Тема Господарське право в системі права
Скачати 175,9 Kb.
Дата конвертації23.04.2017
Розмір175,9 Kb.
Теми практичних занять з дисципліни

«Господарське право»

СПФ – 3 курсЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Тема 1. Господарське право в системі права

(4 години)
Заняття 1.

 1. Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної галузі права.

 2. Загальна характеристика предмету регулювання господарського права.

 3. Метод, принципи та інші системо-утворюючі елементи господарського права.

 4. Поняття та ознаки підприємництва. Співвідношення економічної, господарської та підприємницької діяльності.

 5. Поняття та складові некомерційної господарської діяльності.


Заняття 2.

 1. Джерела (форми) господарського права.

 2. Загальна характеристика Господарського кодексу України.

 3. Господарсько-правові норми: поняття та види.

 4. Історія та тенденції розвитку науки господарського права. Спори навколо кодифікації господарського законодавства.


Задача 1. Громадянка А з метою одержання прибутку скупила на ринку 12 пачок напою» ЮПІ» за ціною 2 грн. за пачку та 6 пачок лимонною кислоти за ціною 1.50 коп. за пачку для їх реалізації за цінами 2 грн. та 2 грн. за пачку. Наступного дня вона продала на ринку за вказаними цінами 10 пачок напою «ЮПІ» гр. «М» та 5 пачок лимонної кислоти гр. «Л», отримавши прибуток.

 1. Чи є в її діях ознаки підприємницької діяльності?

 2. Кваліфікуйте дії громадянки «А».


Завдання 1.

 1. Порівняйте принципи господарського права та принципи цивільного права. Поясніть різницю.

 2. Порівняйте структуру Комерційного кодексу Франції, Німецького торговельного уложення та Господарського кодексу України.


Завдання 2.

 1. Визначте поняття та наведіть приклади каучукових норм у сфері господарсько-правового регулювання.

 2. Випишіть з Господарського кодексу України 10 імперативних та 10 диспозитивних норм, змоделюйте або визначте розгортання положень цих норм в договорах чи актах господарського законодавства.

 3. Визначте положення Кримінального кодексу України та Кодексу про адміністративні правопорушення, що застосовують поняття господарської або підприємницької діяльності.


Основна література:

 1. Конституція України із змінами // ВВР. – 1996. - № 30. - Ст. 141.

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

 4. Вінник О. Пам’ятник магдебурзькому праву в Києві // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 1. с. 3-5.

 5. Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.

 6. Знаменський Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины: формирование и перспективы развития. - К.: Наукова думка, 1996.

 7. Лаптев В. В. Предмет и система хозяйственного права. – М., 1969. – 175 с.

 8. Мамутов В. К. Экономика и право. – К, Ірінком Інтер, 2003.

 9. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

 10. Подцерковний О. Два роки з моменту прийняття Господарського кодексу України: деякі підсумки та перспективи // Економіка та право : Науковий журнал.  2005.  № 1. ─ С.10-14.

 11. Подцерковний О.П. Про необхідність підвищення уваги до методології тлумачення господарського законодавства // Право України.– 2010. – № 4. – С. 265-274.

 12. Пронская Г. О профессионализме и нравственности в научном споре. // 3акон и бизнес. - 1997. - 37-38.

 13. Розовський Б. Про одну велику «неправду», або як не можна вести дискусію // Право України. – 2001. - № 1. С. 127-129.

 14. Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. – 912 с.

Додаткова література: див. розділ ХІ навчально-методичних матеріалів.
Тема 2. Державне регулювання господарської діяльності в Україні

(2 години)


 1. Наукові теорії, що обґрунтовують необхідність державного регулювання економіки.

 2. Конституція та інші нормативно-правові акти України про державний вплив на економіку.

 3. Методи та форми державного регулювання господарських відносин.

 4. Поняття та форми участі держави у господарських відносинах.

 5. Правове регулювання участі держави у господарській діяльності. Державне замовлення та державні закупівлі, державне фінансування, державні гарантії та запозичення.

 6. Державна підтримка суб’єктів господарювання: поняття, види та засоби. Заохочення малого підприємництва.

 7. Державно-приватне партнерство: поняття, принципи та форми.


Завдання 1. На підставі аналізу економічної літератури наведіть приклади державного регулювання економіки в індустріально-розвинутих країнах на прикладі однієї з країни США, Німеччини, Франції, Японії тощо (у формі написання реферату щодо державного регулювання в одній із обраних країн).
Завдання 2. Наведіть приклади та поясніть рішення Конституційного суду України, що стосуються участі держави у ринковій економіці та сфери господарювання.
Основна література:

 1. Конституція України, статті 1, 42, 85, 92, 116.

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436 //Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №18-22. – Ст. 144

 3. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

 4. Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб: Закон України від 22.12.95 // ВВР. – 1996. - № 3. - Ст. 9.

 5. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010

 6. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України // ВВР. – 2004. – № 9. – Ст. 79.

 7. Про здійснення державних закупівель: Закон України від 1.06.2010 // ВВР, 2010, N 33, ст.471

 8. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності:Закон України від 05.04.2007// Офіційний Вісник України 2007. - № 44. - Ст. 1771

 9. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні : Закон України від 22 березня 2012 року № 4618-VI // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4618-17

 10. Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.

 11. Добровольська В.В. Правове забезпечення державного регулювання економіки. -Одеса, 2010.–258 с.

 12. Знаменський Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины: формирование и перспективы развития. - К.: Наукова думка, 1996.

 13. Мамутов В. К. Экономика и право. – К, Ірінком Інтер, 2003.

 14. Подцерковный О.П. Правовая природа отношений в сфере государственного заказа // Підприємництво, господарство і право. – 2003 - № 5 – С. 8-10

 15. Саниахметова Н. А. Регулирование предпринимательской деятельности в Украине: организационно-правовые аспекты. - Одесса, 1998.

 16. Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, В.В. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В.К. – К., 2002. – с. 183- 216.

Додаткова література: див. розділ ХІ навчально-методичних матеріалів.
Тема 3. Легалізація (легітимація) господарської діяльності

(2 години)


 1. Сутність та складові поняття легалізації (легітимації) господарської діяльності.

 2. Установчі документи суб’єктів господарювання.

 3. Державна реєстрація суб’єктів господарювання: поняття, принципи, порядок.

 4. Порядок державної реєстрації змін в установчі документи та зміни відомостей про суб’єктів господарювання.

 5. Підстави та порядок припинення діяльності суб’єктів господарювання.

 6. Ліцензування та патентування господарської діяльності. Дозвільна система у сфері господарської діяльності.


Задача 1. В 2008 р. було створено і зареєстровано в установленому порядку мале підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

У січні 2012 року у підприємства виникла необхідність внести зміни в статут, пов’язані із зміною юридичної адреси, зміною статутного капіталу товариства. Були підготовлені усі необхідні документи і представлені для реєстрації. Проте державний реєстратор відмовився в прийомі документів. При цьому відмова мотивувалася наступним: необхідно оновити види економічної діяльності згідно з КВЕД та надати документ, що підтверджує правомірність володіння юридичною особою приміщеннями за новою адресою. Підприємство звернулося до суду з вимогою про спонукання державного реєстратора провести реєстраційні дії. Вирішить спір.


Задача 2. Підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ «Вектор» було зареєстровано за тимчасовим місцезнаходженням іноземної особи – засновника. Районна податкова інспекція, здійснюючи перевірку, не знайшла представників ТОВ «Вектор» за юридичною адресою. Перевірку було повторено за 2 тижні. Результати виявилися тотожними. Крім того, із надісланого в ДПІ фінансового звіту вбачалося, що на підприємстві змінився директор та головний бухгалтер, про що не був повідомлений державний реєстратор. На вказаних підставах ДПІ звернулося до суду з заявою про примусову ліквідацію ТОВ «Вектор». Вирішить спір.
Завдання 1. Оформіть реєстраційну картку про державну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.
Основна література:

 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

 3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 // ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112

 4. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців” // ВВР. – 2003. – N 31-32. – ст.263.

 5. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 06.09.2005 // ВВР, 2005, N 48, ст.483.

 6. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000. // ВВР. – 2000. - N 36. - ст.299.

 7. Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.

 8. Квасніцька О.О. Цілі, принципи та функції державної реєстрації суб’єктів підприємництва //Актуальні проблеми держави і права. – Одеса: Юрид. літ. - 2004. – Вип. 22. - С.663-669.

 9. Саниахметова Н. А. Регулирование предпринимательской деятельности в Украине: организационно-правовые аспекты. - Одесса, 1998.

 10. Форми реєстраційних карток затверджені наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5 «Про затвердження форм реєстраційних карток» // http://www.drsu.gov.ua/show/93

Додаткова література: див. розділ ХІ навчально-методичних матеріалів.
Тема 4. Загальна характеристика суб’єктів господарського права

(4 години)
Заняття 1.

 1. Поняття та види суб’єктів господарювання.

 2. Поняття та види підприємств, теорія «персоніфікації підприємств» («господарчого органу»).

 3. Правовий статус державних, в тому числі казенних підприємств.

 4. Правовий статус громадянина як суб’єкта господарювання.

 5. Правовий статус структурних підрозділів вітчизняних та іноземних підприємств.

 6. Правовий статус торгово-промислових палат, біржових організацій та інших некомерційних суб’єктів господарювання.


Заняття 2.

 1. Поняття, види та історія виникнення господарських товариств.

 2. Правовий статус та порядок утворення акціонерного товариства.

 3. Правовий статус та порядок утворення товариства з обмеженою відповідальністю.

 4. Правовий статус господарських об’єднань та холдингів.

 5. Правовий статус виробничих, в тому числі сільськогосподарських кооперативів.

 6. Правовий статус та порядок утворення банків та інших фінансових установ.


Задача 1. ВАТ «Прогрес» передало державному виконавцю виконавчий документ на стягнення 3500 грн. з громадянина Л. Кравцова. Державний виконавець з’ясував, що боржникові належить 30% частка в статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю «Лана», сукупний розмір якого становить 20000 грн. За відсутності грошових коштів та іншого майна боржника державний виконавець звернувся до суду із заявою про стягнення з ТОВ «Лана» суми належного з Кравцова боргу. Чи правомірні вимоги державного виконавця.
Задача 2. Публічне акціонерне товариство «Зірка» після зміни голови правління звернулося до господарського суду з позовом до Будівельного концерну «Містобуд» з позовом про визнання недійсним договору підряду на капітальне будівництво, укладеного попереднім керівником, на тій підставі, що загальна сума укладеного договору перевищує 1000000 гривень, проте підписаний договір не був затверджений загальними зборами акціонерів ВАТ «Зірка», як того вимагає статут. БК «Містобуд» заперечувало, вказавши, що не знало про обмеження цих повноважень. Вирішить спір.
Завдання 1. Підготуйте проект документації, що подається до державного реєстратора у разі утворення товариства з обмеженою відповідальністю, із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.
Основна література:

 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

 3. Про кооперацію: Закон України від 10 липня 2003 р. №1087-IV // http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1087-15

 4. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від 5 липня 2012 року №5080-VI // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5080-17

 5. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг в Україні: Закон України від 12.07.01 // ВВР. - № 1. – Ст. 1.

 6. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.91 // ВВР. - 1991. - №49. – Ст. 682.

 7. Про товарну біржу: Закон України від 10.12.91// ВВР. - 1992. - №10. - ст. 139.

 8. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 // ВВР. – 2001. - N 5-6. - Ст. 30.

 9. Про кредитні спілки: Закон України від 20.12.01 // ВВР. – 2002. № - 15. – Ст. 101.

 10. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23. 02. 06 // ВВР. – 2006. - № 31. – Ст. 268.

 11. Про холдингові компанії: Закон України від 15.03.06 // ВВР. – 2006. - № 34. – Ст. 291.

 12. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.08 // ВВР. - 2008.- №50- 51. – Ст. 384.

 13. Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України від 02.12.1997 // ВВР. – 1998. - № 13. – Ст.. 52.

 14. Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.

 15. Подцерковный О.П. Есть ли альтернатива праву полного хозяйственного ведения и праву оперативного управления? // Економіка та право. – 2002. – № 2. – С. 86-93.

 16. Подцерковный О.П. О необходимости согласования юридических и экономических аспектов корпоратизации // Підприємництво, господарство і право – 2004. – № 3. – С. 31-37

 17. Щербина В.С. Суб’єкти господарського права: монографія / В.С. Щербина. – К.: Юрінком Інтер, 2008 – 264 с.

 18. Щербина В.С. Хотіли як краще…а вийшло як завжди [Електронний ресурс] / Щербина В.С., Ющик О.І. // Юридичний вісник України. – 2005. – № 45. – Режим доступу до журналу: http://yurincom.com/ua/legal_bulletin_of_Ukraine/archive/?aid=1059&jid=139

Додаткова література: див. розділ ХІ навчально-методичних матеріалів.
Тема 5. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання

(2 години)


 1. Поняття та види правового режиму майна господарських організацій.

 2. Поняття статутного капіталу та його призначення, фонди господарської організації.

 3. Право власності в Україні: поняття. підстави виникнення, форми власності та форми права власності.

 4. Право господарського відання та оперативного управління.

 5. Право промислової власності в господарських відносинах.

 6. Цінні папери у сфері господарювання: поняття, види та порядок обігу.

 7. Способи захисту майнових прав в господарських відносинах. Корпоративні права та порядок їх захисту.


Задача 1. Одеська міська рада (ОМР) звернулася до суду з вимогою про визнання недійсним договір купівлі продажу майна, укладений Одеською обласною радою (ООР) із третьою особою. У мотивувальній частині вказувалося, що ООР не погодила із ОМР питання відчуження майна, яке знаходиться на території міста Одеси, тоді як відповідно до закону України «Про місцеве самоврядування» ООР здійснює управління об’єктами спільної власності територіальних громад, а отже за інститутом спільної власності має отримати згоду місцевих рад на розпорядження майном, яке розташоване на їх території. Вирішить спір.
Задача 2. За рішенням КМУ Державне підприємство по виготовленню військової зброї «Вимпел» було передано у комунальну власність. Генеральний прокурор України не погодився з цим рішенням і виніс протест. Дайте правову оцінку ситуації.
Завдання 1. Оформіть акцію із модулюванням усіх необхідних її реквізитів.
Основна література:

 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

 3. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.08 //ВВР. – 2008. - №50 – 51. – Ст. 384.

 4. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 // ВВР. – 2006. - № 31. - Ст.268

 5. Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.

 6. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

 7. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Додаткова література: див. розділ ХІ навчально-методичних матеріалів.
Тема 6. Антимонопольно-конкурентне законодавство

(2 години)


 1. Загальна характеристика антимонопольно-конкурентного законодавства.

 2. Антиконкурентні узгоджені дії: поняття та прояви. Домінуюче (монопольне) становище: поняття та види зловживання ним. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування та адміністративно-господарського управління та контролю: поняття та прояви.

 3. Недобросовісна конкуренція: поняття та прояви.

 4. Неправомірне зібрання, розголошення і використання комерційної таємниці.

 5. Санкції за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

 6. Санкції за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.


Задача 1. Місцева рада заборонила приватному підприємству «Метал» виробляти гачки для любительської риболовлі, мотивуючи це тим, що в місті вже є підприємство, яке предметно займається виробництвом такої продукції. ПП «Метал» звернулося до юриста з проханням дати правову оцінку ситуації.
Задача 2. Приватне підприємство «Козак», придбавши у м. Мукачеве мінеральну воду «Джерело», виробником якої є ТОВ «Лікувальні води» та замінивши етикетки з надписом «Джерело-Лікувальні води» на інші, реалізовувало цю продукцію в Луганській області. ТОВ звернулося з позовом до господарського суду. Визначте юридичні перспективи розгляду справи.
Задача 3. ТОВ «Газдобування», яке займає монопольне становище, уклало угоду з ТОВ «Газозбутова організація», згідно з п. 4.4.5 якої у випадку, якщо будь-який споживач одночасно користується послугами сторін за цією угодою, з нього стягується додаткова плата у розмірі 10 відсотків від суми договору, яка у рівних частинах розподіляється між ТОВ «Газдобування» та ТОВ «Газозбутова організація». Чи відповідає пункт 4.4.5 зазначеної угоди вимогам законодавства України? Чи допустили зазначені ТОВ порушення антимонопольного законодавства України? Аргументуйте свою відповідь, посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України.
Завдання 1. Змоделюйте заяву до Антимонопольного комітету про припинення дій, що становлять недобросовісну конкуренцію, із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.
Основна література:

 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

 3. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 50. - Ст. 472.

 4. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 36. - Ст. 164.

 5. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 12. - Ст. 64.

 6. Про природні монополії: Закон України від 20 квітня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 3. - Ст. 238.

 7. Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.

 8. Мельник С.Б. Антимонопольно-конкурентне законодавство: Навч.метод. посіб.// Одеськ. національн юрид.академія. – О.: Фенікс, 2007;

 9. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

 10. Скордамалья В., Саніахметова Н.О., Мельник С.Б. Конкурентне право ЄС. Навчальний посібник / Серія “Право ЄС”. Книга перша. – О.: ОНЮА, 2004. – 238 с.

 11. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Додаткова література: див. розділ ХІ навчально-методичних матеріалів.
Тема 7. Відповідальність та банкрутство у сфері господарювання

(4 години)
Заняття 1.

 1. Поняття, значення та функції господарсько-правової відповідальності.

 2. Юридичні та фактичні підстави господарсько-правової відповідальності.

 3. Форми господарсько-правової відповідальності.

 4. Склад господарського правопорушення.

 5. Особливість стягнення збитків та штрафних санкцій в сфері господарювання.

 6. Оперативно-господарські санкції.

 7. Адміністративно-господарські санкції: поняття, види, гарантії та строки застосування.


Заняття 2.

 1. Принципи комерційного розрахунку та власного комерційного ризику у господарській діяльності.

 2. Історія виникнення та розвитку інституту неплатоспроможності (банкрутства).

 3. Поняття неплатоспроможності та банкрутства.

 4. Підстави та наслідки порушення провадження у справі про банкрутство.

 5. Основні суб’єкти та стадії провадження у справі про банкрутство.

.

Задача 1. ВАТ «Мортранс», що є замовником будівництва торгівельного комплексу, невчасно розрахувалося з генеральним підрядником будівельно-монтажним управлінням «БД-1». Оплата в сумі 100 тисяч грн. повинна була надійти 01 травня 2009 року, проте надійшла 01 квітня 2010 року. БМУ «БД-1» 1-го червня 2010 року звернулося з позовом до ВАТ «Мортранс» про стягнення штрафних санкцій за період прострочення. Договором підряду на капітальне будівництво передбачена пеня в розмірі 0,06% за кожний день прострочення оплати. Розрахуйте розмір позовних вимог, якщо облікова ставка НБУ з 30.04.2008 – 12%; з 15.06.2009 – 11%, з 12.08.2009 – 10,25%, з 8.06.2010 – 9,5%, з 08.07.2010 – 8,5%, з 10.08.2010 – 7,75%. З’ясуйте також можливість компенсації інфляційних втрат та процентів, а у разі такої можливості – складіть розрахунок позову.
Задача 2. Громадянин України Щирюк звернувся у січні 2012 року до господарського суду з заявою про визнання ТОВ «Сервіс» банкрутом, оскільки згідно з актом звірки розрахунків, підписаного директором ТОВ «Сервіс», заборгованість останнього за отриману від В. Щирюк сировину становила 320000 грн. та не була сплачена протягом 3х місяців. Яку ухвалу має винести суд?
Завдання 1. Складіть договір із умовою про застосування оперативно-господарської санкції та моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.
Завдання 2. Розмежуйте правові наслідки банкрутства підприємств та громадян-підприємців.
Основна література:

 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

 3. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992// ВВР. – 1992. – № 31. – Ст.. 440.

 4. Абрамов Н. А. О хозяйственном расчете // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. - № 11.ї

 5. Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. 2-ге вид., доп. і перероб.– Х.: Одіссей, 2011.– 640 с.

 6. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., / За заг. ред.. Г.л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Хрінком Інтер., 2008. – 720 с.

 7. Подцерковний О.П. Грошові зобов’язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. – К.: Юстініан, 2006. – 424 с.

 8. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук. Н.Н., 2008.

Додаткова література: див. розділ ХІ навчально-методичних матеріалів.База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка