Робоча програма спецкурсу Міністерство освіти і науки України Волинський національний університет імені Лесі Українки
Скачати 234,15 Kb.
Дата конвертації15.11.2017
Розмір234,15 Kb.
Яцишин М. М.

Сучасна кримінально-виконавча

політика України
Робоча програма спецкурсу
Міністерство освіти і науки України

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Юридичний факультет

Кафедра теорії та історії держави і права

Яцишин М. М.
Сучасна кримінально-виконавча

політика України
Робоча програма спецкурсу

Луцьк – 2009

УДК 343.24(477)(073)

ББК 67.409.021(4УКР)

Я 93
Рекомендовано до друку методичною радоюВолинського національного університету імені Лесі Українки

(протокол № 2 від 21 жовтня 2009р.)

Рецензенти:

Колб О. Г. – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права і процесу ВНУ імені Лесі Українки

Юхимюк О. М. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права ВНУ імені Лесі Українки
Розробник: Яцишин М. М., кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права ВНУ імені Лесі Українки

Я 93 Сучасна кримінально-виконавча політика України: робоча навчальна програма спецкурсу. –Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 20 с.

Робоча навчальна програма спецкурсу містить тематичний план змістових модулів, орієнтований перелік питань до семінарських занять і підсумкового контролю, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, рекомендовану літературу й інтернет-ресурси.


УДК 343.24(477)(073)

ББК 67.409.021(4УКР)

© Яцишин М. М., 2009

© Волинський національний університет

імені Лесі Українки, 20091. Опис навчального курсу


Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристики навчального процесу

Напрям: 8.060101 – Право

Спеціальність: 8.060101 – Правознавство
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр
Кримінально-правова спеціалізація

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 1.5

Загальна кількість годин: 52

Тип курсу: обов’язкова

Рік підготовки: 5

Семестр: 1-2

Лекції: 18

Практичні: 18

Індивідуальні роботи: 8

Консультації: 6

Модулі: 1

Змістовні модулі: 3

Вид контролю: залік


2. Пояснювальна записка

Робоча програма спецкурсу «Сучасна кримінально-виконавча політика України» складена відповідно до навчальних планів юридичного факультету ВНУ ім. Лесі Українки і враховує особливості фахової підготовки майбутніх спеціалістів з даного предмету та їх кримінально-правової спеціалізації. Методика роботи над вивченням даного курсу передбачає прослуховування студентами лекцій, обов’язкове опрацювання всіх тем практичних занять, виконання ІНДЗ, аналіз нормативно-правових актів і т. ін. Рівень опанування даного курсу студентами визначається на основі рейтингової системи оцінювання.Метою курсу є формування у студентів ґрунтовних знань основних складових сучасної кримінально-виконавчої політики України та її засадничих принципів.

Завдання курсу:

 • з’ясувати зміст таких понять, як «політика», «кримінально-виконавча політика»;

 • визначити основні напрямки сучасної кримінально-виконавчої політики України;

 • розглянути основні напрямки ефективного виконання кримінальних покарань за умов суворого дотримання вимог законності;

 • уточнити коло суспільних відносин, які підлягають правовому регулюванню у процесі виконання та відбування покарань;

 • розкрити соціальну природу злочинності й кримінальних покарань;

 • простежити динаміку злочинності у співставленні із змінами у соціально-економічному і політичному житті країни;

 • визначити основні напрямки ефективного виконання кримінальних покарань за умов суворого дотримання вимог законності;

 • з’ясувати основні напрямки діяльності органів держави і громадськості для досягнення виправлення й ресоціалізації засуджених;

 • розглянути найбільш дієві засоби удосконалення змісту, форм та методів карально-виправного впливу на засуджених і звільнених від відбування покарання, а також поліпшення співпраці установ кримінально-виконавчої системи з іншими органами та установами, що беруть участь у боротьбі зі злочинністю, в тому числі й з інститутами громадянського суспільства;

 • визначити напрямки та форми міжнародного співробітництва з відповідними системами інших країн;

 • обґрунтувати необхідність перебудови кримінально-виконавчого процесу України в контексті європейських та світових правових стандартів.

Вимоги до знань та вмінь студентів

Студент повинен знати:

 • основний зміст і сутність політики держави у процесі виконання кримінальних покарань;

 • основні законодавчі акти, що визначають зміст кримінально-виконавчої політики держави;

 • нормативно-правові акти, які регулюють порядок та умови виконання і відбування покарань;

 • головні цивілізаційні набутки країн регіону і світу у сфері кримінально-виконавчої політики;

 • основний понятійний матеріал.

Студент повинен уміти:

 • аналізувати й узагальнювати фактологічний матеріал з проблематики навчального курсу, давати об’єктивну й науково-обґрунтовану оцінку головним подіям, фактам, явищам сучасного суспільного життя країни, в т.ч. і у сфері виконання покарань;

 • володіти специфічною термінологією (юридичною, історичною, економічною, політологічною, міжнародницькою тощо);

 • аналізувати закони і нормативно-правові підзаконні акти з проблеми, а також зміст монографічної літератури, документів і матеріалів;

 • самостійно працювати над науковою літературою та періодикою;

 • орієнтуватися в сучасних подіях, користуватися інформацією із ЗМІ (Інтернет);

 • робити сучасні висновки й узагальнення стосовно найважливіших подій у сфері кримінально-виконавчої політики держави і в контексті сучасного світового розвитку;

 • застосовувати набуті знання, навички та вміння в науковій і навчальній діяльності;

 • застосовувати набуті знання на практиці.


3. Структура залікового кредиту

Т е м а

Кількість годин, відведених на:

Лекції

Практичні заняття

Індивідуаль-на робота

Змістовий модуль 1. Характеристика основних складових кримінально-виконавчої політики України

Тема 1. Поняття та зміст кримінально-виконавчої політики України

2Тема 2. Предмет і метод правового регулювання, система норм і принципів кримінально-виконавчого права

2Тема 3. Норми та джерела кримінально-виконавчого права
2
Тема 4. Зміст і особливості кримінально-виконавчих правовідносин

2Тема 5. Взаємозв’язок кримінально-виконавчого права з іншими галузями права
2
Тема 6. Інститути кримінально-виконавчого законодавства
2

4

Змістовий модуль 2. Правовий статус засуджених в Україні. Контроль за діяльністю органів і УВП

Тема 7. Загальна характеристика правового статусу осіб, які відбувають покарання

2Тема 8. Поняття і соціальне призначення контролю за діяльністю установ і органів виконання покарань

2Тема 9. Закріплення в законодавстві правового статусу засуджених
2
Тема 10.Прокурорський нагляд за діяльністю органів і установ виконання покарань
2
Тема 11.Участь громадськості в діяльності органів і УВП

2Тема 12.Участь спостережних комісій і служб у справах неповнолітніх в діяльності органів і УВП
2
Змістовий модуль 3. Позбавлення волі як юридична форма державного примусу

Тема13. Позбавлення волі та соціально-правова характеристика цієї дії

2Тема 14. Організаційно-правове забезпечення ресоціалізації засуджених

2Тема 15. Види позбавлення волі
2
Тема 16. Залучення ув’язнених до праці і організація виховної роботи з ними
2
Тема 17. Реформування кримінально-виконавчої системи і визначення її пріоритетів

2
4

Тема18. Перебудова кримінально-виконавчого процесу в контексті європейських та світових стандартів
2
Всього:

18

18

8


4. Тематичний план змістових модулів курсу

Змістовий модуль 1. Характеристика основних складових кримінально-виконавчої політики України

Лекція 1. Поняття та зміст кримінально-виконавчої політики України - 2 год.

Лекція 2. Предмет і метод правового регулювання, система норм і принципів кримінально-виконавчого права - 2 год.

Лекція 3. Зміст і особливості кримінально-виконавчих правовідносин - 2 год.
Змістовий модуль 2. Правовий статус засуджених в Україні. Контроль за діяльністю органів і УВП

Лекція 1. Загальна характеристика правового статусу осіб, які відбувають покарання - 2 год.

Лекція 2. Поняття і соціальне призначення контролю за діяльністю установ і органів виконання покарань - 2 год.

Лекція 3. Участь громадськості в діяльності органів і УВП - 2 год.
Змістовий модуль 3. Позбавлення волі як юридична форма державного примусу

Лекція 1. Позбавлення волі та соціально-правова характеристика цієї дії - 2 год.

Лекція 2. Організаційно-правове забезпечення ресоціалізації засуджених - 2 год.

Лекція 3. Реформування кримінально-виконавчої системи і визначення її пріоритетів - 2 год.
5. Теми практичних занять

Тема 1. Норми та джерела кримінально-виконавчого права - 2 год.

Перелік питань:

 1. Види норм кримінально-виконавчого права:

а) за формою (матеріальні, процесуальні);

б) за соціальним призначенням (регулятивні, правоохоронні, спеціальні);

в) за характером встановленого правила норми кримінально-виконавчого права (зобов’язальні, заборонні, уповноважувальні, заохочувальні).


 1. Структура норм кримінально-виконавчого права.

 2. Загальна характеристика Кримінально-виконавчого кодексу України:

а) Загальна частина;

б) Особлива частина.


Тема 2. Взаємозв’язок кримінально-виконавчого права з іншими галузями права - 2 год.

Перелік питань:

 1. Взаємозв’язок кримінально-виконавчого і конституційного права.

 2. Кримінально-виконавче і кримінальне право.

 3. Кримінально-виконавче і кримінально-процесуальне право.

 4. Взаємодія кримінально-виконавчого права з іншими галузями права у процесі ресоціалізації звільнених з місць позбавлення волі.


Тема 3. Інститути кримінально-виконавчого законодавства - 2 год.

Перелік питань:

 1. Законодавча діяльність Верховної Ради України з актуальних питань кримінально-виконавчої політики.

 2. Правові ініціативи інституту Президента України з удосконалення кримінально-виконавчої системи.

 3. Місце і роль Кабінету Міністрів України й органів державної влади в системі джерел кримінально-виконавчого права.

 4. Державний департамент України з питань виконання покарань як суб’єкт нормотворення.

Тема 4.Закріплення в законодавстві правового статусу засуджених -2 год.

Перелік питань:

 1. Права засуджених і їх юридичні гарантії.

 2. Законні інтереси засуджених та їх різновиди.

 3. Обов’язки засуджених і їх юридична сутність.

 4. Права засуджених на особисту безпеку.


Тема 5. Прокурорський нагляд за діяльністю органів і установ виконання покарань - 2 год.

Перелік питань:

 1. Законодавчі підстави прокурорського нагляду за діяльністю органів і установ виконання покарань.

 2. Види нагляду на предмет додержання законів при виконанні покарань:

а) законність перебування осіб в УВП;

б) додержання встановлених КВК України порядку та умов тримання або відбування покарання в УВП;в) законність виконання покарань, не пов’язаних із позбавленням волі.

 1. Повноваження, спрямовані на виявлення і попередження випадків порушення законності персоналом органів та УВП.

 2. Правові засоби усунення порушень законності.


Тема 6. Участь спостережних комісій і служб у справах неповнолітніх в діяльності органів і УВП - 2 год.

Перелік питань:

 1. Правові підстави діяльності спостережних комісій і служб у справах неповнолітніх.

 2. Основні завдання спостережних комісій.

 3. Права і функціональні обов’язки служб у справах неповнолітніх.

Тема 7. Види позбавлення волі - 2 год.

Перелік питань:

 1. Сутність поняття «позбавлення волі» в історичному контексті правотворення.

 2. Зміст позбавлення волі як виду кримінального покарання.

 3. Соціальні та юридичні наслідки позбавлення волі.

Тема 8. Залучення ув’язнених до праці і організація виховної роботи з ними - 2 год.

Перелік питань:

 1. Залучення засуджених до праці як засіб виправлення особи.

 2. Умови праці засуджених та їх оплата.

 3. Професійно-технічне навчання засуджених до позбавлення волі.

 4. Виправлення засуджених як мета покарання.

Тема 9. Перебудова кримінально-виконавчого процесу в контексті європейських та світових стандартів - 2 год.

Перелік питань:

 1. Загальна декларація прав людини.

 2. Європейська Конвенція з прав людини.

 3. Мінімальні стандартні правила поводження з ув’язненими.

 4. Європейські тюремні правила.

6. Індивідуальні завдання

Завдання 1. Інститути кримінально-виконавчого законодавства - 4 год.

Умова завдання: Назвати (письмово) і охарактеризувати закони України, прийняті Верховною Радою України у 2000-2009 роках з питань організаційно-правового забезпечення діяльності кримінально-виконавчої системи України.

Завдання 2. Реформування кримінально-виконавчої системи і визначення її пріоритетів - 4 год.

Умова завдання: На основі вивченого матеріалу за програмою спецкурсу скласти перелік пріоритетних напрямків розвитку кримінально-виконавчої системи.

7. Завдання для самостійної роботи

 1. Створити та аргументувати свою власну МОДЕЛЬ комплексної системи управління кримінально-виконавчим процесом. Звернути увагу на комплексність управління, системність управління, програмно-цільовий підхід, повноваження та дії суб’єктів системи управління, удосконалення законодавчої діяльності у сфері кримінально-виконавчої політики, програму координації дій усіх суб’єктів кримінально-виконавчої політики, відповідальних за забезпечення прав, свобод людини і громадянина.

 2. Подати пропозиції щодо концептуальних засад національної пенітенціарної доктрини.

 3. Подати пропозиції щодо створення Закону про постпенітенціарні заходи.

 4. Розробити програму координації дій усіх суб’єктів кримінально-виконавчої політики за дотриманням конституційних вимог забезпечення прав людини і громадянина.

 5. Подати рекомендації щодо приведення чинного кримінального та кримінально-виконавчого законодавства України до міжнародних стандартів і кращих світових зразків.

 6. Створити проект Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України (правонаступниця Державного Департаменту України з питань виконання покарань).

 7. Подати рекомендації щодо приведення чинного кримінального та кримінально-виконавчого законодавства України до міжнародних стандартів і кращих світових зразків.

 8. Подати пропозиції щодо гуманізації у сфері виконання кримінальних покарань.

 9. Подати пропозиції щодо приведення порядку та умов відбування покарань до міжнародних стандартів.

 10. Подати пропозиції щодо удосконалення соціально-виховної роботи та психологічної роботи із засудженими.

8. Оцінювання знань студентів

Модуль 1

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Поточна модульна оцінка

Модульний контроль

Поточна модульна оцінка

Модульний контроль

Поточна модульна оцінка

Модульний контроль

12 балів як середнє арифметичне

20 балів:

КР–12 балів

ІНДЗ–8 балів


12 балів як середнє арифметичне

20 балів: модульна контрольна робота

12 балів як середнє арифметичне

20 балів:

КР–12 балів

ІНДЗ–8 балів

В оцінюванні змістового модуля враховується аудиторна робота студента та результати написання модульної контрольної роботи. Оцінка за ІНДЗ входить до складу змістових модулів №1 і №3. підсумкова форма контролю – залік.До поточної модульної оцінки додаються бали за активну навчальну діяльність протягом року:

 • 4 бали додаються, якщо на 75% практичних занять студент отримав позитивну оцінку або доповнення;

 • 3 бали додаються, якщо на 50% практичних занять студент отримав позитивну оцінку або доповнення;

 • 2 бали додаються, якщо студент не мав пропусків на лекційних, практичних заняттях;

 • 1 бал додається, якщо студент не мав пропусків на практичних заняттях.

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів на практичних заняттях

Рівні навчальних досягнень

Оцінка в балах (за 12-бальною шкалою)

Критерії оцінювання

Початковий (понятійний)

1

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих термінів, фактів без зв’язку між ними; відповідає на запитання, які потребують відповіді «так» чи «ні».
2

Студент недостатньо усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить спробу розповісти суть заданого, проте відповідає лише за допомогою викладача на рівні «так» чи «ні», може самостійно знайти в підручнику відповідь.
3

Студент намагається аналізувати на основі побутових знань і навичок; виявляє спроби виконання вправ, дій репродуктивного характеру.

Середній (репродуктивний)

4

Студент володіє початковими знаннями, знає близько половини навчального матеріалу, здатний відтворити його відповідно до тексту підручника або пояснень викладача, недостатньо орієнтується у поняттях, визначеннях, самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі.
5

Студент знає більше половини навального матеріалу, розуміє сутність предмета, може дати визначення юридичних понять, категорій, впевнено працювати з підручником, самостійно оволодіти частиною навчального матеріалу, але висновки не логічні, не послідовні.
6

Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може поверхово аналізувати події, закономірності законодавчого процесу, робить певні висновки; відповідь може бути правильною, проте недостатньо логічно витриманою, самостійно відтворює більшу частину матеріалу, володіє загальними прийомами роботи із законодавчими і нормативно-правовими актами.

Достатній (алгоритмічно-дієвий)

7

Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, розуміє основоположні теорії і факти, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між ними, вміє наводити свої власні приклади на підтвердження певних думок, застосовувати теоретичні знання у стандартних ситуаціях; за допомогою викладача може скласти план реферату, виконати його і правильно оформити, самостійно користуватися додатковими джерелами, правильно використовувати понятійний апарат, скласти прості таблиці, схеми.
8

Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, вміє аналізувати, робити висновки; відповідь його повна, логічна, обґрунтована, однак із деякими неточностями; вміє самостійно працювати, може підготувати реферат і захистити його положення.

9

Студент вільно володіє вивченим матеріалом, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, робить аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази у власній аргументації, чітко тлумачить юридичні поняття, володіє методикою аналізу джерел кримінально-виконавчого права.

Високий (творчий професійний)

10

Студент володіє глибокими і міцними знаннями, може визначати тенденції та суперечності кримінально-виконавчого процесу, робить аргументовані висновки, практично оцінює окремі нові факти, явища, події, використовуючи міждисциплінарні підходи, розв’язує творчі завдання, може сприймати іншу позицію як альтернативну.

11

Студент володіє узагальненими знаннями з предмета, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях, уміє знаходити джерела інформації та аналізувати їх, ставити і розв’язувати проблеми, застосовувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у практичній діяльності (диспути, дискусії, круглі столи), спроможний за допомогою викладача підготувати виступ на студентську наукову конференцію, самостійно вивчити матеріал, визначити програму своєї пізнавальної діяльності, знаходити інформацію в газетах, журналах, публікаціях, Інтернеті, мультимедійних програмах тощо.
12

Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності у навчальній діяльності, використовує широкий арсенал засобів доказів своєї думки, розв’язує складні проблемні завдання, схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію, виявляє власне ставлення до неї, виконує науково-дослідну роботу, логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; добре орієнтується у джерельній базі предмету.


Переведення оцінки в шкалу ECTS та національну шкалу

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

відмінне виконання

82-89

Добре

B

вище середнього рівня

75-81

C

загалом хороша робота

67-74

Задовільно

D

непогано

60-66

E

виконання відповідає мінімальним критеріям

35-59

Незадовільно

Fx

необхідне перескладання

1-34

F

необхідне повторне вивчення курсу


8. Рекомендована література

Основна література

Конституція України: текст Основного Закону з офіційним тлумаченням Конституційного Суду / Огляд і коментарі В. Ф. Погорілка та В. Л. Оредоренка. – К.: Наукова думка, 2006. – 211 с.

Кримінально-виконавчий кодекс України. Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 лютого 2008 року. (Відповідає офіційному текстові). – К.: Видавець ПАЛИВОДА А. В., 2008.

Кримінально-виконавчий кодекс України / В. М. Трубников, В. М. Харченко, О. В. Лисодід [та ін.]; за ред. В. М. Трубникова. – Харків, 2001. -420 с.

Кримінально-виконавче право України: (Загальна та Особлива частини): Навч.посібник / О. М. Джужа, С. Я. Фаренюк, В. О. Корчинський [та ін.]; за заг. ред. О. М. Джужи. – 2-е вид., перероб. та допов. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 408 с.

Кримінально-виконавче право України: Навч. посібник / А. П. Гель, Г. С. Семаков, І. С. Яковець; за ред. проф. А. Х. Степанюка. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 624 с.

Кримінально-виконавче право: Навч. посібник / В. А. Бадира, С. Ф. Денисов, Т. А. Денисова [та ін.]; за заг. ред. Т. А. Денисової. – К.: Істина, 2008. – 400 с.

Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний коментар / А. Х. Степанюк, І. С. Яковець; за ред. проф. А. Х. Степанюка. –Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. – 560 с.

Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України / А. П. Гель, О. Г. Колб, В. О. Корчинський [та ін.]; за заг. ред. А. Х. Степанюка. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 496 с.

Литвак О. М. Держава і злочинність: Монографія / О. М. Литвак. –К.: Атіка, 2004. – 304 с.

Колб О. Г. Організація індивідуального запобігання злочинам у кримінально-виконавчій установі: Монографія / О. Г. Колб, М. М. Яцишин, В.В. Кондратішина. –Луцьк: РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 2007.–513с.

Додаткова література

Калюжний Р. А., Шкарупа В. К., Горобець П. Г. Пенітенціарна політика: історико-правовий огляд.

Програма інтеграції України до Європейського Союзу: указ Президента України від 14 вересня 2000 р. № 248 / 2000 // Урядовий кур’єр. – 2000. – № 82 – 83.

Про Концепцію реформування Державної кримінально-виконавчої служби України: указ Президента України від 25.04.2008 р. № 401/2008. –Офіційне Інтернет-представництво Президента України: http/www.president.gov.ua/documents/7811.html

Збірник нормативно-правових актів з кримінально-виконавчого права України / Укладачі В. М. Трубников, Ю. В. Шинкарьов. – Х.: Харків юридичний, 2008. – 654 с.

Правознавство: Підручник / за відп. ред. О. В. Дзери. – 10-е вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 848 с.

Маляренко В. Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: монографія / В. Т. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 512 с.

Яцишин М. М. Періодизація процесу становлення та розвитку сучасної кримінально-виконавчої політики України // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 12. – С. 129 – 134.

Яцишин М. М. Законодавча діяльність Верховної Ради з актуальних питань кримінально-виконавчої політики України // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 4. – С. 152 – 157.

Яцишин М. М. Президентські правові ініціативи з удосконалення кримінально-виконавчої системи України // ПРАВО. Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2008. – № 10. – С. 363 – 367.

Яцишин М. М. Участь Кабінету Міністрів України й органів державної влади в становленні кримінально-виконавчої системи України // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 599 – 606.

Яцишин М. М. Співвідношення принципів кримінально-виконавчого права з конституційними принципами прав та обов’язків людини і громадянина // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку. Збірник тез наук. доповідей V Міжнар. наук.-прак. конф. молодих учених (20-21 березня 2009 року, м. Луцьк). –Луцьк: РВВ «Вежа» ВНУ ім. Лесі Українки. – С. 181 – 183.Яцишин М. М., Таргоній П. В. Взаємодія кримінально-виконавчого законодавства з нормативними актами інших галузей права у процесі виконання покарань і ресоціалізації // Актуальні питання реформування правової системи України. Збірник наукових статей за матеріалами VІ Міжнар. наук.-прак. конф., м. Луцьк, 29-30 травня 2009 р. – Луцьк, 2009. – С. 702 – 707.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка