10 (68). – С.14

Лукашов А.В. Расчетно-клиринговая система и глобальная фондовая архитектура / А.В. Лукашов // Управление корпоративними финансами. – 2006. − №06(18). – С. 355.

Молодкин А.Ю. Формирование инфраструктуры рынка ценных бумаг. автореф. дисс... канд. екон. наук. / А.Ю. Молодкин. − М., 2009. – 22 с.

Правила клірингу ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", затверджені Рішенням Правління ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" протокол № 35 від 10 вересня 2013р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ausd.com.ua/content/doc/doc/Project_Rules_Kliring%2024092013.pdf

Правила провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", затверджені Рішенням Правління ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" протокол № 40 від 23 вересня 2013р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ausd.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=153

Тема 8. Правові засади функціонування біржового ринку цінних паперів (2 год.)

Лекція 10. Правові засади функціонування біржового ринку цінних паперів (1 год.)

1. Поняття, ознаки та правові основи організації та здійснення професійної діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

2. Види біржових систем світу.

3. Правовий статус фондової біржі.

Практичне заняття 10. Правові засади функціонування біржового ринку цінних паперів (2 год.)

Теоретичні питання:


 1. Поняття та ознаки професійної діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

 2. Правове регулювання організації та здійснення професійної діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

 3. Види біржових систем світу.

 4. Правовий статус фондової біржі.

 5. Умови видачі свідоцтва та порядок реєстрації фондових бірж.

 6. Способи торгівлі цінними паперами на фондовій біржі. Види та форми аукціонів.


Завдання для самостійної роботи:

Задача 1

Громадяни України Петренко, Мироненко, Оргулюк та інші, загалом двадцять осіб, вирішили створити фондову біржу. При цьому жоден з них не займався торгівлею цінними паперами. Зазначені особи мали намір сформувати статутний фонд біржі у розмірі 15000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 1. Чи можуть зазначені особи створити фондову біржу?

 2. Які вимоги встановлені законодавством України щодо осіб, які можуть бути засновниками фондової біржі?

 3. Чи є вимоги до розміру і порядку формування статутного фонду фондової біржі? Обґрунтуйте свої відповіді посилаючись на норми чинного законодавства України.


Задача 2

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку була зареєстрована фондова біржа ТОВ "Цінні папери". 1. Чи правомірна реєстрація зазначеної фондової біржі?

 2. Який державний орган реєструє фондові біржі?

 3. Чи встановлені законодавством України вимоги до організаційноправової форми фондової біржі? Обґрунтуйте свої відповіді посилаючись на норми чинного законодавства України.


Задача 3

Статутом фондової біржі "Майбутнє 2000" було передбачено, що остання займається організацією укладання угод купівліпродажу цінних паперів та їх похідних від власного імені та за дорученням клієнтів, виконує функції депозитарія, займається рекламною діяльністю, емісією цінних паперів з метою отримання прибутку.

Дайте правову оцінку положень статуту фондової біржі "Майбутнє 2000". Обґрунтуйте свою відповідь, посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України.
Задача 4.

Засновники фондової біржі «Пайові цінні папери», яка була створена в організаційно-правовій формі акціонерного товариства, звернулися до Голови біржового комітету із вимогою провести загальні збори членів біржі з метою затвердження фінансових звітів за попередні роки. На переконання членів біржі проведення загальних зборів є обов’язковою передумовою для виплати їм дивідендів з прибутку, який був отриманий біржею у попередньому фінансовому році. В обґрунтування своєї вимоги засновники біржі покликалися на положення ст. 30 Закону України „Про акціонерні товариства”.

Голова біржового комітету відмовив засновникам біржі у скликанні загальних зборів на тій підставі, що дохід, отриманий біржею у попередньому році, був спрямований на її розвиток і не може бути розподілений між членами.

Дайте правовий аналіз ситуації.

До якого виду господарської діяльності належить діяльність фондової біржі?

Чи є мета створення фондової біржі підприємницькою?
Приклади контрольних запитань та завдань модульної контрольної роботи:


 1. Реєстрацію фондовий бірж здійснює:

А) НКЦПФР;

Б) державні реєстратори;

В) місцеві орган державної влади;

Г) Національний банк України.
 1. До організаційно оформлених ринків цінних паперів належать:

А) фондові біржі;

Б) фондові біржі та торгівельно-інформаційні системи;

В) біржі;

Г) аукціони та торги.Проблемні теми для обговорення

1. Порядок укладання договору купівлі продажу на фондовій біржі.

2. Правовий статус Першої фондової торгівельної системи: історія і сучасність.

3. Позабіржовий організаційно-оформлений ринок цінних паперів: історія, сучасний стан та перспективи існування.


Нормативні акти:

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV / Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV / Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. / Відомості Верховної Ради України. – 1992. – N 48. – Ст.650.

Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України вiд 05 липня 1994 р. / Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 31. – Ст. 286.

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15.05.2003 р. / Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31. – Ст. 263

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. / Офіційний Вісник України. – 2006. – № 13. – Ст. 857.

Про депозитарну систему України: Закон України від 6 липня 2012 р. № 5178-VI / Відомості Верховної Ради України. − 2013. − № 39. – Ст. 517.

Щодо забезпечення укладення угод з купівлі-продажу цінних паперів лише на організаційно оформленому ринку: Рішення ДКЦПФР вiд 31 липня 1998 р. № 100-1 / Офіційний вісник України.  1998.  № 38.  Ст. 352.

Про затвердження Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Рішення НКЦПФР від 25 вересня 2012 р. № 1284 / Офіційний вісник України.– 2012.– № 82.– Ст. 3325.

Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж: Рішення НКЦПФР від 22 листопада 2012 р. № 1688 / Офіційний вісник України. − 2012. – № 100. – Ст. 4094

Про затвердження Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів): Рішення НКЦПФР від 14 травня 2013 р. № 816 / Офіційний вісник України. – 2013. – № 49. – Ст. 1761.

Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії: Рішення НКЦПФР від 14 травня 2013 р. № 817 / Офіційний вісник України. – 2013. − № 48. – Ст. 1736.Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) − діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Рішення НКЦПФР від 14 травня 2013 р. № 818 / Офіційний вісник України – 2013. – № 48. – Ст. 1737.

Про затвердження Положення про порядок призначення тимчасового керівника фондової біржі: Рішення ДКЦПФР від 14 березня 2008 р. № 241 / Офіційний вісник України. − 2008. − № 38. − Ст. 1281.

Про затвердження Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів: Рішення ДКЦПФР вiд 04 серпня 2009 р. № 884 / Офіційний вісник України. − 2009. − № 69. − Ст. 2397.

Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж: Рішення НКЦПФР від 22 листопада 2012 р. № 1688 / Офіційний вісник України. – 2012. − №100. – Ст. 4049.

Про затвердження Порядку реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення: Рішення НКЦПФР від 25 грудня 2012 р. № 1853 / Офіційний вісник України. – 2013. − №8. – Ст. 304.

Про затвердження Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж та депозитаріїв і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді: Рішення НКЦПФР від 22 січня 2013 р. № 64 / Офіційний вісник України. – 2013. − №19. – Ст. 661.

Про порядок подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами та фондовими біржами: Рішення НКЦПФР від 05 лютого 2013 р. № 131 / Офіційний вісник України. – 2013. − №19. – Ст. 662.

Про затвердження Порядку надання дозволу на розміщення та/або обіг цінних паперів українських емітентів за межами України: Рішення НКЦПФР вiд 20 червня 2013 р. №1105 / Офіційний вісник України.  2013.  № 63. – Ст. 2316.

Про затвердження Вимог до договору про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів (про надання клірингових послуг): Рішення НКЦПФР від 20 серпня 2013 р. № 1527 / Офіційний вісник України. – 2013. − №76. – Ст. 2839.

Про затвердження Вимог до договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу: Рішення НКЦПФР від 20 серпня 2013 р. № 1524 / Офіційний вісник України. 2013. № 76. Ст. 2837.

Про затвердження Переліку іноземних фондових бірж, на яких мають бути допущені до обігу цінні папери іноземних емітентів, що мають намір отримати допуск до обігу цінних паперів на території України: Рішення НКЦПФР від 10 вересня 2013 р. № 1754 / Офіційний вісник України. 2013. № 81. Ст. 3015.

Про затвердження Положення про конкурс з визначення фондових бірж, на яких може здійснюватись публічне розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій: Рішення НКЦПФР від 05 листопада 2013 р. № 2516 / Офіційний вісник України.  2013.  № 94.  Ст. 3497.

Про затвердження Положення про порядок продажу на фондовій біржі пакетів акцій, що належать державі, відкритих акціонерних товариств: Наказ Фонду державного майна України від 11 листопада 1996 р. № 1364 / Офіційний вісник України.- 1997.- № 10. – Ст. 203.

Про затвердження Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі: Наказ ФДМУ, ДКЦПФР та АМК України від 16 листопада 1998р. №2141/297/9 / Офіційний вісник України.  1998.  № 51.  Ст. 161.Нормативні акти ЄС:

Про допуск цінних паперів до офіційного лістингу на фондовій біржі і про інформацію, що повинна бути опублікована про цінні папери: Директива Європейського Парламенту та Ради 2001/34/ЄС від 28 травня 2001 року // Official Journal L 184, 06.07.2001, p.1.


Рекомендована література:

Берлач А. І. та ін. Організаційно-правові основи біржової діяльності [Текст]: Навч. посібник / А. І. Берлач, Н. А. Берлач, Ю. В. Ілларіонов. − К.: Фенікс, 2000. − 336 с.

Биржевая деятельность [Текст]: Учебник / Под ред. А. Г. Грязновой, Р. В. Корнеевой, В. А. Галанова. − М.: Финансы и статистика, 2005. − 240 с.

Каменева Н.Г. Организация биржевой торговли / Н.Г. Каменева.  М.: ЮНИТИ, 1998. – 301 с.

Кологойда А.В. Правовой статус фондовой биржи / А.В. Кологойда // Право и жизнь. – 2013. − № 184 (10). – С. 113 – 128.

Копилова О. В. Інтеграційні процеси в торгово-організаційній інфраструктурі ринку цінних паперів Європи / О. В. Копилова // Науковий вісник – Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2009. − №2 (80). – С. 51-62

Копилова О. В. Перспективы развития инфраструктуры фондового рынка Украины после слияния ПФТС и ММВБ // Вісник ОНУ. – 2010. − Т. 15. − Вип. 20 . (Економіка). – С. 122-130

Копилова О. В. Сучасні тенденції розвитку Європейської біржової системи / О. В. Копилова // Вісник ОНУ. – 2008. − Т. 13. − Вип. 15. (Економіка). − С. 37 – 43Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навч. посібник / О.М. Мозговий. – К.: КНЕУ, 1999.— 316 с.

Назарчук М. І. Стратегія розвитку фондових бірж у системі реформування економіки України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / М.І. Назарчук; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2003. – 20 с.

Оскольський В. В. Ринок цінних паперів України: погляд через призму діяльності Української фондової біржі / В.В. Оскольський.  К. : УФБ, 2001.  216 с.

Полюхович В. І. Державне регулювання фондового ринку України : господарсько-правовий механізм / В. І. Полюхович. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012. – 336 с.

Правила Української фондової біржі: Затверджені рішенням Біржової ради АТ «Українська фондова біржа» в ред. від 29 квітня 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrse.kiev.ua/docs/

Реєстр ліцензованих учасників фондового ринку. Біржі. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/fund/registers/exchange

Теория и практика торговли на фондовом рынке: Учеб. курс лекц.– М.: Интернет-трейдинг, 2004.– 296 с.

Чалдаева Л. Фондовая биржа. Организационно-управленческие структуры / Л. Чалдаева.– М.: Экзамен, 2002.– 320 с.

Черников Г. П. Фондовая биржа: международный опыт [Текст]: Монография / Г.П. Черников. − М.: Международные отношения, 2006. − 192 с.

Тема 9. Угоди з цінними паперами (1 год.)

Лекція 11. Угоди з цінними паперами (1 год.)

1. Поняття обігу цінних паперів. Види операцій з цінними паперами.

2. Зміст, порядок укладання та виконання договорів купівлі-продажу на біржовому ринку цінних паперів.

3. Зміст, порядок укладання та виконання договорів комісії та доручення на ринку цінних паперів.

4. Зміст та порядок укладання договорів про депозитарне обслуговування.

5. Зміст, особливості укладання та виконання договорів про ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

6. Зміст, особливості укладання та виконання договорів про довірче управління цінними паперами.
Завдання для самостійної роботи:

Задача 1.

У листопаді 2012 року ПАТ „Рівнеазот” звернулось до господарського суду м. Києва з позовом до ЗАТ „Українська Міжбанківська валютна біржа”, ТОВ „Інвест-М” та ФДМУ про визнання недійсними результатів аукціонних торгів з продажу 125 445 штук простих іменних акцій ВАТ „Київський річковий порт”, що відбулися 6.11.2012 року; визнання недійсним договору купівлі-продажу зазначеного пакету акцій, укладеного за результатами аукціонних торгів з ТОВ „Інвест-М”.

Позивач посилався на те, що згідно чинного законодавства умовами участі покупця у торгах є подання ним на біржу не пізніше 3−ої год. дня, що передує торгам, замовлення на придбання пакетів акцій та визначених положенням документів та сплата на рахунок біржі гарантійного внеску. Такі дії позивачем були вчинені, зокрема, 1.11.2012 року сплачено гарантійний внесок в сумі 300000 грн. шляхом банківського переказу, що підтверджується платіжним дорученням, засвідченим відміткою банку. Проте перед початком торгів відповідач відмовив позивачеві у реєстрації як покупця на аукціоні, посилаючись на те, що ним було не перераховано гарантійний внесок. Позивач посилався також на порушення відповідачем ст. 13 Закону України „Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів”, щодо незнерухомлення цінних паперів.

Відповідач проти позову заперечував, посилаючись на відсутність коштів гарантійного внеску на його рахунку станом на день проведення торгів, та ст. 34 Закону України „Про цінні папери та фондову біржу” і Правила біржі, які не передбачають обов’язакового знерухомлення цінних паперів перед проведенням торгів на біржі.

В процесі слухання справи було з’ясовано, що гарантійний внесок не було зараховано на рахунок відповідача банком відповідача у зв’язку із скороченням найменування відповідача у платіжному дорученні до ПрАТ „Українська Міжбанківська валютна біржа.”

Якими нормативними актами регулюється порядок продажу на біржах пакетів акцій, що належать державі в процесі приватизації?

Який порядок продажу на біржах пакетів акцій, що належать державі в процесі приватизації?

Яке рішення має винести суд?

Завдання 2.

Складіть проект договору комісії на купівлю пакету акцій ПАТ „Завод Дніпропрес” кількістю 10 000, номінальною вартістю 0,25 грн.


Приклади контрольних запитань та завдань модульної контрольної роботи:

 1. Договір комісії укладається:

А) комісіонером від імені і за дорученням комітента;

Б) комісіонером від власного імені і за дорученням комітента;

В) комітентом від імені і за дорученням комісіонера;


 1. Сума договору про управління цінним паперами з одним клієнтом − фізичною особою має становити не менше суми еквівалентної:

А) 100 000 грн.;

Б) 100 мінімальним заробітним платам;

В) 10 000 грн.;

Г) 50 мінімальним заробітним платам.


Нормативні акти

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV / Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV / Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. // Офіційний Вісник України. – 2006. – № 13. – Ст. 857.

Про затвердження типового договору довірчого товариства з довірителем майна: Наказ ФДМУ, Міністерства фінансів та Антимонопольного комітету України від 30 серпня 1995 р. № 1116/143/7/н // Комп’ютерна правова система ”Ліга:Закон”.

Про затвердження Типового депозитарного договору, Типового договору про відкриття рахунку у цінних паперах, Типового договору про обслуговування емісії цінних паперів: Рішення ДКЦПФР від 14 липня 1998 р. №87 / Офіційний вісник України. – 1998.  № 34. – Ст. 262.

Щодо забезпечення укладення угод з купівлі-продажу цінних паперів лише на організаційно оформленому ринку: Рішення ДКЦПФР вiд 31 липня 1998 р. № 100-1 / Офіційний вісник України.  1998.  № 38.  Ст. 352.

Про затвердження Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів ацій відкритих акціонерних товариств, що належать державі: Наказ ФДМУ, ДКЦПФР та Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 р. №2141/297/9 / Офіційний вісник України.  1998.  № 51.  Ст. 161.

Про затвердження Положення про вимоги до договору про обслуговування зберігачем активів інституту спільного інвестування: Рішення ДКЦПФР вiд 23 жовтня 2001р. № 312 / Офіційний вісник України.  2001.  № 47.  Ст. 2119.

Про затвердження Типового договору на ведення реєстру: Рішення ДКЦПФР вiд 14 вересня 2004 р. № 399 / Офіційний вісник України.  2004.  № 41.  Ст. 2738.

Про затвердження Типового договору про грошові розрахунки за операціями щодо цінних паперів: Рішення ДКЦПФР вiд 12 травня 2009 р. № 450 / Офіційний вісник України. − 2009. − № 60. − Ст. 2139.

Про затвердження Положення про вимоги до банку, який надає депозитарію послуги для здійснення грошових розрахунків за договорами щодо цінних паперів, і Типового договору про грошові розрахунки за операціями щодо цінних паперів: Рішення ДКЦПФР вiд 12 травня 2009 р. № 450 / Офіційний вісник України. − 2009. − № 60. − Ст. 2139.

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств: Рішення НКЦПФР вiд 10 травня 2012 р. № 639 / Офіційний вісник України. – 20012. – № 49. – Ст. 1939.

Про затвердження форми Типового договору андеррайтингу: Рішення НКЦПФР вiд 18 вересня 2012 р. № 1240 / Офіційний вісник України. − 2012. − № 93. − Ст. 3802.

Про затвердження Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Рішення НКЦПФР від 25 вересня 2012 р. № 1284 / Офіційний вісник України. − 2012. − № 82. − Ст. 3325.

Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж: Рішення НКЦПФР від 22 листопада 2012 №1688 / Офіційний вісник України. − 2012. − № 100. − Ст. 4094

Про затвердження Вимог до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів: Рішення НКЦПФР від 06 серпня 2013 р. № 1410 / Офіційний вісник України.  2013.  № 74.  Ст. 2746.

Про затвердження Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах: Рішення НКЦПФР від 06 серпня 2013 р. № 1412 / Офіційний вісник України.  2013.  № 76.  Ст. 2836.

Про затвердження Вимог до договору про обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і Центральним депозитарієм: Рішення НКЦПФР від 06 серпня 2013 р. № 1413 / Офіційний вісник України.  2013.  № 74.  Ст. 2748.

Про затвердження Порядку визначення біржового курсу цінного папера: Рішення НКЦПФР від 13 серпня 2013 р. № 1466 / Офіційний вісник України. − 2013. − № 74. − Ст. 2752.Про затвердження Вимог до договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу: Рішення НКЦПФР від 20 серпня 2013 р. № 1524 / Офіційний вісник України. 2013. № 76. Ст. 2837.

Про затвердження Вимог до договору про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу: Рішення НКЦПФР від 20 серпня 2013 р. № 1525 / Офіційний вісник України. 2013. № 76. Ст. 2838.

Про затвердження Вимог до договору про обслуговування клірингової установи та договору про обслуговування Розрахункового центру: Рішення НКЦПФР від 20 серпня 2013 р. № 1526 / Офіційний вісник України. 2013. № 75. Ст. 2791.

Про затвердження Вимог до договору про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів (про надання клірингових послуг): Рішення НКЦПФР від 20 серпня 2013 р. № 1527 / Офіційний вісник України. – 2013. − №76. – Ст. 2839.
Рекомендована література:

Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции / Б.И. Алехин.  Самара, 1992.

Буквич А. В. Матеріально-правове та колізійно-правове регулювання обігу цінних паперів у міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Буквич ; Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка. − К., 2012. − 20 с.

Валиев С., Эльтазаров Б. Защита ценных бумаг. − М.: ТОО «ЧеРо». − 1997. − 156с.

Венедіктова І.В. Договір довірчого управління майном як форма реалізації правового інституту довірчого управління майном в Україні : Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / І.В. Венедіктова / Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Х., 2003. – 19 с.

Виговський О. І. Правове регулювання застави цінних паперів в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / О.І. Виговський.  К., 2005.  19 с.


Крупка Ю.М., Гав’яз О.М. Обіг цінних паперів в Україні : наук.-практ. комент. Закону України «Про цінні папери та фонд. ринок», практика розгляду судами спорів, пов’яз. з обігом цінних паперів/ Ю.М. Крупка, О.М. Гав’яз. − 2009. Юрінком Інтер. − 376 с.


Лысенков Ю.М., Рымарук А.И., Пець И.В. Договорно-правовое регулирование фондового рынка/ Ю.М. Лысенков, А.И. Рымарук, И.В. Пець.  К.: Кий.  1998.  374 с.

Майданик Р.А. Довірче управління цінними паперами: механізм здійснення / Р.А. Майданик // Підприємництво, госп-во і право.  2001. .-№ 2.- С.25-29; № 3.  С.44  47.

Майданник Р.А. Угоди РЕПО (цивільно-правова характеристика) / Р.А. Майданик // Підприємництво, господарство і право.  2002.  № 2.  С.21-22.

Посполітак В. В. Передача права власності на цінні папери та прав за цінними паперами в Україні (цивільно-правовий аспект): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / В.В. Посполітак.  К., 2001.  20 с.

Пузырёва Е.Н. Правовое регулирование трансграничного обращения ценных бумаг: Дисс. к.ю.н. / Е.Н. Пузырёва.  М., 2012. − 201 с.

Яроцький В.Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції): Монографія/ В.Л. Яроцький. − Харків: Право, 2006. – 544 с.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна до всіх тем спецкурсу:

Агарков М.М. Основы банковского права. Учение о ценных бумагах / М.М. Агарков. – М.:БЕК, − 1994. – 350 с.

Габов А.В. Ценные бумаги: Вопросы теории и правового регулирования рынка / А.В. Габов. – М.: Статут, 2011. – 1104 с.

Кологойда О.В. Правове регулювання фондового ринкуУкраїни / О.В. Кологойда.  К.: Юрінком., 2008. − 320 с.

Кузнецова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування / Н.С. Кузнецова, І.Р. Назарчук.  К.: Юрінком., 1998.

Павлов В.І., Пилипенко І.І., Кривов'язюк І.В. Цінні папери в Україні: Навчальний посібник / В.І. Павлов, І.І. Пилипенко, І.В. Кривов’язюк.  Видання 2ге, доповнене.  К.: Кондор, 2004.  400 с.

Полюхович В. І. Державне регулювання фондового ринку України : господарсько-правовий механізм / В. І. Полюхович. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012. – 336 с.

Верховний Суд України / Господарське судочинство в Україні. -Судова практика. − Обіг цінних паперів. − І.Б. Шицький. − К.: Праксіс. -2006. − 552 с.

Рынок ценных бумаг. Под ред. В.А.Галанова, А.И. Басова. − М.: Финансы и статистика. − 2002. – 447с.

Ценные бумаги. Учебник / Под ред. В.И. Колесникова, В.С. Торкановского. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 416с.

Цінні папери: історія та сучасність / Мозговий О., Головко А., Науменко О., Ровинський Ю..  Одеса: КП ОМД, 2003.  192 с.

Цінні папери: практикум [Текст] : навч. посіб. / [В. Д. Базилевич та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. − К. : Знання, 2013. − 791 с.

Чередніченко Н. І. Ринок цінних паперів: Метод. вказ. і завдання для самост. вивч. дисципліни / Міжрегіональна академія управління персоналом / Н.І. Чередніченко.  К. : МАУП, 2004.  88с.

Шевченко Г.Н. Правовое регулирование ценных бумаг: Учебное пособие / Г.Н. Шевченко.  М.: Статут, 2003.

Яроцький В.Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції): Монографія / В.Л. Яроцький. − Харків: Право, 2006. – 544 с.
Додаткова література до теми 1:

Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции / Б.И. Алехин. Таганрог: Сфинкс., 1991.

Андрущенко І. Форми та методи державного контролю на ринку цінних паперів / І. Андрущенко // Право України. – 2002.  № 2.  С. 47  49.

Андрущенко І.Г. Державний контроль діяльності учасників фондового ринку України (організаційно-правовий аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Київ; Національна академія внутрішніх справ України. − К., − 2004. – 19 с.

Анохин С. И. Регулирование рынка ценных бумаг / С.И. Анохин. Нижний Новгород, 2001.—104 с.

Барсукова Е.О. Институт саморегулирования как способ снижения бремени государственного регулирования в сфере предпринимательства / Актуальные проблемы предпринимательского права / Под ред. канд. юр. наук. А.Е. Молотникова и Р.С. Куракина. – М.: Волтерс Клувер, 2011.

Блага Н. В. Державне регулювання фондового ринку / Н.В. Блага // Фінанси України. – 2002. − №7. – С. 89.

Близнюк О. Щодо розподілу повноважень у системі нагляду на фінансовому ринку / О. Близнюк // Юридична газета. − 2005. – №21(57).

Бурмака М.О., Буряченко А.Є. Регулювання фондового ринку в Україні / М.О. Бурмака, А.Є. Буряченко // Фінанси України. − 1998. − № 11. − С.78-83.

Віхров С.О. Ринок цінних паперів як господарсько-правова категорія / С.О. Віхров // Часопис Київського університету права. – 2010. − №4. – С. 182.

Вовк Т., Друзенко Г., Зугравий Г., Качка Т., Коноваленко І., Парапан М., Перестук Н. Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського Союзу та перспективи адаптації законодавства / Т. Вовк, Г. Друзенко, Г. Зугравий та ін. – Харків: Консул, 2002.

Ворошилова И.В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело / И.В. Ворошилова. – Красноярск, 2000.

Ганієв А. Саморегулівні організації на фондовому ринку / А. Ганієв // Ринок цінних паперів України.  2002.  № 1  2.  С.73  83.

Денисенко М. Державна політика розбудови фондового ринку / М. Денисенко // Ринок цінних паперів України.  2003.  № 1  2.  С.3  8.

Денисова Л.И. Американский фондовый рынок №ASDAQ: к чему мы стремимся / Л.И. Денисова // ЭКО. − 1995. − № 5. − С.32-39.

Еш С. М. Фінансовий ринок [Текст]: Навч. посібник / С. М. Еш // ЦУЛ, 2009. − 528 с.

Загорський В. С. Ринок цінних паперів [Текст]: Монографія / В.С. Загорський. − Львів: Львівська комерц. академія, 2000. − 171 с.

Ивасенко А.Г., Никонова Я.И., Павленко В.А. Рынок ценных бумаг: инструменты и механизмы функционирования / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, В.А. Павленко. – М.: Кнорус. – 2007.

Казаков А. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України: Фінансово-кредитна система / А. Казаков // Ринок цінних паперів України.  2003.  № 11  12.  С.15  22.

Калина А.В., Корнеев В.В., Кощеев А.А. Рынок ценных бумаг. Теория и практика / А.В. Калина, В.В. Корнеев, А.А. Кощеев.− К. − 1999.

Кологойда О.В. Проблеми функціонування та основні напрямки розвитку правового регулювання фондового ринку в Україні / О.В. Кологойда // Вісник господарського судочинства. – 2006. − № 6. – С.186 − 193.

Кологойда О.В. Система органів державного регулювання фондового ринку України / О.В. Кологойда / Система органів державного управління та регулювання в сфері підприємницької діяльності. Монографія/ За ред. доктора юридичних наук В.С. Щербини. − Київ. НДІ приватного права і підприємництва, 2010. − С. 198 − 216.Кологойда О.В. Правовий статус саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку / О.В. Кологойда // Вісник господарського судочинства. − 2012.- №4. − С.94-104.

Кологойда О.В. Саморегулювання професійної діяльності на фондовому ринку / О.В. Кологойда // Вісник Київського національного університету ім.. Т.Шевченка. − 2012. − №92. − С.109-112 .

Кологойда О.В. Визначення поняття «фондовий ринок» та його місця у фінансово-економічній системі держави / О.В. Колгойда// Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. − К.: НДІ приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України. − Вип.12. − 2013− С.152-155.

Кологойда О.В. Особливості правового статусу Національного банку України як учасника фондового ринку. Актуальні правові та організаційні проблеми публічного управління та судочинства: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кіровоград, 12–13 квітня 2013 р.): У 2-х частинах. – Частина перша: «Науково-практичний аспекти оптимізації управлінської діяльності органів державної влади. Розбудова системи місцевого самоврядування України в умовах здійснення політичної реформи» / О.В. Кологойда. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2013. – С.101-104.

Колтынюк Б.А. Рынок ценных бумаг / Б.А. Колтінюк. – Спб: издательство Михайлова В.А., 2004.

Копылова О. В. Международные институты в сфере регулирования фондовых рынков /О. В. Копылова // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 89-2. – Донецьк, ДонНТУ, 2005. – С. 142-148

Копылова О. В. Особенности структурирования рынка ценных бумаг в условиях глобализации мировой экономики /О. В. Копылова // Экономические инновации. Выпуск 21: Украинское Причерноморье в конкурентном экономическом пространстве (проблемы международной экономической интеграции). Сборник научных работ. – Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2005. – С. 121 – 132.

Копилова О. В. Ринок цінних паперів з точки зору класичної, марксистської та інституційної теорії / О. В. Копилова // Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць. Випуск 24. – Одеса: ОДЕУ, 2006. – С. 99-105

Копилова О. В. Порівняльний аналіз сучасних тенденцій розвитку фондових ринків постсоціалістичних країн в умовах європейської інтеграції// Вісник ОНУ. – 2011. − Т. 16. − Вип. 20 . (Економіка). – С. 86-94

Котляров С. Фондові ринки країн, що розвиваються в умовах інтернаціоналізації та глобалізації: Процес інтеграції країн з ринковою економікою / С. Котляров // Ринок цінних паперів України.  2004.  № 1  2.  С.7  18.

Лансков П. Призрак саморегулирования: Государственное регулирование и саморегулирование / П. Лансков // Рынок ценных бумаг.  2002.  № 22.  С.32  34.

Лескова Ю.Г. Саморегулируемые организации в России: перспективы развития законодательства / Ю.Г. Лескова // Закон. – 2011. − №4. -С. 62.

Липилина С. Возникновение и развитие рынка ценных бумаг / С. Липлина // Бизнес−информ. − 1998. − №2. − С. 56 − 59.

Любкіна О.В. Фондовий ринок України: особливості формування та перспективи розвитку. дис... канд. екон. наук: 08.01.01/ О.В. Любкіна. К., 2001

Кологойда О.В., Крук М.М. Новели та основні напрямки реформування законодавства України про цінні папери / О.В. Кологойда, М.М. Крук // Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. − 2013. − №95 − С.68-71.

Мiньков В. I. Деякi особливості розвитку фондового ринку України / В. І. Міньков // Фiнанси України. – 2005. – № 12. – С. 104-115.

Мозговий О.М. Формування системи регулювання фондового ринку України (методологія і організація): автореферат дисс. … доктора екон. наук/ О.М. Мозговий. 1999.

Ненада О. Пруденційний нагляд на фондовому ринку України: мета, завдання, перспективи розвитку / О. Ненада // Ринок цінних паперів України.  2002.  № 9  10.  С.41  45.

Огляд стану адаптації законодавства України до acquic communautaire. – К.: ВД „Професіонал”. – 2007. – 544с.

Онуфрієнко О.І. Правове становище Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку / О.І. Онуфрієнко // Підприємництво, господарство і право.  2002.  № 7.  С.82  83.

Онуфрієнко О.І. Правове становище саморегулівних організацій ринку цінних паперів / О.І. Онуфрієнко // Підприємництво, господарство і право.  2003.  № 1.  С.79  81.

Онуфрієнко О.І. Регулятивні функції саморегулівних організацій на ринку цінних паперів / О.І. Онуфрієнко // Підприємництво, господарство і право.  2003.  № 2.  С.58  59.

Онуфрієнко О.І. Система державного регулювання ринку цінних паперів: принципи побудови / О.І. Онуфрієнко// Підприємництво, господарство і право.  2002.  № 5.  С.50  52.

Остапович Г. Поняття саморегулівної організації ринку цінних паперів в Україні / Г Остапович// Підприємництво, господарство і право.  2003.  № 3.  С.119  122.

Остапович Г.М. Державний контроль на ринку цінних паперів України: Автореферат дис. … канд..юрид.наук: 12.00.07; Інститут законодавства Верховної Ради України / Г.М. Остапович. – К., 2006. – 20 с.

Осыка А.Н., Титова Т.Н Рынок ценных бумаг / А.Н. Осыка, Т.Н. Титова. – Л., 1997.

Павлов В. І., Пилипенко І. І., Кривов’язюк І. В. Цінні папери в Україні [Текст]: Навч. Посібник / В.І. Павлов, І.І. Пилипенко, І.В. Кривов'язюк. – Вид. 2-ге, доп. − К.: Кондор, 2009. − 400 с.

Підхомний О.М. Актуальні проблеми контролю вітчизняного ринку цінних паперів / О.М. Підхомний // Фінанси України. – 2004. – № 9. – С134-142.

Плескачевский В.С. Место саморегулирования в модели регулирования финансовых рынков / В.С. Плескачевський // Рынок ценных бумаг. – 2003. − №20 (251). С. 32

Полюхович В. Особливості дослідження фондового ринку через призму його класифікації за критеріями характеристики інструментів обігу / В. Полюхович // Юридична Україна. − 2008. − №4. − 67 − 71.

Приступко А.О. Фінансово-правове регулювання фондового ринку України: автореф. дис. канд. юрид. наук; Інститут законодавства Верховної Ради України / А.О. Приступко. − К., − 2006. – 12 с.

Рынок ценных бумаг. Учебник / Под. Ред. Галанова В.А., Басова А.И. 2-е изд., перераб. И доп. М.: Финансы и статистика. – 2004.

Ромашко О., Василенко С. Стратегія розвитку законодавства про цінні папери на шляху реалізації європейського вибору України / О.Ромашко, С. Василенко // Підприємництво, госп-во і право.  2001.  № 12.  С.56  59.

Рубцов Б.Б. Фондовый рынок Японии / Б.Б. Рубцов // Деньги и кредит. − 1996. -№1.-С. 69-76.

Рябченко Н.С. Рынок ценных бумаг и его формирование в России /Н.С. Рябченко. − Санкт-Петербург, 2000.: Изв-во С-Пб ун-та.

Система органів державного управління та регулювання у сфері підприємницької діяльності. Монографія/ За ред. Акад.. НАПрН України, д.ю.н. В.С. Щербини. – Київ: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2010. – С. 5

Табала О. Фондовий ринок: проблеми становлення та шляхи їх вирішення / О. Табала // Ринок цінних паперів України.  2002.  № 7  8.  С.9  16.

Фондовые рынки США й России: становление й регулирование / Галкин Й. В., Комов А. В., Сизов Ю. С., Чижов С. Д. – М.: Зкономика, 1998. – 220 с.

Чухно А.А., Сєлінков С.Л. Фондові ринки країн − членів Європейського Союзу та України / А.А. Чухно, С.Л. Сєлінков //Фінанси України. − 1999. − №2. − С.3-9.

Щербина В.С. Правові аспекти державного регулювання господарської діяльності / В.С. Щербина // Удосконалення правового статусу учасників відносин у сфері господарювання. Збірник наукових праць (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Київ, 20 листопада 2008 р.) / Ред. Кол.: О.Д. Крупчан (голова), В.В. Луць, М.К Галянтич та ін.. – К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2009. – С. 7.Яценюк А. Фондовий ринок України: проблеми та перспективи розвитку / А. Яценюк // Вісник Національного банку України. – 2004. – №11. – С. 3 − 5.
Додаткова література до теми 2:

Барулин В.А. Бездокументарный ценные бумаги в гражданском праве России: Дис… канд.. юрид. наук: 12.00.03/ В.А. БАрулин. − М., 2001. − 157 с.

Батталова А. Правовая природа бездокументарных ценных бумаг / А. Батталова // Рынок ценных бумаг. – 2000.  № 3. – С. 6 – 7.

Безклубий І.А. Цінні папери: поняття, зміст, юридичні характеристики / І.А. Безклубий // Право України. – 2001.  № 9.  С. 33 – 38.

Бірюков В. Визначення поняття цінних паперів / В. Бірюков // ПГП.  2001.  № 6.  С.50  52.

Виговський О.І. Колізійні проблеми обігу депозитарних розписок / О.І. Виговський //ФП. − 2010. − №3. − С. 30–35.

Габов А.В. Ценные бумаги: вопросы теории и правового регулирования рынка/ А.В. Габов. − М.: Статут, 2011. – 1112 с.

Габов А.В. К вопросу о признаках ценной бумаги / А.В. Габов // Законодательство и экономика. – 1999. – № 2. – С. 43–54.

Гостюк В.І. Цивільно-правові договори з цінними паперами за законодавством України: Автореферат дис. к.ю.н.: 12.00.03; КНУ ім. Т.Шевченка / В.І. Гостюк. − К. − 2005. −20с

Демушкина Е. Безналичные ценные бумаги – фикция или реальность? / Е. Демушкина // Рынок ценных бумаг. – 1996.  №18. – С. 68 – 72.

Добрынина Л. Понятие и признаки бездокументарных ценных бумаг / Л. Добрынина // Хозяйство и право. – 1999.  № 6. – С. 4952.

Ефимова Л. Г. О соотношении вещных й обязательственных прав / Л.Г. Ефимова // Государство и право. − 1998. − № 10. − С. 35-44.

Клепікова О.В. Правова природа коносамента / О.В. Клепікова // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 10. – С. 29 – 32;

Коструба А. В. Коносамент як цінний папір: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03/ А.В. Коструба. – X., 2004. – 21 с.

Клык Н. Л. Эволюция имущественных прав и ценные бумаги / Н.Л. Клык // Цивилистические исследования: Сб. науч. тр. памяти проф. Й. В. Федорова / Под ред. Б. Л. Хаскельберга, Д. О. Тузова. − М.: Статут, 2004. − Вьш. 1. − 380 с.

Колоножников Г. М. Облигации торгово-промышленных акционерных товариществ / Г.М. Колоножников. − Томск: Типо литография Сиб. Т-ва печатного Дела, уг. Дворянок, ул. й Ямск. пер., 1912. – Ч. 1: Условия выпуска облигаций. – 340с.

Крашенинников Е.А. О легальных определениях ценных бумаг / Е.А. Крашенинников // Правоведение.1992.№4.С. 38.

Крашенинников Е.А. Обыкновенные именные ценные бумаги / Е.А. Крашенинников // Хозяйство и право. – 1996. − № 12. – С.78-84.

Крашенинников Е.А. Ценные бумаги на предъявителя / Е.А. Крашенинников. − Ярославль. 1995.

Крашенінніков Є.О. Ознаки цінних паперів / Є.О. Крашенінніков // Тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції «Проблеми підготовки нового Цивільного кодексу України». К., 1993. − С. 72−74.

Костенко И. Ценные бумаги в деятельности хозяйствующего субъекта: классификация ценных бумаг по законодательству Украины / И. Костенко // Бухгалтерия.  2005.  №10 (633).  С.66−68.

Крылова М. Ценная бумага – вещь, документ или совокупность прав / М. Крылова // Рынок ценных бумаг.  1997.  № 2. – С.62-65; продовження № 5.  С.2830.

Кузнецова О. А. Фикции в гражданском праве / О.А. Кузнецова // Цивилистические записки: Межвуз. сб. науч. тр. − М.: Статут; Екатеринбург: Ин-т частного права, 2005. − Вьш. 4. − С. 311 – 333.

Кулик Д. Реквізити розрахункового чека / Д. Кулик // Підприємництво, господарство і право. – 2007. -№ 3.

Кулик Д. Особливості виникнення правовідносин, заснованих на видачі розрахункового чека / Д. Кулик // Підприємництво, господарство і право. – 2006. − № 12.

Лазарев И. Вексельные суррогаты. Последствия их получений. Права, удостоверенные вексельным суррогатом / И Лазарев // Рынок ценных бумаг. 2004. − №6 − С.12−16.

Лапач В. А. Система обьектов гражданских прав: Теория и судебная практика / В.А. Лапач. − СПб.: Юрид. центр Пресе, 2002. − 542 с.

Лисицын А.Ю. Правовое регулирование обращения неэмисионных ценных бумаг / А.Ю. Лисицын // Журнал российского права.  М. – 2002.  № 4.  С.142149.

Марченко А. Симовол комплекса прав / А. Марченко// Рынок ценных бумаг. – 1996. − № 12. – С.14.

Масляєва К.В. Правова характеристика кваліфікаційних ознак основних фінансових інструментів / К.В. Масляєва // Вісник Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. − 2010. − №1. − С.184 − 193.

Майфат А.В. Ценные бумаги (сравнительный анализ понятий в правовых системах России и США) / А.В. Майфат // Государство и право. – 1997. – №1. – С. 83 – 91.

Милославський С. Щодо питання про визначення поняття "цінні папери" / С. Милославський // Підприємництво, госп-во і право.  2002.  № 12.  С.20  23.

Мозговая О. Еще раз о юридической природе ценных бумаг / О. Мозговая // Підприємництво, господарство і право.  2002.  № 9.  С.26  28.

Мороз О.В. Правове регулювання обігу цінних паперів у Російській імперії в другій половині XIX − на початку XX ст. (на матеріалах українських губерній) Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01; Національний ун-т внутрішніх справ / О.В. Мороз.  Х., 2004.  19с.

Мурзин Д.В. Ценные бумаги – бестелесные вещи / Д.В. Мурзин. − М.: Изд-во “Статут”., 1998.

Новые ценные бумаги на рынке недвижимости // Газета «Коммерсантъ». − 1994. − − 16 февраля − № 27 (495).

Онуфрієнко О.І. Дискусійні питання визначення цінних паперів як об'ктів права / О.І. Онуфрієно // Підприємництво, господарство і право.  2001.  № 9.  С.10  13.

Онуфрієнко О.І. До питання про критерії класифікації цінних паперів / О.І. Онуфрієнко // Підприємництво, господарство і право.  2000.  № 3.  С.3941.

Онуфриенко А.И. Права на акцию и права из акции: механизм отчуждения / А.И. Онуфриенко // Юридическая практика. – 2000. – 30 листопада. – С. 1, 9.

Панова Л.В. Место ценных бумаг в системе обьектов гражданских прав (постановка проблемы) / Л.В. Панова //Нові Господарський і Цивільний кодекси України та проблеми їх застосування: Матеріали наук. -практ. семінару: Ч. 1. (м. Харків, 23 квіт. 2003 р.) − Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. − С. 131-133.

Посполітак В. Правові аспекти існування “бездокументарних” цінних паперів / В. Посполітак// Підприємництво, господарство і право.  1999.  № 4.  С.2326.

Посполітак В. „Бездокументарні” цінні папери: досвід Франції та України / В. Посполітак // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. – №2. – С. 31–34.

Посполітак В. Правове регулювання ринку цінних паперів в новому ГК та ЦК: вимоги до ЦП, передача прав та виконання за ЦП / В. Посполітак// Юридичний журнал.  2004.  №3.

Посполітак В.В. Правове регулювання цінних паперів в Україні: поняття та ознаки. Наукові записки. Т. 53. Юридичні науки / В.В. Посполітак. − 2006. − С. 87 – 92.

Румянцева С. Державні цінні папери Російської Імперії / С. Румянцева // Цінні папери України.  2004.  №2004.  №29.  С.17.

Решетина Е.Н. Проблемы единого понятия ценной бумаги в РФ / Е.Н. Решетина // Юридический вестник РГЭУ, 2003. − №2.

Решетина Е.Н. Суррогат или ценная бумага?/ Е.Н. Решетина // Хазяйство и право. − 2004. − №6. − С. 7 − 12.

Рыжков О. О природе нематериального / О.О. Рыжков // Рынок ценных бумаг. 1997.  № 7.  С.51-53.

Саніахметова Н. Цінні папери: поняття, зміст, юридичні характеристики / Н. Саніахметова // Право України. − 2001. − № 9. − С. 33-38.

Светличная Г. А. Подготовка к судебному разбирательству дел вызывного производства (о восстановлении прав на утраченные ценные бумаги на предьявителя) / Г.А. Светличная // Проблеми провадження правових реформ в Україні. Збірник наукових праць. − X.: Нац. юрид. акад. України, 1996. − С. 53-59.

Сергеев А. П. Объекты гражданских прав // Гражданское право: Учебник / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого: В 3 т. − М.: ТЕИС, 1996. − Т. 1. -С.195-216.

Степанов Д. Вопросы теории и практики эмиссионных ценных бумаг / Д. Степанов // Хозяйство и право.  2002.  №4.  С.7677.

Суханов Е.А., Ярошенко К., Брагинский М. Объекты гражданских прав / Е.А. Суханов, К. Ярошенко, М. Брагинский // Хозяйство и право. – 1995. − № 5.- С.15-24.

Тарасенко И. Вексель в новом гражданском и хозяйственном законодательстве / И. Тарасенко // Бухгалтерия. 2003.  № 52/1 (571).  С. 73  76.

Ткаченко А.О. Милославський С.В. Історія розвитку правового регулювання та застосування векселя у банківській діяльності / А.О. Ткаченко, С.В. Милославський // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць.  Т.6.  Суми, 2002.

Третяк О. Цінні папери: досвід початку століття і можливість його сучасного використання / О. Тертяк // Економіка України.  1996.  №9.  С.75.

Трофімова О.В. Критерії класифікації цінних паперів за законодавством України / О.В. Трофімова // Вісник господарського судочинства. – 2006. − № 1. − С. 149 − 158.

Труба В. І. Правове регулювання цінних паперів в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України / В.І. Труба.  К., 1999.  16с.

Уильям Э. Баталер, Марианн Гаши Баталер Корпорации и ценные бумаги по праву России и США / Э. Уильям Баталер, М.Г. Баталер.− М.: Зерцало, 1997.

Филиппова М.К. Бездокументарные ценные бумаги: особенности правового регулирования / М.К. Филиппова // Право и экономика. – 1998. – №6. – С. 31 – 35.

Франчик Є. Електронний обіг цінних паперів в Україні / Є. Франчик // Ринок цінних паперів України.  2002.  № 3  4.  С.55  59

Цінні папери: Збірка нормативних матеріалів та аналітичних статтей / під ред.. Нагорного А.М., Гуцалової К.М. − К.: Юстиніан, 2006. − 872с.

Чанкин В.В. Правовые проблемы формирования рынка ценных бумаг / В.В. Чанкин // Правовые проблемы экономической реформы. Ярославль, 1991.

Шаталов А. Основные конструкции бездокументарных ценных бумаг / А. Шаталов // Рынок ценных бумаг.  1997.  № 17.  С.34-37.

Шершеневич Г.В. Курс торгового права. Т.2. Товар. Торговые сделки / Г.В. Шершеневич − М.: Статут. − 2003. − 544 с.

Юлдашбаева Л. Правовая природа бездокументарных ценных бумаг / Л.Юлдашбаєва // Хозяйство и право. – 1997. − № 10. – С.40-47.


Додаткова література до теми 3:

Абдулкадыров С.С. Правовое регулирование долговых и производных ценных бумаг в России: дисс. к.ю.н./ С.С. Абдулкадыров. − М., 2012. – С. 193 с.

Алехин Б. Стратегия государственных внутренних заимствований / Б. Алехин // Рынок ценных бумаг.  2002.  № 13.  С.35  39.

Бабенко А. Світовий ринок акцій: сучасний стан та тенденції розвитку / А. Бабенко // Ринок цінних паперів України.  2003.  № 9  10.  С.25  30.

Баран С.М. Курс вексельного права / С.М. Баран.  Спб, 1893.

Барбара В.П. Цивільно-правове регулювання вексельного обігу в Україні (на матеріалах судової практики) : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / В.П. Барбара; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка / В.П. Барбара. – К., 2009. – 18 с.

Баринов В.Т. Муниципальные облигации. Выпуск и размещение / В.Т. Баринов.  М.: РДЛ, 1997.

Басин Ю.Г. Совершенствование законодательства о ценных бумагах / Ю.Г. Басин // Гражданское законодательство республики Казахстан: статьи, комментарии, практика. – Алмааты: Жети, жары, 2001. − Вып.11. − С. 35 − 48.

Безклубий І.А. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми: Монографія / І.А. Безклубий. − К.: Вид.-поліграф. Центр «Київський університет», 2005. − 378 с.

Белов В.А. Практика вексельного права / В.А. Белов. – М.: ЮрИнфоР, 1998. – 384с.

Беляева О. Проблемы чекового обращения / О. Беляева // Хозяйство и право.  2003.  №5.  С. 71  85.

Берадзе Г. Муніципальні облігації України / Г. Берадзе // Ринок цінних паперів України. − 2002. − № 11 − 12. − С.67 − 74.

Бервено С.Н. , Яроцкий В.Л. Правовое регулирование вексельного обращения в Украине / С.Н. Бервено, В.Л. Яроцкий. − Х.: Право, 2001. − 512 с.

Березенко Л. Українські емітенти на ринку депозитарних розписок / Л. Березенко // Ринок цінних паперів України.  2001.  № 1.  С.14  19.

Бірюков В.І. Правовий режим іменних пайових цінних паперів за законодавством України і Республіки Польща (порівняльно-правовий аспект) : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / В.І. Бірюков; НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України. – К., 2009. – 20 с.

Богданов А.А. К вопросу о составе облигационного правоотношения / А.А. Богданов // Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей / [под. ред. О.Ю. Шилохвоста]. – Вып. 9. – М.: Норма, 2005. – С. 148–200

Бондарь Т. Рынок субфедеральных облигаций: вторая попытка /Т. Бондарь // Рынок ценных бумаг.  2002.  № 9.  С.65  69.

Буклемишев О.В. Рынок еврооблигаций / О.В. Буклемишев. М.: Дело, 1999.

Бунич Р. Значення ринку державних цінних паперів: Формування фінансових ресурсів / Р. Бунич // Ринок цінних паперів України.  2003.  № 11  12.  С.55  57.

Буренин А. Н. Рынки производных финансовых инструментов [Текст]: Монография / А.Н. Буренин. − М.: ИНФРА-М, 2006. − 368 с.

Валко З. Рынок ценных бумаг Венгрии: характеристика и тенденции / З. Валко // Рынок ценных бумаг.  2002.  № 2.  С.26  30.

Вексельні, акредитивні та карткові операції комерційних банків України. Практичний посібник. Укладачі: В.В.Фещенко, О.В. Романченко, О.О. Резнікова.  К.: Українське агенство фінансового розвитку, 2004.  328 с.

Виговський О. Заставний індосамент у вексельному праві: проблемні питання / О. Виговський // Підприємництво, господарство і право.  2003.  № 6.  С.35  39.

Винокуров Д. Фізичні особи та векселі / Д. Винокуров // Податки та бухгалтерський облік.  2002.  №3. С. 40.

Вінник О.М. Облігації підприємств як інструмент інвестування економіки / О.М. Вінник // Підприємництво, госп-во і право.  2002.  № 10.  С.9  11.

Виноградова Н.О. Господарсько-правові способи захисту прав акціонерів на акції: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Н.О. Виноградова ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Х., 2009. – 20 с.

Габов А.В. Ценные бумаги: Вопросы теории и правового регулирования рынка / А.В. Габов. – М.: Статут, 2011. – 1104 с.

Гладченко Л. Бюджетний дефіцит: джерела і механізм його фінансування / Л. Гладченко // Ринок цінних паперів України.  2003.  № 3  4.  С.15  25.

Глотов М. Спрощення процедури випуску єврооблігацій вітчизняними підприємствами та органами місцевої влади / М. Глотов // Юридична газета. – 2005. – №22(58); Юридична газета . – 2006 – №3 (63).

Гнатів О. Цікало В. Поняття та зміст правового режиму пайових цінних паперів: цивілістичний аспект / О. Гнатів, В. Цікало // Підприємництво, господарство і право. – 2007. − №7.

Гнатів О. Ознаки пайових цінних паперів / О. Гнатів // Підприємництво, господарство і право. – 2007. − № 12

Голубков А. Облигации (правовой аспект) / А. Голубков // Хозяйство и право. – 1997. − № 3.

Гольцберг М.А. Акционерные товарищества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами / М.А. Гольцбарг.  К.  1992.

Гордон В. Становлення та розвиток ринку деривативів в Україні / В. Гордон // Ринок цінних паперів України.  2002.  № 11  12.  С.75  81.

Гоффе Р. Зарубіжний досвід правового регулювання операцій на ринку деривативів / Р. Гоффе // Ринок цінних паперів України.  2004.  №5-6.  С.45  48.

Григоровська Л. Шляхи вдосконалення законодавства, що регулює вексельний обіг в Україні / Л. Григоровська// Підприємництво, госп-во і право.  2001.  № 3.  С.48  49.

Гудков Ф. А. Складские свидетельства. Методики практического применения / Ф.А. Гудков. − М.: Концерн «Банковский деловой центр», 1997. − 132 с.

Гудков Ф.А. Вексель: дефекты формы (Методики выявления типичных ошибок/ Ф.А. Гудков.  М.: Концерн “Банковский Деловой Центр”, 1998.  128с.

Гуткевич С. О., Корінько М. Д. Вексель у системі цінних паперів: проблеми становлення та розвитку. Навч. посіб. Європ. ун-т / С.О. Гуткевич, М.Д. Корінько.  К., 2004.  118 с.

Демківський А. В. Вексельний обіг в Україні [Текст]: Навч. посібник/ А.В. Демківський. − К.: ВІРА-Р, 2003. − 512 с.

Демчук А. Складське свідоцтво як об’єкт цивільного права / А. Демчук // Підприємництво, господарство і право. – 2007. − № 2

Денисенко М. Становлення ринку облігацій в Україні / М. Денисенко // Ринок цінних паперів України.  2003.  № 3  4.  С.65  72.

Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги [Текст]: Практикум: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. Е. Ф. Жукова.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. − 310 с.

Дмитренко І. Корпоративні облігації − інструмент залучення інвестицій на фондовому ринку / І Дмитренко // Ринок цінних паперів України.  2002.  № 5  6.  С.51  59.

Дмитренко І. Облігаційні позики: залучення фінансових ресурсів підприємствами / І. Дмитренко // Ринок цінних паперів України.  2002.  № 3  4.  С.23  28.

Дмитренко І. Фактори розвитку ринку корпоративних облігацій / І. Дмитренко // Ринок цінних паперів України.  2002.  № 1  2.  С.3  11.

Дробышев П. Традиции и парадоксы вексельного обращения / П. Дробышев.  М., 1996.

Ем В., Козлова Н., Сургучева О. Фьючерсные сделки на фондовой бирже: экономическая сущность и правовая природа / В. Ем, Н. Козлова, О. Сургучева // Хозяйство и право.  1999.  № 6. С. 2830.

Ем. В. К вопросу об юридической природе двойных складских свидетельств и обеспечиваемых ими денежных обязательств / В. Ем // Вестник Московского университета. – Сер.11, право. – 2001.  № 1. – С. 56-64.

Зак А.Н. Русское облигационное право / А.Н. Зак.  Пг, 1917.

Захарьин В.Р. Все о векселе / В.Р. Захарьин. – М.: ДИС, 1998.

Ибрагимова Л. Ф. Ринки срочних сделок.: Нач. Курс / Л.Ф. Ибрагимова. – М.: Рус. деловая лит., 1999. – 171 с.

Иванов А. Н. Обращение и регистрация ценных бумаг / А.Н. Иванов. − М.: ИНФРА-М, 1996.-144с.

Ильюшихин И. Обращение взыскания на ценные бумаги, находящиеся в процессе приватизации / И. Ильюшихин // Хозяйство и право. – 2001. – №11. – С.64–68.

Казарин М. Рынок производных инструментов / М. Казарин // Рынок ценных бумаг. − 2002.  № 9.  С.23  26.

Казиміров С. Операції з векселями: практика застосування й оподаткування / С. Казиміров// Вісник податкової служби України.  2001.  №26.  С. 50.

Камышанова Е.А. Жилищный сертификат, выдаваемый гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий / Е.А. Камышанова// Юрист. – 2002.  № 6.  С.53-57.

Карагусов Ф. С. Правовой режим ценных бумаг в Республике Казахстан/ Ф.С. Карагусов. − Алмати: Гилим, 1995. − 216 с.

Карагусов Ф.С. Производные финансовые инструменты и производные ценные бумаги / Ф.С. Карагусов // Мир закона.  2001.  № 6. – С.12-15.

Кізін С. Проблемні питання емісії акцій під конкретного інвестора / С. Кізін // Право України. – 2000.  № 10.

Клепікова О.В. Правова природа коносамента / О.В. Клепікова //Підприємництво, господарство і право.-2001.-№ 10.-С. 29-32.

Кожин К. Все об экзотических опционах / К. Кожин // Рынок ценных бумаг.  2002.  № 15.  С.53  57.

Козлов С. Загальні правові аспекти вексельного обігу в Україні / С. Козлов // Юридична газета. – 2005. – №8 (44).

Кокин А.С. Коносамент. Правовые аспекты / А.С. Кокин.  М.: Транспорт, 1987. . − 147 с.

Кокин А.С. Товарораспорядительные бумаги в торговом обороте / А.С. Кокин. – М.: СПАРК, 2000. – 255 с.

Колби Роберт, Мейерс Томас Финансовые диривативы. Учебник / Пер. с англ. / К. Роберт, Т. Мейерс.  М.: Филинъ, 1997.

Колот О. Фінансові ризики, пов’язані з державним боргом / О. Колот // Ринок цінних паперів України.  2003.  № 3  4.  С.39  42.

Кольбингер Ф. Вексельное право / Ф. Кольбингер // Закон. − 1993. -№ 8. − С. 91-97.

Корінець Р. Деякі проблеми розвитку іпотечного кредитування сільського господарства / Р. Корінець // Українське комерційне право.  2002.  №2. С.4958.

Коршунова Ж.В. Облигации как вид ценных бумаг по законодательству Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / Ж.В. Коршунова. – СПб. гос. ун-т. – СПб., 2008. – 24 с.

Косарева И. Особенности векселя как ценной бумаги / И. Косарева // Российская юстиция.  2002.  № 10.  С.23-24.

Коструба А. Функціональне значення коносаменту в цивільному обороті / А. Коструба // Підприємництво, господарство і право.  2003.  № 5.  С.46  49.

Коструба А. В. Коносамент як цінний папір / А.В. Коструба: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12. 00. 03. – X., 2004. -21 с.

Котляров С. Депозитарні розписки: сутність, типи, перспективи розвитку, механізм випуску / С. Котляров // Ринок цінних паперів України.  2002.  № 7  8.  С.57  72.

Кравець В. Переказний вексель. Проблема неплатежів / В. Кравець// Банківська справа. – 1998.  № 1.

Кравченко Ю. Фундаментальний аналіз цінних паперів / Ю. Кравченко // Ринок цінних паперів України. − 2002. − № 9  10.  С.91  96.

Красько И.Е., Жушман В.П., Гагин Н.В. Акции и векселя в єкономическом обороте Украині / И.Е. Красько, В.П. Жушман, Н.В. Гагин.  К.: Єспада, 1999.

Крашенинников Е.А. Составление векселя / Е.А. Крашенинников. – Ярославль, 1992.

Крашенинников Е.А. Способы передачи векселя // Очерки по торговому праву: Сб. науч.трудов / под.ред.Е.А. Крашенинникова. Вып.4. – Ярославль, 1997. – С.16-27.

Крашенинников Е.А. Обыкновенные именные ценные бумаги Е.А. Крашенинников // Хозяйство и право. – 1996. – №12. – С. 78 – 84.

Крутицкий Н.А. Вексель в системе ценных бумаг / Крутицкий// Актуальные проблемы науки и практики коммерческого права. Сб.научных трудов. Вып.3. – СПб.: Санкт-петербургский университет, 2000. – С.60-68.

Кудряшов В. В. Эмиссия акций в акционерном обществе: практический аспект / В.В. Кудряшов. -М.: Современная зкономика й право. − 1999. -312с.

Кулик Д.О. Правова природа розрахункового чека : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Д.О. Кулик / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2009. – 20 с.

Ларина Т.В., Абрамов С.Г. Действие правовых норм в сфере рынка облигаций / Т.В. Ларина, С.Г. Абрамов // Юрист.  2004.  №5.  С. 3639.

Левингстон Г. Дуглас Анализ рисков операций с облигациями на рынке ценных бумаг/ Пер. с англ. / Г. Дуглас Левингстон,  М.: Филин, 1998.

Лемківський А.В. Сучасний вексельний обіг: Навчальний посібник / А.В. Лемківський.  К.: Знання, 1996.

Левингстон Г.Д. Анализ рисков операций с облигациями на рынке ценных бумаг / Г.Д. Левингстон.  М.: Филинъ, 1998.

Лисицын А.Ю. Правовое регулирование обращения неэмисионных ценных бумаг / А.Ю. Лисицын // Журнал российского права.  М. – 2002.  № 4.  С.142149.

Ломакин Д. Правовое регулирование передачи акций / Д. Ломакин // Хозяйство и право. – 1996. − № 8. – С.141-149., № 9. – С.170-178.

Ломидзе О. Закладная: последствия составления и выдачи / О. Ломидзе // Хозяйство и право. – 2000.  № 11. – С.4046.

Лысенков Ю.М. и др. Переводной и простой вексель: практика применения / Ю. М. Лысенков и др..  Киев, 1998.

Ляшко В. Класифікація депозитарних розписок / В. Ляшко // Ринок цінних паперів України.  2004.  № 1  2.  С.57  61.

Ляшко В. Організаційно-методичний механізм впровадження товаророзпорядочних цінних паперів / В. Ляшко // Ринок цінних паперів України.  2004.  №3-4.  С.9  14.

Лукомська О. Іпотечні облігації в Україні / О. Лукомська // Юридична Україна. −2008. −№10. −С.49 − 52

Малер Герхард Производные финансовые инструменты: прибыли и убутки / Г. Малер.  М.: ИнфраМ, 1998.

Мальчиков А.С. Обязательства по корпоративным облигациям: дисс. … к.ю.н. / А.С. Мальчиков. − М., 2008. – 192 с.

Масліченко С. О. Теорія і практика випуску та обігу муніципальних облігацій / С.О. Масліченко // Фінанси України. − 1999. − № 11. − С. 99-104.

Мелькумов Я.С. Весель и его использование в хозяйственном обороте / Я.С. Малькумов.  М.: АО "Дис", 1995.

Мельников С.В., Чалая Л.А. Отечественный правовой институт акций: история и современность / С.В. Мельников, Л.А. Чалая // Правоведение. – 2000.  № 4. – С.124-128.

Милейко Я., Поплюйко А. Іпотечні цінні папери / Я. Милейко, А. Поплюйко // Цінні папери України. 2004.  №31 (319).  С. 12.

Міркін В. Правове регулювання діяльності з похідними фінансовими інструментами (деривативами) / В. Міркін // Підприємництво, господарство і право.- 2001.  № 5.  С.5659.

Мирославський С.В. Вексель як борговий цінний папір: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / С. В. Мирославський / НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2008. – 16 с.

Мирошниченко Л. В. Облигации государственного внутреннего займа как инструмент фондового рынка // Збірник наукових праць з фінансового права / Відп. ред. Л. К. Воронова. − X.: Академія правових наук України, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 1999.-С. 146-155.

Мица Ю. В. Правова природа похідних цінних паперів: дис... канд. юрид. наук: 12. 00. 03 / Ю.В. Мица. − X., 2005. − 211 с.

Мозговая О. Правовые аспекты осуществления основных операций с корпоративными акциями / О. Мозговая // Підприємництво, госп-во і право.  2003.  № 10.  С.34  36.

Монастырский Ю. Дело о восстановлении прав на крупный пакет акций АО “Ростелеком” / Ю. Монастірский // Рынок ценных бумаг. – 2001. − № 19. – С.83-88.

Мороз Р. Особливості операцій з векселями / Р. Мороз// Юридична газета. – 2005. – №8 (44).

Мороз Ю. Вексельное дело / Ю. Мороз. − К., 1996.

МФДИнфоцентр. Фьчерсные рынки: теория, ситория и практика// Фінансовий бізнес.  2002.  №1.  С.18.

Неверов О. Г. Товарораспорядительные документы в торговом обороте: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / О.Г. Неверов. − М., 2001. − 182 с.

Никифорова В. Д. Рынок ценных бумаг [Текст]: Учеб. Пособие / В.Д. Никифорова. − СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010.

Николкин В. Вексель  новый облик старого знакомого / В. Николкин // Рынок ценных бумаг.  2002.  № 8.  С.35  38.

Новожилов А. Актуальные правовые проблемы выпуска и размещения облигаций / А. Новожилов // Рынок ценных бумаг.  2002.  № 8.  С.39  42.

Новошинська Л. Фондові інструменти в стратегічних рішеннях компанії / Л. Новошинська // Ринок цінних паперів України.  2003.  № 1  2.  С.37  42.

Нолькен А.М. Устав о векселях: практическое руководство. Изд. 6-е / А.М. Нолькен. − СПб., 1913.

Онуфрієнко О.І. Право власності на цінні папери / Право власності в Україні за ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнецової.  К.: “Юрінком Інтер”.  2000. С.372  417.

Онуфрієнко О.І. Особливості похідних способів набуття права власності на цінні папери / О.І. Онуфрієнко // Право України. – 2000. – №2. – С. 33–35.

Онуфрієнко О.І. Правовий статус акції / О.І. Онуфрієнко // Вісник ВАС України. – 2000. – №2. – С. 177 – 181.

Онуфриенко А.И. Права на акцию и права из акции: механизм отчуждения / А.И. Онуфриенко // Юридическая практика. – 2000. – 30 листопада. – С. 1, 9.

Опарін Є. Ринок іпотечного кредитування в Україні: Забезпечення населення житлом / Є. Опарін // Ринок цінних паперів України.  2004.  № 1  2.  С.45  50.

Орехов И. Есть ли будущее у корпоративных облигаций? / И. Орехов // Рынок ценных бумаг.  2002.  № 1.  С.47  49.

Охріменко О. Функціонування ринку державних цінних паперів у контексті думок ДЖ. Кейнса / О. Охріменко // Ринок цінних паперів України. − 2004. − №5-6. − С.17 − 20.

Панова Л. В. Проблеми правового регулювання ринку цінних паперів в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Л.В. Панова; Національний ун-т внутрішніх справ МВС України.  Х., 2002.  19с.

Павлова Л.Н. Операции с корпоративными ценными бумагами / Л.Н. Павлова.  М., 1997.

Панцир С. Складські свідоцтва: законодавчі проблеми запровадження нового інструменту доступу до кредитів та ф’ючерсної торгівлі / С. Панцир // Критика-Коментарі. −2003. − 28 лютого.

Педь І. Індосамент векселя / І. Педь// Частный предприниматель.  2002.  №21.  С. 21.

Перова М. Производные ценные бумаги в американской практике регулирования / М. Перова // Хозяйство и право. – 1997. − № 10. – С.137-142.

Петров В. Сравнительный анализ российского и украинского рынков корпоративных облигаций / В. Петров // Рынок ценных бумаг.  2002.  № 13.  С.75  79.

Плющев М. Инвестиционный пай с позиций бездокументарной ценной бумаги / М. Плющев// Рынок ценных бумаг .  2004.  №5.  С. 52 59.

Плющев М. Правовая природа "дробных ценных бумаг" / М. Плющев // Юрист.  2004. №7. С.48.

Посполітак В.В. Передача права власності на цінні папери та прав за цінними паперами в Україні: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук. 12.00.03 / В.В. Посполітак; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. К., 2001.  20 с.

Посполітак В. Правове регулювання ринку цінних паперів в новому ГК та ЦК: вимоги до ЦП, передача прав та виконання за ЦП / В.В. Посполітак // Юридичний журнал.  2004.  №3.

Посполітак В. Правове визначення поняття цінних паперів. ознаки та класифікація цінних паперів // В.В. Посполітак / Юридичний журнал. 2005. − № 1

Проклов А. Перспективы региональных заимствований и потенциал рынка региональных облигаций / А. Проклов// Рынок ценных бумаг.  2002.  № 8.  С.22  24.

Прудко А. Поняття ф’ючерсного контракту / А. Прудко // Юридична Україна. −2008. − №7. −С. 58 −61

Радченко С. Конвертируемые облигации как средство привлечения капитала / С. Радченко // Рынок ценных бумаг.  1998.  №2.  С. 4245.

Ремнев А. И снова о депозитарных расписках... / А. Ремнев // Рынок ценных бумаг.  2002.  № 8.  С.68  75.

Решетина Е. К вопросу о переходе прав по бездокументарным ценным буагам / Е.Н. Решетина // Хозяйство и право.  2003.  №6.С. 3037.

Рохина О. Быть фьючерсу ценой бумагой или нет? / О. Рохина // Хозяйство и право. – 1997. − № 1. – С. 48 -57.

Савчук Н. Роль похідних цінних паперів у економічному розвитку суспільства: Похідні цінні папери / Н. Савчук // Ринок цінних паперів України.  2004.  № 1  2.  С.51  55.

Святодух В. Використання векселя у зовнішньоекономічній діяльності / В. Святодух// Баланс.– 2000.– № 34.– С. 41–45.

Семилютина Н.Г. Государственные ценные бумаги. Проблемы эмиссии и обращения / Н.Г. Семилютина // Право и экономика. – 1997. – № 2. – С. 11-22.

Семилютина Н.Г. Государственные ценные бумаги. Проблемы эмиссии и обращения / Н.Г. Семилютина // Право и экономика. – 1997. – № 4. – С. 9-19.

Семканов А. Динамичое развитие облигационных заимствований − дело времени / А. Семканов // Рынок ценных бумаг.  2002.  № 8.  С.43.

Сивков А.В. Действие правовых норм в сфере рынка облигаций / А.В. Сивков // Юрист.  2004.  №9.  С. 2835.

Сидоров І.Ф. Виконання вексельних зобов'язань: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / І.Ф. Сидоров / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2003. – 18 с.

Сизов Ю. Корпоративные облигации с бюджетным участием / Ю. Сизов // Рынок ценных бумаг.  2002.  № 7.  С.29  34.

Синенко А. Ю. Эмиссия корпоративних ценных бумаг: правовое регулирование, теория й практика/ А.Ю. Синенко. − М.: Статут, 2002. − 223 с.

Спасибо И. Некоторые вопросы права собственности на ценные бумаги / И. Спасибо// Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. – №1. – С. 19 – 22.

Спасибо-Фатеева И. В. Правовая природа цессии / И.В. Спасибо-Фатеева // Предпринимательство, хозяйство и право. − 1998. – № 11. – С. 3 – 18.

Старинський М. Щодо питання про визначення поняття "вексель" / М. Старинський // Підприємництво, господарство і право.  2002.  № 12.  С.24  26.

Стельников К. Види и процедура здійснення протесту векселів. Порядок опротестування векселів у неплатежі / К. Стельников // Все про бухгалтерський облік.  2000.  №69.  С. 3132.

Степанов Д. Вопросы теории и практики эмиссионных ценных бумаг / Д. Степанов // Хозяйство и право.  2002.  №4.  С.7677.

Суворов Г. Как нам организовать рынок ипотечных ценных бумаг / Г. Суворов // Рынок ценных бумаг.  2002.  № 4.  С.25  30.

Тарасенко И. Вексель в новом гражданском и хозяйственном законодательстве / И. Тарасенко.  Бухгалтерия. 2003.  № 52/1 (571).  С. 73  76.

Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. Классика российской цивилистики / И.Т. Тарасов. – М.: Статут, 2000. – 672с.

Теняков Э., Гудков Ф., Аполлонов К. Знакомьтесь: складские свидетельства / Э. Теняков, Ф. Гудков, К. Аполлонов // Рынок ценных бумаг. – 1996. − № 24. – С.95-97.

Торопова О. Довгострокові державні облігації та сертифікати як інструменти залучення позабюджетних коштів у освіту України / О. Торопова // Ринок цінних паперів України.  2003.  № 7  8.  С.67  68.

Третяк О. Цінні папери: досвід початку століття і можливість його сучасного використання / О. Третяк // Економіка України.  1996.  №9.  С.75.

Труба В. І. Правове регулювання цінних паперів в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / В.І. Труба; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.  К., 1999.  16с.

Трусов А. А. Правовой режим закладной: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / А.А. Трусов. − СПб., 2002. − 22 с.

Уваров О., Фомина Л. Вексельный рынок / О. Уваров, Л. Фомина // Рынок ценных бумаг. – 1999. − № 16.

Федоришин О.О. Поняття облігації як виду цінних паперів/ О.О. Федоришин // Часопис Академії адвокатури України – 2012. − №15. − (2’2012). – С. 1 – 7.

Федоров А.Ф. Вексель: историкоюридическое исследование/ А.Ф. Федоров.  М., 1997.

Фельдман А.В. Основы рынка производных ценных бумаг / А.В. Фельдман. − М., 1996.

Фесечко Л.І. Правове регулювання додаткового випуску акцій акціонерними товариствами : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Л.І. Фесечко / НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. – Донецьк, 2006. – 20 с.

Харин А.Н. Некоторые проблемы залога ценных бумаг / А.Н. Харин // Юрист.  2004.  №9.  С. 3537.

Харицький В. П. Державні цінні папери як об'єкти цивільних прав: Дис... канд. юрид. наук: 12. 00. 03 / В.П. Харицький. − X., 2006. − 239с.

Храпченко Л. Корпоративные облигации: возможности для эмитентов и инвесторов / Л. Храпченко // Рынок ценных бумаг.  2002.  № 7.  С.52  56.

Чепига Т.Д. О системном регулировании приобретения права собственности по давности владения. / Государство и право на рубеже веков (материалы всероссийской конференции) / Т.Д. Чепига. − М.: Институт государства и права, 2001. – 264с.

Черніков Г. Корпоративні облігації на ринку України: Економічне зростання суб’єктів господарської діяльності / Г. Черніков // Ринок цінних паперів України.  2003.  № 11  12.  С.49  54.

Шаталов А. Акции: история, теория и практика / А. Шаталов // Рынок ценных бумаг. – 1995. − № 20. – С.11-14.

Швиденко О.С. Акція як об'єкт права власності : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / О.С. Швиденко / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2006. – 20 с.

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права: − 4-е изд. − СПб.: Изд. Бр. Башмаковых, 1909. − Т. 3: Вексельное право. Морское право / Г.Ф. Шершеневич. − 450 с.

Юргелевич С. Деякі порівняльні аспекти зарубіжного законодавства та проекту Закону України "Про іпотеку"/ С. Юргелевич // Українське комерційне право.  2002.  №2.  С.3946.
Додаткова література до теми 4:

Андрущенко І. Проблеми контролю діяльності професійних учасників ринку цінних паперів: інститути спільного інвестування / І. Андрущенко // Підприємництво, господарство і право.  2001.  № 12.  С.63  65.

Батлер С. Подходы к проблеме банкротства эмитента ипотечных ценных бумаг: Ценные бумаги компаний / С. Батлер // Рынок ценных бумаг.  2002.  № 19.  С.40  47.

Березенко Л. Українські емітенти на ринку депозитарних розписок / Л. Березенко// Ринок цінних паперів України.  2001.  № 1.  С.14  19.

Вітка Ю.В. Недержавні пенсійні фонди: особливості цивільно-правового статусу : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ю.В. Вітка / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Л., 2008. – 16 с.

Дегтярьова Н. Теоретичні засади інвестування на ринку цінних паперів / Н. Дегтярьова // Ринок цінних паперів України.  2002.  № 9  10.  С. 33  39.

Жуков Е.В. Инвестиционные иституты / Е.В. Жуков.  М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.- 199 с.

Зайцев Д. Рго еt contra взаимных фондов: опыт США / Д. Зайцев // Ринок ценных бумаг. − М.. 1996. − № 1. − С. 36 − 37.

Кологойда О.В. Правове регулювання запобігання зловживанням на фондовому ринку в acquis ЄС / О.В. Кологойда // Вісник господарського судочинства. − 2008. − №2. − C. 115 – 125.

Кондрашихін А.Б. Обслуговування цінних паперів емітентів у процесі приватизації / А.Б. Кондрашихін // Ринок цінних паперів України.  2003.  № 1  2.  С.25  27.

Куліш Г. Емісійна політика акціонерного товариства / Г. Куліш // Ринок цінних паперів України.  2002.  № 1  2.  С.19  28.

Лазаренко С. Некоторые правовые проблемы деятельности эмитента ценных бумаг / С. Лазаренко// Підприємництво, госп-во і право.  2002.  № 2.  С.64 – 65.

Лупенко Ю.О. Формування контрольних пакетів акцій акціонерних товариств / Ю.О. Лупенко // Фінанси України. – 1997.  № 9.

Лысенков Ю.М., Рымарук А.И., Педь И.В., Поважный А.С. Участники фондового рынка: функции, организация деятельности / Ю.М. Лысенков, А.И. Рымарук, И.В. Педь, А.С. Поважный. – К.: Вісник фондового ринку, 1998.– 287 с.

Нгуен Винь Фыонг Развитие фондового рынка Украины как фактор активизации инвестиционного процеса / В.Ф. Нгуен // Підприємництво, госп-во і право.  2002.  № 8.  С.122  124.

Новошинська Л. Фондові інструменти в стратегічних рішеннях компанії / Л. Новошинська // Ринок цінних паперів України.  2003.  № 1  2.  С.37  42.

Посполітак В.В. Учасники ринку цінних паперів / В.В. Посполітак// Юридичний журнал. – 2005. − № 1. – С. 115 – 122.

Рекомендації щодо залучення інвестицій для транспортних підрозділів сільськогосподарських підприємств шляхом випуску цінних паперів / УААН; Інститут аграрної економіки / М.І. Пугачов (розроб.), К.М. Пугачова (розроб.). К., 1996.  20 с.

Ровинський Ю. Прозорість фондового ринку як передумова створення привабливого інвестиційного клімату / Ю. Ровинський // Ринок цінних паперів України.  2003.  № 9  10.  С.73  78.

Ромащенко О. Проблеми інвестування страхових резервів на ринку цінних паперів / О. Ромащенко // Ринок цінних паперів України.  2002.  № 9  10.  С.71  78.

Ткач О. Вибір фінансових установ для накопичення і виплат недержавних пенсій / О. Ткач // Ринок цінних паперів України.  2003.  № 3  4.  С.59  64.

Ткач О. Пенсійні схеми та перспективи їх застосування недержавними пенсійними фондами в Україні / . Ткач// Ринок цінних паперів України.  2002.  № 9  10.  С.59  70.

Трофімова О.В. Поняття та види емітентів цінних паперів в Україні / О.В. Трофімова // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІ регіональної науково-практичній конференції. 9 – 10 лютого 2006 р. – Львів: Юр. фак-т Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – С. 241 243.
Додаткова література до теми 5:

Андрущенко І. Проблеми контролю діяльності професійних учасників ринку цінних паперів: інститути спільного інвестування / І. Андрущенко // Підприємництво, госп-во і право.  2001.  № 12.  С.63  65.

Анисимова Т.В. Доверительное управление на рынке ценных бумаг: автореф. Дис…канд..юрид.наук / Т.В. Анисимова; Сарат.гос.акад.права. − Саратов, 2001. – 24 с.

Голець І. Фінансові посередники на ринку капіталів / І. Голець // Ринок цінних паперів України.  2002.  № 1  2.  С.64  72.

Кологойда А.В., Резникова В.В. Финансовые посередники как профессиональные участники фондового рынка Украины / А.В. Кологойда, В.В. Резникова // Электронный научный журнал Пензенского государственного университета «Наука. Общество. Государство». -2013. − №4 (4).

Лапішко З. Я. Розвиток інституту спільного посередництва як елемент становлення регіонального ринку цінних паперів в Україні / З. Я. Лапішко // Регіональна економіка. –2007. – № 4. – С. 177 – 181.

Майданик Р.А. Довірче управління цінними паперами: поняття і проблеми правозастосування / Р.А. Майданик // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 2. – С. 25–29.

Маслова-Юрченко К. Договір андеррайтингу в системі договорів на надання послуг / К. Маслова-Юрченко // Юридична Україна. − 2008. − №9. −С.48 − 53.

Марчинський В. Перспективи участі та діяльності довірчих товариств у післяприватизаційних процесах в Україні / В. Марчинський // Підприємництво, госп-во і право.  2001.  № 4.  С.50  52.

Орлюк. О. П. Порушення договірних зобов’язань та порядку здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів як предмет судового розгляду / О.П. Орлюк // Вісник господарського судочинства. − 2008. − №5 −С.95 − 104.

Попова А.В. Особливості правового регулювання андеррайтингу / А.В. Попова // Вісник господарського судочинства. − 2009. − №1. – С. 124 −126.

Регурецька О. Ліцензування торгівлі цінними паперами: деякі аспекти / О. Регурецька// Підприємництво, госп-во і право.  2002.  № 3.  С.15  18.

Трофімова О.В. Поняття, ознаки та критерії професійної діяльності на ринку цінних паперів / О.В. Трофімова // Підприємництво, господарство і право 2006. – №8. − С. 78 − 82.

Фиолетов Е. Б. Развитие интеграционных процессов брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг : автореф. дис. на соискание учен. степени кандидата экон. наук : спец. 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» / Е. Б. Фиолетов. – Москва, 2008. – 22 с.

Хрусенко Р. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг / Р. Хрусенко // Юридическая практика. − 10 сентября 2002г.- № 37. − С.1,4.

Щедров І. Проблематика правового регулювання професійних учасників ринку цінних паперів / І. Щедров // Юридичний журнал. 2006. −№10.

Яровой С. Особенности отнесения операций с ценными бумагами к торговле ценніми бумагами как виду профессиональной деятельности / С. Яровой // Бухгалтер.  2003.  №12.
Додаткова література до теми 6:

Аксенова Г. Роль депозитариев и кастодианов в инфраструктуре фондового рынка. Схемы взаимодействия / Г. Аксенова // Депозитариум. − 1999. − №5. − С. 20 (20–26).

Аксенова Г., Агеев А. Роль депозитариев и кастодианов в инфраструктуре фондового рынка: Схемы взаимодействия / Г. Аксенова, А. Агеев // Депозитариум. – 1997. – №3. – С. 20.

Доклад о концептуальних подходах к месту и роли депозитарной деятельности на современном рынке ценных бумаг // Российская газета (Ведомственное приложение). − 1997. − 20 сентября.

Золотарев П.В. Формирование торговой и расчетно-депозитарной инфраструктуры на росиийском рынке ценных бумаг: дисс… канд. екон. наук/ П.В. Золотарев. − М., 2001. − С. 29.

Клименко В.В. Проблеми інтеграції фондового ринку України у світовий фінансовий простір / В.В. Клименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2001. – Випуск 49. – С. 53−54.

Кравченко Д.Д. Экономическое содержание отношений, возникающих в процессе депозитарной деятельности / Д.Д. Кравченко // Вестник Самарского финансово-экономического института. − 2011. − № 1. (9)

Лансков П. Направления совершенствования инфраструктуры финансового рынка / Инфраструктура рынка ценных бумаг / П. Лансков. − М., 2005. – С. 298 − 302.

Лапішко З. Національна депозитарна система  основа інфраструктури фондового ринку / З. Лапішко // Вісник Національного банку України.  2006.  №4  С.49 − 53.

Лукашов А.В. Расчетно-клиринговая система и глобальная фондовая архитектура / А.В. Лукашов // Управление корпоративными финансами. – 2006. − №06(18). – С. 359.

Молодкин А.Ю. Формирование инфраструктуры рынка ценных бумаг: автореф. дисс... канд. екон. наук / А.Ю. Молодкин. − М., 2009. – С. 18.

Моряков И. Модели создания центрального депозитария с учетом специфики фондового рынка России / И. Моряков // Рынок ценных бумаг. – 2005. − №10 (289).- С. 70.

Онуфрієнко О.І. Особливості правового становища Національного депозитарію України // Підприємництво, господарство і право.  2001. № 7.  С.2829.

Онуфрієнко О.І. Правові аспекти створення Національного депозитарію України / О.І. Онуфрієнко // Підприємництво, госп-во і право.  2001.  № 10.  С.17  19.

Павлов К.В., Ляшенко В.И., Ляшенко С.В. Депозитарная система как условие устойчивого развития экономики на постсоветском пространстве / К.В. Павлов, В.И. Ляшенко, С.В. Ляшенко// Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2011. − №23. − С. 21-33

Посполітак В.В. Концептуальні підходи до реформування національної депозитарної системи України / В.В. Посполітак // Фінансовий ринок України. Інформ.-аналітичний бюлетень. Спецвип. – 2004. – С. 16, 20.

Пучков А.А. Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг России: дис. канд. екон. наук. / А.А. Пучков. − М., 2003.

Резниченко Є. Контрольований хаос: небезпека нового закону про депозитарну систему / Є. Резниченко [Електронний ресурс]. Режим доступа: http://ua.prostobank.ua/finansoviy_gid/investitsiyi/statti/kontrolovaniy_haos_nebezpeka_novogo_zakonu_pro_depozitarnu_sistemu

Ромашко О. Ю. Правове забезпечення обліку прав власності на корпоративні цінні папери / О.Ю. Ромашко // Фінанси України.  2000.  № 11.  С.96  99.

Соколова Є. Депозитарно-клірингові системи / Є. Соколова // Ринок цінних паперів України.  2002.  № 7  8.  С.73  78.

Сухоруков А. Правда о пользе и вреде Закона «О депозитарной системе Украины» / А. Сухоруков // Депозитариум. 2012. − № 11 [117]. – С. 20 − 23.

Тимошенко В. Развитие рынка ценных бумаг и депозитарной деятельности в Беларуси / В. Тимошенко // Депозитариум. 2012. − № 11 [117]. – С. 25

Франчик Є. Електронний обіг цінних паперів в Україні // Ринок цінних паперів України.  2002.  № 3  4.  С.55  59

Хроменкова Т.Ю. Депозитарные операции коммерческих банков в России и за рубежом / Т.Ю. Хроменкова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. − 2010. – № 9. – С. 158.

Швецов Н.П., Шаповал Ю.И., Буша Ю.А., Константинов А.А. Депозитарная деятельность на фондовом рынке (опыт ОАО "Межрегиональный фондовый союз") / Н.П. Швецов, Ю.И. Шаповал, Ю.А. Буша, АА. Константинов. К.: Вісник фондового ринку.  1998.  223 с.

Яценюк А. Фондовий ринок України: проблеми та перспективи розвитку / А. Яценюк // Вісник Національного банку України. – 2004. – №11. – С. 6 − 9.


Додаткова література до теми 7:

Полюхович В.І. Особливості правового регулювання депозитарної та клірингової діяльності на фондовому ринку / В.І. Полюхович // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. − К.: НДІ приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України. − Вип.12. – 2013 − С. 147 -152

Потьомкін О. Клірингова діяльність на фінансових ринках світу / О. Потьомкін. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/gkr/051.htm

Расчетно-клиринговые системы по ценным бумагам в Польше и в Европейском союзе [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbp.pl/en/system_platniczy/securities_settlement_systems_rus.pdf

Щербина А. Г., Парандій О. В. Доцільність та перспективи впровадження Розрахункового центру на ринку цінних паперів в Україні / А.Г. Щербина, О.В. Парандій // БІЗНЕСІНФОРМ. – 2012. − № 10. – С. 230 – 235.
Додаткова література до теми 8:

Биржевое дело. Учебник / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова.  М.: Финансы и статистика, 2000. – 304 с.Білошапка В. Проблеми розвитку технологій біржової торгівлі в Україні / В. Білошапка // Ринок цінних паперів України.  2003.  № 7  8.  С.69  72.

Бормотова М.В. Дослідження сутності поняття «фондова біржа як основної ланки фондового ринку / М.В. Бормотова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. – № 39.– С.21 − 24.

Бортник М.Ю. Принципы и роль фондових бирж / Бортник М.Ю. – Спб.: Бизнес-пресса, 2005.

Головко А.Т. Сучасний стан та перспективи біржової торгівлі в Україні / А.Т. Головко // Фінансовий ринок України. – 2006. – №1 – С.13 − 16.

Голосов В. Международный рынок ценных бумаг // Российский экономический журнал. – 1992. – №6. – С. 103 – 105.

Грязнова А.Г. Биржевая деятельность / Грязнова А.Г. – М.: Финансы и статистика, – 2005. – 240 с.

Донован Т.Р. Руководство по биржевому делу: товарные сделки, ценные бумаги / Пер. с англ. М.И. Сороко, А.С.Каменского/ Под ред. А.А. Белозерцева. − М., 1991.

Ем В., Козлова Н., Сургучева О. Фьючерсные сделки на фондовой бирже: экономическая сущность и правовая природа / В. Ем, Н. Козлова, О. Сургучева // Хозяйство и право.  1999.  № 6. С. 2830.

Казаков А. Біржова електронна торгова система КМФБ – перші місяці роботи / А. Казаков // Цінні папери України. – 2001.– № 41 (1 листопада).– С. 24.

Каменева Н.Г. Организационно-экономические проблемы управления биржевой деятельностью в условиях переходной экономики России :Теория, методология, оценка: дисс. докт. екон. наук: 08.00.05. – М., 2001. -– 290 с.

Кологойда А.В. Правовое регулирование деятельности по организации торговли на фондовом рынке в Украине / А.В. Кологойда // Право.by. – 2014. − № 3.

Копилова О. В. Аналіз стану та проблем розвитку біржового сегменту українського фондового ринку (на прикладі ПФТС та УБ) / О. В. Копилова // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 7 (25). – Ч. 4. – Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк. – 2010. – С. 321 – 335.

Копилова О. В. Чинники та тенденції, що впливають на формування інфраструктури фондового ринку розвинених країн / О. В. Копилова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів». – Том 1. – Хмельницький національний університет. – 2010. – С. 93-97.

Кудрявцева Л. Правові засади функціонування організованого фондового ринку в Україні / Л. Кудрявцева // Правничий часопис Донецького університету. − 2007. − № 2. − С. 106 -110.

Курінний О. Розрахунково-клірингова система: становлення та розвиток в Україні / О. Курінний // Ринок цінних паперів України.  2001.  № 1.  С.42  49.

Лоєвецький Д.А. Фондова біржа / Лоєвецький Д.А. – М.: Форум, 2003.

Лозовский Л.Ш., Благодатин А.А., Райзберг Б.А. Биржа и ценные бумаги. Словарь, / Л.Ш. Лозовский, А.А. Благодатин, Б.А. Райзберг. – М.: “Экономика”, 2001. – 327с.

Лукашов А.В. Расчетно-клиринговая система и глобальная фондовая архитектура / А.В. Лукашов // Управление корпоративными финансами. – 2006. – №06(18). – С. 352 – 372.

Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок / Маслова С.О., Опалов О.А.: Навч.посібник. 4-е вид. – К.: Каравелла, 2008. – 344 с.

Мозговий О.М. Формування системи регулювання фондового ринку України (методологія і організація). Автореферат дисс. д.е.н. 1999. – 36 с.

Назарчук М. Фондові біржі на організованому ринку цінних паперів України / М. Назарчук // Фінансовий ринок України. – 2005. – №6 – 7. – С. 43 – 47.

Оскольський В. В. До цивілізованого ринку цінних паперів. Українська фондова біржа в контексті ринкових перетворень / В.В. Оскольський.  К. : УФБ, 1999.  153 с.

Пасечник Т.А., Копилова О.В. Європейська інтеграція фондового ринку України як механізм зниження ризиків / Т. А. Пасечник, О.В. Копилова // Фінанси України. – 2009. − № 6. – С. 77- 84.

Петраков Н.Я. Биржа : функции и принципы / Петраков Н.Я. – Спб.: Форекс, – 1994. – 256 с.

Плахіна І.В. Цивільно-правовий статус бірж: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / І.В. Плахіна / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2009. – 15 с.

Попова А.В. Поняття фондової біржі та торговельно-інформаційної системи як професійних учасників ринку цінних паперів в Україні / А.В. Попова // Вісник господарського судочинства.  2004.  № 4.  С.187  191.

Ремнев А.А. Реализация модели центрального депозитария в российской учетной системе / А.А.Ремнев // Рынок ценных бумаг. – 2005. – №9 – С. 50-51.

Сойфер Т.В. Сделки в биржевой торговле: автореф. дис. канд. юрид. наук / Т.В. Сойфер. − М., 1996. – 17 с.

Сохацька О.М. Біржова справа / Сохацька О.М. Підручник – 2-ге вид. змін. й доп.-Тернопіль: Карт-Бланш, К.: Кондор, 2008. – 630 с.

Танасишин Н. Правовий статус торговельно-інформаційних систем в Україні / Н. Танасишин // Юридичний журнал. − 2009. − №3. – С. 53 – 61.

Чуркин А. Коммерческое представительство на фондовой бирже / А. Чуркин // Підприємництво, господарствово і право.  2003.  № 4.  С.68  70.
Додаткова література до теми 9:

Абраменко И.Г. Заключение биржевых сделок в ценными бумагами. Биржевая оферта и биржевой акцепт / И.Г. Абраменко // Законодательство.  2002.  № 7.  С. 5-14.

Анисимова Т. В. Доверительное управление на рынке ценных бумаг: автореф. дис… канд..юрид.наук / Сарат.гос.акад.права. − Саратов, 2001. – 24 с.

Анисимова Т.В. К вопросу о возможности доверительного управления ценными бумагами / Т.В. Анисимова // ЮРИСТ. – 2001.  № 9. – С. 48  50.

Белов В.А. Цессия и индоссамент: сходства и различия / В.А. Белов // Рынок ценных бумаг. – 1998. − № 2.

Витрянский В. Особенности доверительного управления ценными бумагами / В. Витрянський // Хозяйство и право. – 2001.- № 11. – С. 48 – 64.

Габов А.В. Индоссамент как один из способов передачи векселя / А.В. Габов // Хозяйство й право. − 1999.-№ 6. − С. 39 − 48.

Гостюк В.І. Цивільно-правові договори з цінними паперами за законодавством України: Автореферат дис. к.ю.н.: 12.00.03; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / В.І. Гостюк. − К. − 2005. −20 с.

Гоффе Р. Зарубіжний досвід правового регулювання операцій на ринку деривативів / Р. Гоффе // Ринок цінних паперів України.  2004.  №5-6.  С.45  48.

Грибанов В. П. Осуществление й защита гражданских прав / В.П. Грибанов. − М.: Статут, 2000.  410 с.

Дозорець О. Деякі аспекти правого регулювання операцій з цінними паперами за Цивільним і Господарським кодексами України. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: [Електронний ресурс]. − Режим доступу: // http://www.yurradnik.com.ua

Долгаев С. Е. Правовое регулирование оборота ценных бумаг: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12. 00. 03 / С.Е. Долгаев. − Волгоград, 2002. − 24 с.

Котов О. Сделки с акциями на внебиржевом рынке: проблемные вопросы / О. Котов // Рынок ценных бумаг. – 1998.  № 9.

Лысыхин А. В. Сделки с акціями / А.В. Лысыхин // Рынок ценных бумаг. − 1999. -№17.-С.23-27.

Майданик Р.А. Довірче управління векселями: практика застосування, поняття та види / Р.А. Майданик // Підприємництво, госп-во і право.  2001.  № 6.  С.37  41.

Меркулов В. В. Гражданско-правовой договор в механизме регулирования товарно-денежных отношений: Автореф. .дис... д-ра юрид. наук: 12. 00. 03/ В.В. Меркулов. − Саратов, 1994. − 46 с.

Михеева Л. Содержание договора доверительного управления имуществом / Л. Михеева // Хозяйство й право. − 1999. − № 7. − С. 75-80.

Мозговая О. Обращение ценных бумаг в Украине / О. Мозговая // Підприємництво, господарствово і право.  2003.  № 4.  С.43  45.

Мозговая О. Правовые аспекты осуществления основных операций с корпоративными акциями / О. Мозговая // Підприємництво, господарство і право.  2003.  № 10.  С.34  36.

Назаренко В. Щодо використання договору комісії в сучасних умовах / В. Назаренко // Підприємництво, господарство і право. − 2000. − № 3. − С.24-27.

Назаренко А. М. Переход права собственности на ценные бумаги в маржинальных сделках / А.М. Назаренко // Юрист.  2004.  №1.  С. 46.

Новиков А. А. Доверительное управление имуществом в гражданском законодательстве, его становление й развитие: Автореф. дис... канд. юрид. . наук. 12. 00.03 / А.А. Новиков.  Саратов, 2001.  25 с.

Павлова Л.Н. Операции с корпоративными ценными бумагами / Л.Н. Павлова.  М., 1997.

Петросян Э. К вопросу о межбанковском вексельном обращении / Э. Петросян // Юрист.  2004.  №10.  С. 4252.

Пушай В. І. Деякі проблеми відступлення права вимоги за новим цивільним кодексом України // Вісник господарського судочинства. − 2004. − № 3. − С. 230  234.

Решетина Е. Н. Правовая природа сделок при дополнительном выпуске акций и облигаций / Е.Н. Решетина // Юрист.  2004.  №2.  С. 6975.

Семенкова Е. В. Операции с ценными бумагами: российская практика: Учебник / Е.В. Семенкова. − М.: ИНФРА-М, 1997. − 325 с.

Симолин А. А. Возмездность, безвозмездность, Смешанные договоры и иные теоретические проблеми гражданского права / А.А. Симолин. − М.: Статут; Консультант плюс, 2005. − 636 с.

Спасибо-Фатеева И. В. Правовая природа цессии / И.В. Спасибо-Фатеева // Предпринимательство, хозяйство и право. − 1998. -№ 11. -С. 3-18.

Суханов Е. А. Договор доверительного управления имуществом // Правовеє регулирование банковской деятельности / Е.А. Суханов. − М.: ЮрИнфоР, 1997. − С. 85 − 96.

Трошин И. Сделки РЕПО: проблемы правовой квалификации / И Трошин // Хозяйство и право.  2003.  №10.  С. 50  63.

Хоружий С. Обіг цінних паперів − укладання та виконання угод щодо цінних паперів / С. Хоружий // Фінансові ризики. − 2000. − №4.

Ческидов Б. М. Развитие банковских операций с ценными бумагами / Б.М. Ческидов. − М.: Финансы й статистика, 1997. − 334 с.

Шаленкова Н.Б. Правовое оформление условных срочных операций с ценными бумагами / Н.Б. Шаленкова // Московский журнал международного права. – 1993. − № 1. – С.137 − 138.


ПЕРЕЛІК ЗАПитання на іспит


    1. Поняття ринку цінних паперів.

    2. Види ринків цінних паперів.

    3. Поняття та мета державного регулювання ринку цінних паперів в Україні.

    4. Форми державного регулювання ринку цінних паперів в Україні.

    5. Органи, що здійснюють державне регулювання ринку цінних паперів.

    6. Правовий статус Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

    7. Завдання та повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

    8. Правовий статус об’єднань професійних учасників ринку цінних паперів.

    9. Особливості правового статусу саморегулівних організацій на ринку цінних паперів.

    10. Проблеми функціонування та основні напрямки розвитку ринку цінних паперів.

    11. Історія виникнення та розвитку інституту цінних паперів як об’єкта права.

    12. Поняття та ознаки цінного паперу.

    13. Функції та властивості цінного паперу.

    14. Види цінних паперів за законодавством України.

    15. Поняття та ознаки акції.

    16. Види акцій за законодавством України.

    17. Види акцій за законодавством країн розвинутої ринкової економіки.

    18. Форми випуску акцій.

    19. Порядок випуску та придбання акцій.

    20. Права власників акцій та порядок передачі акцій новому власнику.

    21. Поняття, ознаки та види облігацій.

    22. Поняття та порядок випуску облігацій внутрішніх державних позик.

    23. Поняття та порядок випуску облігацій зовнішніх державних позик.

    24. Правовий режим облігацій місцевих позик.

    25. Правовий режим облігацій підприємств.

    26. Правовий режим цілових облігацій підприємств.

    27. Правовий режим облігацій міжнародних фінансових організацій.

    28. Порівняльна характеристика облігацій та акцій.

    29. Поняття та види казначейських зобов’язань.

    30. Порядок випуску казначейських зобов’язань.

    31. Правовий режим ощадних сертифікатів.

    32. Порядок придбання ощадних сертифікатів та виплата доходів по них.

    33. Правовий режим векселя.

    34. Види векселів.

    35. Порядок та умови видачі векселя та здійснення платежу за векселем.

    36. Порядок опротестування векселя.

    37. Правовий режим приватизаційних цінних паперів

    38. Поняття та правовий режим інвестиційного сертифікату.

    39. Порядок випуску та обігу інвестиційних сертифікатів.

    40. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів.

    41. Правовий режим похідних цінних паперів.

    42. Правовий режим іпотечних цінних паперів.

    43. Правовий режим сертифікатів ФОН (фонду операцій з нерухомістю).

    44. Момент виникнення права власності на цінні папери при первісному способі набуття права власності на цінні папери.

    45. Момент виникнення та переходу права власності на цінні папери при похідних способах набуття права власності на цінні папери.

    46. Поняття та види учасників ринку цінних паперів.

    47. Правовий статус емітентів цінних паперів.

    48. Порядок реєстрації та форми випуску цінних паперів.

    49. Поняття та види інвесторів на ринку цінних паперів в Україні.

    50. Поняття, види та типи інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).

    51. Правове становище корпоративних інвестиційних фондів.

    52. Правове становище пайових інвестиційних фондів.

    53. Правовий статус страхових компаній та недержавних пенсійних фондів як інвесторів на ринку цінних паперів України.

    54. Поняття, види та критерії професійної діяльності на ринку цінних паперів України.

    55. Поняття та види посередницької діяльності з цінними паперами.

    56. Правове становище торговців цінними паперами.

    57. Правове становище довірчих товариств.

    58. Правовий статус компанії з управління активами (КУА).

    59. Правовий статус професійного адміністратора недержавних пенсійних фондів.

    60. Правовий статус управляючого іпотечним покриття та управителів майном,залученим для фінансування будівництва.

    61. Правові основи організації та здійснення депозитарної діяльності.

    62. Поняття, структура та функції депозитарної системи.

    63. Учасники депозитарної системи України.

    64. Правове становище Центрального депозитарію України.

    65. Правовий статус депозитарної установи.

    66. Порядок одержання ліцензії на здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

    67. Поняття та ознаки клірингової діяльності.

    68. Правовий статус клірингової установи.

    69. Правове регулювання діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку України.

    70. Поняття та види біржових систем.

    71. Поняття та правовий статус фондової біржі.

    72. Порядок та особливості укладання угод на фондовій біржі.

    73. Види операцій з цінними паперами.

    74. Зміст та особливості укладання та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів на організаційно-оформлених ринках цінних паперів.

    75. Зміст, порядок укладання та виконання договорів купівлі-продажу пакета акцій, що належать державі.

    76. Зміст, особливості укладання та виконання договорів комісії на ринку цінних паперів.

    77. Зміст, порядок укладання та виконання договорів доручення на ринку цінних паперів.

    78. Зміст, особливості укладання та виконання договорів на ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

    79. Зміст, особливості укладання та виконання договорів на депозитарне обслуговування.

    80. Зміст, порядок укладання і виконання договорів про управління цінними паперами.
модульна контрольна робота проводиться викладачем на практичному занятті в обсязі 0,5 год.Каталог: images -> abook file
abook file -> Актуальні проблеми цивільного процесу України” навчальна робоча програма спецкурсу для магістрів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 «Правознавство»
abook file -> Робоча програма навчальної дисципліни «Договірне право: теорія та юридична практика» для студентів
abook file -> Навчально-методичний посібник «Сучасні інформаційні технології»
abook file -> Програма для студентів спеціальності освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" Затверджено
abook file -> Дідич Тарас Олегович, Доцент кафедри теорії права та держави, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
abook file -> Кривошеїна Інга Валеріївна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Програма для студентів спеціальності 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 03040101 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка