Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Гендерні відносини у сім'ї і суспільстві Рекомендаційний список Суми Сумський державний університет
Скачати 476,52 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір476,52 Kb.
Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

Гендерні відносини у сім'ї

і суспільстві
Рекомендаційний списокСуми

Сумський державний університет

2014
316.356.2 (477)

Г34
Г34

Гендерні відносини у сім'ї і суспільстві : рекомендаційний список / уклад. І. Є. Булига; відп. за вип. Т. В. Слабко. – Суми : Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2014.- 19 с.

© Сумський державний

університет, 2014


Передмова
Сім’я – головний осередок суспільства. Це колиска загальнолюдських цінностей, культури і історії, головна запорука стабільності і розвитку держави. Альянс сім’ї і держави – необхідна умова благополуччя і процвітання соціуму. Тому в Україні, як і в усіх цивілізованих країнах, високо шанується і охороняється інститут сім’ї. Підтримка сім’ї – один з головних пріоритетів української держави.

У 1993 році Генеральна асамблея ООН прийняла постанову, відповідно до якої, починаючи з 1994 р., 15-го травня щорічно буде відзначатися Міжнародний день сімей.

Зроблено це з метою поглиблення розуміння питань сім'ї та підвищення інституціональних можливостей країн вирішувати серйозні проблеми, пов'язані з сім'єю, на основі комплексної політики.

Сім’я та сімейні відносини в Україні


Чудовими травневими днями ми відзначаємо два найпрекрасніших родинних свята – День Матері та Міжнародний день сім’ї. Такий гармонійний збіг є глибоко символічним.

Сім’я, родина, рід… До цих головних надбань людського суспільства ми, українці, завжди ставилися й ставимося з особливою святістю та повагою. Адже саме в родині ми черпаємо духовні сили, наснагу та оптимізм, саме у родині відчуваємо, що таке справжнє щастя, любов, душевний затишок і добро. А берегинею усього цього є мудра Жінка-мати. Для кожного з нас саме її образ є найріднішим, найдорожчим, найближчим і найдобрішим, а любов до неї – вічна та безмежна.

Сім’я є складним соціокультурним явищем. Вона представляє собою практично всі аспекти людської життєдіяльності і охоплює всі рівні соціальної практики: від індивідуального до суспільно-історичного, від матеріального до духовного. На сучасному етапі в житті українського суспільства сім’я і сімейний добробут серед переліку цінностей людини займають чільне місце.

Дослідження, проведені українськими соціологами, демографами, психологами, дозволяють оцінити сучасний стан функціонування сім'ї як критичний. Показниками такого стану виступають: катастрофічні погіршення матеріального благополуччя сім'ї, відсутність нормальних умов для її життєдіяльності, зниження народжуваності, динаміка розлучень, дисфункційний розвиток сім'ї які проявляються у підвищенні сімейної напруги, незадоволеності, подавленні почуттів, співзалежності.

Ситуація, яка склалася у сфері шлюбу й сім'ї, вимагає невідкладного втручання з боку суспільства, політиків, бізнесменів, учених. Аналіз проблем, тенденцій, механізмів функціонування сім'ї дозволить розробити концепції і програми допомоги. Науковий підхід до вирішення завдань соціальної і демографічної політики полягає у врахуванні об'єктивних процесів розвитку сім'ї і соціально-демографічних тенденцій, які дають можливість прогнозувати майбутнє інституту сім'ї.

Сім’я є динамічним соціальним утворенням, яке постійно розвивається, і сімейна ієрархія, гендерні відносини, що є важливою частиною сімейних відносин, можуть змінюватися на різних етапах життєвого циклу сім’ї.

Суспільство й держава впливають на розвиток сім’ї. Якщо держава, виконуючи свої функції, враховує інтереси інституту сім’ї, проблеми і протиріччя його розвитку, то можна вести мову про наявність цілеспрямованої державної сімейної політики.

Досягнення стратегічної мети сімейної політики в Україні потребує: зміцнення у суспільній та особистій свідомості потреби в сім’ї, шлюбі, батьківстві й створення соціально-економічних умов для її реалізації; утвердження гендерної культури у сім’ї та суспільстві; нарощування економічного, виховного й соціалізуючого потенціалу сімей, поліпшення рівня та якості їх життя; забезпечення умов для народження і виховання бажаної для сім’ї й суспільно необхідної кількості дітей; збереження репродуктивного здоров’я населення; забезпечення всебічної підтримки сімей, які перебувають у кризових життєвих ситуаціях. Лише за цих умов в Україні буде сформована цілісна сімейна політика і створено передумови для зміцнення інституту сім’ї та прискорення виходу з демографічної кризи.

Пропонований бібліографічний покажчик знайомить з науковою   офіційно-документальною, довідковою, інфор-маційною літературою; періодичними виданнями та інтернет-ресурсами,  які розкривають тему. Структурно видання складається з 5 тематичних  розділів. Література згрупована в розділах за абеткою прізвищ авторів та назв.Життєвий орієнтир українців – сім’я


 1. Конституція України : чинне законодавство станом на 10 лютого 2011. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 96 с.

 2. Україна. Закони. Про державну допомогу сім’ям з дітьми : Закон України від 21 листопада 1992 р. № 2811-ХІІ / Україна. Закони // Сімейне законодавство України : збірник законодавчих та підзаконних актів ( станом на 1 лютого 2003 року) / упоряд. М. І. Камник. - К. : Атіка, 2003. – С. 109-117.

 3. Україна. Закони. Про охорону дитинства. Про дитяче харчування станом на 23 грудня 2008 р. / Україна. Закони. – Офіц. вид. – К. : Парламентське видавництво, 2008. – 32 с. – (Закони України).

 4. Україна. Закони. Про попередження насильства в сім’ї : Закон України від 15 листопада 2001 р. № 2789-ІІІ / Україна. Закони // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 10.

 5. Україна. Закони. Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні : станом на 25 лютого 2009 р. / Україна. Закони. – Офіц. вид. – К. : Парламентське видавництво, 2009. – 24 с. – (Закони України).

 6. Україна. Закони. Сімейний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доповненнями на 1 лютого 2013 р. / Україна. Закони. – К. : Алерта, 2013. – 78 с.

 7. Європейська конвенція про здійснення прав дітей від 25 січня 1996 року // Офіційний вісник України. – 2007. – № 91. – С. 86–91.
 1. Азаров Ю. ПСемейная педагогика / Ю. П. Азаров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Политиздат Украины, 1985. – 238 с. – (Библиотечка семейного чтения).

 2. Виховний потенціал сім'ї в сучасних умовах : тематична державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2001 року. – К. : Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді, 2002. – 144 с.

 3. Геник С. Усе починається з родини / С. Геник. – Iвано-Франкiвськ : Сiверсiя, 1998. – 725 с.

 4. Ґендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства / Г. Алексєєва, О. Балакірєва, В. Бондаровська та ін. – 2-е вид., допов., уточ. – К. : Український ін-т соціальних досліджень, 2003. – 129 с.

 5. Ґендерні перетворення в Україні / Л. М. Амджадін, О. Ю. Костенко, Е. М. Лібанова та ін. – К. : АДЕФ-Україна, 2007. – 195 с.

 6. Ґендерні стереотипи та ставлення громадськості до ґендерних проблем в українському суспільстві / авт. кол. : Ю. І. Саєнко, Л. Амджадін, М. Васильчук та ін.; Програма розвитку ООН в Україні, Програма рівних можливостей ПРООН – К., 2007. – 144 с. 

 7. Дарский Л. Е. Формирование семьи : демо­графо-статистическое исследование : монография / Л. Е. Дарский. – М. : Статистика, 1972. – 208 с.

 8. Ділові жінки і сім'я : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Х. : Вид-во НУА, 2005. – 92 с.

 9. Життєві домагання особистості : монографія / Т. М. Ти-таренко, І. В. Лебединська, Н. В. Алікіна та ін. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 456 с.

 10. З досвіду роботи Сарненської райдержадміністрації Рівненської області по реалізації державної політики стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей : методичні матеріали. – К. : Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді, 2002. – 79 с.

 11. Збірник результатів конкретних соціологічних досліджень "Соціальні процеси на Сумщині (соціологічний аналіз)" / редкол. : Н. Д. Світайло, В. П. Павленко, А. М. Костенко. – Суми: Сумський державний університет, 2009. – 114 с.

 12. Інтеграція ґендеру в національні державні програми : на прикладі виконання національного плану дій щодо поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню ґендерної рівності на 2001–2005 роки / упоряд. О. М. Пищуліна. – К., 2006. – 90 с.

 13. Ковалев С. В. Психология семейных отношений / С. В. Ковалев. – М. : Педагогика, 1987. – 160 с. – (Педагогика – родителям).

 14. Лукашевич М. П. Соціологія сім'ї : підручник / М. П. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2013. – 223 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 15. Медведєв Г. П. Все починається з сім'ї... : із азбуки сімейного виховання / Г. П. Медведєв, А. В. Над'ярний. – К. : Молодь, 1983. – 104 с.

 16. Методичні рекомендації з теми "Принципи планування сім'ї" для кураторів академгруп / уклад. Я. С. Жерновая. – Суми : Сумський державний університет, 2000. – 7 с.

 17. Молода сім'я в Україні : проблеми становлення та розвитку : тематична державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2002 року. – К. : Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003. – 140 с.

 18. Молодь України у дзеркалi соцiологiї / заг. ред. : О. Бала-кірєва, О. Яременко. – К. : УIСД, 2001. – 210 с.

 19. Молодь України : стан, проблеми, шляхи розв`язання : зб. наук. публiкацiй Укр. інституту соціальних досліджень за підсумками виконання наукових програм і проектів у 1997 році.– К : А.Л.Д., 1998. – Вип. 7. – 235 с.

 20. Молодь України : стан, проблеми, шляхи розв`язання : зб. наукових публікацій Укр.НДІ проблем молоді за підсумками виконання наукових програм і проектів у 1995 році. – К. : А.Л.Д., 1996. – Вип. 5. – 236 с.

 21. Навчальна програма курсу "Основи теорії ґендеру" / уклад. Н. Д. Чухим. – К. : Факт, 2003. – 84 с.

 22. Назустріч сім'ї. Збірник кращих практик дружніх до сім'ї ініціатив : аналітичне дослідження / за заг. ред. : Н. Світайло, А. Костенко, Ю. Савельєвої. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 57 с.

 23. Підготовка сім'ї до народження дитини в Україні : навчальний посібник / під ред. Н. Я. Жилки. – К. : Сім'я від А до Я, 2006. – 160 с.

 24. Психологія сім'ї : навч. посіб. / за ред. В. М. Поліщука. – 2-е вид., доп. – Суми : Університетська книга, 2009. – 282 с.

 25. Ромовська З. В. Сімейний кодекс України : науково-практичний коментар / З. В. Ромовська. – 3-є вид., перероб. і доп. – К. : Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 432 c.

 26. Співак В. М. Законодавство України про шлюб і сім'ю / В. М. Співак, В. С. Гопанчук. – К. : Наукова думка, 1998. – 240 с.

 27. Становище сімей у Херсонській області та шляхи вдосконалення державної сімейної політики з урахуванням особливостей регіону : науковий звіт. – К. : Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді, 2003. – 76 с.

 28. Студентський лелека. Соціальний портрет студентської сім'ї : аналітичне дослідження / за заг. ред. : Н. Світайло, А. Костенко, Ю. Савельєвої. – Суми, 2011. – 79 с. 

 29. Формування ґендерного паритету в контексті соціально-економічних перетворень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5-7 грудня 2002 р.) / Державний комітет у справах сім'ї та молоді, Державний інститут проблем сім'ї та молоді, Укр. інститут соціальних досліджень, Канадсько-український ґендерний фонд. – К., 2002. – 222 с.
 1. Алексеенко А. П. Метаморфозы гендерных ролей в украинской семье / А. П. Алексеенко // Гендер. Екологія. Здоров'я : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2011 р., м. Харків: збірник наукових праць / редкол. : В. В. М'ясоєдов, І. В. Летік, О. Я. Гречаніна та ін. – Х. : ХНМУ, 2011. – С. 38–39.

 2. Багаєва С. Ах, це весілля... : традиції шлюбних обрядів / С. Багаєва // Суми і сумчани. – 2007. – № 27. – 6 липня. – С. 14.

 3. Виговська С. Готовність студентської молоді до сімейного життя у контексті сучасного інформаційного простору / С. Виговська, Ю. Кружаліна // Вісник книжкової палати. – 2010. – № 1. – С. 46–50.

 4. Вовк І. Б. Сучасні методи планування сім'ї / І. Б. Вовк // Репродуктивное здоровье женщины. – 2007. – № 2. – С. 190–196.

 5. Войтович P. Сучасна українська сім'я як об'єкт соціальної роботи / P. Войтович // Гуманітарні та соціальні науки : матеріали ІІ Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2010, 25–27 листопада 2010 року, Україна, Львів. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – С. 266–267.

 6. Губань Р. Сімейне право України : зміна парадигм / Р. Губань // Юридичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 23.

 7. Демиденко Т. Сім'я як соціальна і педагогічна система / Т. Демиденко // Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна робота. – 2008. – Вип. 15. – С. 51–52.

 8. Жилінкова І. Особливості законодавчих конструкцій сімейно-правових договорів / І. Жилінкова // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 1. – С. 85–94.

 9. Законодавство України про шлюб, сім`ю та молодь. – К. : Юрінком, 1997. – 288 с.

 10. Іванов В. Укладення шлюбу за українським звичаєвим правом / В. Іванов, В. Озель // Персонал. – 2007. – № 5. – С. 44–49.

 11. Камінська А. М. Глибинна психокорекція як засіб оптимізації взаємин у сім'ї / А. М. Камінська // Гуманітарні науки. – 2012. – № 1. – С. 69–73.

 12. Кляпець О. Оптимізація побудови особистістю життєвих завдань, пов'язаних зі шлюбом і сім'єю / О. Кляпець // Соціальна психологія. – 2010. – № 4. – С. 122–130.

 13. Козаченко О. О. Сучасна українська багатопоколінна сім'я : занепад чи розквіт? / О. О. Козаченко // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2010. – Вип. 4. – С. 246–253.

 14. Коновальчук І. М. Соціально-психологічний клімат сім'ї і здоров'я дитини / І. М. Коновальчук // Магістр медсестринства. – 2013. – № 1. – С. 48–52.

 15. Костенко А. М. Студентська сім'я та гендерні стереотипи / А. М. Костенко // Гендерна мапа України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 12 квітня 2012 р. / редкол. : Н. Д. Світайло, А. М. Костенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – С. 30–34.

 16. Маркова М. В. Загальний погляд на проблему формування та функціонування сім'ї / М. В. Маркова, Т. Г. Ветрила // Український вісник психоневрології. – 2009. – № 1. – С. 89–92.

 17. Мельничук Л. М. Соціально-економічний механізм державного регулювання розвитку сім'ї в Україні : проблеми та напрями удосконалення / Л. М. Мельничук // Економіка та держава. – 2012. – № 10. – С. 70–73.

 18. Мікловда В. П. Дослідження проблем розвитку сім'ї як підґрунтя формування регіональної сімейної політики / В. П. Мікловда, О. В. Повстин // Науковий вісник Ужго-родського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 33, Ч. 4. – С. 5–12.

 19. Онопрієнко Л. Гендерні відносини у сім'ї і суспільстві / Л. Онопрієнко // Соціальна психологія. – 2009. – № 2. – С. 152–159.

 20. Павлова Л. Реалізація природного права на шлюб, сім`ю, материнство та батьківство / Л. Павлова // Право України. – 2004. – № 11. – С. 46–49.

 21. Пасічник І. Шлюб – основа сім`ї / І. Пасічник // Юридич-ний вісник України. – 2005. - № 19. – 14 травня. – С. 15.

 22. Сингаївський Я. Державна програма підтримки сім'ї / Я. Сингаївський // Обрій. – 2007. – № 8. – 1–7 березня. – С. 9.

 23. Слюсар Л. І. Модернізація шлюбу і сім'ї в Україні : особливості радянського періоду / Л. І. Слюсар // Демографія та соціальна економіка. – 2013. – № 1. – С. 17–27.

 24. Суковатая В. Гендерная идентичность и конструи-рование памяти кризисных моментов истории: женские стратегии выживания / В. Суковатая // Социология : теория, методы, маркетинг. – 2009. – № 2. – С. 67–95.

 25. Сураева В. Брачный договор : изменения в жизнь / В. Сураева // Юридическая практика. – 2007. – № 21. – 22 мая. – С. 13.

 26. Узун С. В. Сімейна структура населення України та гендерні відносини у родині / С. В. Узун // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2010. – Вип. 4. – С. 233–245.

 27. Філіпенко І. Багатодітність як раритет. Сучасна українська сім'я : ризик, тенденції, прогнози / І. Філіпенко // День. – 2009. – № 181. – 9 жовтня. – С. 7.

 28. Цюркало Т. І. Дослідження інституту сім'ї в лоні соціально-філософського знання / Т. І. Цюркало // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2009. – № 2(26). – С. 148–152.

 29. Юрченко Л. П. Молода сім'я – деякі аспекти гендерного портрету / Л.П.Юрченко // Гендерна мапа Центрально-Східної Європи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 21–22 квітня 2011 р. / редкол. : Н. Д. Світайло, В. П. Павленко. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – С. 137–141.


Діти у сім’ї. Виховання дитини


 1. Вечерок Т. В. Сімейні традиції у моральному вихованні старшокласників : методичний посібник / Т. В. Вечерок. – Херсон : Херсонський держ. ун-т, 2004. – 84 с.

 2. Гендерна педагогіка : хрестоматія / ред. В. Гайденко. – Суми : Університетська книга, 2006. – 313 с.

 3. Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2002 року. – К. : Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді, 2003. – 232 с.

 4. Дитинство в Українi : права, гарантiї, захист : збiрник документiв. – К. : "Столиця", 1998. – Ч.2. – 292 с.

 5. Захарова Л. Н. Дитя в очереди за лаской / Л. Н. Захарова. – М. : Политиздат, 1991. – 221 с. – (Библиотечка семейного чтения).

 6. Корчак Я. Как любить ребенка? : книга о воспитании / Я. Корчак ; пер. с польск. К. Э. Сенкевич. – М. : Политиздат, 1990. – 493 с.

 7. Лавриненко Н. В. Роль семьи в трудовом воспитании / Н. В. Лавриненко, В. С. Небоженко; отв. ред. Л. В. Сохань. – К. : Наукова думка, 1988. – 64 с.

 8. Мастюкова Е. М. Они ждут нашей помощи / Е. М. Мастюкова, А. Г. Московкина. – М. : Педагогика, 1991. – 160 с. – (Педагогика – родителям).

 9. Мы продолжаем себя в детях / сост. О. С. Курин. – К. : Радянська школа, 1972. – 165 с.

 10. На допомогу батькам, що мають дітей з особливими потребами. – К., 1999. – 79 с.

 11. Настольная книга молодых родителей / сост. В. З. Солоухин. – Минск : Вышэйшая школа, 1990. – 268 с.

 12. Нравственное воспитание детей в семье / под ред. : Л. Н. Дрозда, Н. Н. Щирякова. – Минск : Народная асвета, 1976. – 191 с. – (Родителям о детях).

 13. Петрунек В. П. Нелегкий шаг к юности : родителям о нервно-психическом здоровье подростков / В. П. Петрунек, Л. Н. Таран. – М. : Педагогика, 1984. – 160 с. – (Библиотека для родителей).

 14. Повалій Л. В. Виховання підлітків у неповній сім'ї : навч.-метод. посіб. / Л. В. Повалій. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 104 с.

 15. Проколієнко Л. М. Сімейне виховання. Підлітки / Л. М. Проколієнко, Д. Ф. Ніколенко. – К. : Радянська школа, 1981. – 143 с. – (Бібліотека для батьків).

 16. Святовець В. Ф. Алгоритми виховання : педагогічні етюди та оповідання / В. Ф. Святовець. – К. : Радянська школа, 1989. – 206 с.

 17. Семейное воспитание : краткий словарь / сост. : И. В. Гребенников, Л. В. Ковинько. – М. : Политиздат, 1990. – 319 с.

 18. Сухомлинский В. А. Мудрость родительской любви / В. А. Сухомлинский. – К. : Молодая гвардия, 1988. – 304 с. – (Библиотека для родителей).

 19. Формування тверезого способу життя в сім'ї та суспільстві : доповіді науково-практичної конференції, 15 липня 2012 р. – Біла Церква, 2012. – 140 с.

 20. Школа для батьків : посібник / В. Бондаровська, К. Бабенко, О. Возіянова та ін. – К. : Міжнародний гуманітарний центр "Розрада", 2008. – 338 с.
 1. Батьківська педагогіка та проблеми сімейного виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського // Освіта. – 2003. – 16–23 липня. – С. 7.

 2. Газиева И. А. Вопросы образования и воспитания в семье в странах Востока / И. А. Газиева // Alma mater. – 2010. – № 3. – С. 65–72.

 3. Ляшенко  В. І. Конвенція ООН про права дитини та діти з обмеженими можливостями / В. І. Ляшенко // Соціальні, політичні та технологічні виміри перехідного суспільства : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 30–31 жовтня 2001 року. – Суми, 2001. – С. 53–59.

 4. Макаренко Г. Дитині краще у сім'ї : правовий захист / Г. Макаренко // Юридичний вісник України. – 2005. – 25 черв-ня–1липня. – С. 5.

 5. Савіна М. Виховання дитини в українській народній традиції / М. Савіна // Соціальна психологія. – 2009. – № 3. – С. 174–182.

 6. Фазан В. Духовні цінності в системі сучасного виховання / В. Фазан // Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 2. – С. 35–38.

 7. Черняк Ю. Правила міжнародного співробітництва у сфері захисту дітей (на матеріалах Гаазької конвенції 1996 р.) / Ю. Черняк // Право України. – 2008. – № 5. – С. 92–98.


Прийомна сім’я


 1. Бевз Г. М. Дитина в прийомнiй сiм'ї : нотатки психолога / Г. М. Бевз, I. В. Пєша. – К. : УIСД, 2001. – 101 с.

 2. Методичний посібник по проведенню тренінг-курсу для соціальних працівників з питань підбору, підготовки та соціального супроводу прийомних батьків / О. О. Яременко, Г. М. Бевз, Л. С. Волинець та ін.; ред. Т. М. Тележенко. – К., 2000. – 128 с.

 3. Наша сім'я : методичні рекомендації прийомним батькам / уклад. Н. М. Комаров. – К., 1999. – 80 с.

 4. Прийомні сім`ї для дітей-сиріт з функціональними обмеженнями : науково-популярне видання. – К. : Український інститут соціальних досліджень, 2001. – 120 с.

 5. Соціальне становлення дитини у прийомній сім'ї : навч.-метод. посіб. – К. : Український ін-т соціальних досліджень, 2000. – 127 с.
 1. Кубишкіна В. Генезис інституту усиновлення в сімейному праві / В. Кубишкіна // Віче. – 2010. – № 20. – С. 24–26.

 2. Маковей Г. Право на сім'ю : так чи ні міжнародному всиновленню? / Г. Маковей, Г. Сеник // Український журнал про права людини. – 2005. – № 6 (6). – С. 34–41.

 3. Павлов С. Діти, що чекають на батьків...: вітчизняне усиновлення / С. Павлов // Суми і сумчани. – 2007. – № 9.- 2 березня. – С. 5.

 4. Титова Т. Стосовно питання міжнародно-правового регулювання співробітництва держав у галузі усиновлення (удочеріння) / Т. Титова // Міжнародне право. – 2013. – № 1–2. – С. 60–66.


Насильство у сім’ї


 1. Келлі Л. Насильство щодо жінок і дітей. Новий погляд на поліцейську діяльність, її інноваційність та професіоналізм : посібник для Ради Європи / Л. Келлі. – Львів : Астролябія, 2011. – 176 с. 

 2. Ліщинська О. А. Профілактика психологічного на-сильства у сім'ї та освітньому середовищі : методичні рекомендації / О. А. Ліщинська. – К. : Міленіум, 2010. – 68 с.

 3. Попередження і викорінення насильства щодо жінок : українське законодавство / упоряд. Л. Виноградова. – К. : ООО "Оріяна прес", 1999. – 38 с. 
 1. Дікова-Фаворська Д. М. Чоловік як об'єкт насильства в сучасній сім'ї / Д. М. Дікова-Фаворська // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2010. – Вип. 4. – С. 225–232.

 2. Інформаційна довідка щодо реалізації Закону України "Про попередження насильства в сім'ї" // Безпека життєдіяльності. – 2006. – № 12. – С. 2–5.

 3. Ковальчук Т. І. Дослідження проблеми жорстокого поводження з дітьми в сім'ї / Т. І. Ковальчук, Ю. В. Солодько // Проблеми освіти. – 2010. – № 62. – С. 68–70.

 4. Левченко К. Закон "Про попередження насильства в сім'ї" потребує негайного вдосконалення / К. Левченко // Голос України. – 2007. – № 63. – 11 квітня. – С. 11.

 5. Сторожук Г. Попередження насильства в сім'ї : удосконалення законодавства / Г. Сторожук // Юридичний вісник України. – 2006. – № 52. – С. 4.

 6. Христова Г. Теоретико-правові засади переборення колізій у законодавстві України про попередження насильства в сім'ї / Г. Христова // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – № 2. – С. 36–45.

 7. Щербак І. Насильство в сім'ї як головна проблема людства / І. Щербак, І. Озерський // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2008. – № 1. – С. 154.


Посилання на інтернет-ресурси


 • http://dsmsu.gov.ua/index/ua Міністерство молоді та спорту України

 • http://www.mlsp.gov.ua/ Міністерство соціальної політики України

 • http://www.dipsm.org.ua/ Державний інститут розвитку сім'ї та молоді

 • http://www.semeiniy.org.ua/ Сімейний кодекс України

 • http://www.ccf.org.ua/ Благополуччя дітей. Український фонд.

 • http://www.narkotikof.net/ Всеукраїнський батьківський комітет боротьби з наркотиками

 • http://www.mytato.com.ua/ Громадська організація «Об'єднання Батьків - одинаків України»

 • http://familytimes.com.ua/ Справи сімейні. Всеукраїнська газета

 • http://www.7ya.ru/ Самый семейный сайт

Зміст
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка