Теми публічних виступів
Скачати 79,99 Kb.
Дата конвертації03.06.2017
Розмір79,99 Kb.
Теми публічних виступів

 1. Спілкування у стандартних етикетних ситуаціях (тост, комплімент, анти комплімент, побажання, привітання).

 2. Невербальні засоби спілкування.

 3. Візитка.

 4. Культура спілкування: викладач – студент.

 5. Культура спілкування: керівник – підлеглий.

 6. Ораторство (Демосфен, Сократ, Аристотель, Гай Юлій Цезар, Цицерон).

 7. Антична риторика через призму сучасного красномовства.

 8. Григорій Сковорода.

 9. Феофан Прокопович.

 10. Дрес-код жінки та чоловіка.

 11. Білі, сині, рожеві … комірці.

 12. Архітектура Києва (пам’ятки та стилі).

 13. Сучасне образотворче мистецтво.

 14. Сучасний театр, українські актори, мова героїв.

 15. Мова українського телебачення.

 16. Жіноча й чоловіча логіка.

 17. Сучасна риторика.

 18. Дрес-код успішної людини.

 19. Кольори в українській мові.

 20. Чи потрібен українцю детектор брехні.

 21. Жести та міміка.

 22. Урочистість слова.

 23. Що означає повага.

 24. Нейроменеджмент, нейромаркетинг, нейроаудит…

 25. Чого бракує українцю відчути себе українцем?

 26. Вітальні та прощальні жести в різних мовних ситуаціях.

 27. Мій ідеал.

 28. Моє коріння.

 29. Музика мого світу.

 30. Підставити щоку чи «око за око, зуб за зуб».

 31. Економіка у житті українця.

 32. Ергоніми мікрорайону.

 33. Чи вміють лаятися українці?

 34. Помилки візуальної реклами.

 35. Сучасні оратори.

 36. Відомі українці.

 37. Люди, що зробили себе самі.

 38. Життєві цінності сучасника.

Словники для підготовки до практичних занять 1. Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації. - К.: Довіра, 2007. - 207 с.

 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад, і голов, ред. В. Т. Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. - 1728 с.

 3. Головащук С. І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. - К.: Либідь, 1995. - 192 с.

 4. Головащук С. І. Українське літературне слововживання: Словник- довідник. - К.: Вища школа, 1995. -319 с.

 5. Городенська К. Граматичний словник української мови: Сполучники. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2007. - 340 с.

 6. Горпинич В. О. Словник географічних назв України: Топоніми та відтопонімічні прикметники: Близько 25 000 слів. - К.: Довіра, 2001. - 526 с.

 7. Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О. Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / За ред. С. Я. Єрмоленко. - К.: Либідь, 2001.-224 с.

 8. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. - К.: Кобза, 1993.-472 с.

 9. Коломієць М. П., Регушевський €. С. Словник фразеологічних синонімів. - К.: Рад. школа, 1989. - 200 с.

 10. Космеда Т. А., Осіпова Т. Ф. Комунікативний кодекс українців у пареміях: тлумачний словник нового типу. - Дрогобич: Коло, 2010. - 272 с.

 11. Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник / Л. Ю. Иванов и др. (общ. ред.); РАН Институт русского языка им. В. В. Виноградова. - М.: Флинта. Наука, 2003. - 840 с.

 12. Куньч 3. Риторичний словник / Ред. Л. О. Пустовіт. - К.: Рідна мова, 1997.-341 с.

 13. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. - К.: ВЦ “Академія”, 1997. - 752 с.

 1. Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Шевчук С. В. Російсько-український і українсько-російський словник: Відмінна лексика. - К.: Вища школа, 1992.-255 с.

 2. Непийвода Н. Практичний російсько-український словник: найуживаніші слова і вислови. - К.: Основа, 2000. - 256 с.

 3. . Новий російсько-український словник-довідник: Близько 65 тис. слів / С. Я. Єрмоленко, В. І. Єрмоленко, К. В. Ленець, Л. О. Пустовіт. - К.: Довіра, 1996. - 797 с.

 4. Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери: Близько 85 тис. слів / Уклад. С. Я. Єрмоленко та ін. - К.: Довіра, 1998. - 783 с.

 5. Новий тлумачний словник української мови: У 4-х т. / Уклад. В. Яременко, О. .Слшушко — К.: Аконіт, 1998.

 6. Орфоепічний словник української мови: В 2 т. / За ред. М. М. Пещак. - К.: Довіра, 2001.

 7. Орфоепічний словник / Уклад. М. І. Погрібний. - К.: Рад. школа, 1984. - 629 с.

 8. Полюга Л. М. Словник антонімів. - К.: Рад. школа, 1987. - 173 с.

 9. Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, 3. Терлак. - К.: Знання, 2004. - 367 с.

 10. Словник епітетів української мови / С. П. Бибик, С. Я. Єрмоленко, Л. О. Пустовіт; За ред. С. Я. Єрмоленко. - К.: Довіра, 1998. - 431 с.

 11. Словник іншомовних слів / Уклад. Л. О. Пустовіт та ін. - К.: Довіра, 2000,- 1018 с.

 12. Словник синонімів української мови: У 2-х т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін. - К.: Наук, думка, 1999 - 2000.

 13. Словник української мови: В 11-ти т. /1. К. Білодід (гол. ред.) та ін. - К.: Наук, думка, 1970 - 1980.

 14. Словник української мови: У 20-ти т. / Уклад. Л. Л. Шевченко та ін.; Наук. ред. Н. Г. Озерова. -К.: Наукова думка, 2010. -Т. 1.-911 с.

 15. Словник труднощів української мови / Д. Г. Гринчишин,

 16. О. Капелюшний, О. М. Пазяк та ін.; За ред. С. Я. Єрмоленко. - К.: Рад. школа, 1989.-336 с.

 17. Український орфографічний словник / Укладачі В. В. Чумак, І. В. Шевченко, Л. Л. Шевченко, Г. М. Ярун ; За ред. В. Г. Скляренка. - Вид. 7, переробл. і допов. - К.: Довіра, 2008. - 983 с.

 18. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, І. Л. Михно, Л. О. Пустовіт, Г. М. Сюта. - К.: Довіра: УНВЦ “Рідна мова”, 1997.-399 с.

 19. Фразеологічний словник української мови: У 2-х т./Уклад.:М. Білоноженко та ін. - К.: Наук, думка, 1993.


Аналіз тексту

 1. Прочитайте текст. Доведіть, що це саме текст, а не просто набір речень.

 2. Визначте вид тексту: розповідь, опис чи роздум (а може, їх поєднання).

 3. Вкажіть, ознаки якого функціонального стилю в ньому найбільш виразні (підкрепіть свої міркування прикладами).

 4. Знайдіть в тексті зачин, основну частину і кінцівку.

 5. Якщо текст художній, голосно прочитайте його, намагаючись засобами інтонації, словесного та логічного наголосу передати основну думку (ідею) тексту.

 6. Знайдіть в художньому тексті слова, які мають образне значення і є стрижневими щодо ідеї тексту.

 7. Сформулюйте, який вплив на вас справив художній текст.

Список авторів художніх творів

 1. Юрій Андрухович

 2. Софія Андрухович

 3. Володимир Даниленко

 4. Любко Дереш

 5. Анатолій Дімаров

 6. Анатолій Дністровий

 7. Сергій Жадан

 8. Оксана Забужко

 9. Міла Іванцова

 10. Ірена Карпа

 11. Макс Кідрук

 12. Ліна Костенко

 13. Марія Матіос

 14. Галина Пагутяк

 15. Світлана Поваляєва

 16. Юрій Покальчук

 17. Тарас Прохасько

 18. Ірен Роздобудько

 19. Кузьма Скрябін

 20. Наталка Сняданко

 21. Артем Сокіл

 22. Сашко Ушкалов

 23. Валерій Шевчук

 24. Василь Шкляр та інші.Завдання.

Підготуйте усне повідомлення на тему «Стан української мови: сьогодення та перспективи».

Для цього:

 1. Опрацюйте фахову літературу до теми, перегляньте лекційний матеріал.

 2. Відтворіть свої сім кіл спілкування. З’ясуйте, як різні чинники вплинули на ваше знання мови.

 3. Виконайте власне соціологічне дослідження, яке б стосувалося теми (за основу візьміть коло друзів та знайомих, сім’ю).

 4. Дізнайтеся, яких заходів вживають у країнах Прибалтики, Європи щодо збереження й чистоти рідної мови. Чи не жорсткі ці кроки?

 5. Що варто запозичити із мовної політики інших країн?

Питання для обговорення:

1. Як змінилася мовна ситуація в Україні за часи незалежності?

2. Як, на вашу думку, еволюціонувала українська мова? Відбувся регрес чи прогрес у її розвитку?

3. Які обставини спричинили сучасну мовну ситуацію в державі?

4. Чи є вихід із ситуації, що склалася? Існує мовна загроза, чи це лише вигаданий факт?База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка