Світлана Медведєва, Ірина Вяхк
Скачати 34,29 Kb.
Дата конвертації08.08.2017
Розмір34,29 Kb.
Світлана Медведєва, Ірина Вяхк (м. Вінниця)

ПРИЧИНИ КОМУНІКАТИВНИХ НЕВДАЧ ПРИ ІНШОМОВНОМУ СПІЛКУВАННІ

Спілкування – це взаємодія мовця (адресанта) і слухача (адресата), яка супроводжується активним чергуванням їх ролей. У більшості випадків основною метою мовленнєвої діяльності є передача необхідної інформації у процесі міжособвого спілкування (О. М. Мороховський). Мета мовця – це передача інформації, а слухача – її сприйняття та адекватне розуміння. Це твердження є чинним і при здійсненні іншомовної комунікації. Більш того, при здійсненні спілкування іноземною мовою, на виконавців мовленнєвого акту покладається підвищена відповідальність: адресант повинен зуміти правильно донести інформацію іноземною мовою, а адресат повинен її сприйняти та вірно зрозуміти. При цьому потрібно чітко усвідомлювати, що невдале продукування висловлювання або неадекватне сприйняття та хибне розуміння інформації приводять до комунікативних невдач.

Комунікативна невдача – це збій у спілкуванні через повне або часткове нерозуміння комунікативними партнерами мовленнєвого повідомлення (О. А. Земська). Над проблемою порушення акту комунікації працювали такі вчені, як П. Коен, Б. Грош, М. Рінгл, Б. Брюс, Б.А. Гудман, Б. Ю. Городецький, О. А. Земська. Над дослідженням мовлення, комунікативних актів, міжособистісного та міжкультурного спілкування працювали також такі науковці як В. В. Богданова, Є. М. Верещагіна, О. Я. Гойхман, Г. Г. Кларк, Д. М. Мальц та ін.

Причини виникнення комунікативних невдач при іншомовному спілкуванні носять мовний, мовленнєвий, лінгвокогнітивний та соціокультурний характер. Невдачі у комунікації можуть бути обоюдними і залежати від похибок, здійснених обома комунікантами. До найбільш типових можна віднести помилки фонетичного, лексичного та граматичного характеру.

Неправильна або нечітка вимова слова може призвести до порушення розуміння висловлювання співрозмовником. Взагалі, слід зазначити, що фонетична складова відіграє дуже важливу роль. Порушення певних особливостей звучання того чи іншого слова може внести значний дисонанс у зміст повідомлення і стати причиною виникнення певних непорозумінь. Наприклад, при спілкуванні англійською мовою варто пам’ятати, що деякі звуки вимовляються зовсім не так, як в українській мові, а деяких не існує зовсім (e.g. [ð], [θ], [ŋ], [w]). На відміну від української мови, дзвінкі приголосні наприкінці слова не оглушуються, тож нехтування цією особливістю може призвести до хибного розуміння слова (e.g. bad – bat). Необхідно пам’ятати також про диференціацію за довготою і місцем творення голосного звуку (e.g. sit – seat, mill – meal, live – leave).

Неправильно підібрана лексика теж може спричиняти комунікативні невдачі. Комунікант може використати у своєму повідомленні слова, що не відповідають змісту повідомлення або вжиті у невластивому для них значенні, є маловживаними чи застарілими. Насиченість тексту діалектизмами, термінами та жаргонізмами теж ускладнює процес комунікації.

Зачасти перепони для адекватного сприйняття мовленнєвого повідомлення пов’язані з помилками граматичного характеру. До найбільш типових можна віднести помилки пов’язані з порядком слів у реченні; особливості вживання видо-часових форм дієслова; вживання неособових форм дієслова, тощо.

Винуватцем комунікативних невдач може виступати як адресант так і адресат. Хоча, варто визнати, комунікативні невдачі рідко призводять до повного непорозуміння й можуть зніматися подальшою інтерпретацією неадекватного висловлювання, але їх наявність ускладнює адекватний обмін інформацією в міжособистісному спілкуванні. Люди можуть допускати комунікативні помилки й неточності, але їх майстерність як комунікантів залежить від уміння виправляти ситуацію, що склалася, чи використовувати проблеми спілкування в своїх цілях.

ЛІТЕРАТУРА  1. Гінтер К.П., Кантер Л., Соколова М.А. Практична фонетика англійської мови, ВЛАДОС, 2008 - 382 с.

  2. Городецкий Б.Ю. К типологии коммуникативных неудач / Б.Ю. Городецкий, И.М. Кобозева, И.Г. Сабурова // Диалоговое взаимодействие и представление знаний. – Новосибирск,1985. – С. 64-78.

  3. Дубцова О.В. Комунікативна невдача як об'єкт лінгвістичного дослідження / О.В. Дубцова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Романо-германська філологія”. – 2011. – № 972. – С. 57-62.

  4. Мартинюк А.П. Когнитивная модель коммуникативного акта как методологическая платформа анализа коммуника- тивных неудач / А.П. Мартынюк // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: Тези доповідей ХІІ наукової конференції з міжнародної участю. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 210-212.

  5. Славова Л.Л. Типологія комунікативних невдач (на матеріалі сучасного англійського мовлення): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / Людмила Леонардівна Славова; Київ. держ. лінгв. ун-т. ‒ К., 2000. ‒ 18 с


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка