Спец. 03050401Економіка підприємства (051 еп) спец. 03050901 Бухгалтерський облік (071 оо)Скачати 176.13 Kb.
Дата конвертації29.05.2018
Розмір176.13 Kb.
ФІНАНСИ

спец. 5. 03050401Економіка підприємства (051 ЕП)

спец. 5. 03050901 Бухгалтерський облік (071 ОО)

Тематичний планНазва розділу, теми

Кількість годин

всього

у тому числі

л

с/п

лаб.

пр.

інд


с.р.с.
4-й семестр1

Предмет фінансової науки. Суть і функції фінансів

8

2

24

2

Фінансова політика держави

10

2

26

3

Фінансова система

10

4

24

4

Фінанси суб’єктів господарювання

8


4

22

5

Податки

10

4

24

6

Бюджет

10

4

24

7

Державний кредит і державний борг

8

2

24

8

Місцеві фінанси

10

4

24

9

Спеціальні цільові фонди держави

10


4

24

10

Страховий ринок

10

2

24

11

Фінансовий ринок

10

4


6

12

Міжнародні фінанси

4

1


3
Всього за 4 семестр – 108 год

108

37

2051
Разом

108

37

2051

спец. 5. 03050201 Інформаційна діяльність підприємства (076 ПТБД)Тематичний планНазва розділу, теми

Кількість годин

всього

у тому числі

л

с/п

лаб.

пр.

інд


с.р.с.
4-й семестр1

Предмет фінансової науки. Суть і функції фінансів

6

2

22

2

Фінансова політика держави

6

2

22

3

Фінансова система

6

2

22

4

Фінанси суб’єктів господарювання

6

2

22

5

Податки

6

2

22

6

Бюджет

6

2

22

7

Державний кредит і державний борг

6

-

24

8

Місцеві фінанси

6

-

24

9

Спеціальні цільові фонди держави

6

2

-4

10

Страховий ринок

6

-

24

11

Фінансовий ринок

6

2

22

12

Міжнародні фінанси

6

-

-6
Всього за 4 семестр – 72 год

72

16

2036
Разом

72

16

2036


Загальні критерії
Протягом навчального року бали сумуються і складається рейтинг. Застосовується 100-бальна шкала оцінювання (90-100 балів - "відмінно", 75-89 - "добре", 60-74 - "задовільно", менше 60 балів - "незадовільно"), яка при бажанні легко трансформується в 5-бальну.

Критеріями оцінювання знань та вмінь студентів протягом курсу є:Вид роботи

Зміст роботи

Кількість робіт

Кількість балів за роботу

Всього

Основні

Тестування для оцінки знань

Тестові завдання по темам з курсу Фінанси.

12

Мін.

Макс.

Мін.

Макс

3

5

36

60

Підготовка реферату (доповіді)

Реферат або доповідь на визначені викладачем питання по курсу

1

4

10

4

10

Ділові ігри

Ділові ігри з тем 1-6 та тем 7-12.

2

10

15

20

30

ВСЬОГО

60

100

Додаткові

Написання і опублікування тез

Наукові тези по темах курсу

1

10

10

Підготовка реферату (доповіді)

Реферат або доповідь на визначені викладачем питання по курсу

1

5

5

Розробка презентації

Представлення за допомогою технічних засобів певних питань (тем) курсу

1

5

5

Робота з науковою літературою

Анотування (рецензування) наукових статей, монографій по темах курсу

1

10

10

Розрахункові завдання

Вирішення у письмовому вигляді наведених у методичці задач (включно з написанням первинних документів)

1

10

10

Примітка:

Мінімально необхідна для отримання заліку кількість балів – 60.

Додаткові види активності дають можливість добрати бали, яких не вистачає до 60 (тобто до одержання заліку), або отримати їх понад 60 балів – до 100 балів. Вони застосовуються як альтернативні за бажанням студента і за узгодженням з викладачем. Можливе обрання одного або двох додаткових видів активності.


Тематика рефератів

 1. Призначення фінансів у суспільному житті.

 2. Характеристика функцій фінансів. Їх економічний зміст.

 3. Вплив підсистем на економічні і соціальні процеси в державі.

 4. Принципи та форми реалізації фінансової політики.

 5. Фінансова криза в Україні та методи її локалізації.

 6. Склад і характеристика централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів.

 7. Економічна сутність  фінансових ресурсів, їх структура.

 8. Характеристика балансу фінансових ресурсів і витрат в державі.

 9. Фінансова система України на сучасному етапі. Проблеми її оздоровлення.

 10. Характеристика складових елементів фінансового механізму.

 11. Роль фінансового механізму в економіці держави.

 12. Форми і методи регулювання державою складових фінансового механізму.

 13. Охарактеризувати функції фінансового планування в державі.

 14. Характеристика фінансових планів, які мають місце в економіці України.

 15. Роль державних фінансів в економіці країни.

 16. Характеристика основних етапів розвитку державних фінансів України.

 17. Призначення бюджету в економіці України.

 18. Бюджетна система України на сучасному етапі.

 19. Роль бюджету у процесах регулювання економікою та забезпеченні добробуту населення.

 20. Основні напрями вдосконалення бюджетного процесу в Україні.

 21. Економічна природа і сутність місцевих фінансів.

 22. Формування місцевих бюджетів (на прикладі бюджету м. Львова).

 23. Характеристика податкової системи України в умовах ринкової економіки.

 24. Податкова політика України на сучасному етапі.

 25. Економічний зміст прямих і непрямих податків.

 26. Формування фондів фінансових ресурсів у процесі виробничої діяльності підприємств різних форм власності.

 27. Характеристика форм податків.

 28. Фінансовий аспект формування і використання обігових коштів підприємства.

 29. Завдання, порядок створення, використання Пенсійного фонду.

 30. Характеристика позабюджетних  фондів держави.

 31. Економічна природа та призначення страхування. Види і форми страхової діяльності.

 32. Система страхування в Україні.

 33. Формування фін. резервів держави, господарських структур.

 34. Суть і форми державного кредиту.

 35. Характеристика державного боргу України. Стан його на сучасному етапі.

 36. Обслуговування та управління державним боргом України.

 37. Фондова біржа України.

 38. Призначення та роль фін. контролю в умовах переходу до ринкових відносин.

 39. Форми і методи фін. контролю.

 40. Характеристика фін. відносин господарських структур різних форм власності.

 41. Роль і призначення фінансів зовнішньоекономічної діяльності.

 42. Характеристика міжнародних фінансових інститутів.

 43. Розвиток міжнародного фінансового ринку.

 44. Фін. механізм ЗЕД в Україні.

 45. Інвестиційний клімат в Україні в умовах ринку.Питання до заліку

 1. Економічна сутність та об’єктивна необхідність категорії фінанси.

 2. Предмет науки про фінанси. Суб’єкти, об’єкти фінансових відносин.

 3. Необхідність і сутність фінансів, їх характерні ознаки як економічної категорії.

 4. Фінанси як економічна категорія розподілу. Взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями, які приймають участь у вартісному розподілі (ціною заробітною платою, кредитом).

 5. Фінанси як вартісна категорія, її ознаки і зв’язок з грошима. Обмеженість фінансових ресурсів за обсягом і у часі.

 6. Функції фінансів, їх зміст і взаємозв’язок.

 7. Передумови і причини виникнення та розвитку фінансів.

 8. Роль фінансів у суспільстві.

 9. Моделі фінансів у суспільстві.

 10. Сутність і складові доходів і витрат держав Стародавнього світу, феодальної держави.

 11. Зародження фінансової науки та теорії державних фінансів англійської класичної політекономії.

 12. Концепція державних фінансів Дж.М.Кейнса.

 13. Фінансова наука в умовах демократизації суспільства. Теорії “суспільного товару”, “суспільних благ” і “суспільного вибору”.

 14. Неокласичні і неоконсервативні теорії державних фінансів.

 15. Розвиток синтетичних шкіл фінансової науки. Сучасний неокейнсіанський синтез.

 16. Розвиток фінансової науки в Росії та Україні.

 17. Склад органів та інституцій фінансової системи України

 18. Поняття фінансової системи та її склад за внутрішньою структурою.

 19. Фінансова система за організаційною будовою.

 20. Сутність і види фінансової політики.

 21. Фінансова політика як складова економічної і соціальної політики держави. Завдання фінансової політики.

 22. Фінансова стратегія і фінансова тактика, їх сутність, завдання і взаємозв’язок.

 23. Характеристика видів (у залежності від розв’язуваних завдань і залежності від характеру регламентації) фінансової політики.

 24. Управління фінансами.

 25. Фінансовий механізм, його складові елементи. Зв’язок фінансового механізму з фінансовою політикою.

 26. Характеристика форм фінансового забезпечення розширеного відтворення.

 27. Економічна сутність  фінансових ресурсів, їх структура.

 28. Фінансове планування: сутність, завдання, принципи і методи.

 29. Види фінансових планів, їх характеристика.

 30. Зміст і призначення фінансового контролю, його види, форми і методи

 31. Фінансове право.

 32. Підприємництво і його принципи.

 33. Елементи собівартості продукції

 34. Процес формування доходів підприємств.

 35. Статутний капітал, його значення. Як держава регулює розміри статутних капіталів підприємств.

 36. У чому полягає економічний зміст і доцільність поділу оборотних активів за джерелами формування

 37. Валові витрати підприємства та їх склад.

 38. Амортизація та її види.

 39. Добровільні громадські формування та засади на яких формуються їх доходи.

 40. Особливості фінансів профспілкових організацій.

 41. Принципи оподаткування ( за Смітом, Рікардо).

 42. Економічний зміст податків, призначення та функції.

 43. Елементи системи оподаткування.

 44. Класифікація податків і зборів.

 45. Податкова система України: поняття, основи побудови.

 46. Призначення податків та їх функції

 47. Прямі податки.

 48. Непрямі податки.

 49. Місцеві податки і збори.

 50. Загальнодержавні податки і збори.

 51. Чотири основні правила оподаткування сформовані А.Смітом

 52. Принципи побудови податкової системи.

 53. Види податкових ставок.

 54. Переваги та недоліки непрямих податків.

 55. Переваги та недоліки непрямих податків

 56. Податкові пільги та їх види.

 57. Критерії успішності податкової політики.

 58. Критерій фіскальної достатності податкової політики.

 59. Критерій економічної ефективності податкової політики.

 60. Податкова політика і податковий механізм

 61. Державні фінанси їх суть та функції.

 62. Алокаційна функція державних фінансів та її засоби.

 63. Дистрибутивна функція державних фінансів та її засоби.

 64. Стабілізаційна функція державних фінансів та її засоби.

 65. Склад та структура державних доходів.

 66. Склад та структура державних видатків.

 67. Державні цільові фонди та їх місце у фінансовій системі.

 68. Чим пояснюється функціонування системи державних цільових фондів поряд з бюджетною системою.

 69. Економічна сутність, призначення і функції бюджету.

 70. Бюджет як основний фінансовий план держави.

 71. Які передумови виникнення бюджету. Об’єктивна необхідність бюджету.

 72. Бюджетний устрій і бюджетна система. Принципи побудови бюджетної системи

 73. Доходи і видатки бюджету, їх класифікація.

 74. Бюджетні права і бюджетна ініціатива.

 75. Бюджетний процес.

 76. Міжбюджетні відносини та їх регулювання.

 77. Бюджетна політика та бюджетний механізм.

 78. Економічна сутність бюджетного дефіциту і причини його виникнення.

 79. Види бюджетного дефіциту.

 80. Джерела фінансування бюджетного дефіциту.

 81. Управління бюджетним дефіцитом.

 82. Економічна сутність і роль державного кредиту

 83. Зв'язок державного кредиту з бюджетним дефіцитом.

 84. На яких умовах в Україні здійснюється випуск державних облігацій?

 85. Форми внутрішнього державного кредиту.

 86. Форми зовнішнього державного кредиту.

 87. Державний борг: його види, обслуговування.

 88. Управління державним боргом.

 89. Бюджетний дефіцит, його причини та наслідки.

 90. Види державних позик.

 91. Місцеві фінанси, їх сутність, функції і значення в економічному розвитку.

 92. Фінансовий ринок його сутність та структура.

 93. Сутність, учасники та об’єкт ринку цінних паперів

 94. Цінні папери та їх класифікація.

 95. Акції та їх види.

 96. Облігації та їх види.

 97. Сутність, учасники та об’єкт кредитного ринку.

 98. Ринок золота та його особливості.

 99. Економічна сутність страхування та його види.

 100. Договір страхування: сторони, предмет та умови.

 101. Сутність та функції міжнародних фінансів.

 102. Міжнародний фінансовий ринок та його сутність.

 103. Фінанси міжнародних організацій та інституцій.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет
2018 -> Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин та геополітика частина І окр
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка