Що таке європейський союз?Скачати 288.05 Kb.
Дата конвертації02.12.2018
Розмір288.05 Kb.
ЩО ТАКЕ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ?

Європейський Союз (скорочено ЄС) – це об’єднання європейських країн, що поєднало європейські народи в єдину родину заради спільногостабільного розвитку. Першочерговим завданнямутворення, заснованого після Другої світової війни,було зближення держав і народів Європи. Усвідом-лення того факту, що в єдності, за столом пере-говорів, а не через збройні сутички, легше вирішувати спори й долати спільні проблеми, заклалооснови об’єднання, що згодом отримало назвуЄвропейський Союз.Європейський Союз – це родина, в якій кожна краї-на є особливою, індивідуальною, і, водночас, виступає частиною єдиного європейського цілого.

ЯК І ЧОМУ СТВОРЮВАЛАСЯ ЄВРОПЕЙСЬКА РОДИНА? Відомо, що протягом ХХ сторіччя саме на Європей- ському континенті розпочалися дві світові війни. А війни ведуться через території і владу над ними.

Друга світова війна завершилася у 1945 році, й правителі європейських країн постали перед проблемою – що робити, щоб назавжди уникнути таких кровопролитних воєн, що робити, щоб європейці жили в мирі й добробуті. Спочатку була ідея – ідея щодо відбудови Європи й забезпечення її стабільного розвитку без воєн і руйнівних конфліктів.

Таку ідею запропонував француз Жан Моне, вона полягала в тому, щоб Франція й Німеччина, а можливо й решта європейських країн, об’єднали свої зусилля в сфері розвитку вуглевидобувної та сталеливарної галузей промисловості. Ці галузі складали основу тогочасного промислового розвитку. І зацікавлені країни Європи через об’єднання зусиль у розвитку цих галузей отримували приклад вирішення спорів мирним шляхом, за столом переговорів. Для реалізації ідеї потрібна була зацікавленість лідерів європейських країн. І друг Моне, міністр французькогоуряду Робер Шуман, визнавши цю пропозицію блискучою, виголосив її в промові 9 травня 1950 р. Ця дата щорічно святкується як День Європи.

Лідери Франції, Німеччини, Бельгії, Італії, Люксембургу і Нідерландів погодилися об’єднати власні вугільну й сталеливарну промисловості і створили у 1951 р. Європейське об’єднання вугілля тасталі (ЄОВС), що мало керувати роботою цих галузей виробництва в мирних цілях і сприяти відбудові Європи.

Працювати разом виявилося цікаво, успіх був відчутним. Тому лідери цих шести країн вирішили об’єднати зусилля по управлінню рештою сферекономік їх країн. Об’єднали зусилля по управлінню в сферах грошей, працевлаштування, торгівлі, бізнесу. Так у 1957 р. було утворено Європейське економічне співтовариство (ЄЕС).В рамках такого економічного об’єднання важливобуло прибрати всі можливі перешкоди для вільного пересування товарів, грошей та людей з тим, щоб прискорити та полегшити торгівлю між країнами-учасницями. У такий спосіб всі операції зторгівлі здійснювалися між країнами, ніби в межаходнієї країни. В результаті вибір товарів став ширшим, а ціна на них менша для звичайних громадянцих шести європейських країн. У такий спосіб створювався спільний ринок. Життя мешканців Франції, Німеччини, Італії, Бельгії, Люксембургу та Нідерландів покращувалося.

Жити краще і працювати разом над процвітанням забажали сусідні європейські країни. Це було можливим через виконання певних умов, що поставили країни-учасниці ЄЕС перед бажаючими вступитидо нього. Головна умова – приєднання до європейської родини не повинно перешкоджати стабільному зростанню самого об’єднання. Тому країни-кандидати наполегливо працювали над тим, щоб відповідати критеріям і вимогам європейського об’єднання. Новими членами об’єднаної родини стали Велико-британія, Данія та Ірландія у 1973 р., Греція у 1981році, Португалія та Іспанія у 1986 р., Австрія, Фінляндія та Швеція у 1995 р., Естонія, Кіпр, Латвія,Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія,Угорщина, Чехія з 1 травня 2004 р., Румунія і Бол-гарія з 1 січня 2007 р. Так зростала родина народів, що висловлювалисвоє бажання спільно примножувати добробут.

1951 1973 1981 1986 1995 2004 2007 Етапи розширення європейських інтеграційних об’єднань європейців. Такому об’єднанню сприяли не лишегеографічна наближеність й спільна історичнаспадщина, а головне – всі європейці виступаютьза рівні умови для всіх, добросусідство, свободу вибору, свободу слова, повагу один до одного, турботу про тих, хто її потребує. Спільні зусилля в економічній сфері були успішними, тому країни-учасниці об’єднання вирішилиспільно працювати в усіх сферах функціонування держави. Більше того, країни віддавали все більшу частину своїх державних повноважень у регулюючі органи об’єднання.

Успіхами на шляху розвитку європейського об’єднання є:

• на кінець 1992 р. було оголошено завершення будівництва єдиного ринку – товари й гроші пересувалися вільно;

• країни спільно працювали над вирішенням проблем захисту навколишнього середовища, удосконаленням будівництва автомобільних доріг та залізниць, боротьби із злочинністю та незаконним обігом наркотиків, тероризмом, проблемами забезпечення роботою;

• скасовано паспортний контроль на кордонах країн-членів, що сприяло вільному пересуванню людей. Такі кроки країнчленів Європейських Співтовариств призвели до проголошення в 1992 р. Європейського Союзу.

За півсторічну історію європейська родина зросла до27 країн-членів. Рівень життя її мешканців досяг дуже високого рівня. В рамках ЄС створено спільний ринок без кордонів. Запроваджено єдину грошову одиницю – євро. Європейський Союз є великою економічною силою в світі. ЄС надає найбільше коштів на допомогу бідним країнам. Попри те, що країни, які входять до складу ЄС, дуже різняться, вони всі виступають за мир, демократію, верховенство права та повагу до прав людини. Площа ЄС складає більше 4, 3 млн. км2, а населення ЄС налічує близько 492 млн. осіб. За цими цифрами ЄС посідає третє місце в світі після Китаю та Індії. Рівень народжуваності в країнах Європи зменшується, однак європейці стали жити довше.

ЧИМ ЗАЙМАЄТЬСЯ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ?

Головною метою Європейського Союзу є покращення життя в країнах-членах, що перетворює ЄС на важливий центр світового розвитку. Мета об‘єднання сьогодні - перетворення ЄС у найбільш динамічну економічну систему світу.

Діяльність Європейського Союзу базується на трьохстовпах”:

це ко- співпраця поліції політика безпеки спільна зовнішня галузі економіки політика та лони, що трима- ють на собі весь будинок: • спільна політи- Договори ка в галузі еконо-міки, довкілля, сільського господарства, освіти, нау-ки, охорони здоров’я;• спільна зовнішня політика та політика безпеки;• співпраця поліції.Європейці тісно співпрацюють в усіх цих сферах наоснові тих документів, що складають фундамент – 9

це договори, в яких визначено всі принципи взає-мин між державами Європейського Союзу. Назвицих договорів виглядають наступним чином:• Договір про заснування Європейського об’єднан-ня вугілля та сталі (ЄОВС) від 18 квітня 1951 р.;• Договір про заснування Європейського економіч-ного співтовариства (ЄЕС) або Римський договірвід 25 березня 1957 р.;• Договір про заснування співтовариства з атомноїенергії (Євратом) від 25 березня 1957 р.;• Договір про Європейський Союз від 7 лютого 1992року.Сьогодні європейці працюють над Конституцією ЄС,яка стане наступним кроком у розвитку європейськоїінтеграції.До речі, організація роботи в ЄС вимагає багатозусиль для поєднання інтересів всіх учасниківоб’єднання. Цим займаються керівні органи ЄС: Європейська Комісія, яка складається з представників всіх 27 країн-членів і вони займаються пошуком найкращих рішень для ЄС в цілому. Вони подаютьпропозиції для нових законів. Ці люди називаються“комісарами”. 10

Європейський Парламент представ- ляє інтереси населення всього ЄС і роз- глядає пропозиції законів, що подає Європейська Комісія. Щоб почати дія-ти, закон має бути схвалений Європарламентом.Цей орган складається з 785 членів з усіх країн-учасниць ЄС, що обираються на п’ять років на зага-льних виборах. Це і є право вибору в дії. Рада Європейського Союзу – постійні засідання глав урядів всіх держав-чле- нів ЄС, на яких приймаються європей- ські закони та рішення щодо конкрет-них сфер діяльності ЄС.Ось так приймаються рішення в такому великомуза розмірами й функціями об’єднанні. Населеннядовіряє свої інтереси представникам, які втілюютьїх в життя щоденною і кропіткою роботою. © Council of the European Union Засідання Ради Європейського Союзу 11

ЩО РОБИТЬ ЄС ДЛЯ ВЛАСНИХ ГРОМАДЯН?В Європейському Союзі всіма можливими засобаминамагаються забезпечувати високий рівень життягромадян. Ось основні переваги, які надає грома-дянам перебування в ЄС.СвободаЄС забезпечує свободу пересування Європою. Тоб-то громадянин будь-якої країни-члена ЄС має змо-гу вільно обирати країну для життя, роботи, нав-чання або просто здійснювати туристичну подо-рож Європою без перешкод й перевірок на кордо-нах. Громадянам ЄС не потрібен закордонний пас-порт для пересування Європою.Всередині ЄС кордони скасовані, однак ЄвропейськийСоюз турбується про забезпечення безпеки зовнішніхкордонів заради зменшення притоку мешканців іншихкраїн без контролю або щоб запобігти проникненнюзлочинців чи наркотиків на територію країн ЄС.РоботаВ країнах-членах Європейського Союзу велику ува-гу приділяють забезпеченню роботою всіх, хто ба-жає її мати і вміє сумлінно виконувати. З цією ме-тою заохочується навчання різним видам діяльнос-ті. Схвалюється започаткування власної справи. За-безпечення роботою є важливим через те, що час-тина заробітної платні йде на утримання лікарень,шкіл та до пенсійних фондів. Чим більше працю- 12

ючих, тим більше коштів для турботи про тих, хтопотребує допомоги. В ЄС також опікуються забез-печенням рівних можливостей праці для всіх – якдля чоловіків, так і для жінок.Охорона здоров’яРівень захворюваності в країні визначає також рі-вень життя громадян, що в цій країні проживають.Саме тому ЄС опікується вдосконаленням засобівнадання медичної допомоги, яка має бути доступ-ною, вчасною та кваліфікованою. Важливою скла-довою системи заходів по забезпеченню здоров’ясвоїх громадян в ЄС є поширення й пропагуванняздорового способу життя. Здоровий спосіб життя -це:• не палити;• не вживати наркотиків;• регулярно харчуватися корисними продуктами;• займатися спортом.Недотримання цих правил призводить до зростан-ня ризику захворювання на рак, ішемічну хворобусерця (при якій ускладнюється рух крові до серцячерез закупорювання чи пошкодження судин) таінші важко виліковні хвороби.До речі – здоровим бути дешевше!!! Не потрібновитрачати кошти спочатку на цигарки або нарко-тики, а потім на дорогі ліки!!! 13

Цікаво, що…В ЄС від цих хвороб вмирає більше чоловіків, ніж жінок.Це пояснюється тим, що жінки частіше ведуть акти-вний спосіб життя й мають піклуватися про здоровийспосіб життя заради здоров’я майбутніх дітей.ОсвітаГарна освіта – це основа для здобуття гарної робо-ти. Тому в ЄС приділяють особливу увагу забезпе-ченню можливостей здобуття бажаної професіїгромадянами ЄС. Головне гасло, якого дотримую-ться в ЄС, – навчатися протягом всього життя.В ЄС сьогодні працюють над побудовою так званогоінформаційного суспільства – вироблення у населеннянавичок роботи з інформаційними технологіями, прис-корення доступу до інформаційних ресурсів мережіІнтернет в школі, на роботі, вдома.ДовкілляЧисте повітря, річки, моря, ліси – це здоров’я лю-дей. Тому кожний громадянин зацікавлений у за-безпеченні чистоти навколишнього середовища.Але сьогодні до погіршення стану повітря і річокпризводять так звані глобальні кліматичні зміни,що спричинені глобальним потеплінням. Викиди уповітря шкідливих газів автомобілями, потужнимифабриками, заводами формують парниковийефект. Ці гази містять шкідливі вуглекислий газ таметан. 14

Навколишнє середовище належить всім, тому краї- ни ЄС дотримуються певних правил щодо заборо- ни забруднень та захисту дикої природи – рослин, тварин та птахів. Ці правила стосуються всіх країн ЄС в однаковій мірі, і всі слідкують за їх дотриман- ням. Євро Євро – це єдина грошова одиниця кран-членів ЄС. Цю одиницю країни запроваджують в обіг за ба- жанням для спрощення розрахунків за торговельні операції між країнами. Тепер громадяни ЄС не пік- луються про обмін валют для здійснення розрахун- ків на території іншої країни ЄС. Банкноти та монети євро увійшли в грошовий обіг 1 січня 2002 р. Поки що 13 країн ЄС запровадили євро. На монетах євро одна сто- рона однакова для всіх, а ін- ша зображує країну, в якій ця монета була виготов- лена.© Van Parys Media/Corbis Монети та банкноти євро 15

Допомога слабкішим регіонамОкремі країни ЄС або їхні складові регіони частоне демонструють високих показників розвитку і по-требують допомоги з боку інших країн ЄС. З цієюметою з щорічних бюджетів держав-членів ЄС виді-ляють певну частину в спільні фонди:• Європейський фонд регіонального розвитку;• Соціальний фонд;• Фонд співпраці.З їх назв видно, на яку діяльність мають витрача-тися кошти з цих фондів.Наприклад, окремі регіони потребують більшої кі-лькості робочих місць через закриття старих заво-дів або шахт, скажімо, через скорочення виробниц-тва певного виду продукції, яка вже не користує-ться попитом. В інших регіонах важко вести сільсь-ке господарство через несприятливі кліматичніумови, а іноді важко вести торгівлю через звичайнунестачу доріг. Тоді ЄС виділяє кошти на допомогутаким регіонам. Наприклад, ЄС допомагає розбу-довувати дороги та залізничні колії. Це забезпе-чення робочими місцями і активізація торгівлі. Цекошти для населення. 16

ЯКІ ЦЕ – ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ?Європейські цінності – це загальнолюдські прин-ципи і норми життєдіяльності людини, суспільствай держави. Важливо, що в європейському життііснує повага й прагнення до повного дотриманняцих цінностей.Основними нормами й принципами функціону-вання європейської спільноти є:• Демократія – це такий спосіб управління дер-жавою, коли населення має можливість вільно оби-рати тих, хто ними управляє і піклується про доб-робут й гарне життя всіх громадян в однаковій мірі.Це свобода слова й вибору, але не вседозволеність.Свобода здійснюється в рамках закону, перед якимвсі рівні.• Верховенство права – вся діяльність в державі ба-зується на законах, які всі мають виконувати. Супе-речності й спори вирішуються також на основінорм і принципів, що містяться в законах, мирнимшляхом.• Рівні умови для всіх, це коли створені умови длявсіх, хто бажає, незалежно від статі, віку, національ-ності та віросповідання, вільно навчатися, працю-вати. Це повага до прав людини – право на життя,здоров’я, освіту, право обирати релігію й мову спіл-кування. 17

• Побудова суспільства турботи й справедли-вості - це суспільство, в якому всі піклуються одинпро одного і поважають один одного. Податкиспрямовуються на виплату пенсій, заходи з охо-рони здоров’я, на допомогу безробітним, забез-печення недієздатних осіб (інвалідів). Цей процесназивається «побудова системи соціального захис-ту», яка має захищати уразливих членів суспіль-ства.• Повага до себе й інших складається з таких цін-ностей як терпимість, повага та взаєморозуміння.Повага до етнічних і культурних особливостей єважливим здобутком ЄС.• Мир. ЄС докладає зусиль для забезпечення мируй стабільності як в середині об’єднання, так і за йо-го межами. Іноді в родині європейських народівтрапляються непорозуміння, як в усіх родинах. Алелідери європейських країн вирішують їх мирнимшляхом і мирно співпрацюють один з одним зара-ди спільного розвитку. ЄС допомагає підтримуватимир і в сусідніх країнах. Наприклад, солдати країнЄС забезпечують мир в колишній Югославії або вКонго, а там велися кровопролитні війни. ЄС вис-тупає за заборону протипіхотних мін. ЄС надаєнайбільшу допомогу біженцям – це особи, що ті-кають з рідної країни, в якій ведуться війни абоконфлікти. 18

СИМВОЛИ ЄСІсторія створення прапору починається у 1955 р.Тоді Європейський Союз існував лише у виглядіЄвропейського обєднання вугілля та сталі, до яко-го входило шість країн. Однак існувала окрема ор-ганізація з ширшим представництвом - Рада Євро-пи, яка була заснована на кілька років раніше длязахисту прав людини та збереження європейськоїкультури. У той час Рада Європи підбирала собі ем-блему. Після активних обговорень було прийнятонинішній варіант прапора - коло з 12 золотих зірокна блакитному тлі. Число зірок не має нічого спіль-ного з кількістю країн-членів організації. В різнихтрадиціях "12" є символічним числом, що означаєабсолютну досконалість. Це також і кількість міся-ців у році, і кількість цифр на циферблаті годин-ника, тоді як коло є ще й символом єдності.Так народився європейський прапор, який пред-ставляє ідеал обєднання народів Європи. На ньомусяє дванадцять зірок, як символ довершеності, пов-ноти та єдності. Прапор залишається незміннимпротягом років, незважаючи на розширення ЄС.Пізніше Рада Європи закликала інші європейськіустанови прийняти той самий прапор, і у 1983 р.його затвердив Європейський Парламент. Усі євро-пейські інституції використовують його з початку1986 року. 19

Європейський прапор - це єди- на емблема Європейської Комі- сії, виконавчого органу ЄС. Ін- ші європейські установи та ор- гани додають до прапора свою власну емблему.© EC Прапор Європейського Союзу Гімн У широкому значенні - це гімн не лише ЄС, але й усієї Європи. Музика гімну взята з Девятої симфонії, яку Людвіг ван Бет- ховен написав у 1823 р. У фіна- льній частині своєї симфонії Бетховен поклав на музику сло- ва "Оди радості", написаної у 1785 р. Фрідріхом фон Шил- лером. У цьому вірші знайшла відгук ідея братання народів, Людвіг ван Бетховен яку поділяв і Бетховен. У 1972 р. Рада Європи (та сама організація, яка роз- робила дизайн європейського прапора) схвалила бетховенську тему "Оди радості" як свій гімн. Без слів, універсальною мовою музики, гімн виражає ідеали свободи, миру та солідарності, на яких три- мається Європа. У 1985 р. гімн було схвалено як офіційний гімн ЄС. Втім він не має на меті замінити існуючі національ- ні гімни європейських країн. Гімн ЄС - це утвер- дження спільних цінностей та їх єднання в усьому розмаїтті національних відмінностей. 20

ЯКИМИ МОВАМИ СПІЛКУЮТЬСЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ? Офіційними мовами є всі мови держав-членів ЄС, загалом їх 23, оскільки деякі європейські мови є офіційними в декількох державах ЄС (наприклад, німецька мова у ФРН та Австрії, французька - у Франції та Бельгії).Найбільш поширеними мовами, якими європейціволодіють як іноземними, є англійська, французьката німецька, а російська мова широко поширена вдесяти країнах, що приєдналися до ЄС у 2004 р.Багатомовність – головна цінність європейськоїродини. Мова виокремлює кожну людину, але і по-в’язує її з іншою культурою. В ЄС близько 80 корін-них мов плюс мови мешканців з неєвропейськихкраїн - іммігрантів. ЄС вважає це колосальним капі-талом, фантастичним розмаїттям, яке потрібно за-хищати. З цією метою в ЄС заохочується вивченнякількох мов заради кращого порозуміння у глоба-льному світі, більших можливостей навчання та ро-боти. 21

ЧОМУ ІНШІ ЄВРОПЕЙСЬКІ КРАЇНИ ПРАГНУТЬ СТАТИ ЧЛЕНАМИ ЄС?Європейський Союз – це історія успішного розвит-ку родини народів.За більш ніж півсторічну історію рівень життя йогомешканців досяг дуже високого рівня.В рамках ЄС створено ринок без кордонів, запро-ваджено єдину валюту – євро.Тут поважають індивідуальність та самобутність.Разом легше вирішувати проблеми. Всі вони висту-пають за мир і повагу до прав людини.Саме тому інші сусідні європейські країни бажаютьдолучитися до родини європейців.ЄС відкритий для бажаючих стати членом євро-пейської родини.Серед таких бажаючих приєднатися до ЄС єУкраїна. 22

ЯК МОЖНА ПРИЄДНАТИСЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ?Для вступу в ЄС країна повинна мати стабільну (та-ку, що рівномірно розвивається, без криз) еконо-міку.Вона також має бути демократичною країною, тоб-то її народ повинен мати можливість вільно обира-ти тих, хто управляє країною.Країна також має поважати права людини: правона свободу слова, право не бути ув’язненим безсправедливого суду, право не бути жертвою тортуртощо.В країні не повинно бути конфліктів чи суперечок.Всі мешканці поважають мовні, культурні й етнічнітрадиції представників різних національностей.Закони країни – кандидата на вступ не повинні су-перечити законам ЄС.Тобто країни-кандидати мають наполегливо пра-цювати, щоб відповідати вимогам ЄС. Ці вимогиЄС розробив для того, щоб вступ країни не заважавстабільному розвитку самого ЄС в майбутньому. 23

Не всі європейські країни є членами ЄвропейськогоСоюзу. Так, до ЄС не входять Швейцарія, Норвегія,Ісландія та Ліхтенштейн.Чому?Населення цих країн задоволено рівнем розвитку своїхкраїн і станом відносин з ЄС. Більше того, ці країнистворили власну організацію - Європейську асоціаціювільної торгівлі (ЄАВТ), що керується у своїй діяль-ності законами ЄС. Усі вони, крім Швейцарії, берутьучасть у Європейському економічному просторі (спі-льне об‘єднання цих країн з ЄС), в рамках якого діютьвсі принципи економічних відносин ЄС – свобода пере-сування товарів, людей, капіталів, послуг. Тому їхнівідносини з ЄС є дуже активними, але вони на сьогодніще не готові віддавати частину державних повнова-жень на користь загального об’єднання, яким є Євро-пейський Союз. 24

ЯКІ ВІДНОСИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З ІНШИМИ КРАЇНАМИ?Європейський Союз прагне розвивати партнерськівідносини з усіма державами світу, у такий спосібдокладаючи зусиль до миру в усьому світі. В основітакого партнерства - розвиток економічних відно-син, що сприяють поширенню зони стабільності йпроцвітання.ЄС підтримує дружні й тісні стосунки з усіма сусі-дами в Європі, а також на східному і південномуузбережжях Середземного моря – країнами Північ-ної Африки та Близького Сходу.ЄС готовий зміцнювати відносини зі своїми схід-ними (Росія, Україна, Молдова, Бєларусь) та пів-денними (країни Північної Африки та БлизькогоСходу) сусідами. Для ЄС дуже важливо, щоб зрос-тання його чисельного складу не призвело до роз-межування в Європі.З іншого боку, розширення призводить до межу-вання з нестабільними або проблемними країнами.Тому ЄС готовий ділитися з такими країнами своїмпроцвітанням та стабільністю, у такий спосіб зміц-нюючи свою захищеність.ЄС пропонує заради такої мети додаткові пільги вторгівлі й фінансову допомогу. Це основа полі-тики дружнього сусідства. Деяким країнам, як 25

скажімо, Україні, ЄС допомагає зміцнювати кордо-ни, щоб зменшити ризик проникнення через цікраїни наркотиків й злочинців.Росія є найбільшим сусідом ЄС і великим торгове-льним партнером.Найвагомішим партнером ЄС виступають Сполу-чені Штати Америки. Відносини ЄС з США назива-ють трансатлантичними, тому що ЄС і США поєд-нані виходом до Атлантичного океану.Європейський Союз надає найбільшу допомогубідним країнам Африки, яким найчастіше не вис-тачає коштів на будівництво лікарень, шкіл, будин-ків для своїх громадян, доріг. Іноді не вистачає зви-чайної питної води. В окремих країнах точатьсякриваві війни.Крім фінансової допомоги, ЄС надсилає в такі краї-ни своїх вчителів, лікарів, інженерів, будівельників.А ще ЄС торгує з цими країнами без митних зборів,тобто бідні країни отримують більше коштів длярозвитку власної країни. 26

ЧИ ІСНУЮТЬ В РОДИНІ ЄС ПРОБЛЕМИ, І ЯК ЇХ ВИРІШУЮТЬ? Перед Європейським Сою- зом стоїть багато проблем, що існують в світі в ціло- му. Наприклад: • Як припинити забруд- нення повітря, річок, мо- рів та винищення лісів й інших природних ресур- сів?• Як постійно підтримувати рівень життя громадянкраїн ЄС на високому рівні?• Як забезпечити всіх роботою, освітою, домівкою?• Як зробити так, щоб європейці менше хворіли?• Що робити, щоб менше було злочинців?• Як боротися з наркоманією та пияцтвом?• Як досягти миру в усьому світі?• Як здолати тероризм?Заради подолання цих проблем європейські країниоб’єднують свої зусилля і кошти. Головне - матиспільний інтерес у вирішенні цих проблем і узгод-женість дій лідерів всіх країн. Проблеми вирішу-ють шляхом переговорів. 27

ЯКІ ВІДНОСИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ І УКРАЇНИ?Україна і Європейський Союз – партнери. Ми – су-сіди. Ми спільно працюємо в інтересах безпеки наЄвропейському континенті.Головним документом, що визначає наше співро-бітництво є Угода про партнерство і співробіт-ництво, яка була підписані у 1994 р. і буде діяти до2008 р.Україна отримує фінансову допомогу від ЄС дляукріплення демократії і верховенства права, розбу-дови доріг, захисту довкілля, розвитку сільськогогосподарства й власної справи.Україна має на меті приєднатися до ЄвропейськогоСоюзу у майбутньому. Це залежатиме від просу-вання її на шляху розвитку та відповідності крите-ріям ЄС. Сьогодні ЄС не готовий говорити з Украї-ною про можливість приєднання її до ЄС, але миплідно співпрацюємо заради процвітання й розвит-ку Європи. 28

Методичні рекомендації для вчителів щодо форм проведення інформаційних заходівЗапропоновані нижче форми заходів для проведення Ін-формаційних днів ЄС в школах України носять рекомен-дований характер й можуть бути адаптованими до можли-востей та побажань організаторів заходів. Шкільні колекти-ви самі обирають бажану й зручну для них форму прове-дення заходів в рамках Інформаційних днів ЄС в Україні.Кількість заходів, проведених в рамках Інформаційних днівЄС, не обмежується.Мета заходів – поширення знань школярів про Європейсь-кий Союз, основні напрямки його діяльності, країни-члениЄС, європейські цінності, особливості та перспективи відно-син Україна - ЄС тощо у цікавий та пізнавально-ігровийспосіб.Завдання заходів:• стимулювання учнів середніх шкіл до поглиблення знаньпро ЄС;• залучення учнів до самостійної підготовки заходів та фор-мування навичок самостійної роботи;• формування інтелектуальної, активної, розвиненої та тво-рчої особистості;• залучення вчителів та батьків до спільної роботи ізшколярами над підготовкою заходів.Оформлення приміщень для проведення заходів в рамкахІнформаційних днів ЄС передбачає наявність символікиЄвропейського Союзу, прапорів ЄС та країн-членів ЄС, картЄС, стендів з малюнками та плакатами на європейську тема-тику, підготовлені школярами тощо. 29

Рекомендована література.1. Як працює Європейський Союз. Довідник інституцій ЄС.Пер. з англ. - К.:КПФ «А-Скрін», 2006. – 52 стор.2. Ключові факти та цифри про Європу та європейців. Пер.з англ. - К.:КПФ «А-Скрін», 2006. – 80 стор.3. Світовий гравець. Зовнішні зв‘язки Європейського Союзу.Пер. з англ. - К.:КПФ «А-Скрін», 2006. – 24 стор.4. Відкриваємо Європу! Пер. з англ. - К.:КПФ «А-Скрін»,2006. – 44 стор.5. На службі у громадян Європи. Як працює ЄвропейськаКомісія. Пер. з англ. - К.:ТОВ “Легко інк.”, 2004. – 24 стор.6. Угода про партнерство і співробітництво. Повний текстугоди, підписаної між Європейським Союзом та Україною вЛюксембурзі 14 червня 1994 року. - К.:ТОВ “Легко інк.”,2004. – 72 стор.7. План дій Україна-ЄС. Європейська політика сусідства. К:ТОВ «Компанія Лік», 2005 – 40 стор.8. Копійка В., Шинкаренко Т. Європейський Союз:заснування та етапи становлення. К.: Видавничий дім «ІнЮре», 2001.- 448 с.9. Сайт Європейського Союзу – http://ec.europa.eu10. Сайт Представництва Європейської Комісії в Україні таБілорусі - www.delukr.ec.europa.euПри розробці рекомендацій у якості прикладів викорис-товувалися матеріали проекту Міжнародного Фонду “Від-родження” та Асоціації керівників шкіл м. Києва “Навчаль-ний курс “Європейські студії для шкіл”, здійсненого за уча-сті Представництва Європейської Комісії в Україні. 30

Уроки на тему “Що таке Європейський Союз?”Мета та завдання – поширення та поглиблення знань учнівпро Європейський Союз, а також з історії, географії, еконо-міки та культури країн Європи.Вікова категорія – 8-18 років. Методи проведення:Рекомендована структура уроку передбачає висвітленнянаступних питань:• цілі, принципи, етапи формування Європейського Союзу;• символіка ЄС;• основні документи ЄС, дати їхнього прийняття, основніположення документів;• структура/інституції ЄС;• сфери та напрямки діяльності ЄС: економічний та валют-ний союз ЄС, спільна зовнішня політика та політика безпе-ки й оборони, співпраця у сфері правосуддя та внутрішніхсправ;• валюта ЄС: історія запровадження та принципи функціо-нування;• відносини Україна – ЄС: основні документи, цілі, пріо-ритети сторін, напрямки та механізм співробітництва.Іншою формою проведення уроків ЄС можуть бути такзвані “п’ятихвилинки”, що передбачають підготовку учня-ми під керівництвом вчителів-предметників цікавої інфор-мації з історії, культури, науки, економіки, політики Євро-пи, Євросоюзу, країн-членів ЄС тощо. Такі повідомленняпрезентуються самими учнями на початку кожного уроку. 31

Рекомендація: до підготовки та проведення уроків на тему“Що я знаю про ЄС” можуть залучатися учні старшихкласів.Ресурси: інформаційно-довідкові, візуальні та дидактичніматеріали (мапи Європи, прапори ЄС та країн-членів). Радіо-програми на тему “Що таке Європейський Союз?”Мета та завдання – активізація роботи радіо-вузла на шкі-льних перервах в напрямку поширення інформаційногополя школярів про Європейський Союз.Вікова категорія – 8-18 років. Методи проведення.Шкільному радіовузлу пропонується підготувати програми- розповіді, що проводитимуться на кожній перерві, про ЄСза схемою запропонованою у підрозділі 1 (уроки ЄС). Такірадіопрограми можуть включати розповіді про цікаві фак-ти й події з історії та культури Європи, факти про ЄС, проособливості життя, побуту, традицій народів країн-членівЄС, факти з відносин Україна-ЄС тощо (на зразок, “А чизнаєте Ви, що ….”). Під час таких радіопрограм можназнайомити школярів про останні політичні, культурні, еко-номічні події ЄС.Радіопрограми можуть знайомити з класичними та сучас-ними музичними композиціями європейських авторів (по-чинаючи від гімну ЄС – Дев’ята симфонія Л.Бетховена з їїхоровим фіналом на текст оди Шіллера “До радості” (An dieFreude).Ресурси: радіо-вузол, інформаційно-довідкові та дидактич-ні матеріали, запис гімну ЄС та інших музичних компози-цій (аудіо запис гімну ЄС див. на сайті Європейського Сою-зу – http://ec.europa.eu) 32

Підготовка стенду ЄСМета та завдання – стимулювання творчого підходу, нави-чок колективної форми роботи, розвиток пізнавальної таінтелектуальної діяльності школярів.Вікова категорія: 8-18 років Методи проведення.Колективна форма підготовки до Інформаційних днів ЄС:обладнання стенду з інформацією про ЄС, географічне по-ложення, європейські цінності, власне етапи та особливостіформування ЄС, факти культурного, економічного, полі-тичного життя населення країн-членів ЄС тощо. Оформ-лення стенду передбачає підбір тематичних фотографій,карт, прапорів країн-членів, карток із даними про кожнуєвропейську країну, малюнків з даної проблематики тощо.Вищезазначена концепція стенду може бути застосована дообладнання стенду, присвяченого відносинам Україна-ЄС.Ресурси: інформаційно-довідкові та дидактичні матеріали,ватман, олівці, пензлики, тематичні фотокартки та малюн-ки, мапи Європейського Союзу та країн-членів. Конкурси малюнків / плакатів / стінних газет на тему “Малюємо ЄС”Мета та завдання – розвиток творчої особистості, асоціатив-ного та образного мислення учнів.Вікова категорія: для конкурсу малюнків – 7-13 років, дляконкурсу плакатів – 14-18 років, для стінних газет – колек-тивна творчість школярів віком 7-18 років. 33

Тема конкурсу є рекомендованою. Головний акцент на те-матику ЄС, відносини Україна – ЄС. Методи проведення.Форма проведення 1: оголошується тема конкурсу, роздаю-ться необхідні матеріали, надається необхідний час дляздійснення роботи над малюнком / плакатом, журі, щоскладається з вчителів, батьків та учнів, оцінює роботи, ого-лошуються переможці.Форма проведення 2: тема конкурсу оголошується заздале-гідь, необхідна умова – здійснення так званого “захисту” ро-боти, що складається з презентації концепції здійсненогомалюнку чи плакату у формі, обраній учасниками конкур-су – віршова, розповідальна, із музичним супроводом тощо.Робота може здійснюватися колективно. Форма виконаннямалюнків/плакатів/стінгазет – довільна. Можливою є ком-бінація двох наведених варіантів, наприклад, здійсненнямалюнків на місці із захистом по завершенню терміну, від-веденого на виконання роботи.Формою презентації малюнків може бути виставка малюн-ків, плакатів, стінних газет із можливістю проголосувати заобраний малюнок/плакат/стінну газету в скриньку для го-лосування. Обрання переможців може здійснюватися і голо-суванням під час масового заходу (у разі його проведення)прапорцями ЄС, розданими заздалегідь.Ресурси: папір для малювання необхідного формату, фар-би, пензлі, для малюнків на асфальті – крейда. 34

Виставки та ярмарки робіт дитячої творчостіМета та завдання - поширення та поглиблення знань учнівпро Європейський Союз, а також з історії, географії, еконо-міки та культури країн Європи через стимулювання креа-тивного підходу учнів.Вікова категорія: 7 – 18 років Методи проведення.Організація заходу передбачає як колективну, так і індиві-дуальну роботу учнів по підготовці виробів з дерева, папе-ру, тканини тощо з європейської тематики. Вітається актив-не залучення вчителів та батьків до спільної роботи із шко-лярами над підготовкою виробів. Можливе проведення кон-курсу на кращу роботу. Оголошення переможців. Про-ведення ярмарок із збиранням коштів на потреби школи,благодійні цілі тощо.Ресурси: матеріали для підготовки виробів. Конкурс творів, віршів, есе про ЄС та відносини Україна-ЄСМета та завдання – розвиток пізнавальної, інтелектуальноїта творчої особистості школярів.Вікова категорія: 8-18 років. Методи проведення.Оголошується конкурс творів, віршів, есе на європейську те-матику “ЄС моїми очима”: про ЄС (історія, політика, еконо-міка, культура), про країни-члени ЄС та специфіку їхньогонаселення, про перспективи ЄС, про ЄС в світовій політиці,про відносини України та ЄС. 35

У визначений термін учні подають свої твори, есе, вірші дожурі, що складається з учнів, батьків тощо. Критерії оцінкитворчих робіт учнів: самостійність, творчий підхід, логіч-ність, аргументованість, завершеність, оригінальність.Найкращі твори-переможці можуть бути надруковані в од-ному з номерів “Євробюлетеня”.Ресурси: інформаційно-довідкові та візуальні матеріали. Конкурс кросвордів, ребусів, чайнвордів, загадокМета - прищеплення дітям та підліткам навичок самостій-ного здобування інформаційних матеріалів щодо роботиЄС.Вікова категорія: 7-18 років. Методи проведення.Оголошується конкурс кросвордів, ребусів, чайнвордів, за-гадок про ЄС, країни-члени ЄС та їх столиці, мешканців,історичні події в Європі, видатні особистості ЄС, національ-но-культурні події та традиції Європи, відносини Україна-ЄС.Журі визначає переможців за критерієм відповідностітематиці та оригінальності. Можливо влаштувати виставкуоригінальних кросвордів, ребусів, чайнвордів, загадок, під-готовлених до конкурсу.Кращі кросворди, ребуси, чайнворди, загадки можуть бутинадруковані в одному з номерів “Євробюлетеня”.Ресурси: інформаційно-довідкові та візуальні матеріали. 36

Кросворд По горизонталі:4. На якому континенті розташований Європейський Союз6. Столиця Болгарії7. Ідею об’єднання Європи проголосив Робер …9. Об’єднати Європу придумав Жан …10. В столиці цієї країни розміщена держава Ватикан12. Одна з прибалтійських країн По вертикалі:1. Місто в якому розташовані керівні органи ЄС2. Гімн ЄС «Ода …»3. Одна з країн, що приєдналися до ЄС в 1986р.5. Член ЄС з 2007 р.8. Німецький композитор, автор музики гімну ЄС11. Столиця країни-засновниці Олімпійських ігор 37

Гра у слова (впишіть у пусті клітинки відповіді на запитання)1. Країна тюльпанів2. Народний танець однієї східноєвропейської країни3. Ця країна-карлик не є членом ЄС4. Договір про створення ЄС було підписано у цьому гол-ландському місті5. Датський автор казки «Принцеса на горошині»6. Ця держава вступила до Європейського Союзу у 1981 році7. Ця міфічна істота є символом столиці Словенії8. Яким дорогоцінним камінням славляться Прибалтійськідержави?9. Столиця Швеції10. За легендою на цьому острові народилися богиня красита любові Афродіта 38

11. Столиця Європейського Союзу і цієї європейської країниводночас12. Який англійський письменник писав про Індію?13. На якому півострові розташовані Іспанія та Португалія?14. Покровителем якої європейської країни є Св. Патрік?15. Країна тисячі озер16. Вулкан в Італії причетний до падіння Помпеї17. Кирило та Мефодій почали працювати над своєю абет-кою в країні, що увійшла до ЄС в 2007р.18. Один з батьків-засновників ЄС Робер Шуман був грома-дянином цієї країни19. Договір про створення ЄЕС було підписано у цьому місті20. Представник країни ЄС у Європейській Комісії 39

Гра в асоціації Вкажіть, якій країні-члену ЄС відповідає кожна з вказаних пам’яток (зліва направо, зверху вниз ) © EC 2. Колізей© EC 1. Бранденбурзькі ворота © EC © EC© EC 3. Єлисейські поля та 4. Муніципалітет в місті - 5. Адольфів міст Тріумфальна арка серці ЄС у найменшому Великому герцогстві ЄС © EC 7. Вестмінстерське абатство та Біг Бен© EC 6. Королівський палац країни тюльпанів 40

© EC © EC 8. Міст О’Коннела 9. Маленька Русалонька © EC© EC 11. Королівський палац - резиденція 10. Акрополь Хуана Карлоса ІІ© EC © EC 12. Монастир двох Ієронімів 13. Бельведерський замок 41

© EC © EC 14. Успенський Собор 15. Ринкова площа культурної столиці західного сусіда України© EC © EC 16. Ринкова площа 17. Парламент держави-члена ЄС старої частини Стокгольму з 2004 року© EC © EC 19. Муніципальна площа однієї 18. Карловий міст з прибалтійських держав 42

© EC 20. Тромостов’є у місті дракона © EC 21. Домський собор та церква св. Петра© EC 22. Центральна частина міста на Вільні © EC 23. Собор Св. Єлизавети в Кошице© EC 24. Замок у місті Хунедоара 43

© EC 25. Рильський монастир © EC 26. Амфітеатр Куріон© EC 27. Собор Св. Іоанна, Валетта 44

Відповіді: Гра у слова1. Нідерланди, 2. полька, 3. Ліхтенштейн, 4. Маастрихт,5. Андерсен, 6. Греція, 7. дракон, 8. бурштин, 9. Стокгольм,10. Кіпр, 11. Бельгія, 12. Кіплінг, 13. Іберійський, 14. Ір-ландія, 15. Фінляндія, 16. Везувій, 17. Болгарія, 18. Франція,19. Рим, 20. комісар Кросворд По горизонталі: По вертикалі:4. Європа 1. Брюссель6. Софія 2. радості7. Шуман 3. Іспанія9. Моне 5. Румунія10. Італія 8. Бетховен12. Естонія 11. Афіни Гра в асоціації1. Німеччина, 2. Італія, 3. Франція, 4. Бельгія, 5. Люксембург,6. Нідерланди, 7. Великобританія, 8. Ірландія. 9. Данія,10. Греція, 11. Іспанія, 12. Португалія. 13. Австрія, 14. Фін-ляндія , 15. Польща, 16. Швеція, 17. Угорщина, 18. Чехія,19. Естонія, 20. Словенія, 21. Латвія, 22. Литва, 23. Словач-чина, 24. Румунія, 25. Болгарія, 26. Кіпр, 27. Мальта 45

Фестиваль танців народів країн-членів ЄСМета та завдання – формування активної, розвиненої татворчої особистості, розширення знань учнів щодо куль-тури та традицій народів ЄС.Вікова категорія: 7-18 років. Методи проведення.Школярі поділяються на команди. Під керівництвом вчи-телів та батьків учні готують танці народів країн-членів ЄС.Танці виконуються у національних костюмах народу, та-нець якого представляється.В рамках такого заходу організовується показ або конкурснаціональних костюмів народів ЄС, можливо, із представ-ленням історії костюму, танцю тощо. Обирається необхід-ний музичний супровід.В перервах між танцями школярі можуть підготувати і но-мери власної творчості – пісні, танці, розповіді байок наро-дів ЄС, комічні міні-вистави тощо.Наприкінці свята оголошуються переможці конкурсу тан-ців, костюму. Фото найкращих костюмів може бути надру-коване в одному з номерів “Євробюлетеня”.Ресурси: костюми, музичний супровід, сценарії вистав. 46

Фестиваль мінівистав з літературних творів / життя народів країн-членів ЄСМета та завдання – розвиток творчого підходу до оволодін-ня знаннями з культури, історії, літератури країн-членівЄС.Вікова категорія: 7-18 років. Методи проведення.Учні поділяються на гуртки (за інтересами або по класах).Кожний гурток готує міні-виставу (до 20 хвилин) з обраногоєвропейського літературного твору – казка, байка, гуморис-тична постановка, уривок з твору будь-якого автора країни-члена ЄС. Готуються костюми. У школах з поглибленимвивченням іноземних мов міні-вистава може проводитисямовою оригіналу.Іншою формою заходів може бути підготовка міні-вистав,що характеризують особливості життя та традицій народівкраїн-членів ЄС. Такі міні-вистави можуть бути підготованіна мові народу, який представлений в міні-виставі. Жанрміні-вистав довільний – це можуть бути гумористичні по-становки, показ святкування національних свят народівкраїн-членів ЄС тощо.Проведення фестивалю міні-вистав може супроводжува-тися концертом школярів, конкурсами, вікторинами тощо.Ресурси: інформаційно-довідкові матеріали, художні твориєвропейських авторів, власні сценарії, костюми, декорації. 47Рекомендована література Для молодшого шкільного віку1. Ш. Перо: “Спляча красуня”, “Попелюшка”, “Кіт в чоботях”, “Червонакапелюшка”.2. Брати Грімм: “Бременські музики”, “Горщечок каші”, “Білосніжка тасемеро гномів”, “Король Дроздобород”, “Хоробрий кравець”,“Господиня Метелиця”.3. Г.Х.Андерсен: “Дюймовочка”, “Бридке каченя”, “Принцеса нагорошині”, “Русалочка”, “Сніжна королева” .4. В.Гауф: “Караван” (“Розповідь про каліфа–лелеку”, “Розповідь прокорабель привидів”, “Розповідь про маленького Мука”), “Карлик-Ніс”,“Холодне серце”.5. А.Ліндгрен: “Карлссон, який живе на даху”, “Пеппі Довга Панчоха”6. Туве Янссон: “Все про мумі-троллей”.7. А.Мілн, Б.Заходер: “Вінні-Пух та Всі-Всі-Всі”.8. Р.Кіплінг: “Мауглі”, “Слоненя”, “Звідки у верблюда горб”, “Вашпокірний слуга пес Бутс”, “Ріккі-Тіккі-Таві”, “Кішка, що гуляла сама пособі”.9. О.Уальд: “Зоряний хлопчик”, “Велетень-егоїст”, “Щасливий принц”,“Соловей та Роза”.10. А. де Сент-Екзюпері: “Маленький принц”.11. Л.Керолл: “Пригоди Аліси в країні Чудес”. Для середнього та старшого шкільного віку12. В.Шекспір: “Дванадцята ніч”, “Зимова казка”, “Комедія помилок”,“Як Вам це сподобається”, “Ромео і Джульєтта”, “Сон в літню ніч”,“Приборкування непокірливої”, “Багато шуму з нічого”.13. Мольєр Жан-Батіст: “Міщанин у дворянстві”, “Тартюф, абоОбманщик”14. М. де Сервантес: “Хитромудрий ідальго Дон Кіхот Ламанчський”15. Дж.К.Джером: “Троє у човні, не враховуючи собаки”16. О.Уальд: “Як важливо бути серйозним”, “Ідеальний чоловік”,“Кентервільський привід”17. Я.Гашек: “Пригоди бравого солдата Швейка”18. Б.Шоу: “Пігмаліон”19. Дж. Б. Прістлі: “Небезпечний поворот”20. А.К.Дойл: “Записки про Шерлока Холмса”21. А.Крісті: “Мишоловка”22. Гі де Мопассан “Милий друг”23. Ф.Шиллер “Марія Стюарт”24. Ж.Сіменон: серія “Комісар Мегре”25. Ф.Саган: п’єси "Замок в Швеції", "Кінь в непритомності"26. Е.М.Ремарк: “Три товариша”. 48

Мандруючи лабіринтами Європейського СоюзуМатеріали для підготовки до Інформаційних днів Європей-ського Союзу в загальноосвітніх школах України(для школярів та вчителів молодших та середніх класів)К.: Благодійний фонд «Меридіан», 2007.- 48 стор.Всі права захищені.© Представництво Європейської Комісії в Україні таБєларусіУкраїна, м. Київ, 01024, вул. Круглоуніверситетська, 10www.delukr.ec.europa.eu2007 - 48 с. - 14.5 x 21.0 см.Наклад: 2500 прим.Підписано до друку: 20.02.2007Друк: Видавництво "Логос”Ця брошура була розроблена Благодійним Фондом “Мери-діан” за фінансової підтримки Європейського Союзу. Текстив брошурі не обов’язково відповідають поглядам Європей-ського Союзу.
Каталог: licej
licej -> Творче кредо: “Щоб вести учнів за собою, потрібно самому рухатися, не зупиняючись”
licej -> Портфоліо майстра виробничого навчання груп малярів, штукатурів Перемишлянський професійний ліцей
licej -> Очкусь Надія Йосипівна із своїм учнем, Васильківим Гіллярієм, учасником обласного конкурсу штукатурів, який зайняв ІІ місце. Обласний конкурс
licej -> Портфоліо методиста перемишлянського
licej -> Портфоліо викладача української мови та літератури Гіщинської Галини Іванівни
licej -> Зміст особисті дані про викладача


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка