Розвиток системи музично-естетичн
Сторінка18/19
Дата конвертації09.09.2018
Розмір6,71 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

430.  Сбітнєва Л. М. Хоровая музыка и подростки / Л. М. Сбітнєва // Актуальні проблеми вдосконалення навчально-виховного процесу в сучасних умовах //Зб. наук. праць. – Луганськ: ЛДПІ, 1996. – С.80–84.

431.  Сбітнєва Л. М. Виховання емоційної культури підлітків засобами вокально-хорового мистецтва / Л. М. Сбітнєва // Формування духовної культури учнівської молоді. Зб. наук. праць – Луганськ, 1997. – С.119–123.

432.  Сбітнєва Л. М. Детское хорое творчество как фактор воспитания человеческой индивидуальности / Л. М. Сбітнєва // Научн. Труды Международн. практ. конференции. – Москва-Луганск, 1998. –С.63–64.

433.  Сбітнєва Л. М. Историко-генетический аспект взаимодействия эмоциональной сферы личности и музыкального искусства / Л. М. Сбітнєва // Гуманізація навчально-виховного процесу//Науково-методичний збірник. – Вип.4. – Словянск, 1998. – С.327–329.

434.  Сбітнєва Л. М. Музыкально-художественное творчество школьников-необходимое условие воспитания гармоничной личности / Л. М. Сбітнєва // Вісник ЛДПУ ім. Тараса Шевченка. – 1999. – С.58–60.

435  Сбітнєва Л. М. Взаємозвязок емоційної сфери особистості та музичного мистецтва / Л. М. Сбітнєва // Формування духовної культури учнівської молоді засобами мистецтва. – Вип.2. – Луганськ, 2000. – С.46–47.

436.  Сбітнєва Л. М. Из истории развития взглядов на проблему воспитания эмоциональной сферы личности / Л. М. Сбітнєва // Эстетическая среда развития культуры личности (в школе и педвузе). Межвуз. сб. научн. трудов. – Москва-Луганск, 2000. – С.134–140.

437.  Сбітнєва Л. М. Проблеми виховання емоційної культури особистості / Л. М. Сбітнєва //Виховання духовної культури особистості// Зб. статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Естетичні цінності у структурі духовної культури особистості» (19-20 листопада 2002р.). – Луганськ, 2002.

438.  Сбітнєва Л. М. Вплив музичного мистецтва на розвиток емоційної культури особистості / Л. М. Сбітнєва // Вісник ЛДПУ ім. Тараса Шевченка №6(50). – 2002. – С.101–105.

439.  Сбітнєва Л. М. Вокально-хорова музика та емоційна культура школярів підліткового віку / Л. М. Сбітнєва // Вісник ЛДПУ ім. Тараса Шевченка №11(55). – 2002. – С.41–45.

440.  Сбітнєва Л. М. Проблема виховання емоційної культури особистості / Л. М. Сбітнєва // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Вид-во Східноукр. нац. ун-ту імені Даля. – вип.2. Луганськ, 2004. – С.74–80.

441.  Сбітнєва Л. М. Вокально-хорове виховання як основа формування музичної культури молоді / Л. М. Сбітнєва // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Вид-во Східноукр. нац. ун-ту імені Даля. Вип.5. – Луганськ, 2004. – С.163–169.

442.  Сбітнєва Л. М. Особливості розвитку співацького голосу у дітей молодшого шкільного віку / Л.М.Сбітнєва // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Зб. наук. праць. Вип. 1(7). – Луганськ, 2005. – С.142–146.

443.  Сбітнєва Л. М. Особливості сучасного уроку музики у загальноосвітній школі / Л. М. Сбітнєва // Духовність особистості: методологія, теорія і практика./Зб. наук. праць. Вип. 2(8). – Луганськ, 2005. – С.173–177.

444.  Сбітнєва Л. М. Проблема формування естетичних почуттів майбутніх вчителів / Л. М. Сбітнєва // Вісник ЛНПУ «Алма-матер» №8(103), – ч.І, травень 2006 р. – С. 179–183.

445.  Сбітнєва Л. М. Проблеми розвитку здібностей до музичної діяльності / Л. М. Сбітнєва // Духовність особистості: методологія, теорія і практика./Зб. наук. праць. – №5 (18) Луганськ, 2006. – С.221–226.

446.  Сбітнєва Л. М. Розвиток співацьких голосів молодших школярів. Знання, Луганськ. – 2006. – 88 с.

447.  Сбітнєва Л. М. Проблема розвитку музичного сприймання учнів загальноосвітніх шкіл / Л. М. Сбітнєва //Вісник ЛНПУ «Альма-матер» № 1 (118), січень 2007. – С.151–156.

448.  Сбітнєва Л. М. Українська народна пісня в творчості М.Леонтовича / Л. М. Сбітнєва // Зб. наук. праць Камянець-Подільского державного університету. Серія педагогічна. – Випуск ХІV – Камянець-Подільский, 2007 . – С.79–80.

449.  Сбітнєва Л. М. Сучасний урок музики в загальноосвітній школі / Л. М. Сбітнєва // Зб.праць викладачів та студентів кафедри співів і диригування «Проблеми сучасного музичного виховання й навчання» Луганськ, «Альма-матер» 2007 . – С.3–7.

450.  Сбітнєва Л. М. Особливості розвитку емоційної сфери підлітків засобами музичного мистецтва / Л. М. Сбітнєва // Духовність особистості: методологія, теорія і практика» – Вип.3, Луганськ, 2007 . – С.49–53.

451.  Сбітнєва Л. М. Психологічні умови співацького розвитку підлітків / Л. М. Сбітнєва // Зб. праць викладачів та студентів кафедри співів і диригування «Проблеми сучасного музичного виховання й навчання» Луганськ, «Альма-матер» 2008 . – С.3–7.

452.  Сбітнєва Л. М. Проблема диригентської підготовки майбутніх учителів музики / Л. М. Сбітнєва //Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка

№ 23 (186) грудень 2009. – С.123 –129.

453.  Сбітнєва Л. М. Проблеми підготовки майбутніх вчителів музики до творчої роботи в загальноосвітній школі / Л. М. Сбітнєва // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – Луганськ, 2009.- вип.6 (35). – 160–167.

454.  Сбітнєва Л. М. Напрямки професійної підготовки майбутніх учителів музики до практичної роботи в загальноосвітній школі / Л. М. Сбітнєва // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 22 (209), Листопад 2010. – С. 27–33.

455.  Сбітнєва Л. М. Вокально-хоровое развитие детей как фактор воспитания детской личности / Л. М. Сбітнєва, О. Ф. Сбітнєва // Дирижерско-хоровое образование в ХХІ веке. Взгляд молодых ученых: сб. научн.тр./под. ред. М.В.Кревсун. – Таганрог: Изд-ль Супин А.Н., 2010. – 200 с. – С. 51–57.

456.  Сбітнєва Л. М. Музично-естетичне виховання дітей і молоді в Україні: проблеми і перспективи / Л. М. Сбітнєва // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. №15 (226) 2011 р. – С.5–11.

457.  Сбітнєва Л.М. Психологічні умови музично-естетичного розвитку підлітків / Л. М. Сбітнєва, Я. А. Соцька. //Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – №15 (226) 2011 р. – С. 102–108.

458.  Сбітнєва Л. М. Формирование профессиональных музыкальных компетенций будущих учителей музыки / Л. М. Сбітнєва // Интегративная психология и педагогика в полиэтническом регионе: Сборник материалов международной конференции. – Майкоп: Изд-во О.Г. Магарина, 2011. – Вып.6. – С.161–167.

459.  Сбітнєва Л. М. Зародження та розвиток традицій музично-естетичного виховання дітей і молоді в Україні / Л. М. Сбітнєва // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Зб. наук. праць /Гол. Редактор Г. П. Шевченко. – Вип. 1 (42) — Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – С. 160–171.

460.  Сбітнєва Л. М. Розвиток музично-естетичного виховання на початку ХХ століття / Л.М.Сбітнєва //Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – Частина І. – №11(246), червень 2012. – С.6 –16.

461.  Сбітнєва Л.М. Розвиток системи музично-естетичного виховання дітей і молоді в Україні (перша половина ХХ століття) / Л. М. Сбітнєва // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. За матеріалами VI Міжнародної наук.-практ. конференції «Інноваційні процеси в освітньому просторі». – Частина ІХ. – №22 (257), листопад 2012. – С.57–64.

462.  Сбітнєва Л. М. Взаємодія художнього і естетичного у процесі розвитку музично-естетичної свідомості особистості (стаття) / Л. М. Сбітнєва // Мистецька освіта в контексті глобалізації та полікультурності: зб. наук. праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 листопада 2012 р.). – Луганськ: Янтар, 2012. – С. 55–60.

463.  Сбітнєва Л. М. Духовний потенціал хорового мистецтва / Л. М. Сбітнєва // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Зб. наук. праць /Гол. Редактор Г.П.Шевченко. – вип. 6 (53) — Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2012. – С. 163–170.

464.  Сбітнєва Л. М. Концептуальные основы музыкально-эстетического воспитания в Украине (90-е годы ХХ века) / Л. М. Сбітнєва // Научные школы педагогики искусства в современном образовании. Сборник научных статей (по материалам I междунар. научно-практического форума, 6-9.11.12). – Москва «ИХО РАО». – С. 175–178.

465.  Сбітнєва Л. М. Музичне мистецтво як важливий фактор розвитку духовної культури особистості / Л. М. Сбітнєва //Мистецька освіта в контексті глобалізації та полікультурності : // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Луганськ, 21 –22.11.2013 р. – С.18 –22.

466.  Сбітнєва Л.М. Зміст і особливості музично-естетичного виховання дітей і молоді в Україні в післявоєнні роки / Л.М.Сбітнєва, Полянська. // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – Частина ІІ. – №18(277), вересень 2013. – С.43–54.

467.  Сбітнєва Л.М. Музыкальное искусство в контексте проблемы развития духовной культуры личности / Л. М. Сбітнєва // Педагогика искусства: современные тенденции развития, история и опыт. Сб. научных статей по Материалам II Международного научно-практического форума, 19-21 ноября 2013 г. – М.: Изд-во «ИХО РАО», 2013. С.101–105.

468.  Сбітнєва Л. М. Сутність та специфіка музично-естетичного виховання дітей і молоді в Україні у 70 роки / Л. М. Сбітнєва, Полянська. // Електронне наукове видання «Науковий вісник Донбасу». – №4 (24) 2013.

469.  Сбітнєва Л. М. Сутність та специфіка музично-естетичного виховання дітей і молоді в Україні у 79–80-ті роки ХХ століття / Л. М. Сбітнєва // Електронне видання.

470.  Сбітнєва Л. М. Методика музичного виховання (навчально-методичний посібник). Навчально-методичний посібник з дисципліни «Методика музичного виховання для студентів спеціальності «Музичне мистецтво» Луганськ-Старобільськ. – 2014, 280 с.

471.  Сбітнєва Л.М. Музично-естетичне виховання в Україні 90 років: культурологічний аспект / Л. М. Сбітнєва // Вісник ЛНУ №3 (292), С. 18–28. Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, м. Старобільськ. – 2015 р.

472.  Сбітнєва Л. М. Культурологчний аналіз стану музично- естетичного виховання у 90 роки / Л. М. Сбітнєва // Мистецька освіта в культурному просторі України ХХI століття: Зб.матеріалів Міжнародної наук.творчої конференції. – Київ. Одеса. 28 –30 квітня 2015 р. – К.: НАКККіМ, 2015. – С. 69–72.

473.  Сбітнєва Л. М. Взаємодія художнього і естетичного як передумова ефективності музично-естетичного виховання особистості / Л. М. Сбітнєва // Духовність особистостіі: методологія, теорія і практика. Зб.наук.праць /Гол.редактор Г. П. Шевченко. – Сєвєродонецьк, 2015. –Вип. 2 (65). – С.148–163.

474. Сбітнєва Л.М. Развитие системы массового музыкально-эстетического воспитания в первой половине ХХ столетия / Л. М. Сбітнєва // Електр. (наукове видання). [Сетевой ресурс] /Педагогика искусства: сетевой эдектронный научный журнал 2015 – №4. //URL: http: //www.art-education.ru /AE-magazine/archive/nomer–4–2015/rudoy.pdf.

475.  Симонов П. В. Эмоции и воспитание / П. В. Симонов. – М., 1966. – 261 с.

476.  Система эстетического воспитания в детском саду / [под ред. Н. А. Ветлугиной]. – М.: АПН РСФСР, 1962. – 372 с.

477.  Скатерщиков В.К. Об эстетическом вкусе / В.К.Скатерщиков. – М.: Знание, 1974. – 60 с.

478.  Сковорода Г. С. Сочинения в 2 т. / Г. С. Сковорода. – М.: Мысль, 1973. – 397 с.

479.  Смирнов М. А. Эмоциональный мир музыки: исследование / М. А. Смирнов. – М.: Музыка, 1990. – 320 с.

480.  Современные исследования эстетического воспитания и художественного образования в контексте Буровской школы: сб. науч. тр.: к 90-летию со дня рождения А. И. Бурова / Учреждение Рос. акад. образования «Институт художеств. образования». – М.: ИХО РАО, 2009. – 334 с.

481.  Современные подходы к теории эстетического воспитания: К 80-летию со дня рождения А. И. Бурова: [материалы и тезы Буров. чтений] / [отв. ред.: Л. П. Печко]. – М., 1999. – 207 с.

482.  Сохор А. Н. Воспитательная роль музыки / А. Н. Сохор. – Л.: Музгиз, 1962. – 64 с.

483.  Співи та музика: навч. посібн. для педагог. училищ / за ред. М. Гордійчука. – К.: Музична Україна. – 1969. – 441 с.

484.  Сташевська І. О. Музична педагогіка Німеччини: історія, теорія, практика / І. О. Сташевська. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – 560 с.

485.  Стельмахович М. Г. Українська народна педагогіка: навч. -метод. посібник / М. Г. Стельмахович. – Київ., 1997. – 231 с.

486.  Степаненко С. «Мій Вогник» / С. Степаненко // Музика. – 2006. – №2. – С. 19.

487. Струве Г. А. Школьный хор / Г. А. Струве. – М.: Просвещение, 1981. – 295 с.

488.  Струве Г. А. Хоровое сольфеджио / Г. А. Струве // Методическое пособие по организации музыкально-теоретической работы в детских и юношеских хоровых коллективах. – М.: Советский композитор, 1979. – 124 с.

489.  Структура и уровни эстетического сознания у старшеклассников: сб. науч. тр. – Москва : Академия педагогических наук СССР, 1989. – 126 с.

490. Субтельний О. Україна: Історія / [в ст. сл. С. В. Кульчицького]. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1992. – 512 с.

491.  Сухомлинський В. О. Вибрані твори в 5 т. / В. О. Сухомлинский. – К.: Радянська школа, 1976. – Т.1: Духовний світ школяра. - 654 с.

492.  Сухомлинська О. В. Сучасні цінності у вихованні: проблеми і перспективи / О. В. Сухомлинська // Шлях освіти. – 1996. – №1. – С. 24 –27.

493.  Сухомлинська О. В. Історико-педагогічне дослідження та його «околиці» / О. В. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2005. – №4. – С. 43 – 47.

494.  Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем. – К.: АПН, 2003. – 68 с.

495.  Судзуки С. Взращенные с любовью: классический подход к воспитанию талантов / С. Судзуки, [пер. с англ. С. Э. Борич]. – Мн.: ООО «Попурри», 2005. – 196 с.

496.  Таборидзе М. Д. Эстетическое воспитание школьников. Вопросы теории и методики / М. Д. Таборидзе. – М.: Педагогика, 1988. – 102 с.

497.  Танько Т. П. Музично-педагогічна освіта в Україні / Т. П. Танько. – Харків: Основа, 1998. – 192 с.

498.  Тарасов Г. С. Психологические основы музыкального обучения / Г. С. Тарасов. – М., 1979. – 395 с.

499.  Тарасов Г. С. О неповторимости человеческой личности. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.voppsy.ru/issues/1989/893/893122.htm. – (дата звернення 25.02.2014) – Назва з екрана.

500.  Татаркевич В. Античная эстетика / В. Татаркевич. – М.: Искусство, 1977. – 327 с.

501.  Тельчарова Р. А. Уроки музыкальной культуры / Р. А. Тельчарова. – М.: Просвещение, 1991. – 158 с.

502.  Теория и методика музыкального образования детей / [Л. В. Школяр, М. С. Красильникова, Е. Д. Критская и др]. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 1999. – 336 с.

503.  Теплов Б. М. Психологические вопросы художественного воспитания / Б. М. Теплов // Советская педагогика. – 1946. – №6. – С. 183 – 186.

504.  Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей // Теплов Б. М. Избранные труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1985. – Т.1. – 328 с.

505.  Теоретичні основи виховання і навчання в музичних навчальних закладах / М. Дяченко, І. Котляревський, Ю. Полянський. – К., 1978. – 252 с.

506.  Тихомирова Н. Ф. Музыкальная психология / Н. Ф. Тихомирова, П. П. Скляр. – К.: Глобус, 2001. – 191 с.

507.   Ткаченко Г. З історії становлення кафедри хорового диригування Київської консерваторії / Г. Ткаченко // Українське музикознавство. – К.: Музична Україна, 1990. – № 25. – С. 16 – 26.

508.  Тригуб А. Народное образование и церковь юга Украины в начале ХХ века (1900 – 1917 гг.) / А. Тригуб // Славянский альманах. – 1998. – №4. – С. 23 – 25.

509.  Трофімчук О. Школа колективного музикування / О. Трофімчук. – Рівне, 1993. – 159 с.

510.  Тюльпа Т. М. Розвиток теорії і практики естетичного виховання школярів в Україні (1917 – 1937 рр.): автореф.дис. канд. пед. наук 13.00.01 / Т. М. Тюльпа, Харківський нац. пед. університет імені Г. Сковороди. – Х., 2005. – 21 с.

511.  Українська та зарубіжна культура: навч. посібник / [М. М. Закович, І. А. Зазюн, О. М. Семашко та ін.]; за ред. М. М. Заковича. – К.: Знання, КОО, 2000. – 622 с.

512.  Уманець В. Педагогічна і виконавська діяльність М. Леонтовича / В. Уманець // Музика в школі. – 1976. – №3. – С. 112 – 119.

513.  Українська педагогіка в персоналіях: у 2 кн. / [О. В. Сухомлинська, Н. П. Дичек, Г. О. Самоплавська та ін.]; за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Книга 2: навчальний посібник – 552 с.

514.  Уманець В. Досвід минулого-сучасності / В. Уманець // Музика – 1984. – №3. – С. 25 – 26.

515.  Уроки музыкальной культуры: Книга для учителя: их опыта работы. – М.: Просвещение, 1991. – 158 с.

516.  Учебные планы и программы музыкальных классов Одесского отделения ИРМО. – Одесса: «Одесского листка», 1894. – 34 с.

517.  Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания / К. Д. Ушинский // Педагогические соч. : В 6 т. – М.: Педагогика, 1990. – Т.6. – 528 с.

518.  Федотов Є. С. Українські композитори-класики про естетичне виховання дітей / Є. С. Федотов // Радянська школа. – 1974. – № 11. – С. 62 – 66.

519.  Форостян А. Середні навчальні заклади півдня України як центри естетичного виховання (2 пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) / А. Форостян // Збірка наукових праць ХДУ. – Херсон: Вид. ХДУ. 2002. – Вип. 30. – С. 130 – 133.

520.  Френе С. Избранные педагогические сочинения / С. Френе, [пер. c фр.]. – М.: Прогресс, 1990. – 304 с.

521.  Халабузарь П. Методика музыкального воспитания / П. Халабузарь, В. Попова, Н. Добровольская. – М.: Музыка, 1990. – 187 с.

522.  Хлебникова Л. А. Методика преподавания музыки в 7-ом классе  / Л. А. Хлебникова. – Київ : Музична Україна, 1974. – 80 с.

523.  Хлєбнікова Л. Викладання музики в школі за системою Д. Б. Кабалевського: метод. лист / Л. А. Хлебникова. – К.: Музична Украъна, 1983. – 52 с.

524.  Холопова В. Н. Музыка как вид искусства: учеб. пособие / В. Н. Холопова. – СПб., 2000. – 187 с.

525.  Хрестоматия по методике музыкального воспитания в школе: учебное пособие для студ. пед. ин-тов по спец. №2119 «Музыка» / сост. О. А. Апраксина. – М.: Просвещение, 1987. – 272 с.

526.  Художня культура і гармонійний розвиток особистості / О. Лановенко, І. Лисий, В. Громов. – К., 1982. –340 с.

527.  Художественное образование в пространстве современной культуры: сб. научных трудов / ред. Е. М. Торшилова. – М.: Просвещение, 2011. – 430 с.

528.  ЦДІА України, ф.442, оп.46, спр.471, л.1–17.

529.   ЦДІА України, ф.442, оп.534, спр.235, л.1–8.

530.   ЦДІА України, ф.442, оп.540, спр.44, л.9.

531.   ЦДІА України, ф.442, оп.552, спр.30, л.1–10

532.   ЦДІА України, ф.442, оп.622, спр.180, л.1–4.

533.   ЦДІА України, ф.442, оп.50. спр.202, Л.1–3.

534.   ЦДІА України, ф.442, оп.840, спр.287, л.1–9.

535.   ЦДІА України, ф.408, оп.1, спр.109, арк.3.

536.  Циркуляр Министерства народного просвещения попечителям учебных округов о введении игры на народных интструментах // Южный музыкальный вестник. – 1915. – № 12 – 13. – С. 6 – 8.

537.  Цыпин Г. М. Развитие учащегося-музыканта в процессе обучения игры на фортепиано / Г.  М. Цыпин. – М.: Советский композитор, 1975. – 180 с.

538.  Цыпин Г. М. Музыкант и его работа: проблемы психологии творчества / Г.  М. Цыпин. – Москва : Советский композитор, 1988. – 384 с.

539.  Чепурив В. Н. Музыка в школе / В. Н. Чепурив. – М.,1983. – 187 с.

540.  Черепанин М. Музична культура Галичини (друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття) / М. Черепанин. – К.: Вежа, 1997. – 324 с.

541.  Чернецький С. Шкільні співи для виховування дітей / С. Чернецький. – Х.: Друкарня І. Соколова. 1913. – 24 с.

542.  Черкасов В. Ф. Музично-педагогічна освіта на межі двох тисячоліть (1991 – 2010 рр.) / В. Ф. Черкасов. – Кіровоград: ТОВ. «Імекс- ЛТД», 2011. – 380 с.

543.  Шамаєва К. Музична освіта в Україні у першій половині
XIX ст. / К. Шамаєва. – К., 1996. – 112 с.

544.  Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом / Л. Шамина. – М.: Музыка, 1988. – 174 с.

545.  Шацька В. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества / В. Шацька. – М.: Педагогика, 1975. – 200 с.

546.  Швейцер А. Культура и этика / А. Швейцер, [пер. с нем.]. – М.: Прогресс, 1973. – 343 с.

547.  Шевнюк О. Л. Культурологічна освіта майбутнього вчителя: теорія і практика / О. Л. Шевнюк. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. – 233 с.

548.  Шевченко Г. П. Эстетическое воспитание в школе / Г. П. Шевченко. – К.: Радянська школа, 1985. – 144 с.

549.  Шевченко Г. П. Естетичне виховання у вищих навчальних закладах України у сучасний період / Г. П. Шевченко, Х. М. Джабер. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2004. – 208 с.

550.  Шевченко Г. П. Духовні основи патріотичного виховання: монографія / Г. П. Шевченко, С. С. Рашидова. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2012. – 198 с.

551.  Шевченко Г. П. Музично-виконавська діяльність студентської молоді: монографія / Г. П. Шевченко, І. О. Єненко. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – 168 с.

552.  Шевченко Г.П., Пастухова Ю. Художньо-естетичне виховання студентської молоді / Г.Шевченко, Ю.Пастухова. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – 180 с.

553.  Шевченко Г.П. Поэтический образ морали в искусстве:опыт нравственного воспитания старшеклассников /Г.Шевченко. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 280 с.

554.  Шевченко Г.П. Духовно-культурні цінності виховання старшеклассников /Г.Шевченко. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. – 282 с.

555.  Шевчук О. Співайте, «Дзвони!» / О. Шевчук // Музика. – 1992. – №2. – С. 14.

556.  Шестаков В. От этноса к афекту / В. Шестаков // История музыкальной эстетики от античности до XVII века. – М.: Музыка, 1975. – 525 с.

557.  Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека/ Ф. Шиллер // Собр соч. – М., 1957. – Т. 6. – С. 251 – 358.

558.  Шульгіна В. Українська музична педагогіка / В. Шульгіна. – К.: ДАКККіМ, 2005. – 272 с.

559.  Шульпяков О. Ф. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ / О. Ф. Шульпяков. – Москва : Музыка, 1986. – 128 с.

560.  Щёкин Г. В. Основы психологических знаний / Г. В. Щёкин. – К.: МАУП, 1999. – 124 с.

561.  Щолокова О. П. Система професійної підготовки студентів педагогічних вузів до художньо-естетичної освіти школярів: автореф. дис. д-ра пед. наук: 13.00.04 / О. П. Щолокова. – К., 1996. – 43 с.

562.  Щолокова О. П. Методика викладання світової художньої культури: підручник / О. П. Щолокова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – 194 с.

563.  Эстетическая среда и развитие культуры личности: сб. науч. трудов. – М.: ИХО РАО, 1999. – 252 с.

564.  Эстетическое воспитание в школе / под ред. Б. Т. Лихачева. – М.: Педагогика, 1980. – 136 с.

565.  Эстетическая деятельность и ее развитие в педагогическом процессе. Теория, история, эксперимент: сборник научных трудов / под редакцией С. Г. Мельничук, Л. П. Печко. – Москва – Кировоград, 1991. – 161с.

566.  Эстетический опыт как источник активности и творческого воображения в художественном образовании: сб. науч. тр. – М.: «Секрет фирмы», 2004. – 225 с.

567.  Эстетическое сознание личности / [рук. авт. кол. Н. И. Киященко, отв. ред. И. А. Коников]. – М., 1994. – 321 c.

568.  Эстетика: Словарь / Под общ.ред А.А.Беляева. – М.: Политиздат, 1989. – 447 с.

569.  Юсов Б. П. Проблема художественного воспитания и развития школьников / Б. П. Юсов. – М.: ФГНУ ИХО РАО, 2012. – 305 с.

570.  Юсов Б. П. Слово об Александре Ивановиче Бурове / Б. П. Юсов // Современные подходы к теории эстетического воспитания. – М.: ИХО РАО, 1999. – С. 26 – 29.

571.  Яворский Б. Л. Статьи. Воспоминания. Переписка / Б. Л. Яворский. – М.: Советский композитор, 1972. – 703 с.

572.  Якобсон П. М. Психология художественного творчества / П. М. Якобсон. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1961. – 136 с.

573.  Якобсон П. М. Психология чувств / П. М. Якобсон. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1958. – 384 с.

574.  Якобсон П. М. Психология художественного восприятия / П. М. Якобсон. – М.: Искусство, 1964. – 87 с.

575.  Якушева С. Д. Музыкальной искусство в формировании духовной культуры студенческой молодежи / С. Д. Якушева // Материалы Международной научно-практической конференции «Идентичность в культуре: феномены, теоретико-методологические аспекты исследования». – Челябинск, 2005. – Часть I. – 136 с.

576.  Якушева С. Д. Спецкурс «История музыкальной культуры» в процессе эстетизации образовательного пространства вуза / С. Д. Якушева // Проблемы теории и истории культуры. Исследования и материалы: сборник научных трудов. – Оренбург, 2005. – Вып. 1. – 174 с.

577.  Якушева С. Д. Эстетическое воспитание в вузе / С. Д. Якушева // Управление качеством высшего образования: теория, методология, организация, практика: коллективная научная монография; под научной редакцией А. И. Субетто. – СПб.; Кострома, 2005. – С. 352 – 370.

578.  Якушева С. Д. Возможности музыкального искусства в формировании эстетической культуры студентов / С. Д. Якушева // Музыкальное Оренбуржье. – 2004. – № 3 (15). – С. 22 – 26.579. Ярема Я. Українська духовність в культурно-історичних виявах / Я. Ярема // Рідна школа. – 1992. – № 5 – 6. – С. 88 – 92.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка