Теслюк В. М. Войтовська А. І. Основні апекти підготовки та проведення семінарських занять у внз
Скачати 57,51 Kb.
Дата конвертації18.03.2017
Розмір57,51 Kb.
Теслюк В. М.

Войтовська А. І.

ОСНОВНІ АПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ У ВНЗ.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Київ, Генерала Родімцева 19, 03041

Teslyuk V. M.

Voytovska A. I.

MAIN APEKTY PREPARATION AND HOLDING OF SEMINARS IN UNIVERSITIES.

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Kyiv, General Rodimtseva 19, 03041

Анотація. У статті розглянуто підготовку до семінарських занять, структуру проведення семінару. Висвітлено основні проблеми проведення семінарських занять: не високий рівень підготовки студентів, недостатня кількість наочних посібників. Зазначено, що методика проведення семінарських занять у вищій школі базується на класичних та інноваційних підходах до навчально-пізнавальної діяльності студентів і постійно вдосконалюється під впливом змін економічних та соціальних процесів в Україні. Доведено, що семінарське заняття цікавіше студентам коли воно підкріплене наочністю і поєднане із практичною діяльністю. Підкреслено важливість підготовки до занять викладача.

Ключові слова: метод, методика, семінар, семінарське заняття, викладач, студенти, виступ, доповідь.

Abstract. The article deals with preparation for seminars, workshop structure. The basic problem of seminars: no high level of students, lack of visual aids. It is noted that the method of conducting seminars in higher education based on classical and innovative approaches to teaching and learning of students and constantly improved under the influence of changes in economic and social processes in Ukraine. It is proved that interesting seminars for students when it supported and clarity combined with practical activities. Emphasized the importance of preparing for classes the teacher.

Key words: methods, techniques, seminars, workshops, teachers, students, the performance report.

Вступ.

У сучасних умовах проведення семінарських занять у вищій школі дозволяє не тільки поглибити та інтенсифікувати процес пізнання з тієї чи іншої дисципліни, а й гуманістично спрямувати його за змістом, технологічними компонентами та структурними елементами. Детальна увага на семінарі приділяється оволодінню студентами складовими своєї майбутньої професійної майстерності, структурою та змістом аналізу власної професійної діяльності та запозичення позитивного досвіду колег.Огляд літератури.

Питання організації та проведення семінарських занять досліджено у працях вітчизняних дидактів Б.П. Єсипова, В.П. Стрезікозіна, А.В. Усовой, В.В. Зав'ялова та ін.

Підготовка студентів до семінару здійснюється в кілька етапів: прослуховування лекції з теми семінару, підбір літерату­ри, вивчення і конспектування рекомендованої літера­тури, складання тексту виступу (план, тези, реферати доповідь), безпосередня участь у проведенні семінару [1].

Попередньо викладач оголошує як потрібно готуватись до семінарського заняття. Відбираючи матеріал для виступу, потрібно враховува­ти його цінність, інформативність.

     Лякішева А. В. та Грицюк Л. К. вважають, що при підготовці до виступу неприпустимо вдаватися до механічного переписування матеріалу з одного або кількох джерел, чужих конспектів [3]. 

Попередньо студенти вибирають і готують реферати відповідно до запропонованого переліку та вимог (указується спосіб викладу, обсяг) [2; 4]. У науково-методичній літературі рекомендують таку структуру заняття:

− вступне слово викладача;

− виступи опонентів;

обговорення промов;

− рецензування виступів;

− підсумки;

− виставлення оцінок [3].

Для активізації пізнавальної діяльності студентів під час підготовки та проведення семінару викладач завчасно визначення ролі, які вони виконуватимуть під час заняття.

Завдання доповідача – переконати слухачів у вагомості зібраної ним інформації, акцентувати увагу на головних положеннях. Окрім підготовленого реферату (виступу) доповідач має орієнтуватись у темі семінару, оскільки запитання, які йому задають викладач і студенти, передбачають володіння всім навчальним матеріалом заняття.

Співдоповідач добирає факти, приклади й аргументи до основного виступу, щоб доповнити його.

Опонент незалежно від доповідача готує реферат із того самого питання, але з критичної (неординарної) точки зору.

Експерт має кваліфіковано порівняти висловлені позиції, вказати позитивні сторони виступів.

Асистент відповідає за надання допомоги для підготовки до семінару (забезпечення наочності, мультимедійного представлення тощо

У кінці семінарських занять викладач підводить підсумки, аналіз виступів окремих студентів і роботи всієї групи, оцінює їхні знання, уміня форму­вати і відстоювати свою точку зору, визначає конкрет­ні завдань на наступне заняття [3; 5].

       Підсумкові оцінки за кожне семінарське заняття ви­кладач вносить у журнал. Отримані студентами оцінки враховуються при виставленні підсумкової оцінки з нав­чальної дисципліни.

Ми вважаємо, що найгострішими проблеми семінарських заняттях є: не всі студенти готуються до занять, а якщо готові то в більшості не в повному обсязі розкривають сутність питання, недостатня кількість наочних посібників, обладнаних аудиторій для проведення занять.

Студентам цікавіші заняття, якщо вони підкріплені наочністю і практикою, коли звичайне заняття викладач перетворює в нетрадиційне. Для цього викладачу в нагоді буде педагогічний досвід вітчизняних і закордонних колег.Висновки.

Була розглянута підготовка студентів до семінарських занять, структура проведення семінару, а також висвітлено основні проблеми проведення заняття.

       Отже, зміст семінарських занять у ВНЗ має бути: професійно спрямованим, забезпечувати розкриття дисципліни на конкретних прикладах із майбутнього фа­ху, органічно поєднувати теорію і практику із використанням ме­тодів навчання, які сприяють формуванню у студентів творчого підходу, залучають їх до колективної пізнаваль­ної діяльності, дискусій тощо.

Література:  1. Громов О. В. Методика організації реферативного навчання на семінарських заняттях / О. В. Громов. – К. : 2001. - 325 с. 

  2. Вайнола Р. Х. Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін : навч. посіб. / Р. Х. Вайнола, С. О. Сисоєва. – К. : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2010. – 152 с.

  3. Лякішева А. В. Методика викладання навчальних дисциплін соціально-педагогічного напряму студентам ВНЗ : навч.-метод. посіб. / А. В. Лякішева, Л. К. Грицюк. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 504 с.

  4. Малихін О. В. Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. / О. В. Малихін, Павленко І. Г. – Кривий Ріг : КДПУ, 2010. – 270 с.

  5. Макєєва І.В. Роль семінарського заняття у підготовці фахівця і методика управління дискусією / І.В. Макєєва // Радянська педагогіка –М : Освіта, 2003. – № 5, – C. 15. 

Стаття відправлена:Теслюк В. М.

Войтовська А. І.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка