Тематичний план навчальної дисципліни
Скачати 91,05 Kb.
Дата конвертації31.08.2018
Розмір91,05 Kb.
Тематичний план навчальної дисципліни
Назва теми

К-сть годин

лекції

практ

сам роб

1

Вступ. Поняття культури мовлення.

2

2

2

2

Культура мовлення та мовна норма.

2

2

2

3

Мовний етикет як складова культури мовлення.
2

4

4

Етика спілкування по телефону та в інтернеті.

4

4

5

Українська орфоепія


2

2

2

6

Система українського наголосу.

2

2

4

7

Інтонація, її роль у культурі мовлення

2

2

2

8

Мовні девіації, їх причини, шляхи усунення
2

2

9


Лексика як найбільш відкрита мовна підсистема


2

4

2

10

Жаргон, сленг, інвективи, суржик в українському мовленні.
4

4

11

Стильова доречність і мовленнєва ситуація: запозичення, стилістичні фігури.

2

2

2

12

Неологізми як прояви мовної творчості.
4

4

13

Фразеологізми, їх використання в мовленні
4

4

14

Мова реклами. Найпоширеніші помилки слововживання

2

4

15

Складні випадки у вживанні частин мови

2

6

4

16

Вибір синтаксичної побудови.

2

2

2

17

Синтаксичні аспекти культури мовлення

2

2

2
Разом

20

48

50

Загальний обсяг 120 годин, у тому числі:

Лекцій – 20 год.

Практичні – 48 год.Самостійна – 22 год.

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти

з дисципліни «Культура усного мовлення»

Контроль здійснюється за 100-бальною системою.

Обов’язковим для допуску до складання заліку є виконання та захист практичних робіт, презентацій, написання есе, передбачених робочою навчальною програмою і підсумкової контрольної роботи.

Поточне оцінювання за формами контролю:

Min. – 60 бал

Max. –100балів

Написання рефератів, есе та захист презентацій, творчих робіт.

«4» х 5 = 20

«5» х 7 = 35

Усна відповідь

«4»х 5 =20

«5»х 6 =30

Самостійна робота

«1» х 10= 10

«1» х 15= 15

Підсумкова контрольна робота

10

20

4мінімальні/максимальні бали, які може отримати студент

1мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань


Рекомендований мінімум для допуску до заліку60 балів.
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 31 жовтня 2010 року.

При простому розрахунку отримаємо:
Поточні

Залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

60

60

60

Максимум

100

100

100


При цьому, кількість балів:

 • 1-34відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

 • 35-59відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

 • 60-64відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

 • 65-74відповідає оцінці «задовільно»;

 • 75 - 84відповідає оцінці «добре»;

 • 85 - 89відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

 • 90 - 100відповідає оцінці «відмінно».


Шкала відповідності

За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

незадовільно

1 – 34ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «КУЛЬУТРА УСНОГО МОВЛЕННЯ»

 1. Мовне законодавство та мовна політика в Україні. Державна мова в Україні.

 2. Поняття культури мовлення.

 3. Мовний етикет як складова культури мовлення.

 4. Культура мовлення та мовна норма.

 5. Комунікативне призначення мови.

 6. Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови.

 7. Мова і культура мовлення в житті людини.

 8. Комунікативні ознаки культури мови. Типологія мовних норм.

 9. Соціопсихолінгвістичний аспект культури мови.

 10. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні етикетні ситуації.

 11. Парадигма мовних формул. Вибір мовних одиниць у мовленні.

 12. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів.

 13. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів.

 14. Текст як форма реалізації журналістської діяльності.

 15. Сутність спілкування. Спілкування і комунікація. Функції спілкування.

 16. Види, типи і форми спілкування. Основні закони спілкування.

 17. Невербальні компоненти спілкування. Слухання і його роль у комунікації.

 18. Гендерні аспекти спілкування. Стратегії мовленнєвого спілкування.

 19. Поняття ділового спілкування. Стилі та моделі ділового спілкування.

 20. Поняття комунікації, типи комунікацій, перешкоди та бар’єри комунікації.

 21. Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію.

 22. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання. Види публічного мовлення.

 23. Мистецтво аргументації. Мовні засоби переконування.

 24. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу. Техніка і тактика аргументування. Психологічні прийоми впливу на партнера.

 25. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. Мовленнєві, стилістичні, композиційні і комунікативні принципи презентації.

 26. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. Функції та види бесід. Співбесіда з роботодавцем.

 27. Наради, збори, перемовини, дискусії як форми колективного обговорення.

 28. Збори як форма прийняття колективного рішення. Нарада.

 29. Дискусія. «Мозковий штурм» як евристична форма, що активізує креативний потенціал співрозмовників під час колективного обговорення проблеми. Технології проведення «мозкового штурму».

 30. Історія і сучасні проблеми української термінології.

 31. Термін та його ознаки. Термінологія як система. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія.

 32. Термінологія обраного фаху.

 33. Етика спілкування по телефону та в Інтернеті.

 34. Жаргон, сленг, інвективи в українському мовленні.

 35. Фразеологізми та їх використання в мовленні.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка