Словник термінів з інформатики Алгоритм
Скачати 108,77 Kb.
Дата конвертації30.01.2017
Розмір108,77 Kb.

Словник термінів з інформатики
Алгоритм – чітко задана послідовність кроків, які мають бути виконані для розв’язання завдання.

Ергономіка, ергономія (від грец. Έργον – робота і νόμος – закон) - Наука, що вивчає допустимі фізичні, нервові та психичні навантаження на людину в процесі праці, проблеми оптимального пристосування навколишніх умов виробництва для ефективної праці.

Тренаж (від англ. train – виховувати, навчати) - Тренування, а також комплекс вправ для тренування в чому-небудь.

Тренажер (від тренаж) - Моделюючий пристрій для опрацювання робочих навичків або тренування льотчиків і космонавтів.

Способи задання алгоритмів - словесний опис послідовності обчислень; аналітичний (у вигляді формул); графічний (у вигляді схем і діаграм); псевдокод; запис алгоритмічною мовою.

Властивості алгоритмів – визначеність, дискретність, масовість, результативність, зрозумілість.

Лінійні алгоритми – це такі алгоритми, в яких обчислювальний процес проходить лише в одному напрямку.

Розгалужені алгоритми – це такі алгоритми, в яких обчислювальний процес проходить по одній з гілок, в залежності від виконання або невиконання певної умови.

Циклічні алгоритми – це такі алгоритми, в яких обчислювальний процес проходить багаторазово в одній формулі при різних значеннях змінних величин.

Циклічні алгоритми розрізняють таким чином: цикл з передумовою; цикл з постумовою; цикл з параметром.

У циклі з передумовою спочатку перевіряється умова (звідси і назва — цикл з передумовою) і, якщо умова виконується, то здійснюється дія. Потім знову перевіряється умова і т. д. Виконання циклу припиняється, коли умова перестає виконуватися. Для цього необхідно, щоб дія в циклі впливала на зміну умови. Інакше відбудеться “зациклювання” — нескінченне виконання циклу. Воно є ціновою помилкою в разі використання циклів.

Цикл із постумовою виконується аналогічно, але умова перевіряється після виконання дії (тому цикл і називається з постумовою). Повторення дії відбувається тоді, коли умова не виконується. Дія в циклі з постумовою виконується завжди хоча б один раз, а з передумовою може не виконуватися жодного разу, якщо із самого початку умова не виконується.

Цикл із параметром будується на підставі одного з перших двох видів циклів.

Інформатика - це наука, яка вивчає закони i методи накопичення, опрацювання i передачi iнформацiї в природних, технiчних i соцiальних системах з використанням комп’ютерної техніки.

Iнформацiя - це данi про явища, процеси та предмети навколишнього середовища.

Кібернетика - це наука про загальні закони керування множиною взаємозв'язаних об'єктів, кожний з яких здатен сприймати, запам'ятовувати й переробляти інформацію.

Повідомлення – це різні форми подання якої-небудь інформації.

Шум - це невпорядковані коливання різної фізичної природи, які відрізняються складністю тимчасової і спекторальної структури.

Акустичний шум - це різного роду небажані перешкоди сприйняттю мовлення, музики і т.д. Джерелами акустичного шуму можуть бути будь-які коливання у твердих, рідких і газоподібних середовищах.

Програма - план дiй, який пiдлягає виконанню певним виконавцем.

Програмування – це розробка програм для різних обчислювальних і керуючих пристроїв.

Сутність програмування - це здатність перетворювати відомі можливості комп’ютера в нову функцію або продукт.

Програміст - це висококваліфікований спеціаліст, який створює комп’ютерні програми.

Модель — це сукупність найважливіших властивостей об'єкта, процесу, явища, яка визначається метою її створення і може мати різні форми вираження.

Моделювання – це процес створення.

Матеріальна модель - це реальна, фізично існуюча модель, тобто така, яку можна побачити та поторкати.

Нематеріальна модель - описує властивості оригінала, тобто є сукупністю певної інформації.

Інтерфейс – це прості та зручні засоби взаємозв’язку між користувачем та програмою.

Інформаційна модельце модель, що описує інформаційні процеси, або модель, що містить інформацію про властивості й стан об’єктів, процесів, явищ.

Комп’ютерна модель – це модель, реалізована за допомогою програмних засобів.

Криптографія – наука про способи перетворення інформації (шифрування) з метою її захисту.

Криптоаналіз – це розкриття шифрів.

Підпрограма – це відносно невелика завершена програма, яка призначена для вирішення підзадачі (виконання деяких конкретних дій) та оформлена за певними правилами, які роблять її текст незалежним від інших частин програми.

Структурне програмування – це такий метод програмування, який забезпечує створення програми, структура якої зрозуміла і нерозривно пов’язана із структурою задачі, що вирішується. Для реалізації структурного підходу в програмуванні введено поняття підпрограми. Однією з переваг структурного програмування при складанні алгоритму є можливість спадного програмування.

Спадне програмування – це проектування й розробка додатків (програм) зверху донизу. Тобто, спершу виділяється декілька підпрограм, які вирішують самі глобальні задачі (наприклад, ініціалізація даних, основна частина, виведення результатів), потім кожен з цих модулів деталізується на більш низькому рівні, розбиваючись в свою чергу на певне число інших підпрограм, і так відбувається до того моменту, коли задача буде реалізована.

Оператор – це граматична конструкцiя, визначення якої уточнюється конкретною мовою програмування.

Операнд - це аргумент операцiї.

Масив - це структурний тип даних, який складається з фіксованого числа елементів одного і того ж типу.

Одномірний масив – це лінійно впорядкована сукупність елементів одного і того ж типу.

Двомірні масиви можна розглядати як таблицю, яка складається з m-рядків і n-стовпчиків

Рядок — це послідовність символів кодової таблиці ЕОМ. При використанні у виразах рядок охоплюється з двох сторін апострофами. Кількість символів в рядку (максимальна довжина рядка) може змінюватися від 0 до 255.

Величина (дані) – це об’єкт, із яким асоціюється певна множина значень.

Величина (з точки зору програмування) – це дані, якими оперує програма і яким потрібно відвести місце в пам’яті комп’ютера.

Величина (з точки зору алгоритмізації) – це дані, які оброляються алгоритмом.

У програмуванні розрізняють: постійні величини або константи (значення не змінюється в ході виконання програми) і змінні величини (набувають різних значень під час обчислень).

Постійні величини, як правило, зазначаються в описі.

Величини (дані) характеризуються: ім’ям, типом, значенням.

Ім’я величинице її позначення, що називається ідентифікатором (від слова “identify” – пізнавати, ототожнювати). Ідентифікаторами можуть бути окремі символи (наприклад a, b, c, r, y, h) або послідовності (наприклад, a1, k17s, asd_17 тощо). Першим символом в ідентифікаторі повинна бути бути буква.

Тип даних - це спосіб збереження і подання даних у комп’ютерній системі, який задає певний формат або розмір вмісту змінної. Тип величин визначається значеннями, яких вона набуває, й операціями, які можна над нею виконувати.

Значення змінної величини – це дані, які зберігаються й обробляються певною мовою програмування. Спосіб збереження та оброблення даних залежить від того, до якого типу вони належать.

Макрос – це записана під певним іменем послідовність дій (або команд). Записаний макрос можна викликати із основного меню при допомозі кнопки на панелі інструментів або на робочій області, а також комбінації клавіш. Макрос, як правило, записується на мові програмування Visual Basic for Applications. Текст макроса можна викликати для редактування.

Події - повідомлення, що розсилаються об’єктом передплатникам (різним елементам програм) при певній зміні стану об’єкта.

Хакери – це народ, який вламується в систему заради забави, не роблячи при цьому відчутної шкоди комп’ютерам. Хакери вриваються в систему, оглядаються, і потім пробують зламати навіть більш безпечну систему. Вони не роблять прибуток з хакінга.

Кракери – це так звані погані хакери. Ці люди нападають на систему й знищують цінні дані або крадуть програмне забезпечення з метою його подальшого платного поширення.

Фрикери – це народ, який займається хакінгом на телефонних лініях з метою одержання безкоштовної телефонної розмови з будь-якою точкою світу.

Шум - це невпорядковані коливання різної фізичної природи, які відрізняються складністю тимчасової і спекторальної структури. Під акустичним шумом розуміють різного роду небажані перешкоди сприйняттю мовлення, музики і т.д. Джерелами акустичного шуму можуть бути будь-які коливання у твердих, рідких і газоподібних середовищах.Основні джерела шуму - різні двигуни і механізми. Радіовекторні шуми - це випадкові коливання струмів і напруг в радіоелектронних пристроях. Досить часто шум являє собою суміш випадкових і періодичних коливань. В ряді випадків шумометр використовують як джерело інформації. Наприклад, у військово-морській техніці по шуму, який створюється на ходу підводними човнами і надводними кораблями, їх знаходять і переміщують, в радіоастрономії по шуму в певних діапазонах частот досліджують радіовипромінення зірок. Шумоподібні сигнали застосовуються в радіо й акустичній техніці для різноманітних вимірювань.

Форматування – це процес розбивки диска на сектори і доріжки засобами операційної системи. У процесі форматування створеним доріжкам і секторам присвоюються номери. Якщо при форматуванні на поверхні диска виявляються дефектні місця, то на них буде поставлена певна електронна мітка, і на них надалі інформація не записуватиметься.

Фрагментація — це явище, при якому в процесі вилучення і перезапису файлів через деякий час на диску утворюється багато порожніх кластерів, а також багато файлів, записаних в кластерах на різних ділянках диска. Це сильно уповільнює пошук/завантаження файлів і призводить до додаткового спра­цювання дисководу.

Дефрагментація — це оптимізація дискового простору, упорядкування класте­рів, які належать одному файлу.

Кластер — це група логічно послідовних секторів на диску. Практично всі файли на диску зберігаються у вигляді ланцюжків кластерів.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка