Розвиток педагогічної майстерності викладача закладу професійної освіти центральний інститут післядипломної педагогічної освітиСкачати 63,38 Kb.
Дата конвертації11.03.2019
Розмір63,38 Kb.
 • СПЕЦКУРС
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
 • КАФЕДРА УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І ПРАВА
 • Доцент Красильник Юрій Семенович
 • 2
 • Ми не кажемо педагогам – робіть так чи інакше; але кажемо їм: вивчайте закони психічних явищ, якими ви хочете керувати, і робіть, керуючись цими законами і тими обставинами, в яких ви хочете їх застосувати. Не тільки обставини ці без краю різноманітні, але й самі вдачі вихованців не схожі одна на одну. Чи можна ж при такій різноманітності обставин виховання й виховуваних індивідуумів зумовлювати які-небудь загальні виховні рецепти?
 • К.Д. Ушинський
 • 3
 • Учитель готується до гарного уроку все життя... Така духовна і філософська основа нашого фаху і технологія нашої праці.
 • В.О. Сухомлинський
 • Роль учителя безмірно зростає, вона вимагає від нього найвищого професіоналізму – уміння перетворити взаємини з учнями на творчість життя.
 • А.С. Макаренко
 • 4
 • Учитель готується до гарного уроку все життя... Така духовна і філософська основа нашого фаху і технологія нашої праці.
 • В.О. Сухомлинський
 • Роль учителя безмірно зростає, вона вимагає від нього найвищого професіоналізму – уміння перетворити взаємини з учнями на творчість життя.
 • А.С. Макаренко
 • 5
 • Посередній учитель викладає, хороший – пояснює, видатний – демонструє, великий – надихає.
 • Є. Ільїн
 • Наша мета полягає не в тому, щоб зробити себе необхідними нашим дітям, а, навпаки, в тому, щоб допомогти їм скоріше обходитися без нас.
 • К.О. Конраді

Мета спецкурсу

     • моделювання технології розвитку педагогічної майстерності, психолого-педагогічного мислення викладача, індивідуального стилю педагогічної взаємодії у педагогічному процесі, комунікативної компетентності та педагогічної етики шляхом реалізації таких завдань:
 • 6

Завдання спецкурсу

     • - пізнавальні: актуалізація знань про основні закони та закономірності розвитку педагогічної майстерності викладача (керівника);
     • - методичні: опанування системою теоретико-методичних положень щодо розвитку професійно-важливих якостей викладача (керівника), сучасними технологіями навчання та методичної роботи;
     • - практичні: формування компетентностей, пов’язаних з саморозвитком як у професійному, так і в особистісному сенсі.
 • 7

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • Закон України «Про освіту». – К.: Генеза, 1996. – 36 с.
 • Закон України “Про професійно-технічну освіту” // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 32, ст.215).
 • Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року / Указ Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013.
 • 8

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • Васянович Г. П. Педагогічна етика: навч. посіб. -  К.: Академвидав, 2011. -  256 с.
 • Грищенко О. Взаємозв’язок інновацій і педагогічної майстерності викладача у навчальному процесі професійної школи // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2013. - № 2.
 • Гузій Н.В. Педагогічний професіоналізм: історико-методологічні та теоретичні аспекти. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. - 243 с.
 • 9

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • Зязюн  І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: наук.-метод.посіб. - К.: МАУП, 2000. - 312 с.
 • Зязюн І.А. Технологія педагогічної дії у вимірі педагогічної майстерності // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. - 2012. - Вип. 1.36.
 • Климова К.Я. Основи культури і техніки мовлення: Навч.посібн. - К.: Ліра, 2007. - 240 с.
 • 10

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • Ковальчук В.І. Теоретичне підґрунтя розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ у системі підвищення кваліфікації // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2013. - Вип. 28. 
 • Лисянська Т.М. Педагогічна психологія: Навч. посібн. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Каравела, 2012. -  264 с.
 • 11

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • Олійник В. В. Менеджмент розвитку фахового зростання педагогічних працівників профтехосвіти в сучасних умовах. - К., 2009. - 112 с.
 • Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І. А. Зязюна. − 3-тє вид., допов. і переробл. − К.: СПД Богданова А. М., 2008. − 376 с.
 • Пихтіна Н. П. Основи педагогічної техніки: навч. посіб.−К.: Центр навчальної літератури, 2013. − 316 с.
 • Практикум з педагогічної майстерності: навч.-метод. посіб. / Л. М. Сергеєва, А. О. Молчанова, О. В. Пащенко; за ред. В. В. Олійника. − К.: Етіс Плюс, 2008. − 184 с.
 • 12

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • http://www.library.tnpu.edu.ua/korisn-posilannya/osv-tn-portali.html
 • - Посилання на електронні ресурси видавництв
 • - Електронні видання
 • - Пошукові системи
 • - Бібліотеки України
 • - Бібліотеки Зарубіжжя
 • - Українські наукові журнали відкритого доступу
 • - Електронні архіви відкритого доступу
 • - Освітні портали
 • http://www.onwebinar.uа/
 • 13

НАВЧАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ:

 • Вступ
 • Педагогічна майстерність та особистість викладача.
 • 2. Технологія розвитку педагогічної майстерності викладача.
 • Висновки
 • 14
 • ВСТУП
 • 15
 • ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ОСВІТИ XXI СТОЛІТТЯ
 • Глобалізація економіки
 • Технологічна та
 • інформаційна революція
 • Глобалізація
 • інформаційного обміну
 • Перехід до електронних грошей,
 • як засобу
 • міжнародного платежу
 • Швидке старіння
 • отриманих знань
 • Дистанційні інтерактивні
 • технології навчання
 • Величезна конкуренція
 • серед спеціалістів
 • 16

ЯКІ ПРОФЕСІЇ БУДУТЬ МАТИ НАЙБІЛЬШИЙ ПОПИТ?

 • Понад 10 професій, що мали найбільший попит у 2014 році, не існували у 2000 році
 • Це означає, що ми зараз готуємо учнів, але до - професій, які ще навіть не існують;
 • - використання технологій, які ще не створено;
 • - для розв'язування проблем, які ще не визначені як проблеми.
 • 17
 • У галузях, що найдинамічніше розвиваються, повна зміна технологій відбувається менш ніж за 5 років

Чи готова професійна освіта до активного та успішного життя в інформаційному суспільстві?

 • ЗАВТРА - ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО
 • Будь-яка інформація доступна кожному члену суспільства в будь-якому місті, в будь-який час
 • 18
 • СИСТЕМНА КРИЗА
 • ОБ'ЄМНА ДИСПРОПОРЦІЯ – диспропорція між обсягом знань, якими повинен володіти сучасний фахівець, і «пропускною спроможністю» навчальних методик.
 • ШВИДКІСНА ДИСПРОПОРЦІЯ – диспропорція між швидкістю появи нових знань і швидкістю оновлення навчального матеріалу та засобів.
 • РЕЗЮМЕ: ПОТРІБНА НОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ:
 • ВІД НАВЧАННЯ ВСІХ – ДО ОСВІТИ КОЖНОГО!
 • 19
 • СТРАТЕГІЯ
 • РОЗВИТКУ
 • КОМУНІКАЦІЯ (інновації)
 • ТРАНСФОРМАЦІЯ (дослідження)
 • ЗНАННЯ (інформація)
 • 20

Чинники необхідності розвитку педагогічної майстерності

 • Переважаючий вид діяльності –
 • викладання
 • Педагогічна майстерність - набутий комплекс знань, умінь і навичок, якостей, що потребує удосконалення
 • Взаємозв'язок та зворотній вплив професії та індивідуальних якостей педагога
 • 1
 • 2
 • 3
 • 21

Чинники необхідності розвитку педагогічної майстерності

 • Система оцінювання роботи педагога орієнтована на творчу діяльність
 • Недостатня увага до психолого-педагогічної підготовки майбутнього викладача у ВНЗ
 • Пріоритет ефективного навчання в умовах реформування системи професійної освіти
 • 4
 • 5
 • 6
 • 22

САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ

 • Мета: актуалізація проблем формування та розвитку педагогічної майстерності викладача в умовах ПТНЗ: особистісний вимір.
 • Завдання: сформулюйте власне педагогічне кредо. Поясніть його.
 • Метод: виступ-самопрезентація.
 • 23

ПЕРША НАВЧАЛЬНА ПРОБЛЕМА:

 • ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ТА ОСОБИСТІСТЬ ВИКЛАДАЧА
 • 24
 • 25
 • Міні-лекція: Педагогічна майстерність у вимірі педагогічної культури та діяльності викладача

ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА

 • це ступінь:
 • оволодіння педагогом педагогічним досвідом людства;
 • досконалості в педагогічній діяльності;
 • розвитку особистості педагога як вихователя.
 • 26

СКЛАДОВІ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ

 • психолого-педагогічна ерудиція;
 • педагогічна спрямованість;
 • гармонія розвинутих інтелектуальних і моральних якостей;
 • педагогічна майстерність і організованість в педагогічній діяльності;
 • уміння продуктивно сполучати навчально-виховну і науково-дослідницьку діяльність;
 • сукупність професійно важливих якостей, які потрібні в педагогічній діяльності;
 • педагогічно спрямоване спілкування і поведінка;
 • постійне прагнення до самовдосконалення.
 • 27
 • РІВНІ
 • РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
 • ДОСЛІДНИЦЬКО-ТВОРЧА
 • АНАЛІТИЧНО-ОЦІНОЧНА
 • ДІАГНОСТИЧНА
 • РІВЕНЬ СИСТЕМНО-МОДЕЛЬОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • РІВЕНЬ ЛОКАЛЬНОГО
 • МОДЕЛЮВАННЯ
 • РІВЕНЬ СИСТЕМНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
 • АДАПТАТИВНИЙ РІВЕНЬ
 • РЕПРОДУКТИВНИЙ
 • РІВЕНЬ
 • ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • СТРУКТУРА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • КОМУНІКАТИВНО-СТИМУЛЮЮЧА
 • ПРАКТИЧНО-РЕАЛІЗАЦІЙНА
 • ОРГАНІЗАЦІЙНА
 • КОНСТРУКТИВНО-ПРОЕКТУАЛЬНА
 • ОРІЄНТОВНО-ПРОГНОСТИЧНА
 • 28

В ОСНОВІ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЛЕЖИТЬ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

 • Рівні професіоналізму (критерій − етапи становлення професіонала):
 • а) до-професіоналізм (коли ще не вироблений весь набір якостей, необхідних професіоналу);
 • б) професіоналізм (педагог-професіонал);
 • в) супер-професіоналізм (творчість, особистісний розвиток, вершина професійних досягнень);
 • г)непрофесіоналізм, псевдопрофесіоналізм (при зовні досить активній діяльності);
 • д) післяпрофесіоналізм (наставник, порадник для інших фахівців).
 • 29

стилі діяльності педагогів

 • “Інтелектуальний”, “вольовий”, “емоційний”, “організаторський” (Е.Костяшкін)
 • “Монблан”, “Китайська стіна”, “Локатор”, “Гамлет”, “Глухар” (В.Кан-Калик)
 • 30

Стилі діяльності педагогів

 • “Оптиміст”, “Об’єктивіст”, “Ерудит”, “Талант”, “Умілець”, “Душа”, “Артист” ( А.Бойко )
 • “Теоретики”, “Реалісти”, “Утилітаристи”, “Інтуїтивісти” ( М.Сорока-Росинський )
 • 31
 • МЕТА
 • Р
 • S
 • O
 • ЗМІСТОВНИЙ
 • ОПЕРАЦІЙНО-
 • ДІЯЛЬНІСНИЙ
 • СТИМУЛЮЮЧО-
 • МОТИВАЦІЙНИЙ
 • КОНТРОЛЬНО-
 • РЕГУЛЮЮЧИЙ
 • ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОГО
 • ПРОЦЕСУ ПТНЗ
 • S – суб’єкт викладання;
 • O – об'єкт;
 • Р – оціночно-результативний компонент ОП
 • 32

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ

 • найвищий рівень педагогічної діяльності (за якісними показниками);
 • вияв творчої активності особистості педагога (як психологічний механізм успішної діяльності);
 • як педагогічна категорія - комплекс властивостей особистості, що забезпечує високий рівень самоорганізації професійної діяльності на рефлексивній основі.
 • 33
 • ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ
 • ГУМАНІСТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ
 • ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
 • ПЕДАГОГІЧНІ ЗДІБНОСТІ
 • ПЕДАГОГІЧНА
 • ТЕХНІКА
 • 34

ГУМАНІСТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ

 • утвердження словом і ділом найвищих духовних цінностей, моральних норм поведінки й стосунків, гуманістичний вияв ціннісного ставлення до педагогічної діяльності, її мети, змісту, засобів, суб'єктів.
 • 35

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

 • наявність професійних знань (суспільних, психолого-педагогічних, предметних, прикладних умінь та навичок), знання змісту навчальної дисципліни, методики її викладання, педагогіки і психології. Особливостями професійних знань є їх комплексність (потребує вміння синтезувати матеріал, аналізувати педагогічні ситуації, вибирати засоби взаємодії), натхненність (висловлення власного погляду, розуміння проблеми).
 • 36

ПЕДАГОГІЧНІ ЗДІБНОСТІ

 • сукупність психічних особливостей педагога, необхідних для успішного оволодіння педагогічною діяльністю, її ефективного здійснення – толерантність, комунікативність, перцептивні здібності, динамізм особистості, емоційна стабільність, оптимістичне прогнозування, креативність, впливовість та ін.
 • 37

ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНІКА

 • сукупність раціональних засобів, умінь та особливостей поведінки педагога, спрямованих на ефективну реалізацію обраних методів і прийомів навчально-виховної роботи відповідно до мети - висока культура мовлення; здатність володіти мімікою, пантомімікою, жестами; уміння одягатися, стежити за своїм зовнішнім виглядом; уміння керуватися основами психотехніки (розуміння педагогом власного психічного стану, уміння керувати собою); здатність до «бачення» внутрішнього стану вихованців і адекватного впливу на них.
 • 38

Мета: усвідомлення педагогічної майстерності як інтегральної якості викладача.

 • Мета: усвідомлення педагогічної майстерності як інтегральної якості викладача.
 • Завдання: На плакаті зображене сонце. Кожен його промінь – це певна якість сучасного викладача. Проміння сонця нас зігріють, якщо будуть названні ті якості, які, на ваш погляд, мають бути притаманні сучасному викладачеві.
 • Метод: виступ-презентація.
 • ВПРАВА
 • “Портрет сучасного викладача”
 • 39

 • Визначте основні критерії оцінки педагогічної майстерності викладача та рівні педагогічної майстерності?
 • Робота в парах
 • ЗАВДАННЯ
 • 40

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА

 • Доцільність (за спрямованістю)
 • Продуктивність (за результатами)
 • Діалогічність (за характером спілкування)
 • Оптимальність (за вибором засобів)
 • Творчість (за змістом діяльності)
 • 41

РІВНІ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА

 • Елементарний
 • Базовий
 • Досконалий
 • Творчий
 • 42

 • МІНІ-ЛЕКЦІЯ:
 • МАЙСТЕРНІСТЬ ВОЛОДІТИ АУДИТОРІЄЮ
 • 43

ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ

 • - це процес взаємовідносин суб'єктів педагогічного процесу, під час якого відбувається взаємообмін діяльністю, інформацією, емоціями, оцінками, знаннями, навичками, уміннями, а також вольовий контакт, стимулювання діяльності, організація і корекція взаємин у колективі, обмін ролями, співпереживання і створення умов для самоствердження особистості.
 • 44
 • 29
 • КОМУНІКАТИВНІ ПРОБЛЕМИ
 • Вид комунікації
 • Сказати
 • ще не означає
 • почути
 • Почути
 • зрозуміти
 • Зрозуміти
 • погодитися
 • Погодитися
 • використати на практиці
 • Використати на практиці
 • запам'ятати
 • 45

СТРУКТУРА ПРОЦЕСУ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ

 • моделювання педагогом майбутнього спілкування (прогностичний етап);
 • – організація безпосереднього спілкування в момент початкової взаємодії (комунікативна атака);
 • – управління спілкуванням під час педагогічного процесу;
 • – аналіз спілкування, що відбулося, і моделювання подальшого спілкування.
 • 46

ЗМІСТОВНІ АСПЕКТИ СПІЛКУВАННЯ

 • комунікативний аспект
 • інтерактивний аспект
 • перцептивний аспект
 • 47

КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ

 • мовне (вербальне) спілкування
 • немовне (невербальне) спілкування
 • 48

СТРУКТУРА МОВНОГО (ВЕРБАЛЬНОГО) СПІЛКУВАННЯ

 • паралінгвістика (властивості голосу);
 • екстралінгвістика (роз’єднувальні мовні звуки – сміх, плач, зітхання, шепіт, кашель, сопіння тощо).
 • 49

СТРУКТУРА НЕМОВНОГО (НЕВЕРБАЛЬНОГО) СПІЛКУВАННЯ

 • кінесіка (зовнішні прояви почуттів людини у спілкуванні – міміка, жести, пантоміміка, шкіряні реакції, візуальний контакт);
 • такесіка (дотик в процесі спілкування);
 • проксеміка (просторове розміщення людей під час спілкування);
 • ольфактори (запахи навколишнього середовища).
 • 50
 • 51

ІНТЕРАКТИВНИЙ АСПЕКТ СПІЛКУВАННЯ

 • Взаємодія (інтеракція) в соціально-психологічному плані - аспект спілкування, який виявляється в організації людьми взаємних дій, спрямованих на реалізацію спільної діяльності, досягнення певної спільної мети.
 • В структурі інтерактивного спілкування (взаємодії) можна виокремити два аспекти – внутрішній (змістовний) і зовнішній (формальний ).
 • 52

РОЛЬОВІ ПОЗИЦІЇ У ПЕДАГОГІЧНОМУ СПІЛКУВАННІ

 • Позиція Батька у спілкуванні — система реалізації певних ставлень особистості до співрозмовника, в якій демонструються незалежність, впевненість, навіть агресивність, бажання взяти всю відповідальність на себе.
 • Позиція Дорослого у спілкуванні — система реалізації певних ставлень особистості до співрозмовника, в якій демонструються коректність i стриманість, уміння зважати на ситуацію, розуміти інтереси інших i розподіляти відповідальність між партнерами.
 • Позиція Дитини у спілкуванні — система реалізації певних ставлень особистості до співрозмовника, в якій демонструються залежність, підпорядкованість, невпевненість, небажання брати відповідальність на себе.
 • 53

ПЕРЦЕПТИВНИЙ АСПЕКТ СПІЛКУВАННЯ

 • процес, у якому відбувається відображення зовнішніх ознак людини, співвіднесення їх з особистісними характеристиками, в інтерпретації та прогнозуванні на цій підставі її поведінки та розуміння на цій основі внутрішнього світу.
 • 54

ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПЕРШОГО ВРАЖЕННЯ

 • чинник вищості,
 • чинник привабливості,
 • чинник ставлення
 • 55
 • хало-ефект - грубе узагальнення, оцінка в чорно-білих тонах;
 • ефект поблажливості - надто позитивна оцінка подій, вчинків;
 • ефект центральної тенденції - намагання наблизити до якоїсь певної середини оцінки явищ і процесів, що спостерігаються;
 • ефект ореолу - тенденція пов’язувати характеристику однієї риси характеру з іншими властивостями людини (як у позитивний, так і негативний бік) ;
 • ефект контрасту - схильність підкреслювати протилежні своїм позитивним рисам риси іншої людини;
 • ефект проекції - схильність приписувати негативні риси власного характеру, а також мотиви своєї поведінки іншим.
 • МЕХАНІЗМ СТЕРЕОТИПІЗАЦІЇ:
 • 56
 • МЕХАНІЗМ „ТОНКОГО НАЛАШТУВАННЯ” В ПРОЦЕСІ СПІЛКУВАННЯ
 • ідентифікація,
 • емпатія,
 • атракція,
 • рефлексія,
 • каузальна атрибуція
 • 57
 • Некерована драбина висновків
 • Микола заснув на уроці
 • Він робить це тільки на моїх заняттях
 • Миколі не подобаються мої заняття
 • Він думає, що я поганий викладач
 • Я не подобаюсь Миколі
 • Мені не подобається Микола
 • Йому стало нудно через моє викладання
 • 58

Правило 15/80/5 – перші враження

 • 15% - ви їм подобаєтесь відразу
 • 80% - чекають із висновком, протягом
 • 7 секунд
 • 5% - їм ви не сподобаєтесь
 • 59

Правило 7/38/55 – Як реагує реципієнт на інформацію

 • 7% вербально – що ви кажете
 • 38% вокально – як ви це кажете
 • 55% візуально – що ви робите
 • 60

Перевірте себе

 • 61

ДРУГА НАВЧАЛЬНА ПРОБЛЕМА

 • ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА
 • 62

Основні напрями розвитку педагогічної майстерності

 • Психолого -
 • педагогічний
 • вектор
 • Професійний
 • вектор
 • Інформаційний
 • вектор
 • 63

Основні завдання щодо розвитку педагогічної майстерності

 • утвердження авторитету й престижу педагогів, постійне зростання їх педагогічної майстерності;
 • сприяння розробці сучасних методичних систем навчання, оригінальних прийомів і методів роботи;
 • подальша підтримка кращого педагогічного досвіду, його узагальнення та популяризація, сприяння впровадженню в практику навчально-виховного процесу;
 • надання допомоги в розвитку і вдосконаленні професійних педагогічних умінь і навичок молодим педагогам.
 • 64

Технологія формування та розвитку педагогічної майстерності викладача

 • Організаційно-діагностичний компонент (констатувальний експеримент, що дозволить визначити та проаналізувати рівень сформованості педагогічної майстерності педагога);
 • Цільовий компонент (визначення конкретних цілей, які формулюються в результаті констатації стану та трансформації головної мети функціонування НЗ і мети методичної роботи);
 • Мотиваційний компонент (організація мотиваційного забезпечення формування та розвитку педагогічної майстерності викладача);
 • Когнітивний компонент (зміст розвитку педагогічної майстерності: взаємозв’язок знань і умінь, які потребують постійного вдосконалення; вдосконалення конструктивної, організаційно-мобілізуючої, комунікативно-розвивальної, інформаційно-орієнтуючої, дослідницької і гносеологічної діяльності викладача);
 • 65

Технологія формування та розвитку педагогічної майстерності викладача

 • Операційно-діяльнісний компонент (форми, методи, засоби розвитку педагогічної майстерності педагога);
 • Аксіологічний компонент (сформованість і подальше вдосконалення сукупності педагогічних цінностей, створених людством і своєрідно включених у цілісний педагогічний процес та особистісних якостей, що здійснюють позитивний вплив на виховання молоді);
 • Рефлексивно-оцінний компонент (критерії оцінювання рівня розвитку педагогічної майстерності, рівні розвитку педагогічної майстерності, вимірювання рівнів готовності педагогів до професійного спілкування);
 • 66

Технологія формування та розвитку педагогічної майстерності викладача

 • запровадження в навчально-виховний процес сучасних технологій;
 • всебічне забезпечення процесу розвитку педагогічної майстерності викладача.
 • 67
 • Умови ефективності розвитку педагогічної майстерності педагога
 • Результативний компонент (творчий рівень розвитку педагогічної майстерності, досягнення високих рівнів сформованості у педагогів комунікативних умінь та оволодіння ними продуктивним стилем педагогічного спілкування).

СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ПТНЗ

 • Методичні об’єднання
 • Семінари-практикуми
 • Творчі групи
 • Школа
 • молодого педагога
 • Школа передового педагогічного досвіду
 • Індивідуальна методична робота
 • Консультації
 • Методичний
 • кабінет
 • 68

ФОРМИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГА (традиційні)

 • навчально-методичні (методичні) збори і наради, науково-методичні конференції та семінари;
 • засідання педагогічних рад, методичних рад, засідання предметно-методичних комісій з розгляду питань методики навчання та виховання учнів;
 • лекції, доповіді, повідомлення з питань методики навчання, консультування;
 • 20
 • 69

ФОРМИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГА (традиційні)

 • розробка і вдосконалення навчально-методичних матеріалів, фондів кваліфікаційних (комплексних кваліфікаційних) задач та тестів тощо, вдосконалення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу;
 • проведення педагогічних (методичних) експериментів і втілення їх результатів у навчально-виховний процес, вивчення та реалізація в навчально-виховному процесі вимог керівних документів, передового педагогічного досвіду та виробничого досвіду;
 • 20
 • 70

ФОРМИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГА (традиційні)

 • розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо планування праці викладачів, учнів;
 • контроль проведення уроків;
 • інструкторсько-методичні, показові, відкриті та пробні заняття;
 • відвідування занять і позакласних заходів;
 • самоосвіта;
 • 71

ФОРМИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГА (інноваційні)

 • презентація практичного педагогічного досвіду;
 • діагностична анкета: «Професійна майстерність педагога», «Визначення стану реалізації єдиної методичної теми»;
 • методичний бюлетень: «Діагностична само- й адміністративна атестація»;
 • діагностичне планування засідань педагогічних рад тощо;
 • 20
 • 72

ФОРМИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГА (інноваційні)

 • робота методичного об'єднання, творчих груп, майстер-класів;
 • професійні конкурси;
 • взаємовідвідування навчальних занять;
 • педагогічні читання;
 • Школа педагогічної майстерності;
 • інструктаж, консультування з питань організації навчально-виробничого процесу;
 • пошуково-дослідницька діяльність;
 • круглі столи;
 • 20
 • 73

ФОРМИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГА (інноваційні)

 • методичний фестиваль;
 • методичний ринг;
 • педагогічний турнір;
 • методичний аукціон;
 • педагогічний консиліум;
 • педагогічний КВК;
 • педагогічне наставництво;
 • дистанційне навчання;
 • 20
 • 74

ФОРМИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГА (інноваційні)

 • радіо-і телепередачі;
 • ділові педагогічні ігри;
 • тренінги;
 • диспути;
 • огляд та обговорення навчально-методичної літератури тощо.
 • 20
 • 75
 • 76

Процент отримання та обробки інформації різними органами чуттів людини

 • Органи
 • зору
 • слуху
 • нюху
 • дотику
 • смаку
 • 77

ЛЮДИНА ПАМ’ЯТАЄ

 • Способи подачі
 • матеріалу
 • Через 3 години
 • Через 3 доби
 • Через рік
 • Лекція – розповідь
 • 70%
 • 10%
 • 3%
 • Показ – шоу
 • 72%
 • 20%
 • 13%
 • Лекція + Показ
 • 85%
 • 65%
 • 33%
 • Розповідь, показ і практика
 • 98%
 • 95%
 • 75%
 • 78
 • ЛЮДИНА СПРИЙМАЄ
 • Лекція 5 %
 • Читання 10 %
 • Відео/аудіо матеріали 20 %
 • Демонстрація 30 %
 • Дискусійні групи 50 %
 • Практика через дію 75 %
 • Навчання інших, негайне
 • застосування знань у діяльності 90 %
 • 79

 • Допоможіть
 • викладачеві визначити основні фактори активізації пізнавальної діяльності учнів
 • 80
 • ОСНОВНІ ФАКТОРИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ
 • ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
 • ПРОФЕСІЙНИЙ ІНТЕРЕС
 • ТВОРЧИЙ ХАРАКТЕР
 • ПРОБЛЕМНІСТЬ
 • ЕМОЦІЙНІСТЬ
 • ІГРОВИЙ ХАРАКТЕР
 • ЗМАГАЛЬНІСТЬ
 • 81

ВИСНОВОК: Перспективи освітнього розвитку особистості викладача

 • 82

ПІДСУМКИ

 • Вправа «Валіза»
 • Запрошення до слова з приводу того, які знання, навики та вміння, отримані на занятті, можна взяти з собою з метою успішного виконання службових обов'язків.
 • 83
 • Дякую за увагуПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка