Робоча програма «Соціологія освіти» для студентів за напрямом підготовки 0301 "Соціологія», спеціальністю 030101 "Соціологія"
Скачати 167,86 Kb.
Дата конвертації21.09.2018
Розмір167,86 Kb.

Форма № Н - 3.04

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Кафедра соціології та гуманітарних дисциплін
“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач кафедри


________________________________

“______”_______________20___ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ
напрям підготовки 0301 "Соціологгія"

спеціальність 6.030101 "Соціологія"

навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва

2015 р.

Робоча програма «Соціологія освіти» для студентів за напрямом підготовки 0301 "Соціологія», спеціальністю 6.030101 "Соціологія"

.

Розробники: ст.викладач Ремарчук М.М.Робочу програму схвалено на засіданні кафедри соціології та гуманітарних дисциплін
Протокол від “____”________________20__ року № ___
Завідувач кафедри соціології та гуманітарних дисциплін

____________ проф. Полисаєв О.П.

(підпис)

__________, 20__ рік

 __________, 20__ рік


 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Напрям підготовки

0301 "Соціологія»Вибіркова навчальна дисципліна


Модулів – 3

Спеціальність:

6.030101 "Соціологія"

Рік підготовки

Змістових модулів – 3

4-й

Семестр

Загальна кількість годин – 90

6-й

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалаврЛекції

18 год.

Практичні, семінарські

18 год.

Самостійна робота

54 год.

Вид контролю:

залік
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою і завданнями навчальної дисципліни “ Соціологія освіти” є :

 • розкриття та аналіз основних проблем соціології освіти, що мають теоретичне та практичне значення для розвитку суспільства;

 • висвітлення основних етапів становлення та розвитку соціології освіти, які відображають етапи зміни та удосконалення соціальної науки;

 • поглиблення уявлень студентів про співучасть освіти в соціальних змінах, в структурній і функційній перебудові суспільства;

 • висвітлення методологічних принципів соціології освіти, їх взаємозв’язок із методами соціологічних досліджень.


Предмет навчальної дисципліни “ Соціологія освіти” включає :

 • вивчення закономірностей стихійної і організованої соціалізації

підростаючого покоління та інших груп;

 • дослідження внутрішньої структури інституту освіти;

 • аналіз особливостей функціонування та розвитку освітніх організацій ;

 • висвітлення соціальних процесів в освіті;

 • узагальнення впливу освітніх організацій на розвиток сучасного суспільства;

 • аналіз змін в системі освіти України за умов реформування.Студент повинен знати:

 • об’єктно-предметну сферу соціології освіти;

 • основні підходи та концепції становлення та розвитку освіти;

 • базові поняття та категорії соціології освіти;

 • проблематику соціологічних досліджень в сфері освіти;

 • основні тенденції та закономірності розвитку національної освіти;


Студент повинен вміти:

 • правильно і науково обґрунтовано застосовувати отримані теоретичні знання, власну наукову ерудицію для аналізу, узагальнення і оцінки процесів, тенденцій розвитку, змін у суспільстві;

 • грамотно працювати з тематичною літературою, самостійно збагачувати свій науковий і творчий потенціал;

 • самостійно робити висновки з отриманої інформації використовуючи їх при написанні рефератів, творчих та курсових робіт;

 • застосовувати отримані знання у процесі написання наукових робіт, під час соціологічної практики, у подальшій професійній діяльності. 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1.

Тема 1. Соціологія освіти в системі соціологічного знання

Науковий статус соціології освіти. Предмет і об'єкт соціології освіти. Основні категорії та поняття соціології освіти (освіта, навчання, управління освітою, соціогрупова структура освіти, педагогічні відносини, реформування, суб'єкти освіти тощо). Завдання та актуальні проблеми соціології освіти. Міждисциплінарні зв'язки соціології освіти. Суспільне призначення соціології освіти.


Тема 2. Історична еволюція і сучасний стан соціології освіти

Об'єктивні передумови виникнення соціології освіти як галузі соціологічного знання. Е. Дюркгейм — фундатор соціології освіти. Формування проблемного і концептуального поля соціології освіти. Проблеми освіти в контексті марксизму. Культурологічні концепції освіти (Дж. Дьюі. Т. Веблен, Е. Гобло). Система освіти в контексті структурного функціоналізму (Т. Парсонс). Сучасні концепції освіти: "освітнього дозвілля;" (Ж. Фурастье, Ж. Дюмазедьс); "культурного капіталу" (Р. Будон); "культурної реконверсії соціальної позиції" (П. Бурдьс, Ж. Пассерон); "безперервної освіти" (ЮНЕСКО); "дешколяризації" (І. Ілліш, П. Фрейре).Концепції освіти в сучасній українській соціології (В. Астахова, І. Гавриленко, Є. Суіменко, О. Якуба та ін.).


Тема 3. Соціогрупова структура освітнього процесу

Поняття "соціальна група'' в соціології. Основні ознаки соціальної групи. Специфіка соціогрупової структури освітнього процесу. Конститутивні ознаки навчальних груп. Основні суб'єкти освітнього процесу: учні, студенти, вчителі, викладачі вищих навчальних закладів. Соціальний статус основних суб'єктів освітнього процесу в сучасному українському суспільстві.


Тема 4. Освітні соціальні організації

Поняття "соціальна організація" в соціології. Види соціальних організацій. Основні характеристики та принципи побудови соціальних організацій. Особливості освітніх соціальних організацій. Критерії ефективності освітніх організацій. Освітні організації в сучасному українському суспільстві


Тема 5. Освіта як соціальний інститут

Поняття соціальних інститутів. Основні ознаки соціальних інститутів. Види соціальних інститутів. Процес інституціоналізації освіти. Функції освіти як соціального інституту. Особливості функціонування освіти як соціального інституту в Україні. Державна та приватна освіта в українському суспільстві. Трансформація соціальних функцій освіти у зв'язку з розбудовою національної системи освіти.Тема 6. Система освіти у соціологічних дослідженнях

Соціологічні дослідження системи освіти в Україні, шляхи її вдосконалення. Макросоціологічні та мікросоціологічні підходи до дослідження системи освіти. Сільська школа: проблеми виживання і моделі розвитку. Міська школа: освітні запити. Ринок праці та професійна підготовка молоді. Соціальні та творчі орієнтації вчительства. Інноваційні освітні установи та їх соціальна ефективність.


Тема 7. Самоосвіта та безперервна освіта

Роль самоосвіти в житті суспільства та особистості. Об’єкт і суб’єкт самоосвіти. Самоосвіта як самостійна діяльність з надбання, нагромадження, систематизації і оновлення знань. Класифікація видів самоосвіти: за часовою локалізацією (у робочий або вільний час); за критерієм спрямованості (професійна та загальнорозвиваюча); за просторовою локалізацією (вдома, на роботі, у громадських закладах); за кількістю відведеного часу; з позицій організації (інституціоналізована та неінституціоналізована). Функції самоосвіти: загальноосвітньої та професійної підготовки; загальнокультурного розвитку; компенсаційна; оптимальної організації вільного часу; терапевтична. Післядипломна освіта. Освіта дорослих та осіб похилого віку.

 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових

модулів і темКількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

с

лаб.

інд.

с. р.с

Модуль 1

Тема 1. Соціологія освіти в системі соціологічного знання

11

2

27

Тема 2. Історична еволюція і сучасний стан соціології освіти

17

4

49

Модуль 2

Тема 3. Соціогрупова структура освітнього процесу

17

4

49

Тема 4. Освітні соціальні організації

11

2

27

Тема 5. Освіта як соціальний інститут

11

2

27

Модуль 3

Тема 6. Система освіти у соціологічних дослідженнях

11

2

27

Тема 7. Самоосвіта та безперервна освіта

12

2

28

Усього годин


90

18

1854 1. Теми семінарських занять
з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Тема 1. Соціологія освіти в системі соціологічного знання

2

2.

Тема 2. Історична еволюція і сучасний стан соціології освіти

4

3.

Тема 3. Соціогрупова структура освітнього процесу

4

4.

Тема 4. Освітні соціальні організації

2

5.

Тема 5. Освіта як соціальний інститут

2

6.

Тема 6. Система освіти у соціологічних дослідженнях

2

7.

Тема 7. Самоосвіта та безперервна освіта

2


6. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Тема 1. Соціологія освіти в системі соціологічного знання

1. Структурно-функціональні та соціокультурні напрями у соціології освіти.

2. Інтегративна роль соціології в дослідженні проблем освіти: міжпредметні зв'язки.


7

2.

Тема 2. Історична еволюція і сучасний стан соціології освіти

 1. Сучасні наукові школи дослідження проблем освіти

 2. Соціологічне вивчення реалізації Болонського процесу в Україні.

9

3.

Тема 3. Соціогрупова структура освітнього процесу

 1. Основні суб'єкти освітнього процесу: учні, студенти, вчителі, викладачі вищих навчальних закладів.

 2. Соціальний статус основних суб'єктів освітнього процесу в сучасному українському суспільстві.

9

4.

Тема 4. Освітні соціальні організації

 1. Зміна соціальних функцій вищих навчальних закладів.

 2. Системний аналіз структури освітніх закладів в Україні.

7

5.

Тема 5. Освіта як соціальний інститут

 1. Освіта і соціальна мобільність суспільства.

 2. Історія розвитку освіти як соціального інституту.

 3. Розвиток приватної освіти в Україні.

7

6.

Тема6. Система освіти у соціологічних дослідженнях

1. Актуальні напрями конкретно-соціологічних досліджень у сфері освіти.

2. Освіта як динамічна система: аналіз соціологічних індикаторів.

3. Суб'єкти освітнього простору України в соціологічному вимірі.7

7.

Тема 7. Самоосвіта та безперервна освіта

1. Безперервна освіта: сутність, тенденції становлення, принципи функціонування.

2. Нова модель освіти: головні відмінні ознаки та особливості.


8
Разом

54


7. Методи навчання

Словесні (лекції), наочні (ілюстрації, демонстрації за допомогою презентацій, фрагментів відеофільмів за темою, таблиць тощо), практичні (семінари, доповіді); індуктивні та дедуктивні методи; проблемне викладання; репродуктивні методи; самостійна робота студентів в міжсесійний період; стимулювання й мотивація учіння (навчальні дискусії, аналіз життєвих ситуацій); методи стимулювання обов'язку й відповідальності; методи контролю, самоконтролю, взаємоконтролю і корекції, самокорекції, взаємокорекції в навчанні.


8. Методи контролю

Оцінювання знань студентів відбувається на семінарах, контрольних роботах, диференційований залік;

Основними методами контролю є: усне опитування, тести.

Протягом вивчення дисципліни студент зобов’язаний: • систематично відвідувати заняття;

 • вести конспекти лекційних і семінарських занять;

 • приймати активну участь в роботі на семінарах;

 • виконувати тестові завдання;


9. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100

10

10

10

10

10

10

10

15

15


Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90-100

відмінно

зараховано82-89

добре

75-81

69-74

задовільно

60-68

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

“відмінно” – студент демонструє повні і глибокі знання навчального матеріалу, достовірний рівень розвитку умінь та навичок, правильне й обґрунтоване формулювання практичних висновків, уміння приймати необхідні рішення в нестандартних ситуаціях, вільне володіння науковими термінами, аналізує причинно-наслідкові зв’язки;

“добре” – студент демонструє повні знання навчального матеріалу, але допускає незначні пропуски фактичного матеріалу, вміє застосувати його щодо конкретно поставлених завдань, у деяких випадках нечітко формулює загалом правильні відповіді, допускає окремі несуттєві помилки та неточності;

“задовільно” – студент володіє більшою частиною фактичного матеріалу, але викладає його не досить послідовно і логічно, допускає істотні пропуски у відповіді, не завжди вміє інтегровано застосувати набуті знання для аналізу конкретних ситуацій, нечітко, а інколи й невірно формулює основні теоретичні положення та причинно-наслідкові зв’язки;“незадовільно” – студент не володіє достатнім рівнем необхідних знань, умінь, навичок, науковими термінами.
10. Методичне забезпечення

 1. Навчальна програма.

 2. Плани семінарських занять.

 3. Контрольні завдання та тести.

 4. Перелік питань до заліку.


11. Рекомендована література
Базова

 1. Ананишнев А.М. Социология образования. – М.: Канон+РООН,

Реабилитация, 2012. – 352 с.

 1. Дюркгейм Э. Социология образования. – М.: Директ-Медиа, 2007. –115 с.

 2. Гавриленко І. М.. Скідін О. Л. Соціологія освіти: Навчальний посібник. — Запоріжжя: "ЗТТА-ПРЕСС", 1998. - 396 с.

 3. Кремень В. Г. Освіта і наука України. Шляхи модернізації (факти, роздуми, перспективи). — К.: Грамота, 2003.

 4. Курс лекций по социологии образования: Учеб. Пособие для вузов / Под общ. ред. В. И. Астахова. — Харьков:Издво НУА, 2003.

 5. Лукашевич Н. П., Солодков В. Т. Социология образования: Конспект лекций. — К.: МАУП, 1997.

 6. Нечаев В. Я. Социология образования. — М.: ИздвоМГУ, 1992.


Допоміжна

 1. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: Меетод. посіб. для студ. магістратури. — К.: Центр навч.літ., 2003.

 2. Гайсина Г. И. Образование как социокультурный феномен. — Уфа, 2000.

 3. Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. — К.: Знання, 2001.

 4. Дудка Н. И. Высшая школа Украины: стратегия управления и проблемы реформирования. — Харьков: Основы, 2002.

 5. Дьюї Джон. Моральні принципи в освіті. — Львів: Освіта, Літопис, 2001.

 6. Волович В. Болонський процес і нова парадигма освіти в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – № 4. – С. 189–199.

 7. Зайцева І. В. Мотивація учіння студентів. — Ірпінь, 2000.

 8. Зборовский Г., Шуклина Е. Самообразование – парадигма ХХІ века // Высшее образование в России. – 2003. – № 5. – С. 25–32.

 9. Зборовский Г. Е., Шукшина Е. А. Самообразование как социологическая проблема // Социологические исследования. – 1997. – № 10. – С. 78–87.

 10. Каленюк І. С. Освіта в економічному вимірі: потенціал та механізм розвитку. — К., 2001.

 11. Клімова Г. П. Освіта і цивілізація. — Х.: Право, 1996.

 12. Куделя П. О. Вища школа регіону як об’єкт соціального управління: Монографія. – Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2002. – 272 с.

 13. Курс лекций по социологии образования /Под ред. В. И. Астаховой. – Х.: Изд-во ХГУ «НУА», 2003. – 424 с.

 14. Ніколаєнко С. М. Освіта і наука: Людський потенціал: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. — К.: Освіта, 2003.

 15. Сидоренко О. Л. Соціологія освіти: наук..практ. посіб. для прац. системи освіти. — Х.: Виддво НАУ, 2000.12. Інформаційні ресурси


 1. http://www.nbuv.gov.ua/ - Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського.

 2. http://www.socpol.ru/ - Єдиний архів соціологічних даних.

 3. http://soc.lib.ru/su/ - Електронна бібліотека з соціології, психології, управління.

 4. http://lib.socio.msu.ru/l/library - Електронна бібліотека з соціології.

 5. http://www.novsu.ac.ru/gi/beresta/ - Електронна бібліотека з соціології.
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка