Тема: «облік, аналіз І аудит розрахунків з постачальниками та замовниками
Сторінка1/2
Дата конвертації09.07.2017
Розмір0,53 Mb.
  1   2ДИПЛОМНА РОБОТА
ТЕМА: «ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ

ТА ЗАМОВНИКАМИ (НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

НІЖЕНСЬКИЙ СПЕЦЛІСГОСП”)»

ЗМІСТ


Вступ 3

1.2. Огляд нормативної бази з обліку розрахунків з постачальниками та замовниками 8

3.2. Аналіз основних показників господарської діяльності державного підприємства "Ніженський спецлісгосп” 29

Висновки та пропозиції 32

Список використаної літератури 37

Додатки 43
Вступ


Діяльність кожного господарського суб’єкта у сучасних умовах є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, які зацікавлені у позитивних результатах його функціонування.

Розвиток України на сучасному етапі характеризується подальшим розвитком ринкової економіки, її інтеграцією в систему міжнародних економічних відносин, виникнення акціонерних компаній, товариств, різних фондів. До розвитку економіки залучаються зовнішні й внутрішні інвестиції, кредити, проводяться емісії цінних паперів, йде роздержавлення власності та приватизація майна.

Розвиток ринкових відносин, створення підприємств різних форм власності, необхідність визначення і відображення фінансових результатів їхньої діяльності вимагали кардинальних змін в організації і методології бухгалтерського обліку в Україні. Можливості виходу українських підприємств на ринки капіталу безпосередньо залежать від прозорості і достовірності фінансової звітності, на підставі якої інвестор міг би прийняти рішення про доцільність і обсяг інвестицій, здійснювати контроль за їх ефективним використанням.

Учасники цих процесів потребують достовірної і неупередженої інформації про фінансово-майновий стан, перспективи розвитку й фінансову стабільність суб’єктів господарювання.

У процесі господарської діяльності та іншої діяльності підприємства постійно вступають у взаємовідношення з іншими суб’єктами господарювання, які виникають в наслідок кругообігу господарських засобів і називаються розрахунками. Вони опосередковують розподіл і перерозподіл суспільного продукту, перехід його з товарної форми в грошову, і навпаки.

У процесі діяльності підприємство не завжди здійснює розрахунки з іншими підприємствами або фізичними особами одночасно з передачею майна, виконанням робіт, наданням послуг. У зв’язку з цим у нього виникає дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість визначається як сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.

В процесі господарської діяльності у підприємства може виникнути і кредиторська заборгованість. Кредиторська заборгованість - це найбільш “вагома” частина зобов’язань підприємства,до яких тепер включаються довгострокові і поточні зобов’язання,забезпечення і непередбачені зобов’язання,які раніше не враховувалися.

Актуальність даної теми полягає в тому, що порядок і форми розрахунків між постачальниками та замовниками визначаються в господарських договорах. Це найбільш розповсюджена та важлива основа виникнення зобов’язань, основна форма реалізації товарно-грошових відносин у ринковій економіці. Розрахунки з постачальниками є кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги за умов наступної оплати або іншого погашення зобов’язань. У випадку здійснення передплати в бухгалтерському обліку виникає дебіторська заборгованість за авансами виданими.

У процесі фінансово-господарської діяльності у підприємства постійно виникає потреба в проведенні розрахунків зі своїми контрагентами. Відвантажуючи виготовлену продукцію, підприємство не отримує оплату одразу, тобто відбувається кредитування покупця. Тому протягом періоду від моменту відвантаження продукції до моменту надходження плату же кошти підприємства знаходяться у вигляді дебіторської заборгованості.

Метою даної роботи є дослідження обліку, аналізу та аудиту розрахунків з постачальниками та замовниками, встановлення достовірності даних щодо наявності зобов’язань перед кредиторами і дебіторами,та шляхи підвищення їх ефективності.

Завдання дослідження полягає в розкритті змісту розрахунків з постачальниками та замовниками, їхньої характеристики, класифікації, особливості синтетичного та аналітичного обліку на підприємстві.

Предметом дослідження в даній роботі виступає первинний, аналітичний та синтетичний облік, аналіз і аудит розрахунків з постачальниками та замовниками, пропозиції та шляхи підвищення ефективності розрахунків з постачальниками та замовниками на даному підприємстві.

Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі визначені для вирішення наступні завдання:


 • розкрити економічну сутність та значення розрахунків з постачальниками та замовниками;

 • провести огляд нормативної бази з обліку розрахунків з постачальниками та замовниками;

 • дослідити особливості організації первинного обілку розрахунків з постачальниками та замовниками на підприємстві;

 • показати місце розрахунків з постачальниками та замовниками в системі бухгалтерського обліку;

 • провести аудит з постачальниками та замовниками на підприємстві;

 • провести аналіз розрахунків з постачальниками та замовниками та намітити шляхи їх вдосконалення.

Огляд літературних джерел показав, що дослідженням проблем обліку розрахунків з постачальниками та замовниками займалися такі провідні вчені та теоретики бухгалтерського обілку як І.А. Бланк, Ф.Ф. Бутинець, Я.Д. Крупка та ін.

Об’єктом дослідження є діяльність Державного підприємства «Ніженський спецлісгосп». За об’ємом робота містить 113 сторінок, проілюстрована 7 рисунками, містить 22 таблиці та 14 додатків, список використаної літератури включає 60 джерел.

Безготівкові розрахунки – це перерахування грошових коштів з рахунку підприємства-платника на рахунок підприємства-отримувача. Фінансовим посередником у цих розрахунках виступає банк, який надає послуги своїм клієнтам – підприємствам.

За економічним змістом безготівкові розрахунки бувають товарного та нетоварного характеру. До товарних відносяться розрахунки між підприємствами за реалізовані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги, до нетоварних – розрахунки з бюджетом з платежів і податків, розрахунки з дебіторами, крім розрахунків за товарними операціями [38, стор.64].

Дебітори – це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

Дебіторська заборгованість – сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату [18, стор.32].

Зобов’язання, що відображаються в бухгалтерському обліку, мають юридичний та економічний зміст. Як юридична категорія господарське зобов’язання – це господарські відносини, що регулюються правом. В силу цих відносин одна сторона уповноважена вимагати від іншої здійснення господарських операцій: передачі майна, виконання робіт, надання послуг тощо, а інша сторона зобов’язана виконувати вимоги щодо предмету зобов’язання і має при цьому право вимагати відповідну винагороду – сплату грошей, зустрічні послуги тощо.

Підходи до виконання зобов’язань різні. Їх розглядають як борг, як суму витрат, як залучений капітал, як розрахункові відносини та як частину вартості майна.

В широкому розумінні зобов’язання виникають як управлінських правових акт замовлення або державний контракт. У вузькому значенні – виникають із господарського договору, укладеного за простою згодою сторін; з інших підстав

1.2. Огляд нормативної бази з обліку розрахунків з постачальниками та замовниками


Бухгалтерський облік є складовою частиною процесу управління, накопичення і узагальнення інформації у грошовому вимірнику про майно, капітал і зобов’язання підприємства. Це складна система – сукупність елементів, пов’язаних між собою та об’єднаних в єдине ціле.

Бухгалтерський обік є універсальною і гнучкою системою з інформаційно-контрольним відображенням процесів і результатів діяльності господарських суб’єктів.

Законодавчі основи регулювання бухгалтерського обліку визначені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-ХІV, який визначає правові принципи регулювання організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності та поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правових форм і форми власності, а також на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерських облік і подавати фінансову звітність відповідно до чинного законодавства [10, стор. 4].

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-ХІV передбачає:


 1. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності з метою захисту інтересів користувачів й удосконалення бухгалтерського обліку та звітності.

 2. Застосування принципів та методів ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які визначаються національними

Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(с)БО) та не

суперечать міжнародним стандартам [10, стор.2].

Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку на ДП «Ніженський спецлісгосп» представлена п’ятьма рівнями, кожний з яких охоплює ряд документів.
Рис. 1.1. Рівні нормативного регулювання бухгалтерського обліку

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство визначило облікову політику, форму ведення та форму організації бухгалтерського обліку.

Методологією обліку, основні поняття та порядок розкриття інформації про дебіторську заборгованість у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» затверджений МФУ від 08.10.1999 р. №237.

Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-ХІV, національні стандарти бухгалтерського

Найзручнішим, а тому найпоширенішим способом є перший, він і застосовується в Україні та на даному підприємстві.Формалізуємо визначення кінцевої ціни реалізації:

Цр = ( С + П ) х 1,20 (2.1)

де, Цр - ціна реалізації, що включає суми ПДВ;

С - собівартість;

П - прибуток;

20 % - ставка ПДВ.

В загальному вигляді величина ПДВ, яка включена у виручку, визначається за формулою:

( ПДВ ) = В х Ст / ( 100 + Ст ) (2.2)

де, Ст - ставка ПДВ, %

В - виручка від реалізації.

Сума податку на додану вартість по відвантаженій продукції (товарах, роботах, послугах) включається до складу виручки від реалізації (тобто відображається в обліку по кредиту рахунку 70 "Доходи від реалізації").

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) представляє собою витрати на її виробництво. Такі витрати збираються по дебету рахунку 90 "Собівартість реалізації".

На суму фактичної собівартості відвантаженої продукції покупцям на основі відповідних первинних документів, що підтверджують відвантаження, у бухгалтерському обліку вантажовідправника здійснюється запис:

Д-т - 901 "Собівартість реалізованої готової продукції";

К-т - 26 "Готова продукція".

Фактичну виробничу собівартість виконаних робіт і послуг промислового характеру після приймання їх замовником не оприбутковують на рахунок 26 "Готова продукція", а відображають записом:

газу, води, пари тощо), виконують роботи (поточний і капітальний ремонт основних засобів тощо) [38,стор.73].

Порядок та форми розрахунків між постачальником та покупцем визначаються в господарських договорах. Це найбільш розповсюджена і важлива підстава виникнення зобов'язань, основна форма реалізації товарно-грошових відносин в ринковій економіці. При купівлі товарів укладається договір купівлі-продажу.

Основними джерелами інформації для контролю розрахункових відносин по товарних операціях є первинні документи з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками.

Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками здійснюються на підставі документів постачальника: накладних, рахунків-фактур, рахунків, актів прийнятих робіт, послуг, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, розрахункові документи, які надає підприємство-постачальник покупцю на суму оплати за отриману продукцію, виконані роботи та надані послуги повинні бути акцептовані.

Акцепт розрахункових документів - напис уповноваженої особи (акцептант) на рахунку, який засвідчує згоду прийняти рахунок до платежу. Після цього покупець надає своєму банку платіжне доручення на оплату придбаного товару і отримує виписку уповноваженого банку про списання грошових коштів з поточного рахунку. Якщо оплата товару проводиться готівкою через підзвітну особу, то заповнюють ВКО на видачу готівки під звіт та авансовий звіт про використання виданої готівки (з квитанцією до прибуткового ордеру, чеком ЕККА, копію чеку з відміткою "сплачено").Підставою для оприбуткування та оплати придбаного товару також є документ, що підтверджує його якість.

Рис. 2.1. Загальна структура П(с)БО 10


Достовірна оцінка довгострокової дебіторської заборгованості має суттєвий вплив на правильне відображення інформації в облікових регістрах і звітності. Важливу роль при цьому відіграє принцип обачності, який передбачає застосування в бухгалтерському обліку таких методів оцінки дебіторської заборгованості, які будуть запобігати завищенню оцінки активів.

Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються відсотки, відображається в балансі за її теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від виду заборгованості та умов її погашення.

Теперішня вартість – це грошова вартість майбутніх доходів на теперішній час. Розрахунок теперішньої вартості здійснюється за допомогою дисконтування, тобто довгострокові дебіторські заборгованості оцінюються за дисконтованою вартістю майбутніх платежів, які очікуються для погашення цієї заборгованості.

У балансі поточна дебіторська заборгованість поділяється на заборгованість покупців і замовників та іншу поточну дебіторську заборгованість [16,стор.16].

Покупці – це фізичні або юридичні особи, які придбали товари (роботи, послуги). Замовники – це учасники договору, на підставі замовлення яких виготовляється конкретна продукція, надаються послуги, виконуються роботи іншим учасникам договору.

На сьогоднішній день в Україні розповсюджений такий вид розрахунків, як бартерні операції. Товарообмінна (бартерна) операціяце господарська операція суб’єкта підприємницької діяльності, яка передбачає розрахунок за продану продукцію (роботи, послуги) в іншій, ніж грошовій формі, включаючи різні види погашення (заліку) взаємо заборгованості між сторонами господарської операції без проведення грошових розрахунків. Тобто розрахунок між суб’єктами товарообмінної операції передбачає еквівалентний за вартістю обмін однакових товарів (робіт, послуг) на інші [40, стор.62].

Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги визначається активом одночасно з визначенням доходу від реалізації товарів, виконання робіт,

При здійсненні експортних операцій (крім бартерних) слід враховувати норми П(с)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» затверджене наказом Мінфіну України від 10.08.2000 р. №193. Дебетове сальдо рахунку 362 «Розрахунки з іноземними покупцями» у випадку продажу за гроші при відображенні в балансі є матеріальною статтею. У цьому випадку сальдо рахунку 362 «Розрахунки з іноземними покупцями» перераховується за діючим курсом НБУ на кожну дату балансу та на дату здійснення операції (отримання грошових коштів від нерезидента). При цьому утворюються курсові різниці, які включаються до складу доходів або витрат звітного періоду [24, стор.46].

Основними джерелами інформації для контролю розрахункових відносин з покупцями і замовниками слугують первинні документи з обліку розрахунків.

Таблиця 2.3

Документування розрахунків з покупцями та замовникамиРозрахунки з вітчизняними покупцями

Розрахунки з іноземними покупцями

Виникнення заборгованості

 • накладні

 • рахунки-фактури

 • рахунки

 • акти приймання робіт, послуг

 • податкові накладні

 • товарно-транспортні накладні (ТМ‑1)

 • товарні накладні

 • комерційні документи (рахунки фактури - invoice)

 • транспортні накладні (CMR -залізнична накладна, авіанакладна, коносамент, ТТН, пакувальні мети)

 • платіжні документи на перерахування сум митних платежів та інших податків на рахунки митних установ

 • розрахунки бухгалтерії про наявність курсових різниць

Погашення заборгованості

Виписки банку, ПКО, векселі

Виписки банку, векселі

При здійсненні товарообмінних (бартерних) операцій сторони укладають договори, в яких визначають строки взаємних поставок товарів, обов’язки сторін з виконання умов договору та відповідальність сторін у випадку порушення прийнятих зобов’язань.

На суму оплати за відвантажену продукцію, виконані роботи та надані послуги покупцям і замовникам та на суму нарахованого ПДВ на виручку здійснюють наступні записи: Д-т 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», К-т 70 «Доходи від реалізації» та Д-т 70 «Доходи від реалізації», К-т 64 «Розрахунки за податками та платежами».

При погашенні покупцями та замовниками своєї заборгованості:

у випадку погашення грошовими коштами: Д-т 30, Д-т 31, К-т 36;

у випадку погашення векселем: Д-т 16, Д-т 34, К-т 36;

На субрахунку 362 «Розрахунки з іноземними покупцями» відображаються операції одночасно в національній та іноземній валюті.

У випадку зменшення курсу іноземної валюти у відношенні до національної валюти (гривні) курсова різниця відображається за дебетом рахунку 945 «Втрати від операційної курсової різниці» [24, стор.49].

Операція із закриття рахунків за бартерною угодою відображається в бухгалтерському обліку записом Д-т 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», К-т 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками».

Відображення в бухгалтерському обліку розрахунків з покупцями і замовниками наведено в таблиці 2.5.

Системний облік за рахунком 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» ведеться в журналі-ордері 9-1 (І розділ) і відомості до даного журналу.

Підприємства лісового господарства синтетичний та аналітичний облік за рахунком 36 «розрахунки з покупцями та замовниками» ведуть в журналі-ордері 9-1 та відомості реалізації до цього журналу.Підприємство

Покупці

Юридичні особи

Фізичні особи

або


або

Даний файл містить НЕ ПОВНУ версію роботи.http://za4etka.org.ua

Фінансова звітність


Рис. 2.3. Загальна схема бухгалтерського обліку розрахунків з

постачальниками та замовниками

Таблиця 2.5

Облік розрахунків з покупцями та замовниками

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Повернено покупцю

- надлишково отриману готівку
- надлишково перераховані кошти2

Одержано вексель від покупців3

Відновлено суму заборгованості покупця, яка раніше була визнана безнадійною у результаті зміни його фінансового стану4

Відображено дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг5

Відображено дохід від реалізації оборотних активів6

Відображено курсову різницю в результаті перерахунку дебіторської заборгованості на дату отримання коштів7

Погашено покупцем заборгованість за товари8

Відображено суми отриманих авансів, зараховані при пред’явленні покупцями (замовниками) рахунків за поставку готової продукції


Списано безнадійну дебіторську заборгованість, визнану безнадійною:

- у частині резерву
- у сумі, що перевищує резерв


- одночасно відображено суму списаної заборгованості на позабалансовому рахунку


Поточна дебіторська заборгованість покупців та замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості яка забезпечена векселем) відображається в статі балансу «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (рядки 160-162 активу балансу). До підсумку балансу включається чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості.

Зміни в розмірах поточної дебіторської заборгованості відображаються у Звіті про рух грошових коштів підприємства.

Порядок і форми розрахунків між постачальниками і покупцями визначаються в господарських договорах. Це найбільш розповсюджена та важлива основа виникнення зобов’язань, основна форма реалізації товарно-грошових відносин у ринковій економіці [5, стор.103].

Відображення в бухгалтерському обліку зобов’язань за виконані роботи (надані послуги) здійснюється на підставі акту приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг).

Розрахунки з постачальниками та підрядниками проводяться як правило після відвантаження товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг або одночасно з ними.

Незалежно від методу оцінки ТМЦ, прийнятого на підприємстві, рахунок 63 «розрахунки з постачальниками та підрядниками» кредитується згідно з документами постачальника в межах суми акценту. Вартість отриманих ТМЦ, виконаних робіт, наданих послуг відображається на рахунках обліку ТМЦ або витрат без урахування суми ПДВ, вказаної в документах постачальника.

У випадку, коли рахунок постачальника був акцентований і оплачений до надходження вантажу, а при прийманні ТМЦ було виявлено їх недостачу проти відфактурованої кількості, невідповідність цін і якісних показників, обумовлених в угоді, арифметичні помилки, брак отриманих ТМЦ, то постачальнику виставляється претензія [33,стор.47].

Невідфактурованою вважається поставка матеріальних цінностей від постачальника до пред’явлення розрахункового документу, на підставі якого здійснюється оплата.

У такому випадку матеріальні цінності оприбутковуються за купівельними цінами. При надходженні розрахункового документу постачальника раніше зроблений запис вартості матеріальних цінностей за купівельними цінами сторнується і здійснюється додатковий запис на суму рахунку, пред’явленого до плати.

Суми ПДВ з цих матеріалів будуть обліковуватися у тому звітному періоді, в якому надійдуть розрахункові документи та податкова накладна [7, стор.73].

Таблиця 2.6

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

Виникнення заборгованості

1

Оприбутковано від постачальника необоротні активи, які потребують додаткових витрат зі встановлення2

Оприбутковано виробничі запаси, МШП, товари від постачальників3

Акцентовано рахунок постачальника за виконані роботи, надані послуги виробничого характеру4

Виставлено претензію постачальнику за невиконання умов договору5

Відображено вартість послуг, наданих підприємству постачальником у зв’язку з виконанням гарантійних зобов’язань6

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ на одержані ТМЦ, роботи, послуги7

Відображено послуги, надані підрядниками:


- пов’язані з організацією виробництва


- пов’язані з організацією управління підприємством


- пов’язані з ліквідацією наслідків надзвичайних подій8

Відображено в обліку нарахування фінансових санкцій за невиконання договору перед постачальникомПогашення заборгованості

1

Оплачено рахунки постачальників:


- готівкою з каси


- з поточного рахунку в національній валюті або з валютного рахунку


- акредитивами або чеками лімітованих чекових книжках


- з підзвітних сум


- довгостроковими показниками2

Зменшено суму заборгованості перед постачальниками на суму браку, який виник у зв’язку з поставкою неякісних матеріалів3

Погашено заборгованість перед постачальником за рахунок векселя одержаного


4

П
Продовження таблиці 2.6
роведено взаємозалік заборгованості за бартерною угодою5

Проведено зарахування заборгованості з раніше виданого авансу6

Зменшено заборгованість перед постачальниками в обмін на пай7

Видано довгостроковий вексель в погашення заборгованості перед постачальниками8

Видано облігацію постачальнику в рахунок погашення заборгованості9

Видано короткостроковий вексель в погашення заборгованості перед постачальником10

Нараховано штрафи, пені, неустойки за порушення з боку постачальників господарських договорів11

Списано кредиторську заборгованість, строк позовної давності якої минувНефідфактуровані поставки

1

Оприбутковано ТМЦ за невідфактурованою поставкою (за обліковими цінами)2

Відкориговано вартість одержаних ТМЦ при одержанні розрахункових документів:


- при збільшенні вартості


- при зменшенні вартості3

Відображено суму ПДВ


Невідфактуровані поставки визначаються в кінці місяця на підставі даних про фактичні надходження матеріальних цінностей і розрахункових документів, пред’явлених до оплати. Постачальника терміново повідомляють про таку поставку: йому висилають лист та акт про приймання матеріалів.

Матеріальні цінності вважаються такими, які перебувають в дорозі, якщо вони оплачені, але до кінця місяця не надійшли на підприємство.

Такі матеріальні цінності бухгалтерія підприємства-покупця оприбутковує умовно з метою відображення їх в балансі підприємства у складі виробничих запасів – Д-т 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», К-т 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».Рис. 2.5. Необхідність формування облікової інформації про дебіторську заборгованість з метою управління

Аналітичний облік веде по кожному експортеру в журналі-ордері №9-1 (ЛХ), з відображеннями операцій одночасно в національній та іноземній валютах. Курсову різницю в результаті перерахунку дебіторської заборгованості відображає в журналі ордері №9-1 (ЛХ) та журналі-ордері №6 (ЛХ).

Інколи на підприємстві відбувається така господарська операція, коли одне і те підприємство продає свою продукцію, а в замін купує лісопродукцію. Наприклад, приводить запасні частини для автомобілів, а щоб автомобіль не їхав порожній, завантажує лісопродукцією. Ця операція називається бартерною угодою.

В журналі ордері №9-1 (ЛХ) виникає дебіторська заборгованість по цьому покупцю, а в журналі ордері №9-2 - кредиторська. На підставі листа про згоду на здійснення взаємозаліку заборгованостей, підприємство проводить операцію із закриття заборгованості.

Аудит операцій з постачальниками та замовниками на ДП «Ніженський спецлісгосп» розпочинаємо з проведення інвентаризації дебіторської заборгованості та розрахунків з постачальниками та підрядниками.

Дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів на певну дату.

Поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Це дає можливість підтвердити реальність дебіторської заборгованості, виявити по відповідних документах залишки заборгованості та ретельно перевірити обґрунтованість сум, що обліковуються на цих документах.

Об’єктами інвентаризації виступають: • дебіторська заборгованість;

 • суми кредиторської заборгованості в розрахунках за невідфактурованими поставками, розрахунках за недостачами і втратами;

При інвентаризації дебіторської заборгованості на підставі бухгалтерських документів перевіряємо залишки сум, які знаходяться на відповідних рахунках. Потім визначаємо строк сплати заборгованості по рахунках дебіторів встановлюємо осіб, винних у дотриманні платіжної дисципліни і невиконання строків позивної давності [45, стор.41].

Інвентаризація розрахунків з дебіторами дає змогу під час наступного складання фінансової звітності забезпечити принцип її достовірності. Але провести інвентаризацію – це лише пів справи. Інвентаризація розрахунків переслідує одну головну ціль: на рахунках обліку розрахунків мають залишитись тільки погоджені суми (абзац «В» пп. 11.11 Інструкції №69) [39,стор.75].

Відповідно до Інструкції №69 основною метою інвентаризації розрахунків є визначення й відображення на рахунках бухгалтерського обліку погоджених сум дебіторської заборгованості (таблиця 2.8).

Під час аудиту розрахункових операцій проведемо порівняння залишку заборгованості, яка обліковується на балансі на початок періоду з кожного виду актами взаємоперевірки розрахунків з постачальниками і підрядниками.

Перевірку проведемо за кожним рахунком і місяцем послідовно, тобто кожен запис аналітичного рахунку кожної суми того чи іншого виду розрахунків звіримо з документами, а також із записами в головній книзі по відповідних кореспондуючих рахунках.

Перевіримо правильність підрахунків по дебету і кредиту облікового регістру за відповідними видами розрахунків і виведення залишку на перше число наступного місяця. Підсумки оборотів та виведені залишки розрахунків звіримо з підсумками регістрів аналітичного і синтетичного обліку.

Під час перевірки були виявлені відхилення у квартальних балансах і головній книзі, відхилення у розмірах дебіторської заборгованості. Результатом цього є:


 • об’єднання підприємством дебіторської заборгованості з кредиторською;

 • перенесення її на інші рахунки балансу;

 • сторнування проведених нарахувань;

 • необґрунтоване списання дебіторської заборгованості на витрати виробництва.

Провіряємо чи дійсно було проведено погашення заборгованості, чи вона занижена. Для цього звіримо дані аналітичного обліку з первинними документами. Порушень в цьому питанні на ДП «Ніженський спецлісгосп» не виявлено.

Проведемо перевірку розрахунків з покупцями та замовниками. Для цього встановимо чи є в наявності договори на постачання продукції і чи зареєстровані вони в журналі реєстрації договорів та гарантійних листах. На даному підприємстві керівник наказом по підприємству закріпив менеджера відділу  1   2


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка