Школа активного навчання Особливості викладання предметів у 4 класі в умовах запровадження оновлених навчальних програмСторінка1/2
Дата конвертації10.03.2017
Розмір0,6 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2
Школа активного навчання

Особливості викладання предметів у 4 класі в умовах запровадження оновлених навчальних програмПідготувала методист

з початкового навчання

КУ: «ММК»

Зима Л.Т.

Нормативні документи чинні в

2016-2017 н.р.

 • Інструкція щодо заповнення класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України 08.04. 2015 року № 412).

 • Оновлені навчальні програми 2016р. (наказ МОН України 05.08.2016 року № 948).

 • Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (Додаток до наказу МОН України від 19.08.2016 року №1009)

 • Методичні рекомендації про викладання навчальних предметів в загальноосвітніх навчальних закладах (лист МОН України від 17.08.2016 року №1/9-437)

ПРІОРИТЕТ – використання компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів.

Формуванню в учнів цілісної картини світу сприятимуть інтегровані уроки, а також бінарні інтегровані уроки.

Для запису цих уроків користуємося Інструкцією щодо заповнення класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України 08.04. 2015 року № 412)

ДЛЯ ФОРМУВАННЯ І ПЕРЕВІРКИ предметних компетентностей вчитель має використовувати інтегровані задачі.

Резервом оптимізації навчального процесу на компетентнісних засадах є його практична спрямованість.

Серед методів навчання мають домінувати інтерактивні, методи навчання у русі тощо.

Діапазон навчальної взаємодії школярів має розширюватися поступово. 3 клас – робота в групах, командна робота.

Необхідно відмовитися від практики механічного заучування навчального матеріалу, а натомість використовувати способи поступового запам’ятовування у процесі роботи.

Необхідно мінімізувати використання зошитів із друкованою основою.

Обсяг домашніх завдань визначається згідно з Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.5.2.008-01).

В 4 класі обсяг домашніх завдань з усіх предметів має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували 1 година 30 хвилин.

Недопустимим є перевантаження учнів завданнями, які містяться у додаткових посібниках, зошитах з друкованою основою.

Домашні завдання не задаються учням на вихідні, святкові та канікулярні дні.

Для оцінювання письмових робіт в зошитах, а також у щоденниках можна використовувати колір ручки за вибором вчителя.Оцінювання – процес встановлення рівня навчальних досягнень учня/учениці в оволодінні змістом предмета, відповідно до вимог чинних програм.

Результати оцінювання навчальних досягнень учнів є конфіденційною інформацією.

Знято щомісячну оцінку за ведення зошитів.

Вимоги до оцінювання розроблено з урахуванням вікових особливостей дітей.

Уніфіковано вимоги між усіма предметами в початковій школі та між предметами у початковій та основній школі.

Види контролю:

• поточний контроль;

• підсумковий контроль.

НЕ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ тематичні перевірки з предметів:


• “Я у світі ”;
• “Основи здоров’я ”;
• “Трудове навчання ”;
• “Образотворче мистецтво ”;
• “Музичне мистецтво ”;
• “Мистецтво ”;
• “Фізична культура ”;
• “Інформатика ”.

 1. КЛАС: ВЕРБАЛЬНО оцінюються предмети ВАРІАТИВНОЇ складової, тобто предмети, які для вивчення було обрано навчальним закладом;

ВЕРБАЛЬНО оцінюються ТАКІ предмети ІНВАРІАНТНОЇ (постійної) складової:

• «Інформатика»;

• «Музичне мистецтво»;

• «Образотворче мистецтво»;

• інтегрований курс «Мистецтво»;

• «Основи здоров’я»;

• «Фізична культура»;

• «Я у світі»;

• «Трудове навчання».

ЗА 12-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ здійснюється оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів ІНВАРІАНТНОЇ (постійної) складової, що належать до наступних освітніх галузей: • «Мова і література (мовний і літературний компоненти)»;

• «Математика»;

• «Природознавство».Підсумкова перевірка включає ТІЛЬКИ тематичну перевірку.

Українська мова:

ЗНЯТО оцінювання КАЛІГРАФІЇ та зниження балів за ВИПРАВЛЕННЯ.

ЗМІНЕНО ВИМОГИ норм оцінювання грамотності:

Рівень навчальних досягнень

бали

Було

кількість помилок

Стало

кількість помилок

Початковий

1

9 і більше

17 і більше

2

8 помилок

14-16 помилок

3

7 помилок

11-13 помилок

Середній

4

6 помилок

8 -10 помилок

5

5 помилок

5-7 помилок

6

4 помилки

1 негруба і 4 грубих помилки

Достатній

7

3 помилки

2 негрубі та 2 грубі, або 3 грубі

8

2 помилки

2 негрубі та 1 груба, або 1 негруба та 2 грубі

9

1 помилка

1 негруба та 1 груба

Високий

10

1 негруба або 2-3 виправлення

2 негрубі помилки

11

1 виправлення

1 негруба

ЗМЕНШЕНО кількість ПІДСУМКОВИХ РОБІТ:

3 КЛАС. БУЛО – 17, СТАЛО – 11.Види перевірки

4 клас було

4 клас стало

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

Аудіювання

1

1

перенесено

Діалог (усно або письмово)

1

-

1

-

Усний переказ

-

-

-

-

Усний твір

-

1

Прибрано

Читання

-

-

-

-

Письмовий переказ

1

-

1

-

Письмовий твір

-

1

Прибрано

Перевірка мовних знань і вмінь

2

2

1

2

Диктант

2

2

1

2

Списування

1

1

1

1

Підсумкова контрольна робота/Державна підсумкова атестація

-

-

-

1

Загальна кількість перевірок

8

9

5

6

Змінено програмові вимоги:

Де шукати

Вилучено

Додано

Замінено

4 клас. Мовленнєва змістова лінія. Говоріння

Читання напам'ять віршових і прозових тек­стів.

Відтворення, розігрування діалогу із про­слуханого або прочитаного твору.

Переказ епізоду із переглянутого фільму, розповіді, почутої в позаурочний час від близьких, знайомих.

Повторення зразка зв'язного висловлюван­ня, даного вчителем, внесення деяких до­повнень, змін до тексту.

Висловлення своєї думки про предмет почутого, обґрунтування її, доповнення тексту на основі особистого життєвого досвіду (використовуються тексти — розповіді, описи, есе, міркування).

4 клас. Мовленнєва змістова лінія. Писемне мовлення

Складання загадки, лічилки, казки.


Складання і записування зв’язаних між собою речень, які описують зміст малюнка, частину інтер’єру класу, навчальну ситуацію на уроці, власні спостереження у природі, тощо.
4 клас. Мовна змістова лінія. Текст

Опис найпростіших трудових процесів, у яких можуть брати участь самі учні.

Оформлення записів спостережень на екскурсії, у природі.4 клас. Мовна змістова лінія. Прикметник.

Побудова речень з однорідними членами, вираженими прикметниками, складних ре­чень за зразком, за схемами з поданими сполучниками, введення їх у тексти.
4 клас. Мовна змістова лінія. Дієслово.

Змінювання дієслів за особами і числами у теперішньому і в майбутньому часі. Побу­дова речень з дієсловами різних особових форм теперішнього і майбутнього часу.

Дієслова минулого часу. Змінювання дієслів у минулому часі за ро­дами (в однині) і числами.
змінює дієслова за особами і числами в те­перішньому і майбутньому часі за зразком (таблицею); вживає ці дієслівні форми в ре­ченнях і зв'язних висловлюваннях; на змінює дієслова за часами і числами, вживає ці дієслівні форми у своєму мовленні;

4 клас. Мовна змістова лінія. Правопис.


Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти:

аеродром, будь лас­ка, гектар, гвинтівка, до побачення, інженер, механік, портрет, п'ятдесят, революція, рес­публіка, сигнал, телеграма, телефон, , терпуг, , фанера, фартух, цемент, чернетка, , шістдесят щоденно, юннат, ярина

Правопис іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини.

Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти:

аеропорт, життєрадісний, наполегливість, оптимізм,


60 слів – 45 слів4 клас. Мовна змістова лінія. Графічні навички

Письмо на дошці без графічної сітки
Літературне читання:

ЗНЯТО ОЦІНЮВАННЯ темпу читання. Кількісні показники темпу читання лишилися, але НАГОЛОШУЄТЬСЯ, що ці показники – орієнтир для розвитку темпу читання, а не для перевірки та оцінювання.

ПЕРЕНЕСЕНО ТА ДОДАНО до “Літературного читання ” аудіювання, адже в рамках цього предмету створено кращі умови для розвитку відповідних навичок.

НАГОЛОШЕНО, що при перевірці навички читання вголос пріоритетним є перевірка РОЗУМІННЯ дитиною прочитаного тексту.

Для письмової перевірки аудіативних умінь добирають 8 тестових завдань, з яких 4 завдання закритого типу з вибором однієї правильної відповіді серед трьох пропонованих варіантів по 1 балу за кожне і 4 завдання відкритого типу по 2 бали за кожне. Зміст завдань такі самі, як і для усної перевірки аудіативних умінь.Змінено програмові вимоги:

Де шукати

Вилучено

Додано

Замінено

4 клас. Коло читання.

Усна народна творчість.

Міфи про створення світу і людей.

Поезія:

Б. Чалого,

Г. Черінь,

Л. Полтави,

П. Усенка,

Байки.

Г. Бойко,

Сходинки до монографічного вивчен­ня творчості Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, М. Рильського, Д. Павличка, Л. Костенко.

Проза: оповідання, легенди, уривки з по­вістей.

А. Дрофань,

В. Близнець,

Г. Храпач,

К. Пасічна,

М. Гоголь,

С. Плачинда,


П'єси.

Я. Стельмах,

Науково-художні, науково-популярні твори.

А. Григорук,

Б. Лепкий,

Є. Шморгун,

П. Утевська,

Зарубіжна література. Казки, оповідання, уривки з повістей.

А. Чехов,

В. Гюго,

Джек Лондон,

М. Пришвін,

Марк Твен,

О. Волков,

П. Бажов,
Поезія.

Ганна Черінь.

Олеся Мамчич,


Літературні казки, оповідання, легенди, уривки з повістей, повістей-казок.

Галина Ткачук,

Ірен Роздобудько.

Мар’яна Прохасько,

Михайло Чабанівський,

Оксана Іваненко,

Саша Кочубей,

Тарас Прохасько,П’єси.

Іван Андрусяк,Науково-художні.

Паола Утевська,

Юлія Смаль.

Зарубіжна література. Казки, оповідання, уривки з повістей

Марія Парр.

Пауль Маар,

Роальд Дал,


4 клас. Формування і розвиток навички читання

Немає визначених норм темпу читання
володіє повноцінною навичкою читання вголос і мовчки як загальнонавчальним умінням: сприймає, розуміє (під час читан­ня, слухання) зміст творів (текстів) різних видів, виділяє в них суттєву інформацію; читає вголос наприкінці наприкінці I семе­стру у темпі 80-85 слів за хвилину; напри­кінці навчального року у темпі 90-95 слів за хвилину; усвідомлено і досить вільно читає мовчки у темпі, не нижчому 110 слів за хвилину; на читає вголос свідомо, правильно, виразно із дотриманням основних норм літературної вимови і мовчки (усвідомлено) в оптимальному для розуміння темпі;


4 клас. Досвід читацької діяльності
читає напам’ять 1 уривок з казки (без діалогу) 35-40 слів;


знає назви, сюжети 6-7 фольклорних ка­зок, а також літературних творів, прізви­ща, імена їхніх авторів; знає напам'ять 8-10 віршів; 2-3 уривки прозових творів; 8-10 прислів'їв, на читає напам’ять 1 уривок з оповідання обсягом 35-40 слів; читає напам’ять 6 поетичних творів

знає напам’ять 7-8 прислів’їв,

4 клас. Робота з науково-художніми творамисамостійно визначає тему, добирає факти, слова і думки, які до них належать, складає план, визначає основну думку, робить ви­сновки, переказує зміст за складеним пла­ном на виділяє в тексті науково-пізнавальну й художню інформацію; пояснює пізнавальне значення твору;

визначає тему науково-художнього оповідання, повісті, казки, добирає факти, слова й думки, які пояснюють визначення теми, виділяє в науково-художньому оповіданні, повісті, казці смислові частини; складає план, визначає основну думку, ілюструє її прикладами з тексту та власними висновками, переказує зміст за складеним планом.

4 клас. Аудіювання
Слухання-розуміння художнього та науково-художніх творів (оповідання обсягом 280-300 слів).

Слухання-розуміння інструкцій, що стосуються виконання навчальних дій (з 6-7 кроків).


Математика:

ЗНЯТО ВИМОГИ щодо відступання клітинок при оформлені письмових робіт.Змінено програмові вимоги:

Де шукати

Вилучено

Додано

Замінено

4 клас. Числа. Дії з числами. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 3-й клас


Арифметичні дії додавання і віднімання, множення і ділення

4 клас. Числа. Дії з числами. Письмові прийоми множення та ділення.
Прикидка результату множення і ділення. на Кількість цифр у добутку, частці.


4 клас. Числа. Дії з числами. Усна та письмова нумерація багатоцифрових чисел

Заміна суми розрядних доданків багатоцифровим числом

Склад числа за розрядами і за класами4 клас. Числа. Дії з числами. Усні обчислення на основі нумерації багатоцифрових чисел


Множення і ділення на розрядну одини­цю — 10, 100, 1000.

Ділення з остачею на розрядну одиницю — 10, 100, 1000.
4 клас. Числа. Дії з числами. Арифметичні дії з багатоцифровими числами.


Скорочена форма запису письмового ді­лення

4 клас. Числа. Дії з числами. Письмове множення і ділення багатоцифрового числа на двоцифрове

Письмове множення на трицифрове число. Письмове множення на трицифрове число у випадку, коли другий множник містить нуль у середині запису (483306). Ознайомлення з письмовим діленням на трицифрове число.


Ділення з остачею4 клас. Просторові відношення. Геометричні фігури. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 3-й клас


Діагональ многокутника.

Коло. Круг. Побудова кола4 клас. Математичні вирази. Рівності. Нерівності.

Перетворення числових виразів. Рівняння, в яких один із компонентів дії є виразом зі змінною (ознайомлення). Алгебраїчний метод розв'язування сюжет­них складених задач (ознайомлення).

4 клас. Величини.

Розв'язування задач на обчислення трива­лості події, дати початку, закінчення події. Перетворення одиниць вимірювання вели­чин.

Запис та читання іменованих чисел, пода­них в одиницях швидкості. Порівняння іменованих чисел, поданих у одиницях швидкості.

Співвідношення між одиницями площі.
Порівняння об'єктів за площею на Порівняння плоских геометричних фігур за площею.

4 клас. Сюжетні задачі.

Задачі на рівномірний прямолінійний рух

двох тіл в одному напрямку.


Задачі на обчислення довжини сторони прямокутника  за відомим периметром і довжиною однієї з його сторін4 клас. Сюжетні задачі. Загальні прийоми розв’язування задач

Прикидка очікуваного результату.

Перевірка правильності розв'язання: пряма й непряма.

Дослідження задачі
Пошук розв'язувальної моделі задачі. на План розв’язування задачі.

Математична модель задачі. на Різні форми запису розв’язання задачі.


4 клас. Додаткові теми

Ознаки подільності на 3 або 9.

Знаходження значень числових і буквених виразів на основі знання нумерації в межах мільярда.

Дроби. Дроби, більші за одиницю. Дріб як частка двох натуральних чисел.

Сегмент і сектор круга. Геометричні фігури у просторі: обчислення площі повної по­верхні куба та прямокутного паралелепіпеда.

Залежність швидкості від зміни відстані при сталому часі; від зміни часу при сталій від­стані.

Перетворення іменованих чисел, поданих у одиницях площі.

Задачі на рух тіл за течією та проти течії річки.

Елементи математичної логіки.

Умовиводи, істинні та хибні умовиводи.


Письмове множення на трицифрове число. Письмове ділення на трицифрове число.

Рівняння, в яких один із компонентів дії є виразом зі змінною.

Алгебраїчний метод розв’язування сюжетних складених задач.

Розв’язування нерівностей зі змінною.

Додавання та віднімання складених іменованих чисел, поданих в одиницях часу. Множення і ділення іменованих чисел, поданих в одиницях вимірювання довжини й маси, на двоцифрове число.

Залежність швидкості від зміни відстані при сталому часі; від зміни часу при сталій відстані.

Задачі на рух в одному напрямку.

Задачі на рух тіл за течією та проти течії річки.

Види трикутників за кутами. Види трикутників за сторонами.

Кругові діаграми
Природознавство

Де шукати

Вилучено

Додано

Замінено

4 клас. Всесвіт і сонячна система

Взаємозв'язок людини та природи. Сонце — цен­тральне тіло Сонячної системи, найближча до нас зоря.

Горизонт. Сторони горизонту. Компас.

Вплив Сонця на різноманітність природи Землі. Теплові пояси.
4 клас. ПЛАН І КАРТА
Горизонт, сторони горизонту. Орієнтування на місцевості за Сонцем, компасом, місцевими ознаками. Зображення місцевості на плані, умовні знаки. Масштаб. Географічна карта, умовні знаки на карті. Робота з планом і картою.

Практичні роботи

1.Читання плану місцевості.

2.Читання карти. Порівняння плану та карти.


4 клас. ПРИРОДА МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

Раси. Зовніш­ні ознаки людей різних рас. Карта півкуль.

Практичні роботи

 1. Читання карти світу.

 2. Позначення на контурній карті назв материків і океанів.

Або (за вибором учителя):

Ознайомлення з картою світу, вивчення материків та океанів з використанням електронних ресурсів.

Заселення людиною Землі. Чисельність населення Землі, її зміна. на Населення Землі. Умови життя на Землі.

Материки і океани на карті світу. на Материки і океани.

Океани. Особливості природи океанів. на Особливості природи Тихого, Атлантичного, Індійського й Північного Льодовитого океанів.

Євразія — найбільший материк. Особливості природи Євразії. Рослинний і тваринний світ Євра­зії. Африка — найжаркіший материк Землі. Особливості природи материка. Рослинний і тваринний світ Африки. Північна Амери­ка. Особливості природи материка. Рос­линний і тваринний світ Північної Америки. Південна Америка. Особливості природи материка. Рослинний і тваринний світ Пів­денної Америки. Австралія — найсухіший материк. Особливості природи материка. Рослинний і тваринний світ Австралії. Ан­тарктида — найхолодніший материк. Осо­бливості природи материка. Рослинний і тваринний світ Антарктиди. на Особливості природи материків Землі. Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія, Антарктида.


4 клас. ПРИРОДА УКРАЇНИ

План місцевості. Умовні знаки на плані. Масш­таб. План міста (села). Форми земної поверхні України і свого краю.

Корисні копалини, їх види. Природне пали­во та його запаси в Україні.

Будова річки. Енергія води та її використан­ня людиною. Еко­номне використання води у побуті. Значен­ня водойм та їх охорона.

Рівнини і гори в Україні і в рідному краї.

Природні та штучні водойми (річки, озера, ставки, водосховища, болота, моря, джерела). Рівнинні та гірські річки. Чорне і Азовське моря.


4 клас. Тіла та речовини (вилучена тема)

Тіла та речовини. Агрегатні стани речовин та їхня зміна. Молекули і атоми. Розташу­вання молекул у твердих тілах, рідинах та газах. Властивості твердих тіл, рідин і газів. Різноманітність речовин і матеріалів та їх використання людиною. Фізичні величини (довжина, площа, об'єм, час) та їх вимірювання. Числове значення та одиниці фізичних величин. Вимірювальні прилади. Шкала приладу. Ціна поділки.

Досліди, які підтверджують:

що тіла складаються із дрібних частинок, між якими є проміжки;

рух молекул та атомів;

Дослідницький практикум.

Вивчення властивостей твердих тіл.

Вивчення властивостей рідин на прикладі води.

Вивчення властивостей газів на прикладі повітря.

Вимірювання лінійних розмірів тіла людини (ріст, об'єм грудей, ширина плечей, розмах рук, довжина кроку, відстань між великим та вказівним пальцем та ін.).

Вимірювання площі фігури неправильної форми (площі ступні ноги, долоні, листка рослини).

Вимірювання об'єму рідини за допомогою медичного шприца (мензурки).4 клас. Запитання про природу

Які годинники використовували люди здавна?

Коли водойми нам дякують, а коли обра­жаються?

Як тварини впливають на ґрунт?

Інформаційно-пізнавальний проект.«Речовини навколо нас».

(«Запитай у батьків»):

Речовини, з яких будують будинок, та їх властивості.

Речовини, які літають у космос, та їх влас­тивості.

Речовини у моєму портфелі та їх власти­вості.

Речовини на кухні та їх властивості.

Речовини на городі та їх властивості4 клас. Рекомендовані екскурсії (за вибором учителя, з врахуванням можливостей регіону)

Визначення сторін горизонту за Сонцем, компасом або місцевими ознаками.

Ознайомлення з формами рельєфу, водоймами, рослинним та тваринним світом, ґрунтами рідного краю.
4 клас. Рекомендовані навчальні проекти (за вибором учителя, не менше чотирьох впродовж навчального року, з них один – дослідницький). Назву і маршрут проекту педагог визначає разом з дітьми – учасниками проекту. Запропоновані назви – орієнтовні.

 1. „Таємниця Червоної планети” (про Марс).

 2. „Крижані велетні” (про Юпітер, Сатурн, Нептун, Уран).

 3. „Сестра Землі” (про Венеру).

 4. „За що Плутон вигнали з родини великих планет?” (про позбавлення Плутона статусу великої планети).

 5. Розмаїта Африка.

 6. Подорож Антарктидою.

 7. Цікавий світ Австралії.

 8. Такі різні Америки.

 9. Ми живемо в Євразії.

 10. Земля – планета „Вода” (природа океанів).

Добра справа для природи.
Інформатика

Де шукати

Вилучено

Додано

Замінено

4 клас. Графіка
Електронні карти. Режими перегляду карт. Віртуальні подорожі сузір’ями, планетами, материками, океанами.

Доповнення власної карти мітками (за матеріалами природознавчого характеру рідного краю).

Схеми, діаграми на матеріалі інших предметів.

Робота в середовищі графічного редактора: змінювання зображень з використання функцій обертання, зміна кольору фігур та кольору фону.

Обробка фото: інструменти освітлення, кольору, обертання, обрізання тощо.

Створення колажу із зображень.
4 клас. Текст
Орієнтування в списку книг електронної бібліотеки. Пошук літератури за назвою, автором/авторкою, мітками. Зміст твору. Закладки, коментар (помітки) у творі.

Списки. Послідовні списки у текстах.

Таблиці. Доповнення готових таблиць.

Змінювання та доповнення текстів з таблицями, зображеннями, схемами.
4 клас. Співпраця в Інтернеті
Правила безпечного користування Інтернетом. Мережевий етикет. Різниця між реальним та віртуальним спілкуванням.

Захист облікового запису. Інформаційні ресурси Інтернету. Пошук навчальних матеріалів в мережі. Навчальна діяльність учня в Інтернеті.

Рівні доступу до навчальних матеріалів.

Співпраця в мережі (спільні документи, презентації, карти, колажі тощо). Коментування та відгуки до створених однокласниками/однокласницями продуктів.

Служби для обміну знаннями, задоволення творчих потреб школярів. Сучасні пристрої для співпраці.

4 клас. Алгоритми з розгалуженням і повторенням
Повторення до виконання умови.

Створення та виконання алгоритмів з розгалуженням та циклами для виконавців у середовищі програмування для дітей.

Сортування та впорядкування об’єктів за деякою ознакою.
4 клас. Інформація

Перетворення інформації. Перетворення інформації з текстової у графічну форму з використанням схем, діаграм. Перетворення інформації у вигляді тексту в таблицю з числами.

Передавання інформації. Пристрої для передавання інформації. Джерело інформації. Приймач інформації.

Пристрої введення та виведення інформації.

Зберігання інформації. Носії інформації. Кодування інформації. Кодування та декодування інформації.

Складові комп’ютера. Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією.
4 клас. Створення проектів

Виконання навчальних проектів
Основи здоров’я

Підготовка виставки дитячих робіт, присвячених здоровому способу життя та профілактиці шкідливих звичок (за рахунок резервних годин).Де шукати

Вилучено

Додано

Замінено

4 клас. Здоров’я людини

Практичні роботи

Як діяти в небезпечній ситуації.4 клас. Фізична складова здоров'я

Мікроклімат приміщення.

Організація самонавчання і взаємонавчання.

Учень/учениця:

Називає групи зубів та їх функції;

рекомендований час і порядок виконання домашніх завдань;

Практичні роботи

Джерела допомоги при самостійному на­вчанні (батьки, родичі, вчителі, одноклас­ники)4 клас. Соціальна складова здоров'я

Учень/учениця:

аналізує:

згубну дію куріння, алкоголю, наркотич­них і токсичних речовин на здоров'я;

небезпеку порушення правил користу­вання комп'ютером, мобільним телефо­ном, плеєром для здоров'я;

Практичні роботи

Проведення досліду про шкоду куріння.

Учень/учениця називають:

правила користування телевізором, комп’ютером, мобільним телефоном;
Небезпека куріння, вживання алкогольних, наркотичних і токсичних речовин. на Формування негативного ставлення до куріння та алкоголю.

Учень/учениця:

аналізує:

небезпеку перебування дитини у місцях великого скупчення людей; на поведінку дитини у місцях великого скупчення людей.

Практичні роботи.

Моделювання ситуацій відмови від небез­печних пропозицій. на

Моделювання ситуацій відмови від пропозицій, що можуть мати негативні наслідки.4 клас. Психічна і духовна складові здоров'я.
Практичні роботи

Виконання проекту: «Відомі параолімпійці»

Підготовка і проведення вистави, творчого конкурсу, присвяченого заохоченню учнів до здорового способу життя (за рахунок резервних годин).

Каталог: images -> articles -> pochatkova -> 2016-2017
2016-2017 -> Школа активного навчання Особливості викладання предметів у 2 класі в умовах запровадження оновлених навчальних програм
articles -> Тема 4 Публічне мовлення педагога
pochatkova -> Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
pochatkova -> До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
pochatkova -> Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року №1547
pochatkova -> Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи Внесені вчителями, батьками та науковцями під час відкритого обговорення на платформі EdEra, затверджені рішенням Колегії мон від 4 серпня 2016 р
pochatkova -> Структура І. Організаційний момент ІІ
pochatkova -> Рекомендації щодо проведення навчальних екскурсій у початковій школі
pochatkova -> Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в 2018-2019 н р.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка