Робоча програма ортопедія І травматологія (назва навчальної дисципліни) 110101 Лікувальна справаСторінка1/4
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.6 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4


Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор ІФНМУ

_______професор Ерстенюк Г.М.

(підпис,прізвище, ініціали)

___ .__________________ 20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА
Ортопедія і травматологія

(назва навчальної дисципліни)


_________7.110101 Лікувальна справа_________

(шифр, назва спеціальності)


Факультет післядипломна освіта

Кафедра травматології та ортопедії
Нормативні дані

Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Іспит

(семестр)

Всього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні занят­тя

Лаборатор ні заняття

Семінар­ські

заняття


Денна

Інтер

ни Ір


13-14

15-16


1716

92

1212

-

412Денна

Інтер

ни ІІ р


13-14

15-16


1716

92

1212

-

412
16

Вечірня
ЗаочнаРобочу програму склали: (перелік співробітників кафедри) зав.кафедри, професор Сулима В.С., професор Клепач М.С., доценти: Омельчук В.П., Андрейчин В.А., Ковалишин Т.М., Дубас В.І., асистенти: Валовіна Ю.Д., Гуцуляк В.І., Кузь У.В.

Івано-Франківськ

Робоча навчальна програма складена на основі типового навчального плану та програми спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності "Ортопедія і травматологія" (Харків, 2006 р.), додатково обговорена та затверджена


- перезатверджена на засіданні кафедри травматології та ортопедії 4 травня 2012 року (протокол № 9).


Завідувач кафедри травматології

та ортопедії, проф. В.С.Сулима

- на засіданні циклової методичної комісії 20 червня 2012 року (протокол № __)
Голова циклової методичної комісії,

завідувач кафедри хірургії №2, проф. І.М.Шевчук

ЗМІСТ робочої навчальної програми

1. Робоча навчальна програма.  1. Робочі навчальні плани.

1.1. 1. Робочий навчальний план лікарів-інтернів на базах стажування.

1.2. Тематичні плани.

1.2.1. Тематичний план лекцій семінарських та практичних занять.

1.3. Засоби проведення контролю знань інтернів

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю знань інтернів.

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань інтернів.

1.4. Перелік навчально-методичної літератури.

1.4.1. Основна література.

1.4.2. Додаткова література.

2.Методичне забезпечення навчального процесу.

2.1. Загально-методичні матеріали

2.1.1. Мета і завдання інтернатури з травматології та ортопедії.

2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами.

2.1.3. Методи активізації та інтенсифікації навчання.

2.1.4. Основні знання та вміння, які набувають інтерни.

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок інтернів.

2.6. Перелік обов’язкових рефератів за програмою навчання інтернів.

2.2. Методичні матеріали для викладачів.

2.2.1. Тези або тексти лекцій (зразок).

2.2.2. Методичні рекомендації до ведення семінарських занять (зразок).

2.2.3. Тести вихідного (А) і кінцевого (Б) контролю знань інтернів (зразок).

2.3. Методичні матеріали для інтернів.

2.3.1. Методичні рекомендації для інтернів до семінарських занять (зразок).

2.4. Матеріальне забезпечення навчального процесу.

2.4.1. Матеріальне забезпечення лекцій.

2.4.2. Матеріальне забезпечення семінарських занять.

2.4.3. Матеріальне забезпечення практичних занять.

2.5. Програма навчальної практики.

3. Державний стандарт освіти

3.1. Кваліфікаційна характеристика студента.

3.2. Форми державної атестації.
1.2. Тематичні плани

1.2.1. Тематичний план лекцій, семінарських та практичних занять

Назва теми

Кількість годин

з/п

лекції

практичні заняття

семінари

разом

1

2

3

4

5

6

Базовий контроль14

14

01

Організація травматологічної і ортопедичної допомоги

4

36

24

64

02

Загальні питання травматології ортопедії

4

72

20

96

03

Окремі питання травматології

14

168

34

216

13.10

Невідкладна допомога при шоках

2

32

6

40

13.9

Невідкладна допомога при станах, викликаних уразливими факторами зовнішнього середовища. Опіки

4

80

12

96

08

Остеосинтез у травматології та ортопедії

6

82

28

116

09

Компресійно-дистракційний метод у травматології і ортопедії

4

40

6

50

04

Природжені захворювання опорно-рухового апарату

12

154

62

228

05

Набуті захворювання опорно-рухового апарату

12

168

62

242

Проміжний підсумковий річний контроль знань14

14

06

Кісткова патологія

8

78

50

108

07

Дегенеративні й неспецифічні запальні захворювання кісток, суглобів та хребта

10

140

38

188

17

Нейрохірургія

2

52

18

72

10

Реабілітація травматологічних і ортопедичних хворих. Протезування

6

82

16

104

21

Снід і вірусні гепатити

2

16

6

24

11

Військово-спеціальна підготовка

2

12

4

18

Підсумковий комп’ютерний контроль знань14

14

Конференція6

6
Іспит6

6
Разом

92

1212

412

1716

1.3. Засоби проведення контролю знань інтернів

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю знань інтернів

Для самоконтролю знань інтернів пропонуються підготовити до заняття контрольні питання з теми і розв’язати ситуаційні задачі. Для контролю вихідного рівня знань на занятті застосовуються:

а) усне опитування за матеріалами фундаментальних джерел, підручників, лекцій згідно з контрольними питаннями теми і ситуаційними задачами для самоконтролю;

б) тестовий контроль за тими ж питаннями;

Для контролю кінцевого рівня знань застосовуються:

а) усні контрольні тести кінцевого рівня знань;

б) розв’язання ситуаційних задач;

в) контроль засвоєння знань біля ліжка хворого, у перев’язочній, операційній і т.п..

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань студентів

а) універсальні тести підсумкового контролю знань письмових або комп’ютерних відповідей студентів у кінці кожного розділу дисципліни;

б) комплект ситуаційних задач, контрольних питань для опитування у формі заліку з дисципліни;

в) контроль засвоєння практичних навичок;

г) контроль знань біля ліжка хворого;

д) оцінка виконання завдань ІV рівня згідно з індивідуальними навчальними планами студентів (НДР).

е) комп’ютерний контроль за програмою Elex затвердженою Міністерством.
1.4. Перелік навчально-методичної літератури.

1.4.1. Основна література. 1. Анкин Л.Н., Левицький В.Б. Принципы стабільно-функционального остеосинтеза. – К.: 1991. – 120 с.

 2. Анкин Л.Н., Анкин Н.Л. Практика остеоситеза и эндопротезирования. – К., 1994.

 3. Ашкенази А.И. Хирургия кистевого сустава. – М, 1990.

 4. Бабич Б.К. Травматические вывихи и переломы. – К.: Здоров’я, 1968. – 210 с.

 5. Багров Г.А. Травматология детского возраста. – СПб, 1999.

 6. Бережной А.П., Емерсон Е.М., Раззоков А.А.Наследственные системне заболевания скелета // Травматология и ортопедия. Рук-во для врачей. – М.: Медицина, 1997. – Т.3. – С.20-22, 28-31.

 7. Бойчев Б.С. Оперативная ортопедия и травматология. – София, “Медицина и фізкультура”, 1958. – 570 с.

 8. Волков М.В. Ортопедия и травматология детского возраста. – М.: Медицина, 1983. – 237 с.

 9. Вернигора І.П. та співав. Посібник з актуальних проблем кістково-гнійної хірургії та методів консервативного лікування. – К., 1999.

 10. Волкова А.М. Хирургия кисти. – Том 1-3.-Екатеринбург, 1991,1993,1996.

 11. Гринев М.В. остеомиелит. – Л.: Медицина, 1985. – 210 с.

 12. Голяховский В., Френзель В. Рук-во по чрескостному остеосинтезу методом Илизарова. – М., 1999.

 13. Девятов А.А. Чрескостный остеосинтез. – Кишинев, “Штиинца”. – 1990. – 110 с.

 14. Діагностика и лечение дегенеративно-дистрофических поражений суставов / И.В.Шумада, О.Я.Суслова, В.И. Стецула и др..; Под.ред. И.В.Шумады. – К.: Здоров’я, 1990. – 197 с.

 15. Олекса А.П. Травматологія і ортопедія. – К.: Вища школа, 1993. – 511 с.

 16. Олекса А.П. Травматологія. – Львів.: Вид. н.-т. літератури, 1996. – 406 с.

 17. Каплан А.В., Маркова О.Н. Открытые переломы длинных трубчатих костей. – Ташкент.: Медицина, 1975. – 320 с.

 18. Каплан А.В. Закрытые повреждения костей и суставов. – М.: Медицина, 1967. – 420 с.

 19. Каплан А.В., Махсон Н.Е., Мельникова В.М. Гнойная травматология костей и суставов. – М.: Медицина, 1985. – 242 с.

 20. Кованов В.В., травин А.А. Хирургическая анатомия конечностей человека. – М., 1983.

 21. Косинская А.В. Нарушение развития костно-суставного апарата. – Л.: Медицина, 1966. – 360 с.

 22. Куценко Я.Б., Рулла Э.А., Мельник В.В. Вродження дисплазия тазобедренного сустава, вродженные подвывих и вивих бедра. – К.: Здоров’я, 1992. – 182 с.

 23. Ключевський В.В. Скелетное вытяжение. – Л.: Медицина, 1991. – 108 с.

 24. Левенец В.Н., Пляцко В.В. Артрологія . – К.: Наукова думка, 1991. – 92 с.

 25. Маркс В.С. Ортопедическая діагностика. – Минск, “Наука и техника”. – 1978. – 370 с.

 26. Мюллер М.Е., Альговер М., Шнейдер Р., Виллингер Х. Рук-во по внутреннему остеосинтезу: Методика, рекомендованная группой АО (Швейцария). – М., 1996.

 27. Новаченко Н.П., Эльяшберг Ф.Б. Постоянное вытяжение. – К.: Госмедиздат, 1961. – 92 с.

 28. Наследственные системне заболевания скелета /М.В.Волков, Е.М.Меерсон, О.Л.Нечволодова и др. – М.: Медицина, 1982. – С. 53-100.

 29. Погорельский М.А. Гипсовая техника. – К.: Госмедиздат. – 1960. – 82 с.

 30. Рейнберг С.А. Рентгендиагностика заболеваний костей и суставов. – М.: Медицина, 1959. – 382 с.

 31. Стецула В.И., Девятов А.А. Чрескостный остеосинтез в травматологи. – К.: Здоров’я, 1987. – 188 с.

 32. Садофьева В.И. Нормальная рентгенанатомия костно-суставной системы у детей. – Л.: Медицина, 1990. – 222 с.

 33. Садофьева В.И. Рентгенофункциональная діагностика заболеваний опорно-двигательного апарата у детей. – Л.: Медицина, 1986. – 239 с.

 34. Соколовский А.М., Крюк А.С. Хирургическое лечение заболеваний тазобедренного сустава. – Минск: Навука і техніка, 1993. – 247 с.

 35. Розов В.М. Повреждения сухожилий кисти и пальцев и их лечение. – Л.: Медицина, 1959. – 133 с.

 36. Ревенко Т.А. с соавт. Операции при травмах опорно-двигательного апарата (атлас). – М., 1987.

 37. Трубников В.Ф. Заболевания и повреждения опорно-двигательного апарата. – К.: Здоров’я, 1984. – 236 с.

 38. Тихоненков Е.С. Врожденный вывих бедра // Травматология и ортопедия. Руководство для врачей. – М.: Медицина, 1997. – Т.3. – С. 230-268.

 39. Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. – М.: Медицина, 1979. – 376 с.

 40. Чаклин В.Д. Основы оперативной ортопеди и травматологи. – М.: Медицина, 1964. – 232 с.

 41. Чаклин В.Д. Костная пластика. – М.: Медицина, 1971. – 196 с.

 42. Школьников Л.Г., Селиванов В.П., Цодыкс В.М. Повреждения таза и тазових органов. – М.: Медицина, 1966. – 136 с.

 43. Шапошников Ю.Г. Травматология и ортопедия: Рук-во для врачей в 3 т. – М., 1997.

 44. Юмашев Г.С., Фурман М.Е. Остеохондроз позвоночника. – М.: Медицина, 1984. – 183 с.

 45. Chapmen M.W. Operative orthopaedics. – Vol.-I-III. – Philadelphia, 1993.

 46. Jakob R.P., Staubli H.U. The knee and cruciate ligaments.-Berlin-H-idelberg-New York: Springer, 1992.

1.4.2. Додаткова література.

 1. Волков М.В., Гудушаури О.В., Ушакова О.А. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. – М.: Медицина, 1970. – 192 с.

 2. Волков М.В., Тер-Егиазаров Г.М., Юкина Г.М. Вродженный вывих бедра. – М.: Медицина, 1972. – 172 с.

 3. Корж А.А. И соавт. Диспластический коксартроз. – М.: Медицина, 1986.-220с.

 4. Корнев П.Г. Клиника и лечен ие костно-суставного туберкулеза. - М.:Медицина, 1959. – 362с.

 5. Кузин М.И., Костюченок Б.М. Раны и раневая инфекция. – М.: Медицина, 1990. – 246 с.

2. Методичне забезпечення навчального процесу.

2.1. Загально-методичні матеріали

2.1.1. Мета і завдання інтернатури з травматології та ортопедії.

Мета навчання в інтернатурі – забезпечити оволодіння основами професійної діяльності лікаря ортопеда-травматолога та засвоєння різних методів лікування хворих з патологією опорно-рухового апарата з виконанням окремих етапів хірургічних втручань, хірургічних маніпуляцій та інших практичних навичок.

Головним методичним принципом навчання на базах стажування в інтернатурі є застосування набутих на кафедрі знань і вмінь на практиці та подальше поглиблення засвоєння практичних і теоретичних досягнень.

Завдання інтернатури полягає в забезпеченні повноцінного навчального процесу, шляхом читання лекцій на основі сучасних фундаментальних джерел літератури, підготовки інтернів до семінарських занять з врахуванням нових досягнень дисципліни, поглиблене вивчення предмету, шляхом реферативної роботи, застосування одержаних знань, вмінь та практичних навичок в клініці при веденні самостійного лікувального процесу або під наглядом викладача або спеціалістів вищої кваліфікації.

2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами.№ з/п

Забезпечуючі кафедри

№ з/п

Забезпечувані кафедри

1

Клінічна топографічна анатомія та оперативна хірургія

1

Терапія

2

Нормальна фізіологія, патфізіологія

2

Нейрохірургія

3

Клінічна фармакологія і фітотерапія

3

Акушерство і гінекологія

4

Загальна хірургія

4

Медична психологія

5

Клінічна біохімія

5

Дитячі хвороби

6

Рентгенологія та радіаційна медицина

6

Анестезіологія і реанімація

2.1.3. Методи активізації та інтенсифікації навчання • чітке визначення актуальності теми;

 • ділові ігри з виконанням відповідних ролей;

 • вирішення ситуаційних задач при підготовці до занять і на практичних заняттях біля ліжка хворого;

 • висвітлення проблемних питань на лекціях;

 • самостійна робота інтернів, згідно з планом кафедри;

 • залучення студентів до навчально-дослідницької роботи за індивідуальним планом.

2.1.4. Основні знання та вміння, які набувають інтерниЗнання

Вміння

• Основи законодавства і охорони здоров’я, директивні документи, які регламентують діяльність органів і лікувальних закладів охорони здоров’я України

• Провести збір загального анамнезу та оцінити його:

• Організаційну структуру ортопедо-травматологічної служби, функціональні напрямки її діяльності

• Провести загальний огляд, пальпацію та аускультацію органів грудної та черевної порожнин

• Проведення аналізу основних показників діяльності ортопедо-травматологічного відділення

• Провести спеціальне обстеження ортопедичного та травматологічного хворого

• особливості роботи лікаря ортопеда-травматолога в надзвичайних умовах

• Прочитати та оцінити результати пара клінічного обстеження пацієнта

• Анатомію та фізіологію опорно-рухового апарата

• Оцінити стан ортопедо-травматологічного хворого, причину цього стану і вжити необхідні заходи для виведення хворого з цього стану, визначити послідовність методів обстеження і лікування

• Причини виникнення патологічних процесів опорно-рухового апарата, патогенез та клінічні прояви хвороби

• Визначити необхідність виконання спеціальних методів дослідження (рентгенографія, пункцій на біопсія, пункція суглобів, люмбальна пункція, МРТ, КТ та інші), виконати їх та дати правильне трактування

• загальні й спеціальні клінічні методи обстеження ортопедо-травматологічних хворих та потерпілих

• Провести диференційну діагностику основного захворювання та обґрунтувати клінічний діагноз

• Питання асептики та антисептики в травматології та ортопедії

• Обґрунтувати план та тактику лікування хворих, показання та протипоказання до операції

• Принципи та засоби знеболення в травматології та ортопедії

• Надати необхідну допомогу при травматичному шоці, відкритих та закритих пошкодженнях опорно-рухового апарату, пошкодженнях НС і периферійних нервів, кровоносних судин

• Клінічні симптоми пошкодження опорно-рухового апарата в різних вікових періодах, діагностику та лікування

• Лікувати пошкодження верхніх та нижніх кінцівок, грудної клітини, хребта, кісток тазу, опіки, стиснення м’яких тканин

• Клінічні симптоми ортопедичних захворювань, діагностику, лікування, профілактику

• Лікувати природжені захворювання шиї, грудної клітини, хребта, деформації верхніх та нижніх кінцівок

• Принципи підготовки ортопедо-травматологічних хворих до операції, ведення післяопераційного періоду

• Лікування захворювання опорно-рухового апарата набутого характеру (гострі та хронічні та запальні захворювання кісток, суглобів, хибні суглоби, захворювання м’язів, сухожилків та інші)

• Медичну реабілітацію ортопедичних хворих, хворих із переломами і пошкодженнями опорно-рухового апарата

• Лікувати вроджені деформації, кіфоз, сколіоз

• Обладнання палат ортопедо-травматологічного відділення, перев’язочної, операційної, поліклінічного кабінету

• Надати необхідну медичну допомогу при захворюваннях та дегенеративних процесах у суглобах верхніх та нижніх кінцівок, пухлинах та туберкульозі кісток і суглобів

• Техніку безпеки під час роботи з електроапаратурою і хірургічними інструментами під час виконання операції

• Визначити групову і резус приналежність крові, проводити проби на індивідуальну сумісність, переливати кровозамінні розчини, діагностувати ускладнення та застосувати заходи боротьби з ними

• Необхідний рівень експертизи тимчасової непрацездатності і своєчасне направлення хворих на експертизу

• Застосовувати принципи післяопераційного лікування хворих

• Питання організації і проведення диспансеризації ортопедо-травматологічних хворих

• Своєчасно діагностувати і лікувати післяопераційні ускладнення

• Постановку і проведення санітарно-просвітньої роботи серед хворих стаціонару і поліклініки шляхом індивідуальних бесід, лекцій, випусків санітарних бюлетенів.
Каталог: images -> Portal -> INTERNY -> Kafedra travmatologii ta ortopedii -> IntenyTO 1 2roku
Portal -> Опорно-руховий апарат
IntenyTO 1 2roku -> Організація травматологічної І ортопедичної допомоги в україні. Лікарська трудова експертиза І реабілітація
IntenyTO 1 2roku -> Організація травматологічної І ортопедичної допомоги в україні. Лікарська трудова експертиза І реабілітація
Kafedra travmatologii ta ortopedii -> 1: Переломи і вивихи верхньої кінцівки і плечового поясу
IntenyTO 1 2roku -> Ортопедія і травматологія


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка