Температурні інтервали фазових перетворень у плівкових композиціях Pt(15 нм)/Ag
Сторінка1/15
Дата конвертації30.08.2018
Розмір3,65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»


Інженерно-фізичний факультет

Кафедра фізики металів


«На правах рукопису»

УДК ______________«До захисту допущено»

В.о. завідувача кафедри

__________ Іващенко Є.В.

«___»_____________2018 р.

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності 132 Матеріалознавство

на тему: «Температурні інтервали фазових перетворень у плівкових композиціях Pt(15 нм)/Ag(х нм)/Fe(15 нм)»

Виконала:

студентка VІ курсу, групи ФМ-61м

Жабинська Олена Олексіївна __________


Керівник:

асистент каф. ФМ, к.т.н.,

Владимирський І.А. __________
Консультант з нормоконтролю:

асистент каф. ФМ,

Шаповалова Н.А. __________
Консультант з ОП та безпеки в НС:

доцент, к.т.н.,

Зацарний В.В. __________
Рецензент:

асистент каф. ФХОТМ, к.т.н.,

Ворон М.М. __________
Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студентка _____________


Київ – 2018 року

Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інженерно-фізичний факультет

Кафедра фізики металів

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) за освітньо-науковою програмою

Спеціальність (спеціалізація) – 132 «Матеріалознавство» («Фізичне матеріалознавство»)
ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. завідувача кафедри

__________ Іващенко Є.В.

«___»_____________2018 р.


ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію студенту

Жабинській Олені Олексіївні

1. Тема дисертації «Температурні інтервали фазових перетворень у плівкових композиціях Pt(15 нм)/Ag(х нм)/Fe(15 нм)», науковий керівник дисертації Владимирський Ігор Анатолійович, к.т.н., затверджені наказом по університету від «22». 03 2018 р. № 994-с

2. Термін подання студентом дисертації

3. Об’єкт дослідження: нанорозмірні плівкові композиції Pt(15 нм)/Ag(х нм)/Fe(15 нм), х = (0 – 25) нм, осаджені методом магнетронного розпорошення на підкладинки термічно окисленого монокристалічного Si(001).

4. Предмет дослідження: закономірності дифузійного фазоутворення та упорядкування у плівкових композиціях Pt(15 нм)/Ag(х нм)/Fe(15 нм) під час термічної обробки.

5. Перелік завдань, які потрібно розробити  1. аналіз наукової літератури, присвяченої проблемам використання тонких плівок на основі FePt для надщільного магнітного запису;

  2. проведення термічної обробки тонких плівок Pt/Fe без та з додатковим проміжним шаром Ag різної товщини з одночасним вимірюванням їх електричного опору;

  3. дослідження закономірностей дифузійного формування фазового складу та структури зразків на різних стадіях термічної обробки;

  4. аналіз отриманих результатів та формулювання висновків.

6. Орієнтовний перелік графічного (ілюстративного) матеріалу: Тема роботи (слайд 1); актуальність роботи (слайди 2, 3); мета роботи (слайд 4); методи дослідження (слайди 5-7); результати (слайди 8-19); висновки (слайд 20), апробація результатів (слайди 21-23).

7. Орієнтовний перелік публікацій:  1. Холявко В.В. та ін. Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів [Текст]: Навчальний посібник для студентів галузі знань 13 – Механічна інженерія спеціальності 132 – Матеріалознавство денної та заочної форм навчання / В.В. Холявко, І.А. Владимирський, О.О. Жабинська. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 156 с.

  2. Холявко В.В. та ін. Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів [Текст]: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів галузі знань 13 – Механічна інженерія спеціальності 132 – Матеріалознавство денної та заочної форм навчання / Укладачі: В.В. Холявко, І.А. Владимирський, О.О. Жабинська. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 100 с.

  3. Температурні інтервали фазових перетворень у плівкових композиціях Pt(15 нм)/Ag(х нм)/Fe(15 нм) / О.О. Жабинська, І.А. Владимирський // Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів: Збірка тез доповідей Одинадцятої міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 19-20 квітня 2018 р., Київ, Україна / Укладач: Г.Г. Лобачова. – К.: «КПІ імені Ігоря Сікорського». – 284 с.

  4. Прийнято до публікації: Diffusion of Au and its influence on the coercivity of [FePt/Au/FePt]2x thin films during annealing in different atmospheres / A.K. Orlov, O.O. Zhabynska, I.A. Vladymyrskyi, S.M. Voloshko, S.I. Sidorenko, K. Kato, and T. Ishikawa // Thin Solid Films. – 2018. – Vol. 658. – P. 12-21. – doi:10.1016/j.tsf.2018.05.021.

  5. Прийнято до публікації: Закономірності структурно-фазових перетворень в тонких плівках Pt(15 нм)/Fe(15 нм) / О.О. Жабинська, І.А. Владимирський, М.М. Ворон, А.П. Бурмак // 7-ма науково-практична конференція молодих вчених України «Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні», 29-30 травня 2018 р., Київ, Україна.

  6. Готується до публікації: Phase transformations in Pt/Fe bilayers during post annealing probed by resistometry / O.O. Zhabynska, N.Y. Safonova, O.V. Shamis, M.M. Voron, A.P. Burmak, S.I. Sidorenko, G.L. Katona, S. Gulyas, D.L. Beke, M. Albrecht, I.A. Vladymyrskyi // Journal of Applied Physics.

8. Консультанти розділів дисертаціїРозділ

Прізвище, ініціали та посада
консультанта

Підпис, дата

завдання
видав

завдання
прийняв

Нормоконтроль

Шаповалова Н.А., ас.ОП та безпека в НС

Зацарний В.В., доц.9. Дата видачі завдання

Календарний план№ з/п

Назва етапів виконання
магістерської дисертації

Термін виконання етапів магістерської дисертації

Примітка

1

Визначення та узгодження теми МД2

Проведення літературного огляду3

Розробка методики експериментів4

Підготовка першого та другого розділів5

Проведення термічної обробки та резистометричного аналізу6

Обробка результатів та підготовка третього розділу7

Підготовка четвертого розділу та оформлення МД8

Попередній захист9

Захист на засіданні ЕКСтудент О.О. Жабинська


Науковий керівник дисертації І.А. Владимирський
РЕФЕРАТ
Магістерська дисертація: 94 сторінки, 23 рисунки, 13 таблиць, 80 літературних джерел.
НАНОРОЗМІРНІ ПЛІВКОВІ КОМПОЗИЦІЇ, ХІМІЧНЕ ВПОРЯДКУВАННЯ, ФАЗА L10-FePt, НАДЩІЛЬНИЙ МАГНІТНИЙ ЗАПИС, IN SITU РЕЗИСТОМЕТРІЯ
Об’єкт досліджень: нанорозмірні плівкові композиції Pt(15 нм)/Ag(х нм)/Fe(15 нм), х = (0 – 25) нм, осаджені методом магнетронного розпорошення на підкладинки термічно окисленого монокристалічного Si(001).

Мета роботи: визначення температурних інтервалів структурно-фазових перетворень в двошарових тонких плівках Pt/Fe та плівкових композиціях Pt/Fe з додатковим проміжним шаром Ag.

Методи дослідження: метод магнетронного осадження, термічна обробка (відпал), in situ резистометрія, рентгеноструктурний фазовий аналіз, мас-спектрометрія вторинних нейтралей.

Результати досліджень та їх наукова новизна: виявлено, що формування невпорядкованої фази A1-FePt в тонких плівках Pt(15 нм)/Fe(15 нм) починається при температурі відпалу >210 °C, а подальше хімічне впорядкування відбувається при температурі відпалу 360 °C. При цьому ведення проміжного шару Ag різної товщини в тонкі плівки Pt/Fe призводить до підвищення температур фазових перетворень.

Практичне значення: отримані результати мають практичне значення для розробки нових матеріалів перспективних для використання у якості середовища магнітного запису з надвисокою щільністю.

Сфера застосування: матеріал для надщільного магнітного запису.

ABSTRACT
Master thesis: 94 pages, 23 figures, 14 tables, 80 references.
NANOSCALED FILM COMPOSITIONS, CHEMICAL ORDERING, L10-FePt PHASE, ULTRAHIGH-DENSITY MAGNETIC RECORDING, IN SITU RESISTOMETRY
Object of investigation: nanoscaled film compositions Pt(15 nm)/Ag(х nm)/Fe(15 nm), х = (0 – 25) nm deposited by dc magnetron sputtering onto thermally oxidized monocrystalline Si(001) substrates.

Aim of work: to determine temperature intervals of phase transformations in bilayered Pt/Fe thin films and Pt/Fe thin films with additional intermediate Ag layer.

Investigation methods: magnetron sputtering, termal treatment (annealing), in situ resistometry, X-ray analysis, secondary neutral mass spectrometry.

Results and scientific novelty: formation of disordered A1-FePt phase in Pt(15 nm)/Fe(15 nm) thin films started at annealing temperature > 210 °C, and following chemical ordering was promoting at temperature of 360 °C. Introduction of Ag intermediate layer with different thickness into Pt/Fe films leads to increase of phase transformations temperatures.

Practical importance: received results have practical importance for development of new materials for high-density magnetic recording storage.

Scope of application: high-density magnetic recording storage material.
ЗМІСТ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка