Сенсори на основі іонних асоціатів для визначення біологічно-активних речовин
Скачати 103,61 Kb.
Дата конвертації01.02.2017
Розмір103,61 Kb.
РЕФЕРАТ

наукової роботи на здобуття щорічної премії Президента України

для молодих вчених “Сенсори на основі іонних асоціатів для визначення біологічно-активних речовин”
Мета праці – розробка нових, простих, чутливих, селективних та конкурентноздатних методик визначення деяких біологічно-активних речовин, що може бути реалізовано методами спектрофотометрії та потенціометрії з використанням іонних асоціатів на основі основних барвників.

Наукова новизна – вперше експериментально показано можливість використання іонних асоціатів деяких нестероїдних протизапальних препаратів, а також трийодиду, йодброміду та пентахлорфеноляту для створення потенціометричних сенсорів з основними барвниками як ефективних аналітичних форм у спектрофотометрії та іонометрії. Досліджено й оптимізовано умови утворення та екстракції іонних асоціатів нестероїдних протизапальних препаратів, а саме диклофенаку, індометацину, кетопрофену і піроксикаму з поліметиновими барвниками. Установлено, що, варіюючи кислотність середовища, іонну силу розчину, природу екстрагента, можна регулювати селективність визначення одних нестероїдних протизапальних препаратів у присутності інших. Визначено спектрофотометричні й екстракційні характеристики їх іонних асоціатів. Значення молярних коефіцієнтів світлопоглинання ε = (0,20–1,24)∙105 свідчать про високу чутливість таких аналітичних систем. Визначено константи асоціації досліджених іонні асоціати, а також розраховано їх добутки розчинності, які складають (1,0–7,8)·10-8. Утворення сполук типу іонних асоціатів підтверджено на основі знятих ІЧ-спектрів.

Вивчено селективність розроблених електродів. Виявлено зв’язок між коефіцієнтами потенціометричної селективності сенсорів та енергіями гідратації відповідних аніонів (- Gгідр). Встановлено, що із збільшенням параметру гідратації відповідних аніонів їх

заважаючий вплив зростає. Цей ефект проілюстровано на рисунку 1 на прикладі іон селективного електроду, де електродо-активною речовиною виступає іонний асоціат диклофенаку із різними основними барвниками. Таким чином, знаючи Gгідр, можна прогнозувати селективність того чи іншого аніона щодо даного іоноселективного електрода.

Рис. 1. Зв’язок енергії гідратації аніонів із коефіцієнтом потенціо-метричної селективності диклофенак-селективного електрода; (5 % ІА; 48 % ДБФ; 0,1 н KCl)

Уперше встановлено зв’язок між нижньою межею виявлення сенсора та температурою початку термодеструкції досліджених іонних асоціатів трийодиду з основними барвниками. Побудовано кореляційну залежність максимальної температурипершого термоефекту та максимальної температури останнього екзоефекту від логарифму константи асоціації іонних асоціатів трийодидів із різними класами основних барвників. Як бачимо з рис. 2, що для однотипних барвників (родамінового класу) спостерігається лінійна залежність. Отже, на термічну стійкість іонних асоціатів має значний вплив природа катіоної частини іонного аоціату. Слід очікувати аналогічний вплив природи барвника на хіміко-аналітичні характеристики сенсорів на їх основі.

Рис2. Залежність максимальної темпера-тури першого термоефекту (а) та максима-льної температури останнього екзоефекту (в) від логарифму константи асоціації ІА: 1 – Р6Ж+І3-; 2 – БР+І3-; 3 – КФ+І3-; 4 – АФ+І3-; 5 – МФ+І3-; 6 – РС+І3-; 7 – Р6Ж+І2Br-

Уперше встановлено, що іонні асоціати деяких нестероїдних протизапальних препаратів, а також трийодиду, йодброміду та пентахлорфеноляту основних барвників можуть бути використані як електродоактивні речовини для створення пластифікованих мембранних та графіто-пастових потенціометричних сенсорів для визначення диклофенаку, індометацину, кетопрофену і піроксикаму, а також різних форм Йоду, органічних пероксосполук, аскорбінової кислоти, натрій сульфіту, натрій метамізолу та пентахлорфенолу.

Практична значимість – розроблені методики придатні для аналізу природних та біологічних об’єктів, харчових продуктів, лікарських препаратів. Вони дозволяють визначати нестероїдні протизапальні препарати та різні форми Йоду, органічні пероксосполуки, аскорбінову кислоту, натрій сульфіт, натрій метамізол та пентахлорфенол та інші речовини. Розроблені методики конкурують з відомими світовими аналогами, про що свідчать патенти України, й придатні для застосування у заводських та клінічних лабораторіях, лабораторіях контролю якості фармацевтичних препаратів і харчових продуктів.

Одержані наукові результати впроваджені у навчальний процес кафедри аналітичної хімії та екотехнологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, а саме у практикум зі спецкурсів “Іонні асоціати в аналізі”, “Електрохімічні методи аналізу”, “Екстракція в аналізі” та “Аналіз фармацевтичних препаратів”.Загальна кількість публікацій. Результати досліджень викладено у 88 публікаціях, в т.ч. в 38 статтях у реферованих журналах (19 із них мають ненульовий імпакт фактор і є у базі даних Scopus), 10 патентах України, 40 тезах у збірниках конференцій вітчизняного та міжнародного рівня. Загальний індекс цитування складає понад 5 згідно бази даних Scopus. Роботи авторів процитовано в більш ніж 45 (база даних Scopus) наукових і науково-прикладних журналах.


Антал І.П., к.х.н.,

старший викладач кафедри


__________

Савчук Т.І., к.х.н.,

доцент
__________


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка