Розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання засобами інноваційних технологій навчанняСкачати 222.43 Kb.
Дата конвертації13.02.2020
Розмір222.43 Kb.


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РУБІЖАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 3

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Розвиток творчих здібностей учнів

на уроках трудового навчання

засобами інноваційних технологій навчання

Ковтун Олена Дмитрівна

вчитель трудового навчання

2014р.


Анотація

У кожній людині – сонце.Тільки дайте йому сяяти.”
Сократ

Свій професійний шлях почала не так давно, але розумію, що живу в унікальному середовищі . Переді мною відкривається до цього часу незнаний світ... Передові технології, інноваційні методи... Про все це ми можемо не тільки прочитати, але й відчути їх перевагу в освітянській галузі.

Актуальність даного дослідження зумовлена тим, що в нових умовах соціально-економічного розвитку України відбувається стрімка переорієнтація ціннісних орієнтирів у суспільстві, перебудова системи суспільного виробництва, що відображається на ринку праці. Тому трудова підготовка має бути гнучкою та пристосованою до технічних, економічних, соціальних потреб суспільства та спрямованою на те, щоб допомогти випускникам загальноосвітніх шкіл у професійному самовизначенні, оволодінні методами творчої діяльності в умовах ринкової економіки .

У своїй роботі хочу донести до вчителів, що проблеми перебудови нашого суспільства нерозривно пов'язані з вирішенням завдань формування творчої особистості.

Робота знайомить із новітніми підходами до організації навчання – інноваційними технологіями, що допомагають мені зробити процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним. В своїй роботі висвітлюю суть інноваційних технологій навчання на уроках трудового навчання.

Робота складається із вступу, двох розділів основної частини, висновку, списку використаної літератури та додатків.

У вступі зазначені актуальність теми, визначена мета роботи.

В першому розділі “ Розвиток творчих здібностей на уроках

трудового навчання ” містяться рекомендації по плануванню уроків, підбору навчального матеріалу, та методів проведення занять.

В другому розділі йде мова про інноваційні технології творчого розвитку особистості учнів на уроках трудового навчання.

В висновках сформовані заключні висновки та пропозиції щодо творчого розвитку особистості учнів на уроках трудового навчання.Зміст
Вступ…………………………………………………………………………
Розділ I. Розвиток творчих здібностей на уроках

трудового навчання…………………………………………………………
Розділ II. Інноваційні технології творчого розвитку

особистості учнів на уроках трудового навчання………………………
  1. Проектні технології навчання………………………………..

1.2 Застосування інтерактивних навчальних

технологій…………………………………………………….


  1. Ігрові технології………………………………………………
  1. Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні


Висновки та рекомендації……………………………………………..

Список використаних джерел……………………………………………

Вступ.

Педагогічна наука доводить, що основою всебічного розвитку особистості є діяльність, де розвиваються нахили та творчі задатки людини, розкриваються здібності, інтереси, самостійність, активність, винахідливість. Оптимальною для розвитку дитини є така діяльність, яка створює умови для дитячої творчості.

«Творчість дітей – глибоко своєрідна сфера їхнього духовного життя, самовираження і самоутвердження, в якому яскраво виявляється індивідуальна самобутність кожної дитини. Цю самобутність не можливо охопити якимись правилами, єдиними і обов’язковими для всіх”, – писав В.О.Сухомлинський.

Під дитячою творчістю розуміють діяльність дитини, у процесі якої вона створює якісно нові для самої себе цінності. Ці цінності мають і суспільне значення, тому що необхідні для всебічного розвитку особистості і, як наслідок, для розвитку суспільства. Інколи діти створюють речі, які мають справжню естетичну цінність, є творами мистецтва. Ще Сократ казав : «У кожній людині – сонце. Тільки дайте йому сяяти.».

Процес формування освіти в Україні передбачає застосування нових форм в межах традиційної системи. Адже сьогодні учень має навчатися самостійно, а вчитель – надавати йому матеріали для навчання, керувати навчальним процесом. Головним питанням сьогодення є опанування учнями вмінь та навичок саморозвитку особистості, що значною мірою досягається шляхом впровадження інноваційних технологій. Виходячи з цього, актуальність мого дослідження: використання інноваційних технологій у навчальному процесі, що надає величезні можливості для розвитку творчих здібностей та інтересу учнів у процесі самостійної роботи.

Розвитком творчих здібностей учнів загальноосвітньої школи займалося багато вчених. Серед них Н.В. Слюсаренко у роботі «Розвиток творчих здібностей учнів 5-9 класів на уроках обслуговуючої праці засобами ігрової діяльності», Барко В.І. і Тютюнников А.М. дослідили питання визначення творчих здібностей дитини, особливої уваги. Педагогічні умови розвитку творчих здібностей та психологічні аспекти творчої діяльності особистості розкрито в працях А.Антонова, І.Волощука, Р.Гуревича, Л.Денисенко, А.Матюшкіна, М.Скаткіна та ін. Як на мою думку, заслуговує робота Музики О.Л. «Цінності обдарованої особистості». Але, на превеликий жаль, майже не існує досліджень, щодо розвитку творчих здібностей учнів на

3

уроках праці. Тому метою моєї роботи є виявлення та обґрунтування педагогічних умов, створення яких сприяє розвитку творчих здібностей на уроках трудового навчання засобами інноваційних технологій навчання.Питання вдосконалення інноваційних методик навчання трудового навчання досліджували О. Білоблоцький, В. Дідух, Р. Захарченко, Ю. Кирильчук, Г. Левченко, В. Сидоренко, Г. Терещук, Д. Тхоржевський та ін.

Розділ І.

Розвиток творчих здібностей на уроках трудового навчання.
Серед основних завдань, які постають перед сучасною школою, особлива увага звертається на творчий розвиток школярів. Навчальний процес має бути для дитини не лише засобом здобуття знань, без яких вона не може обійтися у повсякденному житті, а має викликати бажання йти шляхом власного розвитку, знаходячи щось нове, цікаве, отримуючи при цьому естетичне задоволення від почутого, побаченого й пережитого.

Предмет «Трудове навчання» тісно пов’язаний із розвитком творчої активності учнів. Адже, за своєю сутністю, це – предмет творчий, тому при його вивченні необхідно змістити акценти від фактично ремісничого навчання до формування та розвитку творчої ініціативи, пошуку, інтелектуального навчання його змісту, створення реальних умов для реалізації індивідуальних можливостей особистості кожного учня [12].

Творча діяльність емоційна, приваблива для учнів, впливає на всі сторони життя особистості, допомагає задовольнити потреби у діяльності, самопізнанні; спонукає до пошуку. Саме у творчій діяльності розвиваються якості творчої особистості.

Як активізувати пізнавальну діяльність учнів на уроці; привити інтерес до трудового навчання? Це питання тривалий час турбувало мене.

Відомо, що творчі здібності учнів найбільш ефективно розвиваються у ході продуктивної творчої діяльності. Творчість, індивідуальність, фантазія проявляються у навіть мінімальному відході від зразка.Тому одна із головних цілей в моїй роботі с дітьми – навчить учнів творчо мислити. Діти завжди повинні знаходитися в постійному пошуку, кожен раз відкриваючи для себе щось нове. В творчій обстановці завжди народжуються нові ідеї, виникає атмосфера співробітництва. Майже в кожен урок включаю елементи проблемності, завдання які активізують

емоціональний фактор, які потребують самостійного пошуку.

4

Завдання вчителя полягає у розвитку творчого потенціалу учнів. Вчитель повинен сприяти пробудженню інтересу до пізнання, розвивати вміння та навички самостійно працювати, творчо ставитися до виконання завдання. Розвитку творчих задатків учнів сприяють різнорівневі, індивідуальні та групові завдання, ігри, художньо – конструкторські задачі, інноваційні технології, інтерактивні форми навчання.

На уроках діти працюють як індивідуально, так і в творчих групах. Робота в творчих групах над колективними проектами має велике виховне значення для розвитку художнього смаку, інтересу до мистецтва свого народу, його історії, традицій, для професійної орієнтації. Дітям надається можливість відчути себе творцями, виконуючи творчі завдання.

На своїх уроках найбільше використовую проблемно – пошуковий, навчально–дослідницький методи.

Для мене зручно планувати не окремі уроки, а всю тему. Спочатку намагаюся оглянути всю тему відразу і розподілити, що і на якому уроці вивчатиметься. Відразу визначаю змістове навантаження уроків, стараюся передбачити узгодження різних форм, можливості повторення і закріплення матеріалу, попередньої підготовки учнів до засвоєння нового.

Упровадження модульної методики викладання сприяє глибшому вивченню предмета. Модулі зручні в підготовці до виконання проектів, підготовки учнів до олімпіад. Кожний модуль допомагає учневі зосередити увагу на головних моментах навчального матеріалу, проконтролювати себе в процесі вивчення теми.

Кожний урок трудового навчання повинен бути виховним для учнів, пов’язаним з життям. Ефективність його визначається, головним

чином, ступенем засвоєння матеріалу учнями, а майстерність вчителя -

умінням залучити всіх їх до активного пізнавального творчого процесу.
Розділ II.

Інноваційні технології творчого розвитку особистості учнів

на уроках трудового навчання
Метою державної Національної програми "Освіта" ("Україна ХХІ ст.") є виведення освіти в Україні на рівень розвинутих країн світу, що можливо лише за умов відходу від авторитарної педагогіки і впровадження сучасних педагогічних технологій.

Життя доводить, що в складних умовах, що постійно змінюються,

5

найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до генерування і використання нового (нових ідей, задумів, нових підходів та рішень). Це людина, яка володіє певним переліком якостей, а саме: рішучістю, вмінням не зупинятися на досягнутому, сміливістю мислення, вмінням бачити за межі того, що бачать сучасники і бачили попередники”. Тому вся увага була зосереджена на видозміну уроку як форми навчання. Так з'явилися "нестандартні уроки".Термін "інновація" означає оновлення процесу навчання, який спирається, головним чином, на внутрішні фактори. Отже, інноваційні технології - це цілеспрямований системний набір прийомів, засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес навчання від визначення мети до одержання результатів. Система ґрунтується на внутрішніх умовах навчання. Тому ідея "інноваційної технології" полягає у виробленні певної сукупності технологій навчання, що сприяють розвитку творчих здібностей, інтересів, умінь і навичок та інших інтелектуальних чинників у сучасних школярів.

На відміну від звичайних уроків, метою яких є оволодіння знаннями, вміннями та навичками, нестандартний урок найбільш повно враховує вікові особливості, інтереси, нахили, здібності кожного учня. У ньому поєдналися елементи традиційних уроків - сприймання нового матеріалу, засвоєння, осмислення, узагальнення - але у незвичайних формах.

Інноваційними технологіями в трудовому навчанні є :


 1. Проектні технології

 2. Інтерактивні технології

 3. Ігрові технології

 4. Інформаційно-комунікаційні технології
  1. Проектні технології навчання.

Особливе місце серед інноваційних технологій займає проектна технологія під час вивчення трудового навчання (технологій).

Слово „проект” у перекладі з латинської мови означає „кинутий вперед – план, задум тощо”.

Творчий проект – це самостійна (під контролем і з допомогою вчителя) творча робота учня від задуму до практичного втілення в життя.

Ознаки творчого проекту: задум, пошук та аналіз аналогів, конструювання, виготовлення, захист, практичне використання задуманого виробу.

У своїй роботі залучаю до проектної діяльності учнів 6-9 класів. Так

6

наприклад під час вивчення розділу «Проектування, виготовлення та оздоблення виробів вишивкою» в 6 кл. пропоную такі теми проектів: закладинка для книжки, гольниця, серветка, вишита мініатюра та інш.Існує декілька підходів до визначення основних етапів проектного навчання. Н.І.Шиян пропонує здійснювати виконання проектів у 5 етапів ( пошуковий, аналітичний, практичний, презентаційний, контрольний). На мій погляд виконання проекту має складатися з 3 основних етапів:

 1. Організаційно-підготовчий етап. На цьому етапі учні обирають тему проекту із списку тем, запропонованих учителем (або придумують свою тему) (задум),роблять її обґрунтування, розробляють критерії майбутнього виробу, визначають об’єм знань та умінь, які необхідні для виконання задуму, працюють із літературою, шукають та аналізують аналоги задуманого виробу (послуги), пропонують різні власні конструкції виробу

 2. Технологічний етап.

Учень виконує технологічні операції (виготовляє виріб), здійснює самоконтроль і самооцінку своєї діяльності.

 1. Заключний етап.

Оформлення портфоліо проекту (проектної папки).(Форми захисту можуть бути різні: так у старших класах, наприклад, я пропоную учням захищати проект за допомогою використання електронної презентації або демонстрації моделей одягу тощо; 5-7 класи – виставка робіт учнів; учнівські ярмарки тощо.).

Під час роботи над проектом особливу увагу звертаю на дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії й особистої гігієни, навчаю їх тільки безпечним прийомам роботи, ознайомлюю із заходами попередження травматизму.

Звертаю велику увагу підбору об’єктів проектування, які зацікавили дітей, щоб вони не повторювались з 6- го по 9- ий клас. Теми для проектів, що виконуються учнями, обираються ними виключно за бажанням. Учні самостійно збирають інформацію, проектують виріб, а у процесі технологічного етапу виготовляють його. Діти оформлюють результати роботи у вигляді доповідей, макетів, мультимедійних презентацій.
1.2. Застосування інтерактивних навчальних технологій
З власного досвіду хочеться сказати, що зараз підростає покоління

7

школярів, яке вже не хоче працювати по стандартних формах і методиках. І тому виникає необхідність шукати нові методики і форми подачі інформації, обробки і засвоєння матеріалу.Багато основних методичних інновацій зв'язано сьогодні із застосуванням інтерактивних технологій у навчанні. Активна взаємодія школярів із засобами ІКТ розвиває у них навики учбово-дослідницької діяльності і дозволяє добитися кращих результатів у вивченні предмету.

Інтерактивний — означає здатність взаємодіяти або знаходитися в режимі бесіди, діалогу з чим-небудь (наприклад, комп'ютером) або ким-небудь (людиною).

Отже, інтерактивне навчання — це, перш за все, діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя і учня.

На своїх уроках я застосовую деякі інтерактивні методи навчання : мозковий штурм, рішення ситуаційних задач, мікрофон, спільний проект та інші. Хочу визнати, що інтерактивне навчання дозволяє вирішувати одночасно декілька завдань. Головне — воно розвиває комунікативні уміння і навики, допомагає встановленню емоційних контактів між учнями, забезпечує виховне завдання, оскільки привчає працювати в команді, прислухатися до думки своїх товаришів. І ще. Використання інтерактива в процесі уроку, як показує практика, знімає нервове навантаження школярів, дає можливість міняти форми їх діяльності, перемикати увагу на вузлові питання теми занять.
1.3. Ігрові технології
Ігрові технології є однією з унікальних форм навчання, яка дозволяє зробити цікавим і захоплюючим не лише роботу учнів на творчо-пошуковому рівні, але і буденні кроки по вивченню різноманітних технологій.

Багаторічна практика роботи показала , що зросла кількість різноманітних ігрових технологій, які особливо приваблюють дітей 5-6 класів. Не відмовляються від рольових ігор і старшокласники. Вони з цікавістю ставляться до всього нового, незвичайного в навчальному процесі. На уроках трудового навчання організація ігор допомогає моделювати творчий процес, створює сприятливі умови для розвитку творчих здібностей учнів, розвиває інтерес до самостійних досліджень.

Часто спостерігаю як діти комбінують, розв’язують, створюють проблемні ситуації, знаходять альтернативні варіанти вирішення тих чи

інших завдань, обґрунтовують власну думку.

8

В процесі своєї роботи я переконалася, що після вивчення кожного модуля (розділу) необхідно проводити підсумкове заняття для систематизації знань і умінь учнів , активізації їх творчої діяльності і самостійності. Цікаві види перевірки знань і умінь, до яких відносяться різні дидактичні ігри, звичайно, не замінять традиційних способів контролю і оцінки знань програмного матеріалу. Але ігровий підхід вносить в учбовий процес дух пошуку, творчості, змагань, стимулюючі пізнавальну активність учнів. Подібні уроки дають прекрасні результати. В процесі гри постійно створюються ситуації, що вимагають негайного вирішення, що веде до формування уміння робити вибір і нести за нього відповідальність. А це вимагає самостійного рішення, ініціативи, розвиненого мислення. Крім того, привабливість уроку-гри, полягає в тому, що учні після нього прагнуть самостійно, добровільно до розширення отриманих знань. Не під страхом отримання незадовільної оцінки, а для того, щоб більше дізнатися.У своїй роботі часто використовую ігрові технології, особливо в 5-6 кл.. : ребуси, кросворди, головоломки, конкурси, гру «Аукціон», «Добери пару», «Склади пару» та інш. (додаток 1). Наприклад, під час вивчення варіативного модуля «Технологія української народної вишивки» (7-9 класи) можна використати гру «Склади орнамент».

Гру-конкурс «Найкраща швачка» доречно проводити під час виконання практичних робіт з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

1.4. Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні
 Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ ст. визначає головною метою освіти «створення умов для розвитку й самореалізації кожної особистості, як громадянина України, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства». Саме тому в національній системі освіти пріоритетним напрямком є особистісний розвиток, який пов’язаний із формуванням творчого потенціалу, розвитку творчих здібностей.

Розв’язання даної проблеми в процесі трудового навчання пов’язане з доцільним використанням різних методів і засобів, у тому числі, і застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

Одним із напрямів діяльності стала всесвітня ініціатива «Intel® Навчання для майбутнього», яка спрямована на розвиток шкільної освіти, завдяки навчанню вчителів використанню комп'ютерних технологій у навчально-пізнавальній діяльності учнів. Навчання вчителів за програмою

9

«Intel® Навчання для майбутнього» піднімає організацію проектної діяльності на якісно інший рівень. Саме курси за цією освітньою програмою надали мені можливість подивитися по-іншому на освіту, викладанняпредмету.

На уроках трудового навчання використання інформаційно-комунікаційних технологій здійснюється за наступними напрямами:1. Інтерактивні заняття. Цей вид роботи я застосовую здебільшого для вивчення нового матеріалу.

2. Різноманітні комп'ютерні вправи. Цей вид діяльності спрямований на практичне застосування та засвоєння відповідних умінь і навичок на основі попередньо вивченого теоретичного матеріалу.

Я вважаю, що корисним є те, що можна вільно розширювати комплекс вправ, доповнювати його. Наприклад, під час вивчення теми „Елементи машинознавства”, а саме будови швейної машини, я пропоную , щоб учні спочатку опрацювали внутрішню будову за допомогою комп’ютера, маючи можливість побачити її ніби "зсередини", а потім  відповіли на питання про типи з'єднань, які використовуються у швейній машині, знайшли несправності у роботі і навіть запропонували методи ліквідації цих несправностей.3. Використання мультимедійних технологій у навчанні дає змогу здійснити справжній технологічний прорив в організації і практичній реалізації навчального процесу.

У власній практичній роботі я використовую довідники, навчальні, демонстраційні програми тощо.4. Значно полегшують  роботу  і, що досить суттєво, дозволяють виявити реальний рівень знань учнів тестові програми. На мій погляд вони корисні ще й тому, що кожен учень може самостійно перевірити свої знання та звернути увагу на недостатньо засвоєний матеріал.

До сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання відносяться:1. Інтернет - це джерело інформації, корисної з точки зору навчальної діяльності, її аналізу та оцінювання.

2. Мультимедійні програмні засоби.

Під час уроків використовую готові мультимедійні засоби. До того ж, часто використовую власні мультимедійні презентації . Це викликає живий інтерес в учнів, покращує процес засвоєння матеріалу, унаочнює пізнання, сприяє розвитку творчих здібностей.


10

3Офісні програмні продукти 

На уроках використовую офісне та спеціалізоване програмне забезпечення(тобто те, що входить в пакет програм комп'ютера) для підготовки навчально-методичного матеріалу (шаблонів, діаграм, таблиць, презентацій) та для подання учнями результатів виконання завдань в електронній формі.

Поряд з інноваційними технологіями навчання на уроках трудового навчання в процесі своєї роботи також використовую традиційні методи навчання.

Висновки та рекомендації
Аналіз передового педагогічного досвіду викладання трудового навчання свідчить, що більшість вчителів, які мають великий педагогічний стаж та досвід роботи у загальноосвітніх навчальних закладах, пропонують та використовують різні методи розвитку творчих здібностей та різні підходи до організації навчальної та трудової діяльності учнів. Уроки трудового навчання мають не тільки закріплювати і покращувати знання та практичні навички учнів, а й виявляти їх потенціал, розвивати творчі здібності і надавати можливості реалізувати їхні творчі індивідуальності, враховуючи національні традиції.

Враховуючи вищевикладене рекомендую для розвитку творчих здібностей дітей:

- впроваджувати у навчально - виховний процес інноваційні технології як цілеспрямований системний набір прийомів,засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес навчання від визначення мети до одержання результатів;

- проводити практичні заняття, на яких учні виготовляють різні вироби з природних матеріалів;

- практикувати на заняттях трудового навчання колективне обговорення індивідуальних творчих завдань;

- використовувати на уроках трудового навчання технічну документацію.

У своїй педагогічній практиці дійшла висновку, що вчителю трудового навчання найкраще використовувати спосіб інтеграції окремих елементів сучасних технологій навчання для розвитку творчих здібностей учнів.

Для того, щоб така інтеграція принесла бажаний результат, необхідно

11


намагатися вникнути в методику кожної з освітніх технологій і використовувати на своїх уроках залежно від теми, мети виучуваного матеріалу, а також типу уроку.

Отже, у процесі такої роботи можна переконатися, що лише вдала інтеграція сучасних педагогічних технологій інтерактивного,особистісно-орієнтованого, проектного навчання на основі постійного розвитку критичного мислення учнів дасть змогу розвивати творчі здібності, а значить, і формувати творчу особистість учня.

12

Список використаних джерел
 1. Новий Державний стандарт базової і повної середньої освіти.

 2. Бербец В.В., Дубова Н.В., Коберник О.М. та ін. Методика організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках обслуговуючих видів праці.Навч. метод. посібник /За заг. ред. О.М.Коберника. –К.: Науковий світ, 2003. -92 с.

 3. Замліла Н.С. Мультимедійні проекти – одна з форм роботи з обдарованою молоддю в школі / Обдар. дитина. – 2004. - №9. – С. 32-35.

 4. Ігри та ігрові технології на уроках трудового навчання / Л. О. Савченко, Н. В. Волкова, Ю. С. Кулінка - Кривий Ріг, 2010.

 5. Кава Л.Г. Розвиток творчих здібностей на уроках трудового навчання. Жидачівська гімназія, 2013р.- 35с.

 6. Кравченко Т., Коберник О. Використання інтерактивних методик на уроках трудового навчання// Трудова підготовка в закладах освіти. №2, 2003. – с. 28 - 31

 7. Музика О.Л. Цінності обдарованої особистості. – «Обдарована дитина» (1998).

 8. Онопрієнко О. В. Компонентно-структурний аналіз поняття «метод проектів» / О. В. Онопрієнко // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звітної наук. конф. – К. : Педагогічна думка, 2006.

 9. Пометун О.І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод.посіб. / [за ред.О.І.Пометун]. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – с. 192.

 10. Слюсаренко Н.В. «Розвиток творчих здібностей учнів 5-9 класів на уроках обслуговуючої праці засобами ігрової діяльності» (2002).

 11. Слюсаренко Н. В. Ігрова діяльність як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів // Трудове навчання в школі, №6, 2011.

 12. Терещук А. Методи творчої діяльності на уроках трудового навчання // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2006.-№1.-с.19-23

 13. Шостак І.В. Особистісно-орієнтований підхід до трудового навчання // Новий колегіум. №4, 2005. – с.52-54.

13

ДОДАТОК 1


Гра « Склади орнамент».

Учні отримують картки, на яких зображено фрагменти орнаментів. Використовуючи мотиви карток, треба розробити орнамент для вишивки та запропонувати моделі, в яких він використовується як оздоблення. Під час гри учні поділяються на команди. Члени однієї команди розробляють колекцію моделей – аналогів, оздоблених вишивкою, а інша команда коментує їх дії, вносить доповнення або й виправлення.
Гра «Найкраща швачка»

Під час гри учасники змагаються у швидкості, майстерності, охайності

виконання завдання.

Гра “Загадковий пакунок”

Листоноша приносить посилки з комплектами викрійок. Треба визначити, які це деталі, скільки їх потрібно для виготовлення одягу та намалювати модель, яку можна пошити за цими викрійками. Учасники гри позначають на деталях направлення ниток основи, підписують назви конструктивних ліній та зрізів,вказують величини припусків наобробку зрізів і з’єднання деталей, розраховують кількість тканини, необхідну для виготовлення моделі.Гра «Добери пару»

Складіть відповідні пари з наданих фраз:


Праця чоловіка годує, руки не болять

Роботящі руки дні пройдуть не марно

У вмілого гори вернуть

Маленька праця краща не їстимеш пирогів

Діло за велике безділля

Без трудів вода не тече

Під лежачий камінь а лінь марнує

Працюй ударно – майстра величає

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка