Шляхом впровадження
Дата конвертації12.07.2017
Розмір3,41 Mb.
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ САКСАГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

КРИВОРІЗЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ №11

РОЗВИТОК ІНТЕРЕСУ УЧНІВ

ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ

ІНФОРМАЦІЙНО - КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Підготувала

Фоміна Ганна Вікторівна

вчитель трудового навчання
Кривий Ріг


2013

Г. В. ФомінаРОЗВИТОК ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ – 2013 – 30 ст.

Матеріал збірки присвячений актуальній проблемі сучасної школи – розвитку інтересу учнів до трудового навчання, мотивації навчальної діяльності учнів. Зміст даної роботи розкриває можливості та потенціал використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках трудового навчання та їх значення для всебічного розвитку учнів

Робота містить приклади використання ІКТ при розробці уроків, поданні матеріалу та моніторингу навчальних досягнень учнів.

Духовне життя дитини повноцінне лише тоді, коли вона живе у світі казки, гри, музики, фантазії, творчості. Без цього вона-засушена квітка… Ми повинні виховувати так, щоб дитина відчувала себе шукачем і відкривачем знань. Тільки за цієї умови одноманітна, напружена, стомлююча робота школяра забарвлюється радісним почуттям і може принести маленьким людям переживання творця.

В.Сухомлинський
Сучасний розвиток суспільства і виробництва потребує від вчителів формувати в учнів не тільки техніко-технологічні знання і навички користуватися інструментами, але й вміння застосовувати ці знання на практиці: через розв’язання творчих завдань (виконання навчальних і творчих проектів), вміння використовувати сучасні технології.

У відповідності до цього змінюються традиційні підходи до змісту освіти і, зокрема, в трудовому навчанні учнів. Трудове навчання – загальноосвітній предмет, який становить основу предметного наповнення освітньої галузі «Технологія».

Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392, головною метою освітньої галузі «Технології» є формування і розвиток проектно-технологічної компетентності для реалізації творчого потенціалу учнів та їх соціалізації в суспільстві. Основною умовою реалізації творчого потенціалу є технологічна та інформаційна діяльність, яка здійснюється від появи творчого задуму до реалізації його в готовому продукті. Метою курсу трудового навчання є формування технологічно грамотної особистості, підготовленої до життя і активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.

Стан сучасної освіти та тенденції розвитку суспільства вимагають нових, системно організованих, підходів до розвитку освітнього середовища. Для досягнення успіху у XXI столітті вже недостатньо академічних знань і уміння критично мислити, а необхідна деяка технічна кваліфікація, тому багато учнів прагнуть заздалегідь отримати навики в області інформаційних технологій і забезпечити собі цим успішну кар'єру.

Давно доведено, що учні по-різному засвоюють нові знання. Раніше викладачам важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Тепер, з використанням комп'ютерних мереж і Online-засобів, школа дістала можливість подавати нову інформацію так, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня.

Загальновідомо, що інформаційні технології можуть зробити процес навчання більш цікавим, таким, що відповідає реаліям сьогодення. Одним з переваг застосування комп'ютера у навчанні є підвищення мотивації навчання. Не лише новизна роботи з комп'ютером, яка сама по собі нерідко сприяє підвищенню інтересу до навчання, але і можливість регулювання розв’язання учбових завдань за рівнем складності, заохочуючи знаходити учнів правильні рішення, позитивно позначаються на мотивації навчання. Що ж до цікавості, як джерела мотивації навчання, то можливості інформаційних технологій тут справді невичерпні, і основне завдання, яке вже сьогодні набуло великої актуальності, полягає в тому, щоб цікавість не стала переважаючим чинником у використанні комп'ютера, не затуляла власне учбові цілі.

Використання інформаційнщ-комунікаційних технологій (ІКТ) в учбовому процесі і в позаурочній діяльності є актуальною проблемою сучасної шкільної освіти. Сьогодні необхідно, аби кожен вчитель з будь-якої шкільної дисципліни міг підготувати і провести урок з використанням ІКТ. Такий урок наочний, барвистий, інформативний, інтерактивний, зекономить час вчителя і учня. Він дозволяє учневі працювати в своєму темпі, а вчителеві дає можливість оперативно проконтролювати і оцінити результати навчання. Дозволяє наочно показати практичні цінності виконуваних робіт, скомпонувати кілька розрізнених видів творчості в одну гармонійну картину (наприклад: вишивку, квілінг та інші види декоративно-ужиткового мистецтва можна подати в одному інтер’єрі, показати роботи визнаних майстрів тощо). Це переводить виконання простих вправ з площини «дитячої творчості» до «дорослих проектів».

Практика переконує, що прояв інтересу до діяльності дорослих позитивно позначається на розвитку в дітей потреби в праці.

Принципи трудового виховання:

1. Єдність трудового виховання й загального розвитку: морального, інтелектуального, естетичного, фізичного.

2. Розкриття, виявлення розвитку індивідуальності в праці.

3. Висока моральність праці, суспільно-корисна спрямованість учня.

4. Раннє включення школярів у продуктивну працю, оскільки дитина має відчути, що без праці неможливо жити.

5. Різноманітність видів праці.

6. Постійність, безперервність праці. Тільки повсякденна, постійна праця збагачує духовне життя.

7. Наявність рис продуктивної праці дорослих у дитячій праці. Праця дітей повинна мати якнайбільше загального з продуктивною працею дорослих.

8. Творчий характер праці, сполучення зусиль розуму й рук, оскільки чим значніше задум, тим з більшим інтересом виконується найпростіша робота.

9. Наступність змісту трудової діяльності, в якій формуються уміння і навички.

10. Загальний характеру продуктивної праці. Фізична праця, особливо пов’язана з непривабливими й неприємними операціями, носить загальний характер - у ній беруть участь всі.

11. Посильність трудової діяльності.

12. Єдність праці й багатогранного духовного життя. Відомо, що «людина живе не однією працею».

В умовах розвитку креативного мислення та нестандартного підходу до навчання не учень повинен пристосовуватися до стилю роботи вчителя, а вчитель зі своїм «арсеналом» форм, методів і засобів повинен знайти особистий підхід до учня. Застаріла формула «ми йдемо від знань (обов’язок виконати шкільний план)- до почуттів» повинна бути відкинута.

Яким би не був учень, необхідно йти від його інтересів і почуттів до шкільної програми, тобто діяти відповідно формули:

Від почуттів-до знань,

Від знань-до діяльності!

Дидактична мета є найважливішою складовою процесу навчання. Питання вибору, типу і відповідно, структури уроку потребує ретельного обмірковування. Готуючись до уроків, спочатку визначаю: що планую зробити, а потім - якими засобами.

Для досягнення поставленої мети уроку на кожному етапі застосовую різні методи і форми роботи. Завдяки цьому учні не тільки слухають розповідь вчителя, а й співпрацюють зі мною, висловлюють свої думки, діляться інформацією. Уроки набувають інтерактивного виду. Від розробки ідеї і до презентації готового виробу в творчому процесі залучено кожного учня.

Бурхливий розвиток засобів інформатизації (комп’ютерів, комп’ютерних комунікацій, засобів мультимедійної демонстрації тощо), а отже, поява нових технологій обробки, передачі, одержання і збереження інформації відкриває нові можливості для застосування комп’ютерів у навчальному процесі.

Школа як соціальний інститут не може не відчувати на собі змін, що відбуваються у суспільстві. Процес інформатизації суспільства неминуче тягне за собою процес інформатизації освіти.

Незважаючи на величезний педагогічний і дидактичний потенціал, нові інформаційні технології навчання ледве знаходять місце в сучасній школі. Це обумовлено низкою причин: недостатньою матеріальною базою шкіл, практичною відсутністю методик використання комп’ютерів для викладання шкільних предметів.

Багато хто з педагогів вважає, що комп’ютер погано поєднується з традиційною системою освіти, та це не так. Застосування його в межах класно-урочної системи має вагомий вплив на результати навчання, підвищує мотивацію навчальної діяльності. Можливості комп’ютера як інструмента розвитку пізнавальних, творчих, дослідницьких здібностей дітей можуть цілком проявитися зі зміною мети і змісту сучасної освіти у бік індивідуально-орієнтованої моделі навчання. При розробці уроків з використанням ІКТ вчитель має змогу ефективно відійти від застарілих форм подання матеріалу до використання концепції творчих проектів (як індивідуальних так і групових).

Основна соціальна функція школи — підготовка людини до повноцінної життєдіяльності в умовах сучасного суспільства. Аби випускник школи знайшов своє місце в динамічному та насиченому інформаційному суспільстві, він повинен опанувати нові інформаційні технології, оволодіти навичками використовувати комп’ютер як інструмент повсякденної діяльності: чи то для складання звіту, чи для моделювання експерименту. Для формування таких навичок дворічного курсу інформатики, безперечно, мало. З іншого боку, немає сенсу вивчати ІКТ заради ІКТ. Технології повинні бути наповнені предметним змістом: вони мають стати для школяра засобом, який полегшує процес здобуття нових знань і вмінь. Сучасний зміст і форми навчання, засновані на «докомп’ютерних», паперових, технологіях погано узгоджуються зі спробами навіть фрагментарного використання комп’ютера на уроках. Інформаційні технології містять якісно нові можливості для навчання і розвитку дитини.

Нові інформаційні технології відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають цілком нові можливості для творчості, знаходження і закріплення усяких професійних навиків, дозволяють реалізувати принципово нові форми і методи навчання.

Інформаційні технології навчання надають можливість учителю для досягнення дидактичної мети застосовувати як окремі види навчальної роботи, так і будь-який їхній набір, тобто спроектувати навчальне середовище. Орієнтовані на вчителя інструментальні засоби (програми—конструктори уроків) дозволяють йому оперативно поновлювати зміст навчальних і контролюючих програм відповідно до появи нових знань і технологій. Учитель одержує додаткові можливості для підтримки і спрямовування розвитку особистості учня, творчого пошуку й організації їхньої спільної роботи.

Використання ІКТ в навчальному процесі допомагає розв’язанню дидактичних завдань. Комп’ютер, який оснащено технічними засобами мультимедіа, дозволяє використовувати дидактичні можливості відео- і аудіоінформації. Технології мультимедіа не тільки перетворили комп’ютер у повноцінного співрозмовника, а й дозволили учням, не покидаючи навчального класу (дому), бути присутніми на лекціях, семінарах, практичних заняттях, стати свідками історичних подій минулого і сучасного, відвідати найвизначніші музеї і культурні центри світу, найвіддаленіші й цікаві з географічного погляду куточки Землі. Впровадження в навчальний процес гіпертекстових технологій забезпечує учнів і вчителів принципово новими можливостями роботи з довідковою інформацією. Системи гіпермедіа дозволяють пов’язати один з одним не тільки фрагменти тексту, а й графіку, звукозаписи, фотографії, мультфільми, відеокліпи тощо.

Використання таких систем дозволяє створювати і широко тиражувати на лазерних компакт-дисках «електронні» посібники, довідники, книги, енциклопедії, а розвиток інформаційних телекомунікаційних мереж дає новий імпульс системам дистанційного навчання, забезпечує доступ до гігантських обсягів інформації, яка зберігається в різних куточках нашої планети.

Комп’ютер також може бути засобом, на який покладено вирішення окремих дидактичних завдань при збереженні загальної структури, мети і завдань безмашинного навчання. При цьому сам навчальний зміст не закладається в комп’ютер (ЕОМ виконує функції контролера, тренажера тощо). Нові цікаві можливості під час роботи з текстами дає текстовий редактор (тренаж, самоконтроль, само- корегування, порівняння з еталоном).

Використовуючи комп’ютер, можна ставити і вирішувати нові дидактичні завдання, не розв’язувані традиційним шляхом.

Наприклад, у процесі викладання обслуговуючої праці можливо використовувати інструментальні програмні засоби, що дозволяють створювати різні моделі, керувати ними і досліджувати їх «поведінку» (зокрема, під час вивчення тематик, пов’язаних з дослідженнями, розв’язанням завдань на оптимізацію, моделюванням ситуацій).

Комп’ютер має багато технічних можливостей: графіку, звук, анімацію, що робить його привабливим для дітей. Але головне, що відрізняє комп’ютер від інших засобів навчання - це можливість діалогу, не формального діалогу, коли комп’ютер ставить запитання, а школяр повинен відповідати в жорстко заданих рамках, а інтерактивного діалогу, коли головною у діалозі стає дитина, коли вона нав’язує комп’ютеру свої правила або «навчає» його, примушуючи виконувати певні дії.

З метою підвищення зацікавленості та розвитку творчих здібностей учнів на своїх уроках я використовую мультимедійні презентації, схеми, таблиці різного змісту, інструкційні та технологічні карти, тестові завдання, індивідуальні картки-завдання різних рівнів складності, програмні комплекси моделювання тощо.

Щоб навчання в максимальній мірі сприяло розвитку учнів, пропоную дітям випереджаючі завдання, які учні можуть виконати, застосовуючи нові інформаційні технології. Це можуть бути мультимедійні презентації, web-сайти, публікації, відеоуроки, буклети та інше.

Під час мотивації навчальної діяльності перед виконанням трудового завдання підкреслюю дітям, що в даному випадку вони - творці. Розвиток інтересу та творчих здібностей - процес тонкий, індивідуальний, тому важливо підтримувати в дітях навіть найменший пряв зацікавленості, найменші спроби творчого підходу до праці, але зважати на рівень підготовленості учня (надто складні, як і надто легкі завдання можуть загасити інтерес до даного проекту або до творчої діяльності в цілому.) Важливо тримати «баланс сил». Залучаючи учнів до підготовки матеріалу уроку, треба заздалегідь дати тему для пошуку інформації та підготовки презентації кожному учневі (або групам учнів). Такий підхід дає можливість вести моніторинг зацікавленості аудиторії та коригувати наповненість та способи подання матеріалу відповідно до вподобань конкретного колективу. Творчі роботи для сильніших учнів я складаю таким чином, щоб вони були не лише більшими за обсягом чи кількістю вправ, а й мали якісно інший, творчий характер, сприяли розвитку вмінь і навичок самостійної роботи, більш широкого застосування знань.

Практикую на своїх уроках використання різних ігрових моментів, проблемних ситуацій тощо.

Наприклад: починаючи вивчати вишивку, в’язання, бісерне рукоділля, діти готують до уроку відомості з історії цих видів рукоділля, їх походження у вигляді мультимедійних презентацій.

Під час навчального процесу застосовую різні способи індивідуалізації самостійної роботи учнів:  • творчі учні пропонують іншим учням мультимедійні презентації за різними напрямками трудової діяльності;

  • здібні учні виконують більше завдань (завдяки швидкому темпу праці);

  • слабкі учні виконують легкі, сильніші-складніші завдання; після виконання обов’язкового мінімуму завдань здібним учням даю додаткові завдання або питання (це мінімальні творчі завдання).

Основним програмним інструментарієм, що використовується мною при розробці уроків - це насамперед пакет MS Office. Так, за допомогою різноманітних редакторів, що входять до цього програмного комплексу, зручно та швидко готувати мультимедійні презентації та майстер-класи у вигляді слайд-шоу (MS PowerPoint), готувати індивідуальні та яскраві інструкційні картки та тестові листи (MS Word, MS Excel), готувати автоматичні тести з моментальним виводом результату (загального балу) (MS Excel), готувати зразки презентаційних буклетів (MS Publisher), тощо. Розмаїття готових програмних рішень допомагає викликати в учня особисту зацікавленість у успішному виконанні покладеної задачі, використання програми «Stitch Art Easy!» дозволяє перетворити на схему для вишивання будь-яку картинку або фотографію, адже цікавіше вишивати те, що до вподоби, програма «Бисер с MyJane» дозволяє робити теж саме, але вже для плетіння бісером.

Для подання матеріалу використовую в роботі мультимедійний проектор, під’єднаний до комп’ютера або ноутбука, спеціальний екран, комплект акустичного устаткування та принтер.

Виходячи з цього, хочу сказати, що сучасний інформаційний світ дає майже невичерпні можливості з розвитку творчих здібностей учнів шляхом викликання зацікавленості начальним процесом. Учень, який сміливо орієнтується в сучасному інформаційному просторі, легше адаптується в сучасному житті, краще пристосується для вивчення та освоєння майбутньої професії, отже,, вийде в світ повноцінним членом сучасного суспільства, а це і є найголовніша мета вчителя. І надто, вчителя трудового навчання.

В якості поради, хочу додати: не бійтесь експериментувати та дізнаватись нового. Переходити до сучасних методів викладання необхідно. Перехід до використання ІКТ та «інтерактивних» уроків допоможе розвинути сучасну, креативну, впевнену у своїх силах та здібностях, соціально адаптовану та гармонійно розвинену Особистість.Далі хочу навести приклади використання ІКТ в плануванні уроків та розробці власного методичного матеріалу.


  1. Мультимедійні презентації

    1. Приклад презентації теми уроку

Мал. 1.1.1 Подання теми уроку на початку заняття.

Такий спосіб подання теми уроку дозволяє допомогти сконцентрувати увагу учнів перед навчальним процесом, викликати первинну зацікавленість темою уроку.

1.2 Приклади презентації нового матеріалу