Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з Менеджменту організацій
Сторінка1/3
Дата конвертації16.04.2017
Розмір0,51 Mb.
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор
_______( проф. Р.І. Петришин)

„30серпня 2011 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-модульною системою навчання)

з ____________Менеджменту організацій____________________________

(назва навчального предмета)

_____________________________________________________________________________________


для спеціальності 7.03060101, 8. 03060101 Менеджмент організацій

(номер, назва спеціальності або спеціальностей)

Факультет ___Географічний___________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Нормативні

дані
Форма

навчання


Курс

Семестри

Всього годин


К-сть кредитів

Лекції (год)

Практичних

(семінарських)

(год)


Лабораторних

(год)


Індивідуальна робота (год)

Самостійна

робота (год)Розрахункові, графічні роботи

(семестр)Курсові роботи

(семестр)Заліки (сем)

Екзамен

(семестр)


Денна


5

9

108


3

34

1757


9

Заочна


5


9

108

3

8

496


9

Робоча програма складена на основі посібника «Менеджмент організацій» - Львів: «Тріада плюс», 2008. – 456 с.


Робоча програма складена доцентом Чубрей Олександрою Степанівною
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної географії та екологічного менеджменту
протокол № __1__________

" 30 " серпня 2011 року
Завідувач кафедри _____________________ / Руденко В.П.________/

(підпис) (прізвище, ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету

" 30 " серпня 2011 року
Голова методичної ради

(назва) факультету ___________________________/ Цепенда М.В.______/

(підпис) (прізвище, ініціали)Мета і завдання курсу:

В умовах необхідності підвищення ефективності функціонування державних організацій неабиякого значення набуває пошук внутрішніх резервів якісного та кількісного організаційного зростання. В цьому контексті важливим є вивчення теоретико-методологічних засад внутріорганізаційного менеджменту з позиції розгляду організації як системи та як процесу.Дисципліна "Менеджмент організації"" покликана сформувати в студентів фундаментальні знання та практичні навички з управління організацією. Вона є базовим підсумковим предметом, що покликаний узагальнити знання студентів з управлінських дисциплін в напрямку формування цілісної концепції управління функціонуванням і розвитком організації.

Мета викладання дисципліни "Менеджмент організації": оволодіння вмінням реалізувати спеціальний економічний інструментарій менеджменту організації в управлінні державними і муніципальними організаціями на основі вивчення теоретичних засад та зарубіжного досвіду організаційного менеджменту.

Завданнями викладання дисципліни є вивчення теоретичних засад менеджменту організації; висвітлення питання генезису теорії організації; визначення двоїстої сутності організації як системи та як процесу; дослідження організації як об'єкта управління; вивчення елементів спеціального економічного інструментарію менеджменту організації, викладення особливостей управління державними і муніципальними організаціями в Україні; дослідження основних проблем управління організацією в умовах нової економіки.

У результаті вивчення дисципліни "Менеджмент організації" повинні:

 • знати: теоретико-методологічні засади менеджменту організації як механізму ефективного управління організацією; співвідношення організації як системи та організації як процесу; види організацій та їх основні характеристики; особливості реалізації важелів спеціального економічного інструментарію менеджменту організації; характер менеджменту організації на різних стадіях її життєвого циклу; принципи сучасного управління матеріально-технологічною, соціально-психологічною та фінансово-економічною підсистемами організації; механізм формування проекту організації та сутність організування; загальні засади організації та здійснення менеджменту організації в зарубіжних країнах.

 • вміти: на основі використання загальнонаукових та спеціальних методів розчленовувати організацію на окремі підсистеми з метою виявлення проблем та пошуку шляхів підвищення ефективності їх функціонування; розробляти набір конкретних інструментів управління організаціями з урахуванням їх особливостей, ситуативних характеристик внутрішнього й зовнішнього середовища організації; складати проект організації з використанням методики стратегічного управління та знаходити оптимальні важелі його реалізації на основі практичного оперування спеціальним економічним інструментарієм менеджменту організації; будувати логічно-структурні схеми інформаційного та інвестиційного забезпечення організаційних підсистем, шукати їх слабкі ланки та розробляти пропозиції з удосконалення менеджменту організації; проводити обґрунтування вибору певних засобів ризик-менеджменту та антикризового управління в організації з використанням методики фінансового та проектного аналізів; адаптувати прогресивний зарубіжний досвід менеджменту організації в практику управління організаціями в Україні.


Змістово-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни


Компетенції

(прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)Зміст навчального елементу


Види занять


Види діяльності та

Кіль-

кість

балів

індз

(за вибором)

К-ть

балів за

ІНДЗ

Всього балів за види навч. занять НЕЛ


С


Пр


Лаб

поточ-ного кон-тролю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Змістовний модуль ІСутність, значення управління організацією

Результати навчання.

Розглянути

сутність і класифікація організацій.Вивчити склад і зміст системи управління.


НЕ 1.1.

(Лекція)

СИСТЕМНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

ОРГАНІЗАЦІЄЮ
[ Осн. 2, 5, 11

дод.4, 6, 10]1.Сутність і класифікація організацій.

2.Організація як система.

3.Внутрішні і зовнішні складові середовища організації.

4.Склад і зміст системи управління.

5.Закони організації .2


-конспект лекцій
Пошукова інформаційна робота на тему:

Маркетинг як засіб менеджменту організації.

Результати навчання.

Розглянути концепції життєвого циклу розвитку систем.НЕ 1.2.

(Лекція)

ЕВОЛЮЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

[ Осн. 2, 8, 11

дод.3, 6, 15 ]


1.Концепції життєвого циклу розвитку систем.

2.Зміни, як об'єктивний процес розвитку організації.

3.Менеджмент на етапах життєвого циклу організації.


2


-конспект лекцій

Пошукова інформаційна робота на тему:

Маркетинг як засіб менеджменту організації.

Розуміти сутність і зміст управлінняСемінарське заняття №1

СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ І ЗАКОНИ УПРАВЛІННЯ

[ Осн.1, 2, 11, 12 дод.5, 6, 17, 20 ]- Сутність і зміст управління

-Закони та принципи менеджменту


2- усне опитування;

-написан-ня рефератів5


Результати навчання.

Вивчити особливості організування управління виробництвом

НЕ1.3.

(Лекція)

ОРГАНІЗУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
[ Осн. 2, 11,

дод.7,8, 11, 18]1.Нормативно-правова база заснування підприємства.

2.Еволюція організаційних структур управління.

3.Принципи побудови організаційної структури управління.

4.Формування підрозділів організаційної структури.

5.Централізація і децентралізація побудови організаційної структури.


2

-конспект лекцій


Пошукова інформаційна робота на тему:

Формування системи маркетингової діяльності організації.

Результати навчання.

Розглянути основи теорії і моделі організацій як об'єктів управління.


НЕ1.4.

(Лекція)

УПРАВЛІНСЬКІ МОДЕЛІ

[ Осн. 4, 6,11,

дод.7,8, 16, 19]


1.Основи теорії організації.

2.Моделі організацій як об'єктів управління.

3.Поведінкові та адміністративні моделі організації.

4.Модель інтегрованої системи організації

Пошукова інформаційна робота на тему:

Маркетингові дослідження як технологія інформаційного забезпечення управління організацією.
Розуміти теоретичні засади менеджменту організації.

Знати систему законів організації


Семінарське заняття № 2

ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИМЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ.
[ Осн. 2, 7,11

дод.5, 6, 12, 23 ]1. Організація як універсальна категорія: основні підходи. 2.Система законів організації.

3.Організація як процес.

4.Організація як керована система. 5.Система управління організацією.

6.Менеджмент організації як засіб організаційного управління: завдання, функції, принципи та методи.

7.Спеціальний економічний інструментарій менеджменту організації.


2- усне опитування;

-написан-ня рефератів5


Результати навчання.

Вивчити управління підприємствами різних організаційно-правових форм

НЕ 1.5.

(Лекція)

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ РІЗНИХ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ

[ Осн. 2, 7, 11

дод.4, 6 , 9, 15, 24]


1.Підприємство як організаційна форма господарювання.

2.Господарські товариства та управління ними.

3.Об'єднання підприємств.


2


конспект лекцій
Пошукова інформаційна робота на тему:

Поняття діагностики управління в організації та основні параметри

діагностування.
Результати навчання.

Вивчити систему управління організацією.

НЕ 1.6.

(Лекція)

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

[ Осн. 2, 7, 11

дод.4, 6, 15, 23 ]


1.Процес управління організацією.

2.Технологія і методи прийняття управлінських рішень.

3.Методи обґрунтування управлінських рішень.

4.Методи управління.2
Пошукова інформаційна робота на тему:

Методи діагностики управління в організації та інформація в діагностуванні.


 • Розуміти управління проектуванням. Розглянути вплив ситуації на проект організації.
Семінарське заняття № 3

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТУВАННЯМ ТА ОРГАНІЗУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ

[ Осн. 4, 5, 11

дод.3, 8, 17, 20 ]
 • Сутність проектування організації.

 • Проектування та методи корегування організаційних систем.

 • Вплив ситуації на проект організації.

 • Поняття організування. Побудова та оцінка організаційної структури.2
-усне опитування.

5


Результати навчання.

Вивчити управління організаційними системаНЕ 1.7.

(Лекція)

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ПІДСИСТЕМАМИ

[ Осн. 2,7,11

дод.7,8, 19, 21]1. Управління матеріально-технічною підсистемою організації.

2. Система організаційної логістики.

3. Управління фінансово-економічною підсистемо.

4. Бюджетування в організації.2

конспект лекцій


Пошукова інформаційна робота на тему:

Зміни в організації: види, чинники та наслідки.
Результати навчання.

Розглянути основи антикризового управління

НЕ 1.8.

(Лекція)

ОСНОВИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

[ Осн. 1,2, 7,11

дод.7,8, 19, 22 ]1.Сутність кризи, її причини та види.

2.Основні ознаки, принципи антикризового управління.

3.Діагностика, види і етапи антикризового управління.

2

Розуміти

Планування та програмування як інструменти менеджменту організаціїСемінарське заняття № 4
ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ.

[ Осн. 2, 4, 8,11

дод.7,8, 11, 15, 19]


 • Елементи ланології в системі управління організацією.

 • Планування як чинник організаційного розвитку.

 • Управління за цілями.

 • Програма розвитку організації.

Контрольна роботаВсього за модулем І
2
- усне опитування.


520

40
Змістовний Модуль ІІОсобливості управління організацією
Результати навчання. Вивчити сутність ризику і систему управління ним в організації.


НЕ 2.1.

(Лекція)

УПРАВЛІННЯ РИЗИКОЗАХИЩЕНІСТЮ

ПІДПРИЄМСТВА

[ Осн. 2, 6,9,11

дод.3, 7,9,15]


1.Сутність ризику і система управління ним в організації.

2.Класифікація ризиків і їх види.

3.Аналізування і оцінювання ризику.

4.Концепція управління ризиком - ризик-менеджмент.2


конспект лекцій

Пошукова інформаційна робота на тему:
Управління змінами в організації.
Результати навчання Вивчити конкурентну політику організації

НЕ 2.2. /2.3

(Лекція)

КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ

[ Осн. 2, 6,11

Дод. 5, 9,14, 19]1.Конкурентні переваги і конкурентноздатність організації.

2.Класифікація стратегій організації.

3.Корпоративні та ділові стратегії організації.

4.Стратегії диверсифікації діяльності організації.

5.Функціональні стратегії організації.

6.Операційні стратегії організації

Пошукова інформаційна робота на тему:

Опір змінам в організації та методи його подолання.

Розуміти

поняття ризику організації та його чинники.
Семінарське заняття № 5

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ТА АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ


[ Осн. 3 711

Дод. 3, 7, 9, 19]-Поняття ризику організації та його чинники.

- Концепція та процес управління ризиком організації.

- Сутність, ознаки та джерела виникнення кризових ситуацій в організації.

- Антикризове управління організацією та його реалізацією.

2
- усне опитування;

- робота з контурними картами5


Результати навчання. Охарактеризувати напрями оцінювання ефективності менеджменту організацій.

НЕ 2.4. (Лекція)

ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ

[ Осн. 1,3,11,

дод.4, 6 ]1.Сутність управління ефективністю.

2.Напрями оцінювання ефективності менеджменту організацій.2


конспект лекцій

Пошукова інформаційна робота на тему:

Планування організаційних змін та вибір їх стратегії. Програма змін.


Розуміти напрями оцінювання ефективності менеджменту організацій.


Семінарське заняття № 6

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ: ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ.

[ Осн. 1,3,8,11,

дод.4, 6, 9, 16]- Напрями оцінювання ефективності менеджменту організацій.-Економічна ефективність управління організацією.

 • Соціальна ефективність управління організацією.

 • Підходи до оцінювання ефективності менеджменту організації.25


Результати навчання. Охарактеризувати організування управлінською діяльністю


НЕ 2.5.

(Лекція)

ОРГАНІЗУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

[ Осн. 1,3, 8, 11 дод.5, 6, 18, 20 ]


1.Особливості праці менеджера.

2.Управлінський персонал: компетенції та влада.

3."Індивідуальні" закони менеджменту.


2


-конспект лекцій

Пошукова інформаційна робота на тему:

Профілактика ризику організації.


Результати навчання. Охарактеризувати маркетинг як засіб менеджменту організації.


НЕ 2.6., 2.7.

(Лекція)

МАРКЕТИНГ ЯК ЗАСІБ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІАГНОСТИКИ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ.

[ Осн. 1,3, 8, 11 дод.5, 6, 9, 17 ]


1. Необхідність та завдання використання маркетингових інструментаріїв у менеджменті організації.

2. Формування системи маркетингової діяльності організації.

3. Маркетингові дослідження як технологія інформаційного забезпечення управління організацією.

4. Алгоритми ресурсного аналізу організації.2


-конспект лекцій
Пошукова інформаційна робота на тему:

Сутність, ознаки та джерела виникнення кризових ситуацій в організації.

Розуміти ефективність управління організацією та чинники, що її зумовлюють.Семінарське заняття № 6

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ: ЕКОНОМІЧНІ ТА СРЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ

[ Осн. 4, 8, 11

дод.3, 7, 9, 15 ] • Ефективність управління організацією та чинники, що її зумовлюють.

 • Економічна ефективність управління організацією.

 • Соціальна ефективність управління організацією.

 • Підходи до оцінювання ефективності менеджменту організації.2
-усне опитування.


5


Результати навчання. Розглянути управління змінами в організаціях.

НЕ2.8.

(Лекція)

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ

[ Осн.1,3, 5, 11

дод. 6,8, 15, 18 ]
1. Зміни в організації: види, чинники та наслідки.

2.Об’єктивна необхідність управління змінами в організації.

3. Опір змінам в організації та методи його подолання.

4. Планування організаційних змін та вибір їх стратегій.2


конспект лекцій

Пошукова інформаційна робота на тему:

Спеціальні технології антикризового управління в організації.

Результати навчання. Розглянути підприємницький менеджмент в управлінні організацією.

НЕ2.9.

(Лекція)

ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

[ Осн.1,3, 7, 11

дод. 6,8, 11, 15 ]1. Підприємницький менеджмент в управлінні організацією.

2. Підприємництво та бюджетні організації.

3. Корпоративний менеджмент в організації.

4. Корпоративний кодекс організації.
2
Пошукова інформаційна робота на тему:

Підприємництво та бюджетні організації.

Розуміти

рівні культури організації та елементи культури менеджменту.
Семінарське заняття № 7

КУЛЬТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ

[ Осн.1,3, 6, 9

дод. 6,8, 11, 17,18 ] • Рівні культури організації.

 • Елементи культури менеджменту.

 • Культура документації в менеджменті.

Контрольна роботаВсього за модулем 22
-усне опитування;


5
20

30
Модуль контроль (підсумковий)

30
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка