Самореалізація учнів ГСкачати 28,48 Kb.
Дата конвертації10.12.2016
Розмір28,48 Kb.

Самореалізація учнів

Глина, з якої ти зліплений, висохла і затвердла і вже ніщо і ніхто на світі не зуміє пробудити  в тобі музиканта чи поета, чи астронома, котрий заснув і котрий, може, жив у тобі колись.

                             Антуан де Сент- Екзюпері

Кожна людина має відчувати, що вона мусить знайти свою життєву місію… Деякі з нас насправді наділені більшими талантами, ніж інші, але Господь нікого не залишив без хисту. Всередині нас криються потенційні творчі можливості, й ми повинні працювати щосили, щоб розкрити цей потенціал.

М.Л.Кінг.

«Створення умов для розвитку й самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства» (Національна доктрина розвитку освіти України) - головна мета української системи освіти.

Самореалізація особистості – це процес і результат застосування особистістю у повсякденному житті і праці набутих компетенцій, удосконалення і розвиток їх включенням особистості до творчої особистісно значущої діяльності і отриман-ня від неї не тільки користі для себе та інших, а й внутрішнього задоволення.

Встановлено, що старший шкільний вік є сензитивним періодом для формування здатності до самореалізації.

Виділено сукупність компетенцій, оволодіння якими учнями середньої загальноосвітньої школи забезпечить здатність до самореалізації, і структуровано за основними сферами життєдіяльності:

компетенції профільного спрямування

компетенції

компетенції у мотиваційній сфері;

компетенції

компетенції

компетенції


Провідні механізми творчої самореалізації


самопізнання,

самосвідомість

самоусвідомлення,

саморегуляція,

самооцінка,

Самоорганізація

(і самоконтроль)

Модель комплексної педагогічної підтримки творчої самореалізації школяра:

 • фахова підготовка вчителя до наукової роботи й гуманістичної комунікації у школі нового типу;
 • навчання учнів основам творчої самореалізації, дослідницької роботи;
 • створення організаційних, педагогічних і психологічних механізмів, що забезпечують чітку і активну діяльність педагога-дослідника і дослідника-учня;
 • організація творчої взаємодії всіх суб’єктів дослідництва на наукових основах творчої діяльності;
 • оперативне і об’єктивне вимірювання та оцінка динаміки перебігу самореалізації творчих здібностей і вмінь учнів.

Послідовний цикл формування здатності до самореалізації містить три етапи:

Самоактуалізацію

Самоактуалізацію

Самопрезентацію

Самопрезентацію
 • . Самоактуалізація є невід’ємною частиною процесу формування у старшокласників здатності до самореалізації і спричинює підвищений інтерес особистості до самої себе як цінності; сприяє усвідомленню своєї значущості серед інших; висвітлює здібності і кращі людські якості, які дозволяють їй адекватно оцінювати свої можливості і виважено підходити до процесу самовизначення у житті та подальшій професійній діяльності.
 • Самовизначення для старшокласника виступає як системотвірний чинник, який забезпечує перехід від позиції того, кого ведуть, до позиції суб’єкта власної діяльності. Орієнтиром у цілеспрямованому і усвідомленому самовизначенні учнів слугувала розроблена спеціальна програма формування здатності до самореалізації, успішне здійснення якої забезпечується відповідною психолого-педагогічною підтримкою та допомогою з боку шкільних психологів і педагогів.
 • Самопрезентація досвіду, якого старшокласники набувають саме в школі, демонструючи перед іншими учнями, психологами і педагогами свої досягнення, формує впевненість у своїх силах, людську гідність, особистісну цінність, реальну можливість прогнозувати своє майбутнє. Чим вагоміший буде цей досвід, тим більше надій випускник буде покладати на самого себе, бо глибше буде усвідомлювати рівень розвитку ключових компетенцій, досконаліше знати власні потенційні можливості, що і визначить його здатність до самореалізації.

Організаційно-педагогічні механізми виконання умов творчої самореалізації школяра


об’єктивні стимули

система контролю

ситуації успіху

заохочення

З погляду педагогіки ситуація успіху — це таке спрямоване, організоване поєднання умов, за яких створюється можливість досягнення високих результатів у діяльності як окремої особистості, так і колективу в цілому. Ситуація успіху — це така психологічна ситуація, у результаті якої дії, здійснювані людиною, приводять до почуття задоволення за свої досягнення, гордості за свою справу. Навчально- виховну діяльність необхідно будувати на позитивних емоціях, стимулюючи і заохочуючи всіх учасників навчально- виховного процесу до активної діяльності на уроці та в позакласній роботі на основі повного використання ресурсів успіху, довіри.

Уже традиційно склалась певна система стимулювання й заохочення педагогічних працівників, учнів. На Святі останнього дзвоника переможці олімпіад, конкурсу- захисту МАН, конкурсу ім. П.Яцика, переможці спортивних змагань , а також учні, які досягли вагомих результатів у інших конкурсах міського, обласного та всеукраїнського рівнів нагороджуються дипломами, грамотами, цінними подарунками.


Мистецтво педагога – уміння моделювати власний успіх і успіх вихованця

Кожен має дар –

і ми всі потребуємо його реалізації!

В іншому разі наше життя не має сенсу.

Любити дитину такою, якою вона є, вірити в дитину, в її можливості! –

кредо сучасного вчителя

Інформатика, як навчальний предмет, дає можливість самореалізуватися учням в навчальній діяльності через

 • активну навчально-пізнавальну діяльность, необхідну для творчої реалізації і виявлення особливостей суб'єктивного досвіду учнів;
 • залучення учнів до методів наукового дослідження і експерименту з метою розкриття і розвитку їх індивідуальних можливостей і здібностей;
 • раціональне використаня методів і прийомів, направлених на усвідомлену самостійність мислення, уяви, практичних дій, творчості;
 • занурення в атмосферу захопленості предметом, визнаючи самостійність і індивідуальну позицію учня, пріоритет діалогічності спілкування;
 • формування в учнів рефлексії розуміння необхідності одержуваних знань для успішної соціалізації, усвідомленого вибору професійної діяльності;
 • особистісні здібності учнів в області пізнання, самостійну діяльність і творчу самореалізацію.

Якушин Микола

Лукіна Олена

Досвід використання проектного методу довів, що він може бути використаний у поєднанні з традиційним при вивченні більшості тем шкільного курсу інформатики, що дозволяє:
 • організувати опанування та засвоєння комп’ютерних технологій у процесі розв’язування задач практичного характеру;
 • формування навички самостійного оволодіння знаннями та новими комп’ютерними середовищами;
 • реалізовувати самостійний вибір учнями зручного для них стилю вивчення тем або прийомів роботи.

Практичні заняття з інформаційних технологій по темі:

„Створення реклами-презентації країн світу”Мета: Повторення та закріпення засвоєних раніше знань про презентацію і застосування

вже сформованих умінь та навичок для створення презентації, знати технологію

створення, оформлення та форматування презентацій, мати уявлення про

мультимедіа; Корекція і більш глибоке осмислення навчального матеріалу;

Контроль за рівнем засвоєння учнями матеріалу – створення презентації на обрану тему.Нині складно уявити собі навчальний процес без активного використання інформаційних технологій. Комп’ютер допомагає учням здійснювати пошук інформації та оформлювати реферативні роботи, виконувати складні обчислення та графічно інтерпретувати результати.

У розвинутих країнах світу володіння інформаційними технологіями – така сама необхідність, як уміти читати й писати. Нині знання інформаційно-комунікаційних технологій стає невід’ємною складовою інформаційної культури сучасного учня. Щоб зацікавити учнів, на своїх уроках використовую метод проектів.

Усе, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені потрібно й де і як я можу ці знання застосувати – ось основна теза сучасного розуміння методу проекту. Основою методу проектів є розвиток пізнавальних навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання, умінь орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення.

Пропоную учням тематику робіт, враховуючи побажання вчителів - предметників та цілі навчання інформатики. Але учень може сам обрати тему своєї роботи, виходячи з її актуальності та практичної значущості, власних інтересів. Ця робота може мати навчальний, демонстраційний, контролюючий чи ігровий характер або поєднувати всі названі види. Разом з тим тема такої роботи не повинна суперечити виховним цілям навчання.

Дозволяється організовувати роботу учнів у малих групах, використовуючи метод проектів, який орієнтований на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну чи групову.

У зв’язку з розвитком засобів комп’ютерних телекомунікацій широке розповсюдження набувають дистанційні освітні проекти. Тематика і зміст телекомунікаційних проектів повинні бути такими, щоб їх виконання вимагало залучення властивостей комп’ютерних телекомунікацій. Телекомунікаційні проекти педагогічно виправдані в тих випадках, коли в ході їх виконання передбачаються численні спостереження за тим чи іншим явищем (природним фізичним або соціальним), його порівняльне вивчення або дослідження для виявлення певної тенденції або прийняття рішення, які вимагають збирання даних у різних регіонах; пропонується спільна творча розробка деякої теми або передбачається проведення спільної комп’ютерної гри чи змагання.

Під час проектної діяльності учні навчаються:
 • планувати свою роботу;
 • використовувати багато джерел інформації;
 • самостійно підбирати і накопичувати матеріал;
 • аналізувати факти;
 • аргументувати думки;
 • приймати рішення;
 • встановлювати соціальні контакти, розподіляти обов’язки,

 • взаємодіяти один з одним;
 • презентувати створене перед аудиторією;
 • оцінювати себе та інших.”

Впровадження профільних спецкурсів

активізує творчий потенціал учня,

залучає до творчої діяльності,

зростання рівня творчої компетентності учнів,

розвитку креативного мислення.

Профільне навчання

2005-2006 н.р.

Допрофільна підготовка 7-9 класи

Курс за вибором “Проектні технології”

Захист 5 проектів на ДПА

2006-2007 н.р.

Допрофільна підготовка 7-9 класи

Курс за вибором “Проектні технології”

Захист 2 проектів на ДПА

2007-2008 н.р.

Допрофільна підготовка 7-9 класи

Курс за вибором “Проектні технології”

2008-2009 н.р.

Допрофільна підготовка 7-9 класи

Курс за вибором “Основи програмування”

“Основи інформаційних технологій”

Участь у міському семінарі “Моніторинг якості інформаційної освіти через становлення відповідності знань і практичних умінь учнів вимогам державних стандартів”

Учасники профільної групи є призерами міської олімпіади з програмування

“Основи програмування. 10-11 класи”;

Міжшкільний факультатив “Школа олімпійського резерву з програмування. 9-11 класи”;

Гурток “Основи web-дизайну”.

2010-2011 н.р.

2009-2010 н.р.

Допрофільна підготовка 7-9 класи

Курс за вибором “Основи інформаційних технологій”

Учасники профільної групи показали достатній і високий рівень у зрізі знань з інформатики, показали достатній рівень на ДПА з інформатики

2011-2012 н.р.

“Основи програмування. 10-11 класи”;

Міжшкільний факультатив “Школа олімпійського резерву з програмування. 9-11 класи”;

Гурток “Основи web-дизайну”.

Учасники профільної групи є призерами ІІІ етапу олімпіади з програмування

Міжшкільний факультатив “Основи програмування. 10-11 класи”;

2012-2013 н.р.

Курс за вибором “Проектні технології” у 2006 році був несподіванкою, бо тільки починали вводити профільне навчання.

Прослухавши курс, можливо, зразу і не зрозумілі були його плюси. Але вже вступивши до вищого навчального Запорізького національного університету (2006-2011 роки) відчувалася упевненість щодо вміння працювати з комп’ютером. Начебто на філологічному факультеті комп’ютерна компетентність не потрібна.

Але навіть бібліотечна база повністю закладена у комп’ютер й Інтернет мережу, бо паперова картотека – це вже пережиток минулого. А також елементарні доповіді, реферати, курсові та дипломні роботи повинні підтверджуватися електронним носієм. Захист диплому – з комп’ютерною підтримкою та виконанням презентації, виготовлення буклетів(Microsoft Office Publisher) та інш. В такій ситуації базові знання не допоможуть.

Курс навчання на філологічному факультеті включає у себе вивчення інформатики (1 семестр) та отримання “заліку”, але виконуються завдання з програмування та творчі роботи у доданках Microsoft Office .

Працюючи у школі вчителем української мови та літератури – без ІКТ нікуди. Презентація – базовий вид роботи не кажучи про Microsoft Word, а також підведення підсумків та рейтингів( Excel), класна оцінка, дистанційне навчання.

Як молодий спеціаліст була відправлена на курси “Інтел”, щоб виконати роботу та надіслати своє портфоліо для отримання сертифікату треба знати Microsoft Office, працювати з Інтернетом (створення електронної скриньки, веб-сайту).

Я думаю профільне навчання з інформатики дає змогу опанувати не тільки базові знання, а й підготувати учня школи до сучасного світу і життя, яке повністю комп’ютеризоване.

Кожен з учнів після закінчення школи обере свій шлях у майбутньому житті, кожен буде мати якусь професію. Школа має широкі можливості для успішного розвитку компетентності учнів у найважливіших сферах людської життєдіяльності і здатна створювати необхідні умови для самопрезентації ними власних досягнень як першого досвіду самореалізації.
Каталог: attachments
attachments -> Обґрунтування вибору проблеми
attachments -> Обладнання: комп’ютерні слайди, тексти поезій Архілока, Тіртея Актуалізація опорних знань
attachments -> Урок з Зарубіжної художньої культури 11 клас Культова арабо-мусульманська архітектура
attachments -> Склад і функції крові. Лабораторна робота. Мікроскопічна будова крові людини та жаби
attachments -> Серцево судинні
attachments -> Тема: Хімія та їжа Девіз: Хіміки це ті, хто дійсно розуміють світ!
attachments -> План Пояснювальна записка. Тема Науково-теоретична підготовка вчителя фізичної культури. Тема Питання педагогіки та психології в фізичному вихованні
attachments -> Урок Обміркуйте ситуацію


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка