Розділи плану роботи птнзСкачати 43.11 Kb.
Дата конвертації16.04.2017
Розмір43.11 Kb.
 • ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ
 • РОБОТИ ПТНЗ НА 2015/2016 Н.Р.

Розділи плану роботи ПТНЗ

 • вступ;
 • організаційні заходи;
 • теоретична підготовка;
 • професійно-практична підготовка;
 • виховна робота;
 • фізична підготовка;
 • контроль за організацією навчально-виробничого процесу;
 • методична робота;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • охорона праці;
 • удосконалення навчально-матеріальної бази;
 • професійно-орієнтаційна робота;
 • фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність.

Алгоритм складання плану роботи

 • № з/п
 • Захід
 • Термін
 • Відп.
 • 1.
 • Вибір та формулювання проблеми.
 • 20-30 березня пот. року
 • 2.
 • Окреслення завдань та пріоритетних аспектів діяльності.
 • до 30 березня пот. року
 • 3.
 • Комплектування робочої групи розробників плану.
 • до 5-10 квітня пот. року
 • 4.
 • Підготовка методик діагностування педпрацівників та учнів.
 • до 15 квітня
 • 5.
 • Збирання та аналіз матеріалів для плану роботи.
 • до 30 квітня пот. року
 • 6.
 • Написання першого (чорнового) варіанту плану, обговорення його структури і змісту на засіданні робочої групи.
 • до 25 травня пот. року
 • 7.
 • Корекція та написання остаточного варіанта плану роботи на навчальний рік.
 • до 1 червня пот. року
 • 8.
 • Передача його до методичного кабінету. Ознайомлення, підготовка до обговорення на засіданні педагогічної ради.
 • до 30 серпня

Орієнтовна пам’ятка заступнику директора з НВР із складання плану роботи

 • проаналізувати стан навчання учнів ПТНЗ та його результативність за поточний навчальний рік, виявити тенденції підвищення чи зниження рівня навчальної компетентності учнів, позитивні та негативні сторони діяльності педагогів, з'ясувати причини недоліків у їхній роботі, накреслити заходи щодо їх усунення;
 • розробити шляхи впровадження особистісно орієнтованого підходу в процесі реалізації змісту освіти і навчання учнів, оволодіння знаннями в межах державних стандартів та поза ними;
 • продумати питання диференціації та інтеграції навчання засобами посилення міжпредметних зв'язків та впровадження інтегрованих курсів і спецкурсів, зокрема авторських, зі споріднених навчальних предметів;
 • визначити, досвід роботи яких педагогів слід вивчати і з яких питань;
 • визначити об'єкти, форми і терміни контролю навчального процесу та його результативності;
 • визначити зміст і форми підвищення фахового рівня педагогів (самоосвіта, курсова перепідготовка, стажування) на наступний навчальний рік;
 • розробити пропозиції щодо вдосконалення позаурочної навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Орієнтовна пам’ятка заступнику директора з НВихР із складання плану роботи

 • зробити порівняльний аналіз стану виховної роботи в ПТНЗ поточного року з двома попередніми (зміст, форми, методи, рівень вихованості учнів);
 • оцінити ефективність роботи учнівських організацій ПТНЗ, їхню значущість у розвитку та становленні особистості учня; в разі потреби, модернізувати структуру і зміст їхньої роботи (запропонувати, які саме);
 • визначити тему виховної роботи в ПТНЗ на наступний навчальний рік, пріоритетні аспекти виховної роботи, спрямовані на реалізацію загальноучилищної виховної теми;
 • розробити орієнтовну тематику виховних тем для класних керівників, реалізація яких забезпечила б неперервність національного, морального та інших аспектів виховання особистості учня;
 • внести пропозиції щодо активізації впровадження особистісно орієнтованого виховання учнів ПТНЗ у позаурочній роботі;
 • передбачити тематичні чи загальноучилищні заходи для учнів усіх ступенів навчання (свята, зльоти, туристичні походи місцями бойової слави тощо);
 • розробити спільні виховні заходи для учнів ПТНЗ, до яких будуть залучені батьки, учні і громадськість (національні свята тощо);
 • продумати, як модернізувати форми суспільно корисної праці учнів, їхню участь у благоустрої території.

Орієнтовна пам’ятка класному керівнику із складання плану роботи

 • проаналізувати стан навчально-виховної роботи в групі та з'ясувати досягнення й недоліки (відмітити інноваційні явища, тенденції поліпшення результатів навчання, виховання й розвитку учнів);
 • констатувати факт згуртованості учнівського колективу (чи навпаки), розробити заходи щодо подальшого його прогресу; вплив колективу на окремих учнів;
 • окреслити завдання виховання учнів групи, пріоритетні напрями роботи з ними з урахуванням їхніх особливостей та рівня вихованості;
 • визначитися щодо формування в учнів національних традицій, почуттів громадянина, патріота, гуманіста;
 • спланувати участь учнів групи в роботі учнівських організацій та загальноучилищних заходах.

Орієнтовна пам’ятка психологу ПТНЗ із складання плану роботи

 • проаналізувати стан психічного здоров'я учнів закладу (розвитку вищих психічних процесів, темпераменту, психофізіологічної та інтелектуальної потужності, темпоритму праці); відмітити поліпшення (чи погіршення) стану психічного здоров'я учнів; у разі погіршення разом з медичним працівникам накреслити комплекс заходів для його поліпшення;
 • розробити (чи модернізувати) авторські методики зрізу рівнів психічного здоров'я учнів ПТНЗ; залучити до діагностики та самодіагностики педагогів, батьків та учнів тощо.

Орієнтовна пам’ятка методисту ПТНЗ із складання плану роботи

 • сформулювати кілька варіантів єдиної методичної теми для роботи педагогічного колективу в наступному навчальному році; обговорити і вибрати одну, обґрунтувавши її педагогічну доцільність;
 • запропонувати перелік тем для методичних комісій педпрацівників;
 • передбачити взаємозв'язок методичної проблеми ПТНЗ, тем окремих методичних комісій, педагогів з темами учнів, які здійснюють науково-пошукову роботу в МАН;
 • розробити методику аналізу стану діяльності ПТНЗ (анкети, опитувальники, інтерв'ю тощо); здійснити зріз інформації, проаналізувати та синтезувати її, дані у вигляді пропозицій подати робочій групі зі складання плану роботи ПТНЗ на навчальний рік;
 • розробити заходи щодо активізації використання частково-пошукової роботи учнів у процесі навчання;
 • продумати систему контролю стану методичної роботи в ПТНЗ;
 • запропонувати зміст і форми підбиття підсумків методичної роботи педагогів ПТНЗ.

Орієнтовна пам’ятка голові методичної комісії із складання плану роботи

 • визначити і внести пропозиції щодо єдиної методичної теми, над якою працюватимуть педагоги методичної комісії в наступному навчальному році;
 • визначитися щодо вдосконалення форм засідань методичної комісії (дебати, семінар, «акваріум», відвідування та аналіз якості уроків, диспут тощо);
 • внести пропозиції щодо розвитку творчого потенціалу викладачів-фахівців даного предмета та учнів (засобами навчального матеріалу, форм і методів навчання);
 • розробити шляхи інтеграції споріднених навчальних предметів (міжпредметні зв'язки, розробка і видання авторських курсів та спецкурсів з окремих навчальних предметів);
 • продумати питання розробки та апробації критеріїв оцінки уроку з фаху та аналізу його якості, результативності навчання – рівень навчальної компетентності учнів;
 • у пропозиціях до відповідного розділу плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік вказати, які вітчизняні та зарубіжні технології передбачено впроваджувати в практику роботи педагогів даного фаху, зокрема інтерактивні;
 • вказати, скільки буде розроблено навчальних посібників, роздаткового дидактичного матеріалу і яких;
 • запропонувати раціональні шляхи використання комп'ютерної техніки в процесі вивчення навчального предмета у різних групах.

Орієнтовна пам’ятка бібліотекарю ПТНЗ із складання плану роботи

 • проаналізувати стан забезпечення учнів навчального закладу підручниками та поповнення бібліотечних фондів;
 • визначити, яку літературу необхідно придбати і необхідну суму коштів;
 • продумати і внести пропозиції до річного плану роботи щодо проведення загальноучилищних заходів, пов’язаних з профілем роботи бібліотеки і спрямованого на виховання в учнів бережливого ставлення до книги і бажання читати.

Розділ 1. Вступ

 • Містить інформацію про:
 • виконання обсягів державного замовлення на підготовку робітничих кадрів (прийом, випуск);
 • підсумки працевлаштування;
 • динаміка рівня НДУ (контрольні роботи, олімпіади, конкурси);
 • виконання навчальних планів і програм;
 • результати навчально-виховної роботи;
 • система і результативність підвищення професійного рівня педагогів;
 • система профорієнтаційної роботи, її результативність;
 • висновки про рівень реалізації цілей і задач з навчально-виховної роботи;
 • стислий аналіз стану матеріально-технічної бази, інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу.
 • Визначити цілі і задачі роботи навчального закладу на новий навчальний рік.

Розділ 2. Організаційні заходи

 • організаційне забезпечення діяльності ПТНЗ;
 • ознайомлення та вивчення контингенту учнів нового набору;
 • укладання угод з фізичними та юридичними особами на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації робітничих кадрів;
 • організація роботи приймальної комісії;
 • підготовка і здача в архів навчально-плануючої документації за минулий рік.

Розділ 3. Теоретична підготовка

 • розробити та затвердити навчально-плануючу документацію;
 • забезпечити неухильне дотримання порядку проведення ДПА, ДКА учнів ПТНЗ;
 • впроваджувати інформаційні технології в навчально-виховний процес;
 • розробити опорні конспекти, навчальні елементи з предмета;
 • провести директорські контрольні роботи;
 • провести олімпіади з предметів загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовки:
 • систематизувати (удосконалити) дидактичні матеріали з предметів;
 • скласти графік проведення предметних тижнів;
 • проаналізувати стан забезпечення підручниками, відповідність їх навчальним програмам, мова їх видання;
 • забезпечити своєчасне і чітке ведення журналів теоретичного навчання і виробничого навчання у відповідності з інструкцією ведення журналів.
 • проводити роботу з вивчення та поширення передового педагогічного досвіду.
 • підготувати необхідні матеріали до атестації педпрацівників навчальних закладів тощо.

Розділ 4. Професійно-практична підготовка

 • забезпечити розробку та затвердження переліку навчально-виробничих робіт та планів навчально-виробничої діяльності на півріччя;
 • проаналізувати ринок праці та створити базу даних підприємств, організацій та установ, які нададуть робочі місця для проходження виробничої практики учнів у навчальному році;
 • розробити графік контролю адміністрації ПТНЗ за проходженням учнями виробничого навчання та виробничої практики;
 • здійснити заходи щодо укладання договорів з підприємствами, організаціями та установами для проходження учнями виробничого навчання та виробничої практики;
 • створити бази даних проходження учнями виробничої практики на підприємствах, в організаціях та установах;
 • здійснити заходи щодо оновлення комплексних кваліфікаційних завдань з професійно-практичної підготовки для поетапної та державної кваліфікаційної атестації учнів;
 • забезпечити проведення внурішньоліцейних (училищних) та підготовку учнів до обласних конкурсів фахової майстерності тощо.

Розділ 5. Виховна робота

 • Орієнтовна структура річного плану виховної роботи ПТНЗ
 • 1. Аналіз позаурочної виховної діяльності педагогічного колективу і класних керівників за минулий рік.
 • 2. Цілі та завдання, проблема виховної роботи закладу.
 • 3.Робота з педагогічними кадрами, спрямована на вдосконалення педагогічної майстерності викладача:
 • 4. Контроль за станом позаурочної виховної роботи:
 • 5. Позаурочна робота з учнівським колективом:
 • 6. Робота з батьками.
 • 7. Позаурочна робота в гуртожитку.

Основні напрямки аналізу виховної роботи в ПТНЗ

 • 1. Аналіз рівня здоров'я і здорового способу життя. Даний аналіз передбачає відповіді на наступні питання:
 • 2. Аналіз рівня вихованості:
 • 3. Аналіз роботи з батьками, громадсь-кістю, трудовими колективами підпри-ємств зі спонсорами.

Розділ 6. Фізична підготовка

 • ІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА
 • 1.
 • Взяти участь у роботі обласних семінарів-практикумів, шкіл передового педагогічного досвіду.
 • Згідно з планом роботи НМЦ ПТО
 • 2.
 • Взяти участь у роботі методичної комісії ПТНЗ.
 • Згідно з планом роботи НМЦ ПТО
 • Керівник фізичного виховання, викладач
 • 3
 • Розробити методичні розробки уроків та позакласних заходів.
 • Керівник фізичного виховання, викладач
 • 4
 • Провести відкритий урок з фізичної культури.
 • За окремим графіком
 • Керівник фізичного виховання, викладач
 • 5
 • Взяти участь у науково-методичних конференціях, педчитаннях, семінарах-практикумах.
 • Керівник фізичного виховання, викладач
 • Розділ 7. Контроль за організацією навчально-виробничого процесу
 • Об’єкти контролю у ПТНЗ:
  • стан матеріально-технічної бази, інформаційно-методичного забезпечення;
  • виконання навчальних планів і програм;
  • стан викладання предметів, виробничого навчання, підготовки з професії;
  • стан охорони праці і безпеки життєдіяльності;
  • рівень навчальних досягнень учнів;
  • стан навчально-плануючої, облікової, звітної документації;
  • рівень відвідування занять;
  • стан організації виховної, спортивно-масової роботи, позаурочної роботи з предметів;
  • стан методичної роботи.

Розділ 8. Методична робота

 • Єдиний план методичної роботи:
 • • робота педагогічної ради;
 • • інструктивно-методичні наради;
 • • робота методичних комісій;
 • • проведення конференцій, педчитань, семінарів-практикумів, шкіл передового досвіду;
 • • відкриті уроки.

Організаційні форми роботи методичного кабінету ПТНЗ:

 • 1. Самостійна робота педагогів щодо підготовки уроків, позакласних заходів.
 • 2. Консультації.
 • 3. Лекції.
 • 4. Семінарські заняття.
 • 5. Огляди інформаційно-методичних матеріалів, періодичних видань, навчальних посібників.
 • 6. Узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду.
 • 7. Заходи щодо підвищення рівня психологічних і педагогічних знань викладачів і майстрів виробничого навчання.

Тематика групових консультацій для майстрів виробничого навчання:

 • • зміст і методика вступного інструктажу і застосування технічних засобів навчання, педагогічних програмних засобів;
 • • реалізація міжпредметних зв’язків;
 • • активізація творчої діяльності учнів у процесі виробничого навчання;
 • • організація і проведення лабораторно-практичних робіт;
 • • навчання учнів самоконтролю;
 • • вивчення сучасних технологічних процесів;
 • • використання в роботі нового обладнання, інструментів, пристроїв;
 • • організація роботи майстра під час виробничого навчання учнів на підприємстві тощо.

Тематика групових консультацій для викладачів:

 • • міжпредметні зв’язки виробничого навчання, загальнопрофесійної і загальноосвітньої підготовок;
 • • проблемне навчання;
 • • виконання дослідницьких завдань;
 • • активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні матеріалу на уроках і при виконанні домашніх завдань;
 • • формування в учнів навичок самостійної роботи, застосування знань у практичній діяльності;
 • • методика проведення лабораторних робіт;
 • • підвищення ефективності уроків, удосконалення методики їх проведення;
 • • організація і методика перевірки знань учнів;
 • • розвиток мислення учнів при розв’язанні технічних задач;
 • • методи повторення вивченого матеріалу;
 • • виховання учнів на уроках теоретичного навчання.

Орієнтовна структура плану роботи методичного кабінету

 • І. Організаційна робота
 • ІІ. Аналітико-методична робота
 • ІІІ. Вивчення, узагальнення і запровадження передового педагогічного і виробничого досвіду

Розділ 9. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

 • скласти графік підвищення кваліфікації ПП на навчальний рік;
 • провести діагностування з метою вивчення інформаційних запитів ПП;
 • забезпечити участь ПП всіх категорій у роботі обласних семінарів-практикумів, шкіл передового досвіду, обласних конкурсів;
 • створити умови для участі ПП навчального закладу у колективних формах методичної роботи;
 • організувати стажування майстрів виробничого навчання на виробництві з метою вивчення сучасних технологій, матеріалів, техніки;
 • реалізувати заходи щодо самоосвітньої діяльності кожного педагога ПТНЗ (планування роботи, надання методичної допомоги в організації, моніторинг результативності);
 • організувати роботу ПП над індивідуальною методичною темою, над методичними розробками тем і уроків, проведення відкритих та експериментальних уроків;
 • забезпечити проведення комплексу заходів з атестації ПП навчального закладу;
 • провести моніторинг методичної роботи викладачів, майстрів виробничого навчання за навчальний рік;
 • забезпечити вивчення нових педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання та виховання, аналізувати результати цієї роботи тощо.
 • Розділ 10. Охорона праці та безпека життєдіяльності
 • Організаційні заходи з питань ОП та БЖД.
 • забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами з ОП та БЖД, що діють у межах навчального закладу, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань (накази, положення, рекомендації тощо);
 • робота кабінету ОП та БЖД, підготовка інформаційних стендів, куточків ОП, БЖД тощо;
 • проведення нарад, семінарів, конференцій, конкурсів, олімпіад тощо з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • пропаганда з питань ОП, БЖД з використанням інформаційних засобів.
 • 2. Організація роботи з усіма учасниками навчально-виховного процесу щодо питань ОП та БЖД.
 • розробка, спільно з іншими підрозділами навчального закладу, комплексних заходів для підвищення існуючого рівня ОП та БЖД;
 • проведення інструктажів з усіма учасниками навчально-виховного процесу (вступного, первинного, повторного, позапланового, цільового);
 • розробка (перегляд) положень, інструкцій, програм з ОП та БЖД, що діють у межах навчального закладу;
 • організація навчання та перевірки знань з питань ОП та БЖД учасників навчально-виховного процесу;
 • проведення внутрішнього аудиту ОП та атестації робочих місць;
 • підготовка проектів наказів з питань ОП та БЖД і винесення їх на розгляд керівника навчального закладу;
 • складання звітності з ОП за встановленими формами та термінами;
 • забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань ОП та БЖД, а також своєчасної передачі її до архіву для зберігання згідно з установленим порядком.
 • 3. Контроль за станом ОП та БЖД.
 • дотримання працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з ОП та БЖД, що діють у межах навчального закладу;
 • виконання заходів, передбачених планами щодо поліпшення стану безпеки (санітарний стан приміщень, стан устаткування, інструментів, спортивного обладнання, робочих місць учнів і працівників тощо);
 • дотримання вимог правил ОП під час експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання, повітряно-теплового режиму у приміщеннях, роботи пожежних кранів, сигналізації тощо;
 • підготовка актів-дозволів (кабінетів, майстерень, спортивних залів тощо);
 • своєчасне проведення необхідних періодичних випробувань діелектричних засобів захисту, проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлювальних пристроїв і технічних оглядів устаткування та обладнання;
 • санітарно-гігієнічні і санітарно-побутові умови праці та навчання;
 • забезпечення учасників навчально-виховного процесу індивідуальними та колективними засобами захисту;
 • проведення медичних оглядів працівників та учнів навчального закладу;
 • звіти про підсумки контролю з дотримання вимог нормативно-правових актів з ОП, БЖД та безпеки праці.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка