Т. О. Приступенко, голова нмр іж 8 вересня 2003 рокуСкачати 250,65 Kb.
Дата конвертації31.08.2018
Розмір250,65 Kb.
ТипПротокол

Затверджую


_______________ Т. О. Приступенко,

голова НМР ІЖ

8 вересня 2003 року

Затверджено на вченій раді Інституту журналістики

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Протокол № 2 від 16 вересня 2003


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


З КУРСУ “Сучасна українська мова в ЗМК”

зі спеціальності “журналістика”


Викладач: Мамалига А.І.


Курс 2

Семестр 4Семестри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Лекцій


10
Семінарських
Практичних


50
Лабораторних
Консультацій


15
Самостійної роботи
Затверджено на засіданні кафедри


Протокол №1 від “16” вересня 2003 року


Годин усього
Семестри

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Залік
Екзамен


42
Контрольна робота


14
Курсова робота
Кваліфікаційна робота
Навчально-методична карта дисципліни

Назви розділів, тем. План, короткий зміст

К-ть

Го-дин

Вид

Заняття

(лекція,

семінар,

практичне,

лабораторне,

самостійно,

конт.

Робота,

тест,

курсова

тощо)

Література,

матеріали

Засоби

навчання

Контроль

 1. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Мета і завдання курсу синтаксису, його значення для підготовки журналіста.

Історія розвитку науки про синтаксис. Напрями і школи. Українські дослідження з синтаксису.

Класифікація словосполучень в українській мові. Семантико-синтаксичні відношення у словосполученні. Важкі випадки побудови словосполучень, типові помилки.


2

лекція

 1. Сучасна українська мова: Підручник / За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997.- С.219-237.

 2. Сучасна українська літературна мова/ За ред. М.Я. Плющ. – Вид. 2. - К., 2000. – С.311-321.

3. Шевченко Л.Ю., Різун В.В.. Лисенко Ю.В. Сучасна українська мова: Довідник. – К., 1996.

Текст лекції, підручник

Через індивідуальне опитування на практичних заняттях, написання контрольної роботи, на екзамені

 1. РЕЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Роль речення в мовленні. Основні ознаки печень. Типи речень за характером відношення до дійсності, за метою висловлення, за емоційним забарвленням, за семантикою та структурою.

Двоскладні та односкладні речення, особливості їх використання в різних видах ЗМК. Координація між підметом і присудком, складні випадки координації. Порядок слів у реченні.


2

лекція

 1. Сучасна українська мова: Підручник / За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С.237-272.

2.Сучасна українська літературна мова/ За ред. М.Я. Плющ. – Вид. 2. - К., 2000. – С.322-350.

3.Шевченко Л.Ю., Різун В.В.. Лисенко Ю.В. Сучасна українська мова: Довідник. – К., 1996.Текст лекції,

підручникНа практичних заняттях шляхом опитування, на екзамені

 1. УСКЛАДНЕНЕ ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ.

Типи ускладнень простого речення. Речення з однорідними членами. Можливі помилки в розбудові ряду однорідних членів.

Поняття про відокремлення. Речення з відокремленими членами. Пунктуація при відокремленні, можливі пунктуаційні помилки.

Речення їз вставними і вставленими конструкціями, розділові знаки при них.

Вигуки та звертання в різних типах текстів ЗМК. Можливі помилки в ріхних формах звертань.


2

лекція

 1. Сучасна українська мова: Підручник / За ред. О.Д. Пономаріва. – К., 1997. – С.273 -303.

 2. Сучасна українська літературна мова/ За ред. М.Я. Плющ. – Вид. 2. - К., 2000. – С.359 – 367.

 3. Шевченко Л.Ю., Різун В.В.. Лисенко Ю.В. Сучасна українська мова: Довідник. – К.,

Текст лекції, підручник

На практичних заняттях через опитування, через контрольну роботу, на екзамені

 1. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Поняття про складне речення . Граматичні, семантичні, інтонаційні (пунктуаційні) засоби зв'язку частин у складному реченні.

Типи складносурядних речень. Семантичні відношення між частинами, розділові знаки.

Типи складнопідрядних речень. Класифікація складнопідрядних речень, розділові знаки. Безсполучникові речення, їх семантичні, структурні та інтонаційні особливості. Розділові знаки в безсполучникових реченнях.

Складні синтаксичні конструкції з різними типами зв'язку. Період. Специфіка вживання складних синтаксичних конструкцій в журналістських творах. Пряма мова, особливості використання конструкцій з прямою мовою в текстах ЗМК..


2

лекція

 1. Сучасна українська мова: Підручник / За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С.303-371.

 2. Сучасна українська літературна мова/ За ред. М.Я. Плющ. – Вид. 2. - К., 2000. – С.367-408.

 3. Шевченко Л.Ю., Різун В.В., Лисенко Ю.В. Сучасна українська мова: Довідник. – К.,1996.

Текст лекції,

підручникЧерез опитування на практичних заняттях, на екзамені

 1. СИНТАКСИС ТЕКСТУ ЯК ТЕОРЕТИЧНА І ПРАКТИЧНА ДИСЦИПЛІНА

Синтаксис тексту як засіб розкриття і оформлення думки. Текстові побудови на основі поєднання речень. Поняття когезії. Засоби когезії у вираженні смислу тексту. Типові помилки у побудові тексту..

2

лекція

 1. Сучасна українська мова: Підручник / За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С.371-390.

 2. Мамалига А.І. Синтаксис тексту// Різун В.В., Мамалига А.І., Феллер М.Д. Нариси про текст. – К., 1998. -С.149-182.

 3. Непийвода Н.Ф. Сам собі редактор. Порадник з української мови. – К., 1998.
Текст лекції, підручник

На практичних заняттях через опитування, на екзамені

 1. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Класифікація словосполучень в українській мові. Типи граматичного зв'язку у словосполученні – узгодження , керування, прилягання. Аналіз важких випадків побудови прийменниково-відмінкових словосполучень, випадків інтерференції, інших типових помилок. Контрольна робота.

6

Практичні заняття

Сучасна українська мова: Підручник / За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997.- С.219-237.

Сучасна українська літературна мова/ За ред. М.Я. Плющ. – Вид. 2. - К., 2000. – С.311-321.

Шевченко Л.Ю., Різун В.В.. Лисенко Ю.В. Сучасна українська мова: Довідник. – К., 1996.
Текст лекції підручник

На практичних заняттях через опитування, через контрольну роботу, на екзамені

7. Аналіз речень за різними класифікаціями. Розгляд поняття модальності і його застосування в синтаксисі.

2


Практичне заняття

Сучасна українська мова// За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С.237 -243.

Сучасна українська літературна мова/ За ред. М.Я. Плющ. – Вид. 2. - К., 2000. – С.326-330.

Текст лекції

Усне опитування на практичних заняттях

8. Аналіз синкретичних функціональних різновидів речень (речення питально-розповідні, питально-спонукальні, спонукально-розповідні). їх уживання в професійному мовленні.

.


2Практичне заняття

Сучасна українська мова// За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С.237-241.

Сучасна українська літературна мова/ За ред. М.Я. Плющ. – Вид. 2. - К., 2000.- С.326-329.

Шевченко Л.Ю., Різун В.В., Лисенко Ю.В. Сучасна українська мова: Довідник. – К.,1996.


Текст лекції, підручник

Усне опитування на практичних заняттях

9. Ознайомлення з формально-синтаксичною. семантико-синтаксично. і комунікативною структурою речень. Розгляд зв'язку актуального членування речення і порядку слів.

2

Практичне заняття

Сучасна українська літературна мова/ За ред. М.Я. Плющ. – Вид. 2. - К., 2000. – С.322-326, 330-331, 343-344.


Текст лекції, підручник

Усне опитування

10. Аналіз головних членів речення, способів їх вираження і складних випадків координації підмета з присудком. Роль присудка в актуальному членуванні речення.

4

Практичне заняття

Сучасна українська мова// За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С.252-261.

Сучасна українська літературна мова/ За ред. М.Я. Плющ. – Вид. 2. - К., 2000.- С.331-335.

Текст лекції, підручник

Усне опитування

11. Аналіз другорядних членів речення, способів їх вираження. Пошук "ідеального речення", критерії професійних вимог до нього..

4
Сучасна українська мова// За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С.252-261.

Н.Непийвода Сам собі редактор. Порадник з української мови. – К., 1996. – С.27-55Текст лекції, підручник

Усне опитування

12. Аналіз односкладних речень, виявлення їх семантичних, стильових і стилістичних можливостей при використанні у публіцистичних творах.

2

Практичне заняття

Сучасна українська мова// За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С.262-269.

Сучасна українська літературна мова// За ред. М.Я.Плющ. – К.,2000. – С.344-347.Текст лекції, підручник

Усне опитування

13. Розгляд неповних речень, їх різновидів, розгляд доцільності їх уживання в текстах різних жанрів.

2

Практичне заняття

Сучасна українська мова// За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С.269-272.

Сучасна українська літературна мова// За ред. М.Я.Плющ. – К.,2000. – С.348-350.Текст лекції, підручник

Усне опитування

14. Вивчення ускладнених речень, видів ускладнень. Розгляд однорідних означень, принципів визначення однорідності, випадків поєднання однорідних і неоднорідних означень, повторення пунктуації у складних випадках.

4

Практичне заняття

Сучасна українська мова// За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С.273-303.

Сучасна українська літературна мова// За ред. М.Я.Плющ. – К.,2000. – С.352-356.Текст лекції, підручник

Усне опитування

15. Аналіз відокремлених членів речення і пунктуаційних знаків у різних випадках відокремлення.

4

Практичне заняття

Сучасна українська мова// За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С.282-303.

Сучасна українська літературна мова// За ред. М.Я.Плющ. – К.,2000. – С.356-367.Текст лекції, підручник

Усне опитування, контрольна робота

16. Аналіз складносурядних речень, їх семантико-синтаксичних можливостей у відтворенні функціонально-смислових типів мовлення. Пунктуаційні знаки.

4

Практичне заняття

Сучасна українська мова// За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С.303-311.

Сучасна українська літературна мова// За ред. М.Я.Плющ. – К.,2000. – С.367-375.Текст лекції, підручник

Усне опитування

17. Аналіз складнопідрядних речень різних типів, семантичних відношень між частинами, засобів формального зв'язку, перехідних випадків між сурядністю і підрядністю, пунктуації.

8

Практичне заняття

Сучасна українська мова// За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С.311- 342.

Сучасна українська літературна мова/ За ред. М.Я. Плющ. – Вид. 2. - К., 2000.- С.375-388.
Текст лекції, підручник

Усне опитування

18. Аналіз безсполучникових речень, їх різновидів. Пунктуація в безсполучникових реченнях.

2

Практичне заняття

Сучасна українська мова// За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С.342 -349.

Сучасна українська літературна мова// За ред. М.Я.Плющ. – К.,2000. – С.388-394.Текст лекції, підручник

Усне опитування

19. Складні синтаксичні конструкції з різними видами зв'язку. Їх уживання в текстах різних жанрів і стилів.

2

Практичне заняття

Сучасна українська мова// За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С.349-360.

Сучасна українська літературна мова// За ред. М.Я.Плющ. – К.,2000. – С.395-408.Текст лекції, підручник

Усне опитування

20. Контрольна робота.

2

Практичне заняття

.
Перевірка письмових робіт

.


2
.18.Український алфавіт. Звуки і букви. Співвідношення між звуками і буквами. Апостроф як надрядковий знак. Принципи українського правопису.

Правописні норми сучасної української мови та їх дотримання в ЗМК. Правопис слів іншомовного походження та власних назв.

Орфографічні словники сучасної української мови.


8

Практичне заняття

Сучасна українська мова// За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С.27-37.

Сучасна українська літературна мова// За ред. М.Я.Плющ. – К.,2000. – С.102-115.Текст лекції

Усне опитування

19. Контрольна робота.

2

Практичне заняття
Текст лекції

Письмова робота

20. Лексичне багатство сучасної української мови.

Поняття і значення слова. Однозначні та багатозначні слова. Роль багатозначних слів у збагаченні публіцистичного стилю.4

Практичне заняття

 1. Сучасна українська літературна мова/ За ред. А.П. Грищенка. – Вид. 2. – К., 1997. – С.130-139.

 2. Сучасна українська літературна мова/ За ред. М.Я. Плющ. – Вид. 2. - К., 2000. – С.116-122.

 3. Сучасна українська мова: Підручник / За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. –С.38-42.

 4. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів, 1991.
Текст лекції

Усне опитування

21. Типи переносних значень. Найтиповіші моделі переносу найменування. Використання в текстах ЗМК метафор, метонімії та синекдохи як засобів творення виразності тексту.

10

Практичне заняття

 1. Сучасна українська мова: Підручник / За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997.- С.41-42.

Сучасна українська літературна мова/ За ред. М.Я. Плющ. – Вид. 2. - К., 2000. – С.119-122.

Текст лекції

Усне опитування, написання домашньої творчої роботи

22. Омонімія в українській мові. Вживання різних типів омонімів як засобів створення експресивності публіцистичного тексту.

4

Практичне заняття

 1. Сучасна українська мова: Підручник / За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997.- С.42-46.

 2. Сучасна українська літературна мова/ За ред. М.Я. Плющ. – Вид. 2. - К., 2000. – С.122-124.

 3. Сучасна українська літературна мова/ За ред. А.П. Грищенка. – Вид. 2. – К., 1997. – С.149-156.
Текст лекції

Усне опитування

23. Пароніми. Парономазія як стилістична фігура в текстах ЗМК.

4

Практичне заняття

 1. Сучасна українська мова: Підручник / За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С. 46-47.

 2. Сучасна українська літературна мова/ За ред. А.П. Грищенка. – Вид. 2. – К., 1997. – С.171-174.
Текст лекції

Усне опитування, написання творчої роботи, пошук прикладів уживання паронимии в ЗМК

24. Синонімія в українській мові. Типи синонімів і синонімічних рядів. Використання синонімів як засіб увиразнення тексту.

8

Практичне заняття

 1. Сучасна українська мова: Підручник / За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С.51-56.

 2. Сучасна українська літературна мова/ За ред. М.Я. Плющ. – Вид. 2. - К., 2000. – С.124-125.

 3. Сучасна українська літературна мова/ За ред. А.П. Грищенка. – Вид. 2. – К., 1997. – 156-163.
Текст лекції

Усне опитування, виконання самостійної роботи на практичних заняттях, написання творчої роьоти

25. Антоніми та їх семантико-стилістичні функції в текстах ЗМК.

4

Практичне заняття

 1. Сучасна українська мова: Підручник / За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С.47-51.

 2. Сучасна українська літературна мова/ За ред. М.Я. Плющ. – Вид. 2. - К., 2000. – С.125.

 3. Сучасна українська літературна мова/ За ред. А.П. Грищенка. – Вид. 2. – К., 1997. – С.163-170.
Текст лекції

Усне опитування, написання творчої роботи із заданими антонімічними парами

26. Робота з тлумачними словниками сучасної української мови, словниками омонімів, синонімів, паронімів.

2

Практичне заняття

Словник сучасної української мови: В 11 тт. – К., 1970-1980. Словник синонімів: В 2 тт. – К., 1999.Кочерган М.П. Словник російсько-українських міжмовних омонімів. – К., 1997.

Текст лекції

Усне опитування,

виконання завдань на пошук того самого слова у різних словниках, узагальнення власних спостережень27. Лексика української мови з погляду походження. Споконвічно українська лексика, запозичена лексика. Запозичення зі слов’янських (старослов’янізми, полонізми, "русизми") і неслов’янських (насамперед грецької і латинської мов). Запозичення з сучасної англійської мови. Явище пуризму як боротьба проти запозичень.

Робота зі словником іншомовних слів.8

Практичне заняття

 1. Сучасна українська мова: Підручник / За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997.- С.56-63.

 2. Сучасна українська літературна мова/ За ред. М.Я. Плющ. – Вид. 2. - К., 2000. – С. 126-132.

 3. Сучасна українська літературна мова/ За ред. А.П. Грищенка. – Вид. 2. – К., 1997. – С.174-203.
Текст лекції

Усне опитування, робота із словниками, написання коротких рефератів про походження зазначених у необхідному мінімумі слів

28. Лексика з погляду вживання. Загальновживана лексика, соціолекти (професійна лексика, жаргони, сленг) та діалектна лексика. Аналіз текстів із загальновживаною, діалектною та професійною лексикою.

4

Практичне заняття

 1. Сучасна українська мова: Підручник / За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С.68-77.

 2. Сучасна українська літературна мова/ За ред. А.П. Грищенка. – Вид. 2. – К., 1997. – С.204-213.
Текст лекції

Усне опитування, підбір матеріалу в текстах ЗМК і його аналіз

29. Стилістично нейтральна, книжна, розмовна лексика, просторіччя. Термінологічна лексика. Вправи на редагування "стилістично некоректних" текстів.

6

Практичне заняття

 1. Сучасна українська мова: Підручник / За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – 68-72.

 2. Сучасна українська літературна мова/ За ред. М.Я. Плющ. – Вид. 2. - К., 2000. – С.135-136.

 3. Сучасна українська літературна мова/ За ред. А.П. Грищенка. – Вид. 2. – К., 1997. – 209-212, 220-225.
Текст лекції

Усне опитування

підбір матеріалу в текстах ЗМК і його аналіз30. Активна і пасивна лексика. Застаріла лексика – історизми й архаїзми. Неологізми. Потенційні слова, оказіоналізми. Аналіз нової лексики, вживаної у ЗМК. Вправи на створення потенційних слів і оказіоналізмів.

4

Практичне заняття

 1. Сучасна українська мова: Підручник / За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С.63-68.

 2. Сучасна українська літературна мова/ За ред. М.Я. Плющ. – Вид. 2. - К., 2000. – С.132-135.

 3. Сучасна українська літературна мова/ За ред. А.П. Грищенка. – Вид. 2. – К., 1997. – С.213-220.
Текст лекції

Усне опитування, самостійна робота

31. Загальна характеристика словників української мови. Типи словників. Історія української лексикографії, тенденції розвитку.

2

Практичне заняття

 1. Сучасна українська мова: Підручник / За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С.90-102.

 2. Сучасна українська літературна мова/ За ред. М.Я. Плющ. – Вид. 2. - К., 2000. – С.141-144.

 3. Сучасна українська літературна мова/ За ред. А.П. Грищенка. – Вид. 2. – К., 1997. – С. 238-253.
Текст лекції

Усне опитування,

32. Фразеологічні одиниці сучасної української мови. Типи класифікацій фразеологізмів. Фразеологізми і мовні штампи. Трансформація фразеологічних одиниць як засіб увиразнення тексту. Трансформації фразеологізмів у текстах ЗМК.

4

Практичне заняття

 1. Сучасна українська мова: Підручник / За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С.78-89.

 2. Сучасна українська літературна мова/ За ред. М.Я. Плющ. – Вид. 2. - К., 2000. – С.137-140.

 3. Сучасна українська літературна мова/ За ред. А.П. Грищенка. – Вид. 2. – К., 1997. – С.226-237.
Текст лекції

Усне опитування

33. Фразеологічні словники.

2

Практичне заняття

Фразеологічний словник української мови: В 2 тт. – К., 1993.

Текст лекції

Усне опитування, самостійна робота

34. Контрольна робота.

2

Практичне заняття


Самостійна робота:

Просодичні засоби української мови

Історія письма. Історія правопису.

Транслітерація.

Семантичні зв’язки у словниковому складі.

Основні типологічні ознаки фразеологічних одиниць. Джерела фразеології. Різновиди штампів.41

41

Сучасна українська мова: Підручник / За ред. О.Д. Пономарева. – К., 1997. – С.19-22 та ін.

Сучасна українська літературна мова/ За ред. А.П. Грищенка. – Вид. 2. – К., 1997. – С.77-80 та ін.
Рекомендована література

Написання рефератів


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка