Складаємо звітність за національними стандартами Лектор: Фаїна іскрижицька
Скачати 42,76 Kb.
Дата конвертації11.11.2017
Розмір42,76 Kb.

Складаємо звітність за національними стандартами

Лектор: Фаїна ІСКРИЖИЦЬКА, 

експерт «MCFR»

Теми:

Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі

Складаємо фінансову звітність за оновленими вимогами та формами


0 44 586 56 06 або 0 800 212 012 callback , peredplata@mcfr.ua, gb24.com.ua

Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі

 • Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі (далі — Порядок №307), затв. наказом Мінфіну від 28.02.2017 №307 (далі — Наказ №307), на сьогодні знаходиться на державній реєстрації в Мінюсті.
 • 1.1. Цим Порядком визначається порядок розкриття інформації за статтями фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами.
 • 1.2. Форма і склад статей фінансової звітності визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів країни від 28 грудня 2009 року № 1541, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 103/17398 (зі змінами).

0 44 586 56 06 або 0 800 212 012 callback , peredplata@mcfr.ua, gb24.com.ua

Форми фінзвітності

 • Для відображення інформації про активи, зобов’язання, власний капітал, дохід, витрати, грошові потоки бюджетні установи звітуватимуть за такими формами:
 • Баланс (ф. № 1-дс) (дод. 1 до НП(с)БОДС 101);
 • Звіт про фінансові результати (ф. № 2-дс) (дод. 2 до НП(с)БОДС 101);
 • Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3-дс) (дод. 3 до НП(с)БОДС 101);
 • Звіт про власний капітал (ф. № 4-дс) (дод. 4 до НП(с)БОДС 101).
 • Як передбачено пунктом першим розділу IV НП(с)БОДС 101, складовою річної фінансової звітності є так звані примітки до звітів. Форми приміток до звітів поки що не визначені.


0 44 586 56 06 або 0 800 212 012 callback , peredplata@mcfr.ua, gb24.com.ua

Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі

1.3. Порядок та строки подання фінансової звітності визначаються відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419.

1.4. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, застосовуються у значеннях, наведених у національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі.

1.5. Форми фінансової звітності заповнюються за всіма передбаченими показниками граф і рядків. У рядках форм фінансової звітності, де не зазначені показники, ставиться прочерк. Додаткові рядки у формах фінансової звітності (крім приміток до річної фінансової звітності) вводити забороняється.


0 44 586 56 06 або 0 800 212 012 callback , peredplata@mcfr.ua, gb24.com.ua

Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі

1.6. Звітним періодом для складання квартальної фінансової звітності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного кварталу. Звітним періодом для складання річної фінансової звітності є бюджетний період, що становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того самого року, якщо не буде визначено інший період у випадках, визначених законодавством.

1.8. Фінансова звітність подається органам Державної казначейської служби України (далі – органи Казначейства) на паперових та електронних носіях за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Порядок визначає заповнення квартальних форм фінансової звітності, оновлених Наказом №307 :

 • Балансу (ф. № 1-дс)(дод. 1 до НП(с)БОДС 101);
 • Звіту про фінансові результати (ф. № 2-дс) (дод. 2 до НП(с)БОДС 101).

0 44 586 56 06 або 0 800 212 012 callback , peredplata@mcfr.ua, gb24.com.ua

Складаємо Звіт про фінансові результати за І квартал 2017 року

 • Структура Звіту про фінансові результати
 •  

  Звіт про фінансові результати має чотири розділи:

 • І. Фінансовий результат діяльності;
 • ІІ. Видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету;
 • ІІІ. Виконання бюджету (кошторису);
 • ІV. Елементи витрат за обмінними операціями. (розділом 4 доповнено згідно з Наказом №307)

0 44 586 56 06 або 0 800 212 012 callback , peredplata@mcfr.ua, gb24.com.ua

Звіт про фінансові результати за І квартал 2017 року Розділ І. Фінансовий результат діяльності

 • Установи, складаючи звітність за перший квартал поточного року:
 • не заповнюють графу 4 «За аналогічний період попереднього року» першого, другого та третього розділів Звіту про фінансові результати установи.
 • Це положення є винятком із правил для звітного періоду, до якого це положення застосовують вперше (пункт 6 розділу ІІІ НП(с)БОДС 101).

0 44 586 56 06 або 0 800 212 012 callback , peredplata@mcfr.ua, gb24.com.ua

Звіт про фінансові результати за І квартал 2017 року Розділ І. Фінансовий результат діяльності

 • У розділі першому установи наводять інформацію про:
 • доходи, отримані за обмінними та необмінними операціями;
 • витрати, проведені у звітному періоді для отримання доходів за такими операціями;
 • фінансовий результат діяльності установи у вигляді профіциту/дефіциту, що склався за звітний період.

0 44 586 56 06 або 0 800 212 012 callback , peredplata@mcfr.ua, gb24.com.ua

Звіт про фінансові результати Розділ І. Фінансовий результат діяльності

 • НП(с)БОДС 124 поділяє доходи на дві групи:
 • від обмінних операцій
 • від необмінних операцій
 • У складі цих груп доходи групують за видами. У звіті види доходів іменують статтями.
 • Доходи за обмінними операціями
 • У статті «Бюджетні асигнування» (рядок 2010) відображають доходи, отримані установою на виконання своїх повноважень, визначених установчими документами та/або Законами України.
 • Наводять суму асигнувань, списаних в останній день кожного звітного кварталу за Д-т субрахунку 7011 «Бюджетні асигнування» та К-т субрахунку 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду».

0 44 586 56 06 або 0 800 212 012 callback , peredplata@mcfr.ua, gb24.com.ua

Звіт про фінансові результати Розділ І. Фінансовий результат діяльності

 • Сюди не включають асигнування капітального характеру, які через субрахунок 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів» спрямовані на формування внесеного капіталу у частині введених в експлуатацію необоротних активів. Асигнування капітального характеру відображають у складі цільового фінансування (рядок 1450 Пасиву Балансу ф. № 1-дс).
 • У статті «Доходи від надання послуг (виконання робіт)» (рядок 2020) відображають доходи від реалізації продукції (робіт, послуг), що надають (виконують) установи відповідно до Положення про свою діяльність.
 • Наводять суму доходів, які обліковують на субрахунку 7111 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)». Зокрема, суму, яку установи списують в останній день кожного звітного кварталу за Д-т субрахунку 7111 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)» та К-т субрахунку 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду».

0 44 586 56 06 або 0 800 212 012 callback , peredplata@mcfr.ua, gb24.com.ua

Звіт про фінансові результати Розділ І. Фінансовий результат діяльності

 • А саме, доходи, які надійшли на відкриті в органі Казначейства рахунки за кодами класифікації доходів бюджету (далі — ККД):
 • 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю»;
 • 25010200 «Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності».
 • У статті «Доходи від продажу активів» (рядок 2030) відображають доходи від реалізації майна (крім операцій з реалізації нерухомого майна).
 • Тут наводять суми, які установа списує за Д-т субрахунку 7211 «Доходи від реалізації активів» та К-т субрахунку 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду».
 • А саме, доходи, які надійдуть на рахунок, відкритий в органі Казначейства за ККД 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)».

0 44 586 56 06 або 0 800 212 012 callback , peredplata@mcfr.ua, gb24.com.ua

Звіт про фінансові результати Розділ І. Фінансовий результат діяльності

 • У статті «Доходи від продажу активів» (рядок 2030) відображають доходи від реалізації майна (крім операцій з реалізації нерухомого майна).
 • Тут наводять суми, які установа списує за Д-т субрахунку 7211 «Доходи від реалізації активів» та К-т субрахунку 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду».
 • А саме, доходи, які надійдуть на рахунок, відкритий в органі Казначейства за ККД 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)» за виключенням сум не визнаних доходами від обмінних операцій згідно з пунктом 2.1 розділу ІІ НП(с)БОДС 124.

0 44 586 56 06 або 0 800 212 012 callback , peredplata@mcfr.ua, gb24.com.ua

Звіт про фінансові результати Розділ І. Фінансовий результат діяльності

 • У статті «Фінансові доходи» (рядок 2040) відображають доходи від:
 • відсотків, у т. ч. тих, що установи отримують від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг;
 • роялті;
 • дивідендів;
 • операцій з кредитування і надання гарантій.
 • У цій статті наводять суми, які установи списують за Д-т субрахунку 7311 «Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів» та К-т субрахунку 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду».
 • А саме, доходи, які надійдуть на рахунок, відкритий в органі Казначейства за ККД 25020300

0 44 586 56 06 або 0 800 212 012 callback , peredplata@mcfr.ua, gb24.com.ua

Звіт про фінансові результати Розділ І. Фінансовий результат діяльності

 • У статті «Інші доходи від обмінних операцій» (рядок 2050) відображають інші доходи за обмінними операціями, які не відображені у статтях за рядками 2010-2040 Звіту про фінансові результати.
 • У цій статті наводять суми, які установи списують в останній день кожного звітного кварталу за Д-т субрахунку 7411 «Інші доходи за обмінними операціями» та К-т субрахунку 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду». А саме, доходи:
 • а) які надійшли на рахунки установи, відкриті в органі Казначейства за ККД:

 • 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ»;
 • 25020400 «Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки»;

0 44 586 56 06 або 0 800 212 012 callback , peredplata@mcfr.ua, gb24.com.ua

Звіт про фінансові результати Розділ І. Фінансовий результат діяльності

б) від операцій з дооцінки, відновлення корисності активів. Ці доходи потрапляють до статті «Інші доходи від обмінних операцій» (рядок 2050) попри те, що суми дооцінки, відновлення корисності активів відображають за тими ККД, за рахунок яких придбавали актив, що дооцінюється або корисність якого відновлюється (див. Рекомендації на с. 34 тижневика «Головбух: Бюджет» № 5/2017);

в) від курсової різниці у разі збільшення курсу валюти. Попри те, що суми цих доходів відображають за тим ККД, за яким надійшли доходи в іноземній валюті (див. Рекомендації на с. 34 тижневика «Головбух: Бюджет» № 5/2017).

 • У статті «Усього доходів від обмінних операцій» (рядок 2080) підсумовують доходи від обмінних операцій, отримані установою за звітний період та наведені у рядках 2010-2050 розділу І.

0 44 586 56 06 або 0 800 212 012 callback , peredplata@mcfr.ua, gb24.com.ua

Звіт про фінансові результати Розділ І. Фінансовий результат діяльності

 • Доходи, отримані від необмінних операцій
 • У статтях за рядками 2090-2120 бюджетні установи ставлять прочерк.
 • У статті «Інші доходи від необмінних операцій» (рядок 2130) відображають доходи від безоплатно отриманих активів, робіт (послуг).
 • Тут наводять інформацію про доходи:
 • а) отримані у натуральній формі за ККД 25020100 та ККД 25020200;

  б) від списання:

 • сум кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув;
 • сум депонентської заборгованості, строк позовної давності якої минув. Так чинять попри те, що ці доходи відображають за відповідними ККД, коштом яких була здійснена операція щодо суми списуваної заборгованості (Рекомендації).

0 44 586 56 06 або 0 800 212 012 callback , peredplata@mcfr.ua, gb24.com.ua

Звіт про фінансові результати Розділ І. Фінансовий результат діяльності

 • У статті «Усього доходів від необмінних операцій» (рядок 2170) підсумовують доходи від необмінних операцій, які наведені за відповідними статтями у рядках 2090-2130 цього розділу.
 • У статті «Усього доходів» (рядок 2200) підсумовують показники статей «Усього доходів від обмінних операцій» (рядок 2080) та «Усього доходів від необмінних операцій» (рядок 2170).
 • Витрати
 • НП(с)БОДС 135 поділяє на дві групи витрати, проведені за обмінними та необмінними операціями. У складі цих груп витрати групують за елементами.

0 44 586 56 06 або 0 800 212 012 callback , peredplata@mcfr.ua, gb24.com.ua

Звіт про фінансові результати Розділ І. Фінансовий результат діяльності

 • Витрати за обмінними операціями
 • У статті «Витрати на виконання бюджетних програм» (рядок 2210) відображають витрати, пов’язані із виконанням бюджетною установою своїх повноважень, визначених установчими документами та/або Законами України.
 • Тут наводять підсумок витрат, списаних за Д-т субрахунку 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» та К-т субрахунків:
 • 8011 «Витрати на оплату праці»;
 • 8012 «Відрахування на соціальні заходи»;
 • 8013 «Матеріальні витрати»;
 • 8014 «Амортизація».

0 44 586 56 06 або 0 800 212 012 callback , peredplata@mcfr.ua, gb24.com.ua

Звіт про фінансові результати Розділ І. Фінансовий результат діяльності

 • У статті «Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)» (рядок 2220) відображають витрати, пов’язані з виготовленням продукції, наданням послуг, виконанням робіт.
 • Наводять підсумок витрат, списаних в останній день кожного звітного кварталу за Д-т субрахунку 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» та К-т субрахунків:
 • 8111 «Витрати на оплату праці»;
 • 8112 «Відрахування на соціальні заходи»;
 • 8113 «Матеріальні витрати»;
 • 8114 «Амортизація»;
 • 8115 «Інші витрати».

0 44 586 56 06 або 0 800 212 012 callback , peredplata@mcfr.ua, gb24.com.ua

Звіт про фінансові результати Розділ І. Фінансовий результат діяльності

 • У статті «Витрати з продажу активів» (рядок 2230) відображають собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та витрати, пов’язані з реалізацією майна.
 • У цій статті наводять підсумок витрат, списаних в останній день кожного звітного кварталу за Д-т субрахунку 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» та К-т субрахунків:
 • а) 8211 «Собівартість проданих активів» за КЕКВ:

 • 2110 «Оплата праці«;
 • 2120 «Нарахування на оплату праці»;
 • 2200 «Використання товарів і послуг»;
 • б) 8212 «Витрати, пов’язані з реалізацією майна» за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».


0 44 586 56 06 або 0 800 212 012 callback , peredplata@mcfr.ua, gb24.com.ua

Звіт про фінансові результати Розділ І. Фінансовий результат діяльності

 • У статті «Фінансові витрати» (рядок 2240) відображають витрати на сплату відсотків за користування кредитами та інші витрати, пов’язані із запозиченнями.
 • У цій статті наводять підсумок витрат, списаних за Д-т субрахунку 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» та К-т субрахунку 8311 «Фінансові витрати» за КЕКВ:
 • 2410 «Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань»;
 • 2420 «Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань».
 • У статті «Інші витрати за обмінними операціями» (рядок 2250) відображають витрати, які не відображені у статтях за рядками 2210-2240.

0 44 586 56 06 або 0 800 212 012 callback , peredplata@mcfr.ua, gb24.com.ua

Звіт про фінансові результати Розділ І. Фінансовий результат діяльності

 • У цій статті наводять підсумок витрат, списаних за Д-т субрахунку 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» та К-т субрахунку 8411 «Інші витрати за обмінними операціями» за КЕКВ:
 • 2250 «Видатки на відрядження»;
 • 2800 «Інші поточні видатки». Зокрема:
  • втрати, пов’язані із зменшенням корисності активу;
  • втрати від зміни курсу гривні до іноземної валюти;
  • суми знецінення (уцінки) необоротних активів.
  • Тут також відображають залишкову вартість об’єктів основних засобів у разі їх списання з балансу (р. 1.31 Типової кореспонденції).

0 44 586 56 06 або 0 800 212 012 callback , peredplata@mcfr.ua, gb24.com.ua

Звіт про фінансові результати Розділ І. Фінансовий результат діяльності

 • У статті «Усього витрат за обмінними операціями» (рядок 2290) зазначають підсумовану інформацію про витрати за обмінними операціями, проведеними установою за звітний період, яка наведена за відповідними статтями у рядках 2210- 2250 цього розділу.
 • Витрат за необмінними операціями
 • У статті «Трансферти» (рядок 2300) відображають витрати за наданими трансфертами.
 • У цій статті наводять підсумок витрат, списаних за Д-т субрахунку 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» та К-т субрахунку 8511 «Витрати за необмінними операціями» за КЕКВ:

0 44 586 56 06 або 0 800 212 012 callback , peredplata@mcfr.ua, gb24.com.ua

Звіт про фінансові результати Розділ І. Фінансовий результат діяльності

 • за КЕКВ:
 • 2600 «Поточні трансферти»;
 • 2700 «Соціальне забезпечення»;
 • 2280 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм». Зокрема, витрати на соціальне забезпечення у вищих навчальних закладах, наукових установах та закладах охорони здоров’я;
 • 3230 «Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям»;
 • 3240 «Капітальні трансферти населенню».

0 44 586 56 06 або 0 800 212 012 callback , peredplata@mcfr.ua, gb24.com.ua

Звіт про фінансові результати Розділ І. Фінансовий результат діяльності

 • У статті «Інші витрати за необмінними операціями» (рядок 2310) наводять підсумок витрат, списаних за Д-т субрахунку 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» та К-т субрахунку 8511 «Витрати за необмінними операціями», відображених згідно з Рекомедаціями за КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки». Зокрема, втрати від списаної дебіторської заборгованості. Попри те, що цю заборгованість списують за тим КЕКВ, за яким установа обліковувала її до списання з балансу.
 • У статті «Усього витрати за необмінними операціями» (рядок 2340) підсумовують витрати за необмінними операціями, проведеними установою за звітний період та наведеною за відповідними статтями у рядках 2300, 2310 розділу І.

0 44 586 56 06 або 0 800 212 012 callback , peredplata@mcfr.ua, gb24.com.ua

Звіт про фінансові результати Розділ І. Фінансовий результат діяльності

 • У статті «Усього витрат» (рядок 2380) відображають підсумовані показники статей «Усього витрат за обмінними операціями» (рядок 2290) та «Усього витрат за необмінними операціями» (рядок 2340)
 • У статті «Профіцит/дефіцит за звітний період» (рядок 2390) зазначають різницю між доходами, наведеними у статті «Усього доходів» (рядок 2200), та витратами, зазначеними у статті «Усього витрат» (рядок 2380).
 • У цьому рядку показник може бути додатним (профіцит) або від’ємним (дефіцит).

0 44 586 56 06 або 0 800 212 012 callback , peredplata@mcfr.ua, gb24.com.ua

Звіт про фінансові результати

 • Розділ ІІ «Видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету»
 • У цьому розділі кожна бюджетна установа наводить суму видатків кошторису за відповідною відомчою приналежністю — в розрізі кодів функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету за звітний період.
 • Розділ ІІІ «Виконання бюджету (кошторису)»
 • У статтях 2540-2710 відображають інформацію про виконання бюджету (кошторису) у розрізі класифікації доходів бюджету та економічної класифікації видатків і кредитування бюджету за загальним та спеціальним фондами.

0 44 586 56 06 або 0 800 212 012 callback , peredplata@mcfr.ua, gb24.com.ua

Звіт про фінансові результати

 • Фактичні суми виконання бюджету (кошторису) – це касові видатки. Тут у розділі ІІІ наводять інформацію про узагальнені показники бюджетної звітності установ за загальним та спеціальним фондами.
 • У статті «Профіцит/дефіцит за звітний період» (рядок 2790) визначають фінансовий результат діяльності установи за загальним та спеціальним фондами.
 • Розділ ІV «Елементи витрат за обмінними операціями»
 • У статті «Витрати на оплату праці» (рядок 2820) відображають витрати на оплату праці, проведені установою під час виконання бюджетних програм (заробітна плата, грошове забезпечення військовослужбовців тощо).

0 44 586 56 06 або 0 800 212 012 callback , peredplata@mcfr.ua, gb24.com.ua

Звіт про фінансові результати

 • У статті «Відрахування на соціальні заходи» (рядок 2830) відображають суми, витрачені та відраховані на соціальні заходи, що нараховуються в процесі основної діяльності та на виконання програм (оплата праці працівників).
 • У статті «Матеріальні витрати» (рядок 2840) відображають матеріальні витрати, проведені установою протягом першого кварталу 2017 року. Зокрема, витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю (крім капітальних витрат), медикаментів та перев’язувальних матеріалів, продуктів харчування тощо.

0 44 586 56 06 або 0 800 212 012 callback , peredplata@mcfr.ua, gb24.com.ua

Звіт про фінансові результати

 • У статті «Амортизація» (рядок 2850) відображають суму нарахованої амортизації активів, використовуваних в процесі основної діяльності установи та на виконання програм, не пов’язаних із її основною діяльністю:
 • основних засобів;
 • інших необоротних матеріальних активів;
 • інвестиційної нерухомості;
 • довгострокових біологічних активів;
 • нематеріальних активів.
 • У статті «Інші витрати» (рядок 2860) відображаються інші витрати, які не відображені у статтях за рядками 2820-2850.
 • У статті «Усього» (рядок 2890) відображають пісумовані показники витрат, наведених у статтях за рядками 2820-2860.

0 44 586 56 06 або 0 800 212 012 callback , peredplata@mcfr.ua, gb24.com.ua

Складаємо звітність за національними стандартами

Дякуємо за увагу


0 44 586 56 06 або 0 800 212 012 callback , peredplata@mcfr.ua, gb24.com.ua


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка