«Срібна доба»
Дата конвертації23.12.2016
Розмір2,8 Mb.


Міністерство освіти і науки молоді і спорту України

Івано-Франківське музичне училище

імені Дениса Січинського

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ

з світової літератури на тему:

«Срібна доба» російської поезії,

розмаїття літературних напрямів, течій та шкіл.

Трагічні долі митців цієї доби.

Життєвий і творчий шлях О. Блока, А, Ахматової,

В. Маяковського, Б. Пастернака»

Підготувала

викладач світової літератури

Олійник А. В.

Івано-Франківськ

2014р.

«Мистецтво світлом рятує людей від темряви, яка в них сидить»

Анна Ахматова

«Душа мистецтва за всіх часів має на меті, використовуючи мову, барви і форми нашого світу як засоби, відтворювати «світи ішні»

Олександр Блок

«Прекрасні вірші, як живі істоти, входять у коло нашого життя, вони то повчають, то кличуть, то благословляють…»

Микола Гумільов

«Поезія завжди залишається тою, вищою за будь-які Альпи висотою, що валяється під ногами, отож треба тільки нахилитися, аби її побачити і підібрати з землі»

Борис Пастернак

«Творчість великих митців є завжди чудовий сад із квітами та реп’яхами, а не гарний парк з утрамбованими стежками…»

Олександр Блок

Тема заняття : «Срібна доба» російської поезії, розмаїття літера­турних напрямів, течій та шкіл у поезії. Трагічні долі митців цієї доби. Життєвий і творчий шлях ро­сійських поетів Олександра Блока, Анни Ахматової, Володимира Маяковського, Бориса Пастернака.

Мета: перевірити засвоєння вивченого матеріалу, проаналізувати провідні модерністські, авангардистські напрями і течії «срібної доби», ознайомитися з життєвим та творчим шляхом представників цієї доби; розвивати навички виділення характерних рис, осо­бливостей різних літературних напрямів у творчості письменників; аналізувати вибрані поетичні твори, пояснити афоризми, висловлювати свої думки і враження щодо прочитаного; виховувати любов до поезії, розвивати естетичні смаки.

Обладнання: підручники, опорно-логічні схеми, таблиці, портрети письмен­ників, видання творів, ілюстративні матеріали, тестові завдання (роздатковий матеріал).

Тип заняття: комбіноване заняття, перевірка засвоєного матеріалу (семінар).

План

 1. Російська поезія «золотої доби» I половини XIX століття.

 2. Епоха модернізму у літературі в кінці XIX століття.

 3. «Срібна доба» російської поезії на межі XIX-XX століть. Основні напрями та течії.

 4. Визначення термінів «символізм», «акмеїзм», «футуризм» .

 5. Характерні риси, ознаки літературних напрямів та течій «срібної доби».

 6. Життєвий та творчий шлях найяскравіших представників російської поезії кінця XIXст. - початку XX століття.

 7. Декламування та аналіз вибраих поезій.

 8. Перевірка засвоєного матеріалу (тести).

 9. Висновки. Трагічні долі митців «срібної доби» російської літератури.

Хід заняття

Організаційний момент: привітання, перевірка присутності студентів, готовності аудиторії до заняття.

Оголошення теми й мети заняття.

Мотивація навчальної діяльності студентів:

Першу половину XIX ст. називають «золотим добою» росій­ської літератури, що представлена творчістю О. Пушкіна, М. Лєр­монтова, Ф. Тютчева, А. Фета та ін. Початок XX ст., незважаючи на значні історичні, соціальні катаклізми, ознаменований у росій­ській літературі «срібною добою». Про цей феномен, про долю мит­ців того часу ми й вестимемо розмову на занятті, перевіримо засвоєння теоретичного лекційного матеріалу та підведемо підсумки вивченої теми.Запитання до вивченого матеріалу:

 1. Який період в історії російської поезії називають «срібною добою»?

Вислів «срібна доба» російської літератури перегукується з пушкінською епохою в ро­сійській літературі, яку традиційно назива­ють «золотою добою». Поети «срібної до­би» не стільки продовжували традиції О. Пушкіна, скільки відходили від них, уособлюючи здобутки та магістральні на­прями розвитку західної, зокрема фран­цузької, модерністської поезії. Водночас вони шукали й свій власний, оригінальний, творчий шлях.

Наприкінці XIX ст. у російській поезії, як і в західній літературі, розвивається модернізм. Цей період тривав з 80-х pp. XIX ст. до 20-х pp. XX ст. За влучною назвою Лева Гумільова (сина Миколи Гумільова та Анни Ахматової), це була «срібна доба» російської поезії, час відкриттів та знахідок, час розквіту релігій і філософської думки, нових поетичних шкіл, течій, але найголовніше - це усвідомлення ролі поезії як особливої сфери життя людини.

На межі XIX—XX століть в російській літературі, як в більшості європейських літератур, провідну роль відіграють модерністські течії, які найбільш яскраво виявились у поезії. Епоху модернізму в російській літературі називають «срібним століт­тям». Специфіка «срібного століття» полягає в тому, що, здійснюючи творчі пошуки на загальних заса­дах модернізму в кінці XIX ст., письменники на по­чатку XX ст. повинні були самовизначитись щодо актуальних проблем епохи. Це позначилось на долі й творчості багатьох діячів «срібного століття». Дехто сприймав революційні події як трагедію свого наро­ду і власну, інші розуміли неминучість цієї ката­строфи і закликали до морального очищення людини й суспільства, треті відверто пов'язали свою творчість з ідеями соціалістичної революції (В._Маяковський). Досягнення «срібного століття» важ­ко переоцінити, бо жодна європейська література не дала в цей час такого розмаїття поетичних індивідуальностей. як російська література «ср. с.», жодна європейська література не зазнавала й такої трагедії. Майже всі поети «с.с.» у 20—30-і роки були виключені з загального літ. процесу: фізично знищили М. Гумільова, Й. Мандельштама, загнали в еміг­рацію деяких; В. Маяковський, М. Цвєтаєва були змушені покінчити життя самогубством; не друкували твори Б. Пастернака, А. Ахматової.
 1. Назвіть митців і філософів, які працювали в період «срібної доби» росій­ської поезії.

Складання таблиці імен видатних філософів, живописців, діячів театру, напрямів у літературі:

У той час в Росії відбувся розквіт не лише літератури, а й філософії, мистецтва взагалі. Розгляньте складену таблицю й зробіть висновки.Найчастіше вислів «срібна доба» приписують відо­мому російському філософу М. Бердяеву, який позначив духовний і культурний підйом на межі ХІХ-ХХ ст., коли на повен голос про себе заявили філософи — С. Булгаков, С. Франк, В. Соловйов; художники І. Рєпін, М. Врубель, Б. Кустодієв, М. Реріх, В. Сєров; композитори О. Скрябін, І. Стравінський, С. Рахманінов; співаки й акто­ри — Ф. Шаляпін, В. Комісаржевська та ін.


(див. схему)


 1. Назвіть напрями «срібної доби» російської поезії та її найвідоміших представників.


В історії розвитку російської поезії "срібної доби "найбільш яскраво виявили себе три напрямки: символізм, акмеїзм, футуризм. (див. таблицю)

Символізм: В. Брюсов, Д. Мережковський, 3. Гіппіус, К. Бальмонт, Ф. Сологуб, А. Бєлий, О. Блок, С. Соловйов.

Акмеїзм: М. Гумільов, С. Городецький, М. Кузмін, А. Ахматова, І. Анненський, О. Мандельштам, Г. Іванов.

Футуризм: В. Маяковський, В. Хлебников, Б. Пастернак, М. Асєєв, С. Бобров, І. Сєверянін.

Імажинізм: В. Шершеневич, С. Єсенін, А. Марієнгоф.

Робота з опорно-логічною схемою провідних модерністських й авангардистських напрямів і течій «срібної доби» російської поезії, їх представників та поетів поза літературними угрупованнями

(див. схему)