Робоча програма Підготовки з галузі знань 0304 Право напрям підготовки 030401 за „Правознавство затверджено
Сторінка1/3
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0,71 Mb.
  1   2   3Спеціальність

„Право”

Курс

2 курс бакалавра

Кафедра

„Цивільного права та процесу”

Предмет

Цивільне право України

Автор

доц.Федик Є.І.

Тема матеріалу

Робоча програма

Підготовки з галузі знань 0304 Право напрям підготовки 6.030401 за „Правознавство”


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

Львівська комерційна академія

Кафедра цивільного права та процесу

ЗАТВЕРДЖУЮ”Перший проректор

Львівської комерційної академії

________________ проф. Куцик П.О.
______”_______________2013_ року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


___________________Цивільне право України________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

галузь знань __________________0304 Право___________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

напрям підготовки_____________6.030401 Правознавство______________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність ________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультет ____________________юридичний__________________________

(факультету)

Львів – 2013 рік


Робоча програма дисципліни «Цивільне право України» (загальна частина)для студентів галузі знань 0304 „Право” напряму підготовки 6.030401 «Правознавство».

“25” травня 2013 року–28с.

Розробник к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та процесу - Федик Є.І.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри цивільного права та процесу

Протокол № 10 від “25” травня 2013 року.

Завідувач кафедри ___________________ (Федик Є.І.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“25” травня 2013 року.

Схвалено науково-методичною комісією ___юридичного факультету_____

Протокол від “25” червня 2013 року № 5

“25” червня 2013 року Голова __________________ (Котуха О.С.)

(підпис)

Ó ЛКА, 2013 рік

Ó Федик Є.І., 2013 рік
1.Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 7,5

Галузь знань0304 Право

(шифр і назва)
НормативнаНапрям підготовки

6.030401 Правознавство _________

(шифр і назва)Модулів – 4
Рік підготовки:

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

2-й

2-й


Індивідуальне науково-дослідне завдання : _реферати___

(назва)


Семестр

Семестр

Загальна кількість годин - 267

3-й - 4-й

3-й - 4-й

Лекції

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2/2

самостійної роботи студента - 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

36 год. – 36 год

8 год.- 6 год.

Практичні

Практичні

36 год. - 36 год.

4 год. – 4 год.

Самостійна робота

Самостійна робота

126 год.

247

Індивідуальні завдання:
Підсумковий контроль - 3 год.
Вид контролю: ПМК, Іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1,17 : 1

для заочної форми навчання – 1 : 10,52. Мета навчальної дисципліни

Метою засвоєння студентами змісту цивільного права є: набуття теоретичної підготовки з усіх аспектів загальної частини цивільного права; глибоке оволодіння практичними вміннями і навичками застосування основних положень цивільного права при регулюванні цивільних правовідносин; розуміння суті і змісту цивільного законодавства, вміння його тлумачення, застосування і реалізації.

Завданням навчальної дисципліни є: формування належної правової культури студентів-юристів, набуття ними відповідного юридичного мислення, формування їх професійної ментальності, закладення стійких психологічних стереотипів щодо безумовного дотримання вимог законодавства, захисту законних прав та інтересів учасників цивільних правовідносин.

У результаті вивчення цивільного права студенти спеціальності „Правознавство” повинні:знати: коло суспільних відносин, що регулюються цивільним правом; суб’єктів цих відносин; нормативну-правову базу забезпечення таких відносин; підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин, їх форму та зміст; положення права власності в України, їх форми та види; форми та способи забезпечення й захисту зобов’язань та права власності; різні види зобов’язань; права та обов’язки суб’єктів зобов’язань, їх цивільно-правову та іншу відповідальність.

вміти: застосовувати теоретичні знання та нормативно-правову базу з цивільного права для врегулювання цивільних правовідносин; аналізувати закономірності та тенденції розвитку цивільного права; здійснювати організаційно-правове забезпечення діяльності господарюючих суб’єктів; професійно захищати законні права та інтереси різних суб’єктів цивільних правовідносин.

3. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Цивільне право як галузь права

Тема 1. Цивільне право в системі права України

Цивільне право як галузь права України. Предмет і метод цивільно-правового регулювання. Принципи та функції цивільного права. Система цивільного права України.Цивільне право як наука. Предмет і метод науки цивільного права. Цивільне право та інші юридичні науки. Стан та проблеми розвитку науки цивільного права. Значення цивілістичної науки у становленні та удосконаленні цивільного законодавства і практики його застосування.

Цивільне право як навчальна дисципліна. Система курсу, науково-методична база його вивчення та основні завдання.Тема 2. Цивільне законодавство України

Цивільне законодавство як система нормативних актів. Співвідношення галузевого і комплексного законодавства.Акти цивільного законодавства України та їх види. Цивільний кодекс України, інші нормативні акти цивільного законодавства. Міжнародні договори в системі цивільного законодавства України. Цивільно-правовий договір. Співвідношення нормативного акту, договору, правового звичаю.

Сфера дії цивільного законодавства.

Методологія і методика роботи з цивільним законодавством. Тлумачення цивільного законодавства. Застосування аналогії закону і аналогії права.

Роль судової та інших видів правозастосовної практики в тлумаченні, застосуванні та удосконаленні, цивільного законодавства.Тема 3. Цивільні правовідносини

Поняття, особливості, елементи та зміст цивільних правовідносин.Суб'єктивне цивільне право і суб'єктивний цивільно-правовий обов'язок. Поняття, види та особливості суб'єктивних цивільних прав і цивільно-правових обов'язків.

Види цивільних правовідносин, їх характеристика.Тема 4. Фізичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин

Поняття „особа”, „фізична особа”, „громадянин” – їх співвідношення. Способи індивідуалізації фізичних осіб.

Поняття, зміст цивільної правоздатності та дієздатності.

Цивільна правоздатність фізичних осіб: зміст, виникнення і припинення.

Цивільна дієздатність фізичних осіб. Деліктоздатність.

Обсяг дієздатності неповнолітніх. Обмеження громадян у дієздатності. Визнання громадянина недієздатним.Порядок та правові наслідки визнання особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою. Наслідки з’явлення особи, що була визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою.

Акти цивільного стану.

Основні поняття опіки і піклування.

Фізична особа-підприємець: поняття, особливості правосуб’єктності.Тема 5. Юридичні особи як субєкти цивільних правовідносин

Поняття та ознаки юридичної особи. Організаційно-правові форми юридичної особи. Порядок утворення, установчі документи, державна реєстрація. Правосуб’єктність юридичних осіб. Управління юридичними особами. Місцезнаходження юридичної особи. Відокремлені та невідокремлені структурні підрозділи юридичної особи. Філії, представництва.

Припинення діяльності, реорганізація та ліквідація юридичних осіб: поняття, підстави, способи, правові наслідки. Правонаступництво юридичних осіб.Види юридичних осіб. Підприємницькі, непідприємницькі, комерційні, некомерційні організації та товариства. Господарські товариства та об’єднання.

Виробничі і споживчі кооперативи. Поняття та види підприємств. Селянські (фермерські) господарства. Державні бюджетні установи. Об'єднання громадян як юридичні особи.

Тема 6. Держава, територіальні громади як суб‘єкти цивільних правовідносин

Цивільна правосуб'єктність держави. Правові форми участі України, Автономної Республіки Крим, інших територіальних утворень (громад) як суб'єктів цивільних правовідносин. Органи та представники, через яких вони діють у цивільних правовідносинах.
Змістовий модуль 2. Обєкти цивільних правовідносин.

Тема 7. Об’єкти цивільних правовідносин

Поняття та види об'єктів цивільних прав.Правове поняття речі. Класифікація речей та їх правовий режим.

Поняття майна та майнового комплексу у цивільному праві.

Інші об’єкти цивільних правовідносин: гроші, цінні папери, результати творчої діяльності, дії (послуги). Нематеріальні блага як об'єкти цивільних правовідносин.

Тема 8. Особисті немайнові блага як обєкти цивільних правовідносин

Загальні поняття про особисті немайнові права фізичних осіб та їх цивільно-правове регулювання.

Види особистих немайнових прав фізичних осіб: права, які забезпечують фізичне буття фізичної особи; права, які забезпечують соціальне життя фізичної особи. Особливості їх здійснення.

Поняття права на честь, гідність, ділову репутацію, їх зміст та особливості.


Модуль 2

Змістовий модуль 3. Правочини. Представництво

Тема 9. Юридичні факти у цивільних правовідносинах

Поняття юридичного факту. Класифікація юридичних фактів у цивільному праві. Юридичні склади.Поняття та види правочинів. Загальні вимоги щодо чинності правочинів.

Характеристика умов дійсності правочинів. Державна реєстрація правочинів її правове значення.

Тлумачення правочинів. Право на відмову від правочину.

Підстави та правові наслідки визнання правочину недійсним.

Поняття і значення строків у цивільному праві. Обчислення строків.Види строків. Строки загальні та окремі. Строки існування суб’єктивного цивільного права. Строки здійснення цивільних прав і виконання обов’язків. Договірні строки виконання обов’язків. Поняття прострочення.

Позовна давність. Види строків позовної давності.

Початок перебігу строку позовної давності. Зупинення і перерва строку позовної давності, поновлення строку позовної давності.

Правові наслідки збігу строку позовної давності. Набувальна давність.
Тема 10. Здійснення цивільних прав і виконання обов‘язків

Взаємний зв’язок прав і обов’язків суб’єктів цивільних правовідносин.

Поняття здійснення цивільних прав і виконання обов’язків. Принципи та способи їх здійснення.

Межі здійснення цивільних прав. Значення моральних норм і принципів у визначенні меж здійснення суб’єктивного цивільного права.

Зловживання правом, його визначення у цивільному праві. Цивільно-правові наслідки зловживання правом.

Представництво як спосіб здійснення права і виконання юридичного обов’язку. Підстави виникнення представництва, його види, зміст.Довіреність: поняття, зміст, види, форма. Строки чинності. Передоручення, припинення представництва за довіреністю. Скасування довіреності. Відмова від вчинення дій за довіреністю.

Правові наслідки вчинення дій неуповноваженою особою або з перевищенням повноважень.
Тема 11. Право на захист цивільних прав і обовязків та його реалізація

Поняття та зміст суб’єктивного права на захист. Суб’єкт права на захист. Об’єкти захисту. Виникнення права на захист.

Способи захисту цивільних прав фізичних та юридичних осіб. Система державних і громадських органів, що здійснюють захист цивільних прав фізичних та юридичних осіб.Самозахист цивільних прав та його межі. Заходи оперативного впливу як засоби захисту прав уповноваженої особи.

Особливості захисту особистих немайнових прав. Умови і способи захисту честі, гідності, ділової репутації. Спростування відомостей, що їх порочать.


Модуль 3.

Змістовий модуль 4. Право власності

Тема 12. Власність та право власності в Україні

Поняття власності та права власності. Характеристика змісту права власності.Форми та види права власності, їх законодавче закріплення.

Способи набуття та припинення права власності. Момент виникнення права власності. Межі здійснення права власності.

Речові права. Довірча власність.Приватна власність в Україні

Поняття та зміст права приватної власності.Суб’єкти права приватної власності. Межі здійснення права приватної власності її субєктами.

Об’єкти права приватної власності. Право власності на житло. Садиба, як об’єкт права приватної власності.

Приватизація державного житлового фонду та майна державних підприємств як підстави набуття права приватної власності.Інші підстави виникнення права приватної власності.

Право власності юридичних осіб

Юридична особа як суб'єкт права власності.

Загальна характеристика права власності різних видів юридичних осіб.

Право власності господарських товариств, кооперативів, підприємств та їх об'єднань.

Право власності об'єднань громадян, релігійних, політичних, профспілкових організацій.

Права засновників та учасників щодо майна юридичної особи.Право державної та комунальної власності

Поняття права виключної власності народу України та його об'єкти. Здійснення народом України права виключної власності.

Право державної власності. Поняття суб'єктів, об'єктів права державної власності та їх види.

Підстави виникнення та припинення права державної власності Управління державним майном.Право комунальної власності. Суб'єкти і об'єкти права комунальної власності.

Право спільної власності

Поняття та види спільної власності.

Суб'єкти права спільної власності. Підстави виникнення та припинення права спільної власності.

Спільна сумісна та часткова власність.Право привілейованої купівлі частки у спільній власності.

Поділ та виділ спільного майна.

Звернення стягнень на спільне майно.

Правовий режим майна подружжя.Тема 13. Інші речові права. Сервітути

Поняття, загальна характеристика речових прав на чуже майно. Співвідношення права власності та інших речових прав.

Види речових прав на чуже майно. Види прав на користування чужим майном. Сервітути. Емфітевзис. Суперфіцій.

Поняття права володіння (посідання). Володіння і право власності – характеристика співвідношення.

Суб’єкти володіння. Володіння на основі права та фактичне володіння. Законне і незаконне володіння

Правовий захист володіння.

Відповідальність за незаконне володіння.
Змістовий модуль 5. Право інтелектуальної власності.

Тема 14. Право інтелектуальної власності

Творча діяльність. Поняття інтелектуальної власності.

Поняття авторського права та його особливості. Поняття і види результатів творчої діяльності, що охороняються авторським правом.

Види авторських прав, їх суб’єкти та об’єкти.

Особисті немайнові та майнові права авторів.

Суміжні права та їх суб’єкти.

Зміст і межі суміжних прав.

Захист авторських і суміжних прав.Право промислової власності

Поняття та види промислової власності.

Суб‘єкти та об‘єкти права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки. Раціоналізаторська пропозиція.

Право на нові сорти рослин і породи тварин.

Право на науково-технічну інформацію.

Правова охорона ноу-хау.

Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг

Право на фірмове найменування.

Право на знаки для товарів і послуг. Поняття та види знаків для товарів та послуг.

Права та обов‘язки, що випливають зі свідоцтва на товарні знаки.

Право на комерційну таємницю.

Правова охорона нетрадиційних результатів інтелектуальної діяльності.Тема 15. Цивільно-правовий захист права власності та інших речових прав

Основні засади захисту права власності та забезпечення їх державою. Способи захисту права власності та їх система.Витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов). Розрахунки при поверненні речей з чужого незаконного володіння.

Вимоги про усунення порушень, не пов'язаних з позбавленням володіння (негаторний позов). Захист прав володільця, що не є власником.

Позов про визнання права власності.

Інші способи цивільно-правового захисту права власності та інших речових прав.
Модуль 4.

Змістовий модуль 6. Зобовязання у цивільному праві

Тема 16. Зобов‘язання у цивільному праві

Поняття зобов’язання у цивільному праві. Зобовязальне право та його система. Характеристика елементів зобов’язання. Основні тенденції розвитку сучасного зобовязального права.

Тема 17. Цивільно-правовий договір у системі зобовязальних правовідносин

Поняття, значення і функції договору в цивільному праві.

Договір як юридичний факт і засіб регулювання цивільних правовідносин між його учасниками. Принципи договірних відносин. Принцип свободи договору.

Зміст договору, характеристика його умов та тлумачення.

Укладення договору. Переддоговірні спори. Динаміка договірних правовідносин.

Система цивільно-правових договорів. Попередній договір та його правове значення. Публічний договір. Договір про приєднання.

Договірна дисципліна.Тема 18. Виконання зобов’язань

Поняття виконання зобов’язань. Поняття належного та неналежного виконання зобов”язань.

Виконання зобовязань на користь кредитора і третьої особи. Покладення виконання на третю особу.

Уступка вимоги і перевід боргу.

Предмет виконання. Виконання зобов’язання з альтернативним предметом.

Місце та строки виконання. Дострокове виконання.Валюта грошових зобов’язань.

Тема 19. Забезпечення виконання зобовязань

Поняття та основні способи забезпечення виконання зобов’язань.

Неустойка та її види. Співвідношення неустойки і збитків.

Застава, поняття застави та її види.

Звернення претензій кредиторів на заставлене майно.

Порука. Гарантія. Завдаток. Притримання.

Тема 20. Припинення зобовязань

Поняття та основні підстави припинення зобовязань.

Припинення зобовязань шляхом зарахування зустрічних вимог.

Припинення зобов’язання збігом боржника і кредитора в одній особі.

Припинення зобов’язання угодою сторін.

Припинення зобов’язання за неможливістю виконання.

Припинення зобов’язання у зв’язку зі смертю громадянина чи ліквідації юридичної особи.Тема 21. Цивільно-правова відповідальність

Поняття, значення та функції цивільно-правової відповідальності.

Цивільне правопорушення, його елементи. Умови (підстави) настання цивільно-правової відповідальності. Особливості цивільно-правової відповідальності. Цивільно-правові санкції.

Форми та види цивільно-правової відповідальності. Поняття матеріальної та моральної шкоди. Відшкодування матеріальної шкоди та компенсація моральної шкоди.

Цивільно-правова відповідальність у зобовязаннях. Характеристика договірної та не договірної відповідальності. Договірна та недоговірна відповідальність у цивільному праві.

Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності.4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усього

л

п

лаб

інд

с.р.

усього

л

п

лаб

інд

с.р.2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Модуль 1

Змістовий модуль 1. Цивільне право як галузь права

Тема 1. Цивільне право в системі права України

6

2

22

8

2


6

Тема 2. Цивільне законодавство України

8

2

24

6

6

Тема 3. Цивільні правовідносини

8

2

24

8

2

24

Тема 4. Фізичні особи як субєкти цивільних правовідносин.

6

2

22

8

8

Тема 5. Юридичні особи як субєкти цивільних правовідносин


14

4

46

8

8

Тема 6. Держава, територіальні громади як субєкти цивільних правовідносин

6

2

22

5

5

Разом за змістовим модулем 1

48

14

1420

43

4

237

Змістовий модуль 2. Обєкти цивільних правовідносин.


Тема 7. Обєкти цивільних правовідносин

16

6

64

8

8

Тема 8. Особисті немайнові блага як обєкти цивільних правовідносин

8

2

24

10

10

Разом за змістовим модулем 2

24


8


8
8


18


-

-18Модуль 2


Змістовий модуль 3. Правочини. Представництво


Тема 9. Юридичні факти у цивільних правовідносинах

16

6

64

20

2


18

Тема 10. Здійснення цивільних прав і виконання цивільних обовязків

14

4

46

20

20

Тема 11. Право на захист цивільних прав і обовязків та його реалізація

8

2

24

10

10

Разом за змістовим модулем 3

38

12


1214


50

2

48

Модуль 3


Змістовий модуль 4. Право власності

Тема 12. Власність та право власності в Україні

26

6

614

46

2


44

Тема 13. Інші речові права. Сервітути

22

4

414

8
26

Разом за змістовим модулем 4

48

10

1028

54

2

250


Змістовий модуль 5. Право інтелектуальної власності

Тема 14. Право інтелектуальної власності

22

6

610

32

2


30

Тема 15. Цивільно-правовий захист права власності та інших речових прав

8

2

24

12
210

Разом за змістовим модулем 5

30

8

814

44

2

240

Модуль 4


Змістовий модуль 6. Зобовязання в цивільному праві

Тема 16. Зобовязання у цивільному праві

13

4

45

10
28

Тема 17. Цивільно-правовий договір у системі зобовязальних правовідносин

26


6

614

10

2


8

Тема 18. Виконання зобовязань

10

2

26

10

10

Тема 19. Забезпечення виконання зобовязань

10

2

26

12
210

Тема 20. Припинення зобовязань

10

2

26

10

10

Тема 21. Цивільно-правова відповідальність

13


4

45

8

8
Разом за змістовим модулем 6

82

20

2042

60

2

454

Усього годин

270

72

72126

269

12

10247
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка