Текстовий процесор ms word. Способи введення та редагування тексту. Перевірка правописСторінка1/10
Дата конвертації09.12.2017
Розмір1,4 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Завдання
для виконання практичних робіт

з дисципліни «Економічна інформатика»
по темі: СИСТЕМИ ОБРОБКИ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ.

РОЗРОБКА СТРУКТУРОВАНИХ ДОКУМЕНТІВ

ЗмістПрактична робота № 18

Практична робота № 18 3

ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Способи введення та редагування тексту. Перевірка правопису. 3

Практична робота № 19 9

ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Форматування доку­ментів. 9

Застосування стилів. Створення власного стилю. 9

Практична робота № 20 14

ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Технологія створен­ня списків, виносок, приміток, закладок, гіперпосилань, колонтитулів. 14

Практична робота № 21 18

ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Робота з текстовими фрагментами та графічними об'єктами. 18

Практична робота № 22 22

ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Упровадження в текстовий документ математичних формул і схематичних діаграм. 22

Практична робота № 23 25

ТЕМА: Текстовий процесор Ms Word.Створення таблиць. Обчислення в таблицях. Побудова діаграм. Особливості опрацювання й оформлення економічної інформації. 25

Практична робота № 24 31

ТЕМА: Текстовий процесор Ms Word. Створення змісту, предметного показчика та списку ілюстрацій 31

Практична робота № 25 35

ТЕМА: Текстовий процесор Ms Word. Використання Слияние для автоматизації створення документів. Друкування документів. 35

Практична робота № 26 39

Тема: Системи оптичного розпізнавання символів. Вивчення технологій сканування та розпізнавання тексту в середовищі програми FineReader. 39

Практична робота № 27 47

ТЕМА: Системи автоматизованого перекладу тексту. Вивчення технологій автоматизованого перекладу тексту за допомогою засобів програми Pragma. 47СИСТЕМИ ОБРОБКИ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ. РОЗРОБКА СТРУКТУРОВАНИХ ДОКУМЕНТІВ

Практична робота № 18

ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Способи введення та редагування тексту. Перевірка правопису.


МЕТА: навчитись працювати з текстовим процесором Microsoft Word, встановлювати параметри роботи програми, створювати найпростіші текстові документи, редагувати їх, зберігати для повторного використання та завантажувати в наступному сеансі.

ХІД РОБОТИ

Запишіть у зошит тему і мету роботи. Складіть звіт про виконан­ня практичної роботи.ЗАВДАННЯ 1. Уважно вивчіть вікно та елементи віконного інтерфейсу текстового процесора, навчіться встановлювати параметри функціонування Microsoft Word.

Призначення текстового процесора — підготовка професій­но оформлених документів згідно з правилами сучасного діло­водства, використовуючи при цьому не тільки набір тексту, а й можливість застосування різних шрифтів, включення в доку­мент таблиць та графічних зображень (малюнків), перевірку правопису, автоматичне створення змісту та предметних пока­жчиків, створення складних документів з декількох файлів різних типів та ін. При цьому на екрані користувач може поба­чити зображення, максимально наближене до того, яким воно буде після друку на папері.

Сьогодні текстовий процесор Microsoft Word — один з най­більш поширених середовищ створення та редагування докумен­тів. Це досить могутній програмний продукт, який надає ко­ристувачу широкі можливості якісної підготовки документів.

Завантаження текстового процесора Microsoft Word може бути виконано декількома способами, наприклад:1) з Головного меню системи: ПускПрограммыМісгоSоftWord-,

2) клацнувши на значку (піктограмі) текстового процесора Microsoft Word, розташованій на панелі Microsoft Office, якщо вона активна;

3) клацнувши на піктограмі текстового процесора Microsoft на панелі Швидкого запуску;

4) відкривши будь-який файл, створений текстовим проце­сором Microsoft Word;

5) відкривши контекстне меню робочої області папки чи Ро­бочого столу і обираючи з нього команду СоздатьДокумент Microsoft Word.

Спробуйте застосувати ці способи активізації Microsoft Word.

У результаті виконання будь-якої з цих дій відкривається вікно програми з чистим аркушем документа шаблону Normal (новый документ, обычный), який за замовчуванням має на­зву Документ1. При першому запуску з'являється ще і вікно Помічника, який спостерігає за роботою і дає поради про більш ефективне виконання окремої дії користувача, а також дає можливість отримати довідку з якогось питання: потрібно клацнути на Помічнику, у діалоговому вікні ввести запитан­ня, далі клацнути на кнопці Найти. Кнопка Параметры цьо­го діалогового вікна дозволяє змінити параметри роботи По­мічника, а також вибрати його образ з колекції. Щоб приховати Помічника., потрібно відкрити його контекстне меню і вибрати команду Скрыть, або вибрати відповідну команду в меню Справка. Щоб викликати Помічника, потрібно натиснути фун­кціональну клавішу F1 або вибрати з меню Справка команду Показать Помощника. Спробуйте виконати вказані дії.

Уважно вивчіть вікно програми Microsoft Word.

Вікно програми складається з таких структурних елементів:

- рядка заголовка з назвою програми та активного доку­мента з кнопками системного меню програми і кнопками упра­вління вікном програми;

- рядка Головного меню програми;

- панелей інструментів, за замовчуванням відкриваються дві панелі: Стандартная

та Форматирование

Якщо підвести покажчик миші до будь-якої кнопки на па­нелі і затримати його, біля покажчика з'явиться підказка з на­звою цієї кнопки. Вивчіть назву і призначення кожної кнопки цих панелей, застосувавши вказаний спосіб;

- робочої області документа зі смугами прокрутки і кноп­ками режимів відображення документа (зліва на горизонталь­ній смузі прокрутки) та браузера документа (внизу на верти­кальній смузі прокрутки);

Підведіть покажчик миші до кожної кнопки режимів відоб­раження документа і, трохи затримавши покажчик на кнопці, прочитайте назву режиму для кожної кнопки. Відкрийте меню Вид, повний його склад і переконайтесь у наявності відповід­них команд способу відображення документа. Переключаючи режими відображення для певного документа, з'ясуйте відмін­ності і особливості відображення документа в кожному режимі. Включіть режим Разметка страницы;- рядка стану, в якому відображається інформація про по­ложення текстового курсора та обсяг документа, а також міс­тяться спеціальні кнопки, індикатор мови та інші кнопки ін­дикації.

Наявність у робочій області блимаючого І-подібного (текс­тового) курсора означає можливість введення тексту. Однак часто перед першим сеансом користувач готує середовище тек­стового процесора до роботи. За допомогою команд Головного меню програми або кнопок панелей інструментів, що їх дублю­ють, задають чи перевіряють ввімкнення потрібних парамет­рів (режимів) функціонування програми. Наприклад, при створенні документів для друку найчастіше виконують такі підготовчі дії:

- задають параметри сторінки — розмір і поля. Для цього з меню Файл викликають команду Параметры страницы та встановлюють на вкладці Поля такі параметри: роз­міри полів, відступи для переплетення документів, орієнтацію сторінок документа, властивості сторінок, область дії встанов­лених параметрів. Для встановлення необхідних розмірів полів потрібно клацнути у віконці поля і ввести з клавіатури чи ви­брати за допомогою кнопок цього поля необхідне число. Щоб вибрати потрібну орієнтацію сторінки, потрібно клацнути у відповідному полі-віконці. Властивості сторінок вибирають за допомогою кнопки цього поля зі списку;

- на вкладці Раз мер бумага діалогового вікна Пара­метры страницы задають розмір паперу, вибираючи його зі списку чи вводячи ширину і висоту з клавіатури, або за допо­могою кнопок полів Ширина та Высота, якщо такий розмір відсутній у списку; задають спосіб подачі паперу у принтер, об­ласть дії заданих параметрів. На цій вкладці є кнопка Пара­метры печати, яка дозволяє задати зразу і параметри друку всього документа чи певних його сторінок;- на вкладці Источник бумаги діалогового вікна Параметры страницы задають такі параметри документа: початок розділу і його розміщення; чи будуть створюватись колонти­тули і, якщо будуть, чи однакові за змістом будуть колонтитули парних і непарних сторінок та першої сторінки; величину відступу до верхнього та нижнього колонтитула; спосіб вирів­нювання тексту по вертикалі; область дії встановлених пара­метрів; за допомогою кнопки Нумерация строк можна задати спосіб нумерації сторінок; за допомогою кнопки Границы за­дати графічне оформлення сторінок розділу чи всього доку­мента;

- за допомогою кнопок інструмента Линейка задають роз­міри абзацного відступу, перетягуючи кнопку абзацного від­ступу лівою кнопкою миші в потрібному напрямі, якщо це не потребує великої точності: Крім того лінійку можна використовувати для зміни розміру полів, ши­рини колонок тощо. Вмикають відсутню лінійку та потрібні панелі інструментів за допомогою меню Вид Головного меню програми;

- активують засоби автоматичної перевірки правопису. Для цього вибирають меню СервисЯзыкВыбратъ язык, а потім у діалоговому вікні Язык обирають потріб­ну мову, на якій буде вводитись текст, як наприклад у цьому вікні, та натискають кнопку ОК для однократного застосуван­ня при перевірці абзацу або натискають кнопки По умолчанию та ОК (для того, щоб будь-який документ перевірявся за за­мовчуванням цією мовою). Потім в меню Сервіс клацають на команді Правописание (або натискають функціональну клаві­шу F7 );- вмикають у разі необхідності засоби автоматичного перенесення слів. Для цього вибирають меню СервисЯзыкРастпановка переносов, а потім у відповідному діалоговому вікні роблять такі установки: задають ширину зони перенесення, максимальну кількість послідовних переносів, акти­вують параметр автоматичного перенесення слів тощо;

- важливі параметри встановлюють у діалоговому вікні Параметры, яке викликається з меню Сервис. Це діалогове вікно містить багато вкладок. Активуйте їх і уважно вивчіть, які параметри встановлюються на цих вкладках за допомогою індикаторних переми­качів та вікон списків і що вони означають. Для зручності встановіть масштаб перегляду 150 %. Якщо призначення па­раметрів Вам незрозуміле, зверніться за роз'ясненням до викладача.ЗАВДАННЯ 2. Вивчіть засоби створення документів та використання шаблонів і майстрів, відкриття існуючого документа, введення та редагування тексту, переміщення по документу, збереження документа та версій документа.

Створення документів. Microsoft Word дозволяє створюва­ти документи трьох типів:

— документи для друку;

— веб-сторінки;

— електронні повідомлення.

Кожний різновид документів базується на певних шаблонах. Шаблон — це бланк з певним набором елементів формату­вання.

Документ для друку може бути створений за допомогою кнопки Создать панелі інструментів Стандартная. У цьо­му разі буде створений із шаблоном NORMAL (новий документ або обычный).

Додаткові можливості створення документів з іншими шаб­лонами (бланками), а також підключення Майстрів створен­ня документів певних типів використовуються при виборі ко­манди Файл—>Создать. Це призводить до активації Області задач, в якій відкривається панель Создание документа. Якщо потрібно створити документ на основі існуючого в програмі шаблону, треба клацнути на значку з назвою Общие шаблоны панелі Создание документа, після чого відкриється діалогове вікно Шаблоны, яке містить багато вкладок із шаблонами до­кументів та майстрами створення документів на основі цих шаблонів.

Перейшовши на певну вкладку, потрібно вибрати шаблон чи Майстра створення документа на основі цього шаблону.

Відкриття документів. Існуючий файл можна відкрити за до­помогою кнопки Открыть панелі інструментів Стандартная або меню ФайлОткрытъ. У будь-якому випадку від­криється діалогове вікно Открытие документа за допомогою якого можна знайти і відкрити (вивести на екран) необхідний файл, вказавши його тип і місце знаходження.

У полі Папка активізувати необхідну папку, якщо у лівій ланелі її немає, і відкрити необхідний документ. Меню Сервис містить команду Найти, яка надає можливість здійснити по­шук необхідного файла.

Нижня частина вікна дозволяє вибрати тип документа та вка­зати мету його відкриття. Якщо ж файл недавно створений цією програмою, то його можна спробувати відкрити з меню Файл.

Введення тексту в документ. Існує декілька способів введен­ня тексту в документ:

1) безпосередньо з клавіатури;2) використовуючи буфер обміну;

3) вставка елемента Автотексту та використання Автозаміни;

4) вставка фрагментів інших документів;

5) перетягуванням тексту безпосередньо в межах одного до­кумента чи між різними документами з метою переміщення чи копіювання тексту.

При введенні тексту з клавіатури використовуються усі цифрові і символьні клавіші, а також клавіші Shift (однократ­не використання верхнього регістру) і CapsLock (постійне ви­користання верхнього регістру). Клавіша Enter використо­вується тільки для закінчення абзацу. Верстка рядків і сторінок — автоматична.

Для примусового утворення нової сторінки потрібно натис­нути комбінацію клавіш Ctrl + Enter, а для переходу на новий рядок без утворення абзацу — Shift + Enter.

За допомогою буфера обміну можна копіювати або пере­міщувати фрагменти тексту після його виділення в потрібне місце такими способами:

— перетягуванням правою кнопкою миші з уточненням дії;

— викликом мишею контекстного меню, вибором команди Вырезать або Копировать і викликом команди Вставить у новому місці;

- використовуючи кнопки панелі інструментів Вырезать, Копировать або Вставить; — за допомогою клавіатури: Ctrl + X Вырезать; Ctrl + С — Копировать; Ctrl + VВставить.Автотекст — це текст, що зберігається у спеціальному словнику і використовується для полегшення багаторазового введення повторюваних фраз, виразів, довгих речень. Нижче розглянуто засоби його створення, використання, видалення і запам' ятовування.

Створення елемента Автотексту:

- введіть текст, який необхідно зробити елементом Автотексту.

– виділіть підготовлений текст,

– далі меню ВставкаАвтотекстСоздатъ (або натис­нути Alt + F3). З'явиться діалогове вікно Автозамена.

– натиснути Добавить в діалоговому вікні Автозамена. Текст буде доданиий до списку автотексту.

Перші два кроки цього алгоритму можна не виконувати, а виконати послідовність команд ВспгавкаАвтпотекстАвтотекст, на вкладці Автотекст діалогового вікна ввести елемент автотексту в поле Имя элемента цього діалогового вікна, натиснути кнопку Добавить.

Вставка елемента Автотексту:

Щоб використати елемент автотексту, потрібно скориста­тись одним із способів:

- набрати перші чотири букви і, після появи підказки, на­тиснути клавішу Enter (це функція автозавершення);

- меню Вставка АвтотекстАвтотекст, далі вибра­ти зі списку потрібний елемент автотексту і натиснути кнопку Вставить.Видалення елемента Автотексту:

- меню ВставкаАвтотекстАвтотекст, з'явиться діалогове вікно Автозамена, вкладка Автотекст;

- далі вибрати зі списку елемент автотексту, який потрібно вилучити, і натиснути кнопку Увалить.Автозаміна — це спеціально створений текст, що має умов­не позначення (псевдонім) для полегшення багаторазового вве­дення повторюваних фраз, виразів, довгих речень. Нижче роз­глянуто засоби його створення, використання, видалення.

Створення елемента Автозаміни:

- введіть текст, який необхідно зробити елементом Авто­заміни;

- виділіть підготовлений текст;

- далі меню ВставкаАвтотекстАвтотекст-* перей­ти на вкладку Автозамена. З'явиться діалогове вікно, в якому текстовий курсор знаходиться в полі Заменить;

- ввести в це поле (коротку сукупність символів, без про­пусків);

- натиснути кнопку Добавить в діалоговому вікні. Текст буде додано до списку автозаміни;

- переконайтесь у тому, що у віконці індикаторного пере­микача Заменять при вводе встановлений прапорець; вста­новіть його, якщо він не встановлений.

Перші два кроки цього алгоритму можна не виконувати, а ввести елемент автозаміни в поле на: цього діалогового вікна. Перегляньте список існуючих елементів автозаміни і запам'я­тайте найважливіші з них.Вставка елемента Автозаміни. Щоб використати еле­мент автозаміни, потрібно ввести у текст псевдонім і натисну­ти клавішу Пробіл. Псевдонім буде замінено відповідним тек­стом.

Видалення елемента Автотозаміни: - меню ВставкаАвтотекстАвтотекстперейти на вкладку Автозамена, з'явиться діалогове вікно Автозамена;

- далі виберіть зі списку елемент автозаміни, який потріб­но вилучити, і натисніть кнопку Удалить діалогового вікна.

Для вставки фрагментів з інших документів необхідно відкрити поряд із поточним і доку-мент, з якого потрібно буде взяти текст, впорядкувати вікна Сверху вниз чи Слева напра­во, і далі використовувати буфер обміну, або пряме перетягу­вання лівою або правою кнопками миші з уточненням дії: пере­міщення чи копіювання з вікна в вікно. Спробуйте виконати вказані дії.

Пряме перетягування фрагментів тексту можливе і в межах одного документа з метою його копіювання чи переміщення. При цьому слід пам'ятати, що при копіюванні перетягуванням лівою кнопкою миші потрібно утримувати клавішу Ctrl, в ін­шому разі фрагмент тексту буде переміщено у вказане місце.Збереження документа. Зберегти відкритий документ мож­на, використовуючи кнопку Сохранить панелі інструмен­тів Стандартная або команди меню Файл Сохранить, Со­хранить как або Сохранить как веб-страницу.

Кнопка Сохранить стандартної панелі викликає дії, що відповідають двом різним командам меню ФайлСохранитъ та Сохранить как.,., причому ці дії залежать від того, який файл зберігається — вперше створений або такий, що вже існу­вав у файловій системі. Якщо кнопка Сохранить викорис­товується для зберігання вперше створеного документа, то ви­конується команда Сохранить как..., що викликає діалогове вікно Сохранение документа, за допомогою якого можна дати файлу ім'я і зазначити місце його збереження.

Якщо ж кнопка Сохранить використовується для збере­ження документа, що вже існував, то виконується команда Со­хранить, що автоматично (без участі користувача) зберігає до­кумент під тим же ім'ям і на тому ж місці, де він знаходився до завантаження в редактор. Природно, що попередній варіант документа (до внесення в нього змін) при такому режимі збері­гання буде знищений. Тому, якщо необхідно зберегти і попере­дню редакцію цього документа, краще скористатися командою Сохранить как і дати документу інше ім'я і (або) записати його в іншій папці.

Друга можливість уникнути втрати попередньої редакції документа — зберегти його як одну із версій документа коман­дою меню ФайлВерсии натиснути кнопку Сохранить. Після цього з'явиться діалогове вікно Сохранение версии, в якому потрібно створити коментарі до цієї версі). Надається можливість встановити прапорець оп­ції Автоматически сохранять версию при закрытии в цьому діалоговому вікні.ЗАВДАННЯ 3. Застосуйте набуті знання до виконання наступних завдань.

1. Створіть в своїй папці з ім'ям MS Word файл — документ Microsoft Word, застосувавши описаний в завданні 1 спосіб 5:

- змініть назву створеного файла — замість назви, отрима­ної "по замовчуванню", введіть Практ_ № 13;

- відкрийте створений файл.

2. Задайте параметри сторінки:

- встановіть всі чотири поля (верхнє, нижнє, ліве та праве) по 2 см;

- встановіть розмір сторінки А4 210 х 297 мм та її орієнта­цію — книжкову.

3. Змініть шрифт та його розмір:

- користуючись панеллю Форматирование, встановіть шрифт Courier New Cyr.

- встановіть розмір шрифту 15. Введіть це число у віконце розміру шрифту панелі Форматирование і натисніть клавішу Enter;

- кнопки жирний, курсив та підкреслений шрифт повинні бути ненатиснуті.

4. Задайте спосіб вирівнювання тексту По ширине. Можна застосовувати клавіші для вирівнювання виділених абзаців тексту:

Ctrl + L — по лівому краю;

Ctrl + R — по правому краю;

Ctrl + Е — по центру;

Ctrl + J — по ширині.

Корисно знати, що змінити регістр виділеного тексту можна за допомогою одночасного натискання клавіш Shift + F3.

5. Перевірте, чи встановлено режим перевірки орфографії. Встановіть українську мову перевірки.

6. Задайте час автозбереження документа — 10 хв.

7. Задайте режим перенесення слів, вкажіть ширину зони переносу 0,5 см.

8. Задайте абзацний відступ 1,5 см за допомогою лінійки.

9. Збережіть документ у своїй папці MS Word.

10. Створіть елемент автотексту, що містить НАЗВУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

11. Створіть елемент автозаміна з псевдонімом, що містить: ВАШЕ ПРІЗВИЩЕ І ІМ'Я, НАЗВУ ГРУПИ, НАЗВУ КУР­СУ, НАЗВУ ВІДДІЛЕННЯ.

12. У відкритому файлі, застосовуючи отримані знання і використовуючи створені елементи автотексту і автозаміни, надрукуйте текст на тему: "Я — студент. Назва навчального за­кладу", нехай це буде заголовок тексту. Створіть 30 речень. Підпис — елемент створеної автозаміни.

13. Збережіть цю версію документа з нотаткою: 1_варіант.

14. Перевірте у документі правопис української мови. Пе­регляньте результати перевірки та усуньте помилки у разі їх наявності:

- для цього виділіть фрагмент тексту з помилкою, Натис­ніть клавішу F7, у діалоговому вікні прийміть рішення стосов­но виявлених помилок або перевірте правильність встановле­ної для перевірки мови;

- або відкрийте контекстне меню підкресленого і прийміть рішення.

15. Зніміть статистику з створеного документа: меню СервісСтатистика:- скільки слів, символів, абзаців та речень є у набраному тексті?

16. "Сфотографуйте" вікно статистики і вставте у тексто­вий документ.

17. Збережіть нову версію документа з нотаткою: 2_варіант-зі_статистикою.

ЗАВДАННЯ 4. Захистіть виконану роботу.

Запитання до захисту практичної роботи:


 1. З яких елементів складається вікно програми MS Word ?

 2. Які різновиди документів можна створювати у MS Word?

 3. Що таке шаблон? Який шаблон використовують най­частіше в MS Word?

 4. Назвіть режими відображення документа в MS Word і яке їх призначення.

 5. Як закрити вікно відкритого документа?

 6. Вкажіть стандартну назву вікна програми.

 7. Який стандартний вигляд має текстовий курсор?

 8. Як мінімізувати вікно документа?

 9. Чи відмовитись від щойно зроблених змін? Яким чином?

 10. Поясніть, як увімкнути потрібну панель інструментів.

 11. Яке призначення має меню Окно?

 12. Як розділити поточне вікно на два вікна? З якою метою це потрібно робити?

 13. Що таке абзац у текстовому документі?

 14. Які панелі інструментів Вам відомі?

 15. У чому призначення лінійки?

 16. Поясніть, як вимкнути панелі інструментів.

 17. Розкажіть, як відкрити існуючий документ.

 18. Як задати параметри сторінки?

 19. Поясніть, як задати розмір шрифту.

 20. Чи можна задати одиниці вимірювання на лінійці? Яким чином?

 21. Як зберегти документ з новою назвою?

 22. Чим відрізняється команда Сохранить від команди Со­хранить как?

 23. Як змінити тип (назву) шрифту?

 24. Поясніть, як задати режим перенесення слів.

 25. Як задати мову для перевірки правопису?

 26. Наведіть способи виправлення помилок, які знайдені при перевірці правопису.

 27. Як створити копію документа?

 28. Чи можна зберегти дві версії документа?

 29. Кожна версія документа зберігається в окремому файлі чи всі версії знаходяться в одному файлі?

 30. Як визначити кількість абзаців, речень, слів у документі?

СИСТЕМИ ОБРОБКИ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ.

РОЗРОБКА СТРУКТУРОВАНИХ ДОКУМЕНТІВ
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка