Що таке метод і прийом навчання?
Скачати 23,83 Kb.
Дата конвертації07.06.2018
Розмір23,83 Kb.

Що таке метод і прийом навчання?

 • Метод навчання — взаємопов'язана діяльність викладача та учнів, спрямована на засвоєння учнями системи знань, набуття умінь і навичок, їх виховання і загальний розвиток.

Прийом навчання — сукупність конкретних навчальних ситуацій, що сприяють досягненню проміжної (допоміжної) мети конкретного методу.

 • Прийом навчання — сукупність конкретних навчальних ситуацій, що сприяють досягненню проміжної (допоміжної) мети конкретного методу.

Методи навчання класифікують на загальні (можуть використовуватися в процесі навчання будь-яких навчальних предметів) і спеціальні (застосовуються для викладання окремих предметів, але не можуть бути використані при викладанні інших предметів).

 • Методи навчання класифікують на загальні (можуть використовуватися в процесі навчання будь-яких навчальних предметів) і спеціальні (застосовуються для викладання окремих предметів, але не можуть бути використані при викладанні інших предметів).

За іншою класифікацією їх поділяють на: методи готових знань (учні пасивно сприймають подану викладачем інформацію, запам'ятовують, а в разі необхідності відтворюють її) і дослідницький метод (передбачає активну самостійну роботу учнів при засвоєнні знань: аналіз явищ, формулювання проблеми, висунення і перевірка гіпотез, самостійне формулювання висновків), який найбільш повно реалізується в умовах проблемного навчання.

 • За іншою класифікацією їх поділяють на: методи готових знань (учні пасивно сприймають подану викладачем інформацію, запам'ятовують, а в разі необхідності відтворюють її) і дослідницький метод (передбачає активну самостійну роботу учнів при засвоєнні знань: аналіз явищ, формулювання проблеми, висунення і перевірка гіпотез, самостійне формулювання висновків), який найбільш повно реалізується в умовах проблемного навчання.

Залежно

 • від походження інформації виділяють: словесні, наочні та практичні методи;
 • від мети:
 • методи здобуття нових знань, метод формування умінь і навичок, метод застосування знань на практиці, методи творчої діяльності, методи закріплення знань, умінь і навичок, методи перевірки і оцінювання знань, умінь і навичок.

Класифікація методів навчання:

 • пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний) метод:
 • викладач організує сприймання та усвідомлення учнями інформації, а учні здійснюють сприймання (рецепцію), осмислення і запам'ятовування її;
 • репродуктивний:
 • викладач дає завдання, у процесі виконання якого учні здобувають уміння застосовувати знання за зразком;
 • репродуктивний:
 • викладач дає завдання, у процесі виконання якого учні здобувають уміння застосовувати знання за зразком;
 • проблемного виконання:
 • викладач формулює проблему і вирішує її, учні стежать за ходом творчого пошуку (учням подається своєрідний еталон творчого мислення);
 • частково-пошуковий (евристичний): викладач формулює проблему, поетапне вирішення якої здійснюють учні під його керівництвом (при цьому відбувається поєднання репродуктивної та творчої діяльності учнів);
 • дослідницький: викладач ставить перед учнями проблему, і ті вирішують її самостійно, висуваючи ідеї, перевіряючи їх, підбираючи для цього необхідні джерела інформації, прилади, матеріали тощо.

Модуль психологічного супроводу

 • Мета:
 • Врахувати психологічні особливості учнів.
 • Розвивати пізнавальні процеси (пам’ять, увагу, сприймання, мислення, мовлення тощо) та математичні здібності учнів.
 • Формувати якості особистості учня та пізнавальний інтерес.
 • Створити позитивно-емоційний настрій і психологічно комфортні умови.
 • Сприяти позитивному відношенню учнів до навчання.
 • Методи: інтерактивні, ігрові, релаксаційні тощо.
 • Прийоми: «Світлофор настрою», «Навіювання», «Відстрочена загадка», «Бліцопитування», «Снігова куля», «Релаксаційні вправи», «Зворотний зв’язок» тощо.
 • Форми навчання: індивідуальні, парні, групові, фронтальні, колективні.
 • Засоби: ТЗН, інформаційні таблички.

Модуль вступного повторення

 • Мета:
 • Визначити рівень попередньої підготовленості учнів, що стосується теми.
 • Актуалізувати знання, що потрібні для введення нового матеріалу.
 • Активізувати мислення учнів.
 • Формувати групи компетентностей: ціннісно-смислові, загальнокультурні, навчально-пізнавальні, комунікативні.
 • Методи: фронтальна бесіда, усне опитування, робота зі схемами, рисунками, метод прогнозування, робота з текстом підручника, самоперевірка за зразком тощо.
 • Прийоми: «Інтрига», «Дивуй!», «Фантастична добавка», «Відстрочена загадка», заповнення кросвордів, «Альтернатива», «Мозковий штурм», «Асоціація», «Зайве слово», «Назви відповідність», «Пошук загального», «Групування слів», «Математичне лото», «Зашифровки», «Незакінчене речення» тощо.
 • Форми навчання: групова, парна, індивідуальна, фронтальна тощо.
 • Засоби: диктанти, тести, навчальні та наочні посібники, підручник, таблиці, моделі тощо.

Модуль вивчення нового матеріалу (презентації)

 • Мета:
 • Збільшити дидактичні одиниці.
 • Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї.
 • Забезпечити якість вивчення нового матеріалу.
 • Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати , порівнювати, зіставляти тощо.
 • Забезпечити диференційований підхід.
 • Встановити зв’язки між засвоєними та новими знаннями.
 • Формувати групи компетентностей: соціальні, інформаційні, комунікативні, навчально-пізнавальні, особистісного самовдосконалення.
 • Методи: пояснення, коментоване читання тексту підручника, лекція-консультація, проблемна лекція, оглядова лекція, семінар-практикум, фронтальна бесіда, дискусія, робота з книгою, посібниками, схемами, таблицями, рисунками, моделями, демонстрація презентацій.
 • Прийоми: «Асоціації», «Мозкова атака», створення проблемної ситуації, використання яскравих афоризмів, порівнянь, образів, «Знаємо – бажаємо дізнатися - дізналися», «Моделі, що ожили», «Снігова грудка», «Ажурна пилка», «Акваріум», «Броунівський рух», «Навчаючи - вчусь», «Павучки», «Місткий кошик» тощо.
 • Форми навчання: парна, групова, індивідуальна, колективна, фронтальна.
 • Засоби: ТЗН, підручники, довідники, Internet, інформаційні таблички, роздатковий матеріал, моделі, таблиці тощо.

Модуль практики

 • Мета:
 • Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок.
 • Формувати й удосконалювати вміння і навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети.
 • Забезпечити ситуацію вибору.
 • Формувати вміння розв’язувати типові задачі, формувати творчі вміння.
 • Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію.
 • Формувати групи компетентностей: комунікативні, інформаційні, саморозвитку і самоосвіти, продуктивної творчості, вміння вчитися.
 • Методи: практичні роботи, розв’язування задач за зразком, метод коментування, робота з підручником та різними джерелами інформації.
 • Прийоми: «Класифікація», «Альтернатива», «Синтез думок», математичні змагання, «Коментування», «Навчаючи - вчусь», «Асоціативний ряд», «Карусель», «Асоціативний ряд», «Інтелектуальний тир» тощо.
 • Форми навчання: парна, групова, індивідуальна, колективна, фронтальна.
 • Засоби: роздатковий матеріал, математичні диктанти, тести, ТЗН, схеми, навчальні та наочні посібники.

Модуль спостереження, діагностики

 • Мета:
 • Організувати і підтримати безперервний зворотний зв’язок між учителем і учнем.
 • Одержати своєчасну інформацію про успішність просування у навчанні учнів класу.
 • Спостерігати за процесом засвоєння та застосування знань, умінь, навичок.
 • Здійснювати моніторинг навчальних досягнень учнів.
 • Формувати групи компетентностей: соціальні, ціннісні, комунікативні, культурні.
 • Методи: спостереження, дискусія, створення проблемної ситуації.
 • Прийоми: рефлексія, «Світлофор настрою», релаксаційні вправи, «Зворотний зв’язок» тощо.
 • Форми навчання: індивідуальна, парна, колективна, фронтальна.
 • Засоби: завдання для моніторингу рівня знань, комп’ютер, навчальні та наочні посібники, ТЗН.

Модуль домашньої роботи

 • Мета:
 • Удосконалити, узагальнити, систематизувати знання, вміння та навички.
 • Розвивати самостійність та творче мислення.
 • Формувати вміння самостійно засвоювати окремі питання навчального матеріалу.
 • Формувати групи компетентностей: інформаційні, саморозвитку і самоосвіти, продуктивної творчості, вміння вчитися.
 • Методи: виконання вправ, письмових і графічних робіт, підготовка рефератів, доповідей, самоперевірка, індивідуальне опитування, фронтальна бесіда, робота з підручником, довідниками, додатковою літературою, використання Internet.
 • Прийоми: «Інтелектуальна розминка», «Вірю – не вірю», бліцопитування ланцюжком, «Знайди помилку», «Світлофор», «Творче завдання», «Одне завдання для двох» тощо.
 • Форми навчання: індивідуальна, парна, групова.
 • Засоби: навчальні та наочні посібники, довідкова література, інформаційні таблички, Internet тощо.

Модуль узагальнення та систематизації набутих знань

 • Мета:
 • Узагальнити та систематизувати знання, вміння й навички.
 • Установити загальні зв’язки в матеріалі, що дозволяє учням побачити тему (розділ) у цілому.
 • Формувати вміння застосовувати набуті знання під час розв’язування задач різного рівня складності.
 • Формувати потреби до самостійної самоосвіти.
 • Формувати групи компетентностей: саморозвитку та самоосвіти, продуктивної творчої діяльності.
 • Методи: порівняння, узагальнення, усна розповідь, бесіда, вступні, оглядові, само організуючі, пошукові семінари, індивідуальні та групові семінари, семінари з розв’язування задач, дебати, конференції.
 • Прийоми: «Письмовий звіт», «Шпаргалка», «Пошта», «Перепишу параграф по-своєму», «Я - вчитель», «Інтелектуальне лото», рефлексія, «Ділова гра», «Аукціон», «Творча робота», «Учні та їхні відкриття» тощо.
 • Форми навчання: індивідуальна, парна, групова, колективна, індивідуально-колективна, фронтальна.
 • Засоби: тести, інформаційні картки, навчальні та наочні посібники, ТЗН тощо.

Модуль контролю

 • Мета:
 • Визначити рівень навчальних досягнень учнів відповідно до вмінь самостійно здобувати, аналізувати, систематизувати і творчо застосовувати отриману інформацію, приймати рішення та аргументувати власну думку.
 • Поєднати перевірку знань із повторенням і закріпленням навчального матеріалу та визначити рівень навчальних досягнень учнів.
 • Активізувати навчально-пізнавальну діяльність учнів усього класу.
 • Здійснити диференційований контроль. Формувати групи компетентностей: саморозвитку та самоосвіти, продуктивної творчості, особистого самовдосконалення, вміння вчитися.
 • Методи: усне опитування, контрольні та залікові семінари, письмові контрольні та самостійні роботи, контроль із використанням комп’ютера, перевірочні роботи, заліки, самоперевірка за зразком, за алгоритмом.
 • Прийоми: «Математичні змагання», «Інтелектуальна розминка» тощо.
 • Форми навчання: індивідуальна, парна, групова.
 • Засоби: тести, різнорівневі завдання, математичні диктанти, ТЗН тощо.

Модуль корекції

 • Мета:
 • Формувати вміння аналізувати та осмислювати помилку, необхідність її усунення, шляхи досягнення позитивного результату.
 • Здійснити диференційований підхід, враховуючи індивідуальні особливості учнів.
 • Забезпечити індивідуальний набір завдань із урахуванням різних рівнів навченості учнів. Формувати групи компетентностей: комунікативні, саморозвитку і самоосвіти, навчально-пізнавальні.
 • Методи: письмові роботи, тестування, робота із схемами, таблицями, з конкретними завданнями, робота з підручником, із завданнями для корекції знань, консультації, робота за зразком, коментована робота, робота за алгоритмом, схемою.
 • Прийоми: «Приваблива мета», «М’яч зі словами», «Спіймай помилку», «Шпаргалки» тощо.
 • Форми навчання: індивідуальна, групова, парна, фронтальна, колективна.
 • Засоби: навчальні та наочні посібники, завдання для корекції знань, ТЗН.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка