Тимчасове положення
Сторінка1/4
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0,81 Mb.
  1   2   3   4
Додаток 1.

до наказу НАОМА

від «20» липня 2015 року № 88-од
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІК РОБОТИ

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Розглянуто та схвалено

Вченою радою НАОМА

від 30 червня 2015 р.

(протокол № 8)

КИЇВ-2015І. Загальні положення

1.1. Тимчасове положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (далі – Положення) визначає організацію планування та облік навчальної роботи, обсяги часу, що передбачаються на її проведення, норми навчального навантаження науково-педагогічних працівників Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (далі – НАОМА).

1.2. Положення розроблено відповідно до чинних нормативно-правових актів України: Закону України «Про вищу освіту», наказу МОН «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» (від 7 серпня 2002 р. № 450) та інших документів, що регулюють питання планування та обліку навчального навантаження у вищих навчальних закладах.

1.3. Чисельність науково-педагогічних працівників НАОМА визначається відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1134 «Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності».
2. Організація планування та обліку

науково-педагогічної діяльності
2.1. Робочий час науково-педагогічних працівників
2.1.1. Планування навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових обов’язків здійснюється, виходячи з орієнтовного робочого часу на рік науково-педагогічних працівників НАОМА, який складає 1548 годин, що становить 36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу) (відповідно до частини 1 статті 56 Закону «Про вищу освіту»), та залежить від кількості святкових, вихідних днів й тривалості щорічної відпустки.

Робочий час науково-педагогічного працівника (далі – НПП) складається: з навчальної роботи, яка обліковується в годинах і відображається в Індивідуальному плані роботи викладача та її обліку, та методичної, наукової і організаційної роботи, яка годинами не обліковується, здійснюється у межах робочого часу і фіксується в Індивідуальному плані роботи викладача та її обліку.2.2. Планування навчального навантаження

2.2.1. Починаючи з 2015/2016 навчального року, в НАОМА буде здійснюватися поступовий перехід з 900 до 600 годин навчального навантаження, у 2015/2016 навчальному році максимальне навантаження на одну ставку НПП буде становити 825 годин; орієнтовне максимальне навчальне навантаження на 2016/2017 навчальний рік складатиме 750 годин; на 2017/2018 навчальний рік – 675 годин; на 2018/2019 навчальний рік – 600 годин. Зменшення максимального навчального навантаження на одну ставку НПП не є підставою для збільшення чисельності штатних одиниць науково-педагогічних працівників.

2.2.2. Виконання кожним НПП річного індивідуального плану роботи – 1548 годин (згідно п. 2.1.1) забезпечується з урахуванням зменшення обсягу одного кредиту до 30 годин замість 36 при роботі за новими навчальними планами підготовки бакалаврів і магістрів.

Встановити в межах загального річного навантаження (1548 годин) такі мінімальні та максимальні обсяги (години) навчального навантаження для різних категорій НПП НАОМА на одну ставку на наступні роки:

Таблиця 1

Посада2015—2016

навч. рік2016—2017

навч. рік2017—2018

навч. рік2018—2019

навч. рік і наступніПрофесор

600—650

550—600

500—550

450—400

Доцент

675—725

600—650

550—600

500—450

Старший викладач

725—775

650—700

600—650

550—500

Викладач

775—825

700—750

650—675

550—600

Мінімальний обсяг навчального навантаження НПП:

2015–2016 навч. рік – не менше 600 годин на навчальний рік, з яких аудиторне – не менше 200 годин;

2016—2017 навч. рік – не менше 550 годин на навчальний рік, з яких аудиторне – не менше 200 годин;

2017—2018 навч. рік – не менше 500 годин на навчальний рік, з яких аудиторне – не менше 200 годин;

2018—2019 навч. рік і наступі – не менше 400 годин на навчальний рік, з яких аудиторне – не менше 200 годин.2.2.3. Встановити, що, з 2015/2016 навчального року, для НПП, які викладають тільки на 1 курсі бакалаврату та/або на 1 курсі магістратури (не керують виконанням курсових і дипломних робіт (проектів) на старших курсах), максимальне навчальне навантаження на одну ставку не повинно перевищувати 600 годин. Для цих категорій НПП навчальне навантаження розраховується за годинами 2018–2019 навчального року. Зменшення навчального навантаження в цьому випадку здійснюється за рахунок пропорційного збільшення навантаження за іншими видами роботи. Зміни в навчальному навантаженні НПП вносяться в «Індивідуальний план роботи викладача та її облік».

2.2.4. При зарахуванні НПП за сумісництвом встановити мінімальний обсяг навчального навантаження для різних категорій НПП НАОМА на 0,5 ставки на навчальний рік в обсязі (годин) не менше

Таблиця 2


Посада2015—2016

навч. рік2016—2017

навч. Рік2017—2018

навч. Рік2018—2019

навч. рік і наступнізагал. / аудит.

загал. / аудит.

загал. / аудит.

загал. / аудит.

Професор

325 / 115

300 / 115

275 / 115

225 / 115

Доцент

370 / 125

325 / 125

300 / 125

250 / 125

Старший викладач

390 / 140

350 / 140

325 / 140

275 / 140

Викладач

420 / 150

375 / 150

340 / 150

300 / 150


2.2.5. При зарахуванні НПП за сумісництвом встановити мінімальний обсяг навчального навантаження для різних категорій НПП НАОМА на 0,25 ставки на навчальний рік в обсязі (годин) не менше

Таблиця 3


Посада2015—2016

навч. рік2016—2017

навч. Рік2017—2018

навч. Рік2018—2019

навч. рік і наступнізагал. / аудит.

загал. / аудит.

загал. / аудит.

загал. / аудит.

Професор

165 / 50

150 / 50

140 / 50

115 / 50

Доцент

190 / 60

165 / 60

150 / 60

125 / 60

Старший викладач

200 / 70

175 / 70

165 / 70

140 / 70

Викладач

210 / 125

190 / 125

170 / 125

150 / 125

Зарахування НПП за сумісництвом здійснювати на ті семестри, в яких їм планується аудиторне навантаження. До аудиторного навантаження зараховуються лекційні, практичні, лабораторні, семінарські, індивідуальні заняття, семестрові та екзаменаційні консультації, екзамени.2.2.6. На період відрядження, хвороби, направлення на підвищення кваліфікації та творчої відпустки НПП звільняється від навчального навантаження або його частини. Встановлене йому на цей період навчальне навантаження виконується іншими НПП кафедри за рахунок зменшення останніми на цей період обсягу методичної, наукової та організаційної роботи.

2.2.7. У випадках виробничої необхідності НПП може бути залучений до проведення занять понад обов’язковий обсяг навчального навантаження, визначеного Індивідуальним планом роботи викладача, в межах робочого часу. Додаткова кількість облікових годин не може перевищувати 0,25 мінімального обов’язкового обсягу навчального навантаження на даній кафедрі. Збільшення навчального навантаження при цьому здійснюється за рахунок пропорційного зменшення навантаження за іншими видами роботи. Зміни в обов’язковому навчальному навантаженні НПП вносяться в «Індивідуальний план роботи викладача та її облік».

2.2.8. Організаційне забезпечення дотримання встановлених мінімальних і максимальних обсягів навчального навантаження покладається персонально на завідувача кафедри.
2.3. Облік навчального навантаження
2.3.1. Обсяг навчального навантаження НПП визначається кількістю часу, необхідного для проведення всіх видів навчальної роботи, розраховується відповідно до переліку видів навчальної роботи та встановлених норм часу на їх проведення та на підставі навчальних і робочих навчальних планів, з урахуванням кількості осіб, які навчаються, кількості лекційних потоків та навчальних груп (підгруп). Розрахунки підписуються завідувачем кафедри та погоджуються з навчальним відділом.

2.3.2. Підставою здійснення розрахунків навчального навантаження по кафедрі є:

— навчальні плани (готуються завідувачами випускових кафедр та деканами факультетів, затверджуються та погоджуються в установленому порядку до 1 березня);

— робочі навчальні плани (готуються завідувачами випускових кафедр та деканами факультетів, затверджуються та погоджуються в установленому порядку, передаються на кафедри до 20 березня);

— наказ про розподіл студентів по навчальних групах (готується деканатами факультетів та затверджується в установленому порядку на підставі наказу про зарахування студентів на навчання та переведення з курсу на курс).2.3.3. При проведенні розрахунків навчального навантаження НПП враховуються наступні показники:

— кількість студентів у лекційному потоці, яка визначається кількістю студентів, що навчаються за одним напрямом (спеціальністю) підготовки або спорідненими (галузевими) напрямами (спеціальностями) підготовки.

— можливе формування лекційних потоків з академічних груп різних факультетів, за умови єдиних навчальних дисциплін та програм підготовки («Історія України», «Історія української культури», «Філософія» тощо);

— кількість студентів у академічних групах не повинна перевищувати 20—25 осіб;

— формування академічних груп за ОКР «магістр» і «бакалавр» чисельністю до 3—5 осіб допускається винятково у випадку, якщо така кількість студентів передбачена державним замовленням;

— академічні групи поділяються на підгрупи по 10—12 студентів під час проведення лабораторних занять, а також під час використання обчислювальної техніки (за наявності не менш 10 відповідно обладнаних робочих місць у комп’ютерному класі);

— академічна група поділяється на підгрупи (по 13—15 осіб) під час проведення практичних занять з іноземної мови;


  • академічна група для підготовки бакалаврів поділяється на підгрупи або навчально-творчі майстерні (починаючи з 3-го курсу згідно Положення про навчально-творчі майстерні НАОМА від 13 листопада 2012 року) по 5—10 осіб під час проведення практичних та лабораторних занять з дисциплін: «Академічний рисунок, «Академічний живопис», «Академічна скульптура», «Скульптурно-архітектурна композиція», «Комп’ютерна композиція», «Композиція з використанням комп’ютерних технологій», «Архітектурне проектування», «Сценографія», «Техніка, технологія побудови та креслення кінодекорацій», «Основи режисури», «Основи кінорежисури», «Техніка і технологія сцени», «Кінооператорська майстерність та знімальна техніка», «Графічні техніки», «Комп’ютерна графіка», «Ужиткова графіка», «Реставрація творів мистецтва», «Копіювання», «Реставрація творів живопису», «Іконографія», «Палеографія»;

  • академічна група для підготовки магістрів поділяється на підгрупи або навчально-творчі майстерні (згідно Положення про навчально-творчі майстерні НАОМА від 13 листопада 2012 року) до 5 осіб під час проведення практичних та лабораторних занять з дисциплін: «Академічний рисунок», «Академічний живопис», «Академічна скульптура», «Композиція», «Архітектурне проектування», «Сценографія», «Графічні техніки», «Ужиткова графіка», «Ситодрук», «Комп’ютерна графіка», «Фотографіка», «Типографіка», «Мистецтво шрифту», «Моделювання костюму у просторі», «Історія костюму», «Копіювання творів скульптури і декоративно-ужиткового мистецтва», «Реставрація скульптури та творів декоративно-ужиткового мистецтва», «Реставрація творів живопису», «Експериза творів мистецтва».

При цьому практичне або лабораторне заняття з групою у 3-4 особи обліковується у навантаженні НПП в обсязі 50 % від загальної кількості годин, відведених на вивчення цієї навчальної дисципліни за навчальним планом; з групою 1-2 особи – в обсязі 25 %;

Враховуючи специфіку завдань з дисципліни «Композиція», допускається поділ академічної групи на підгрупи з чисельністю до одного студента. Поділ допускається на підставі рішення Вченої ради та з дозволу проректора з науково-педагогічної роботи.

Читання лекцій у групах чисельністю менше 5 осіб ОКР «бакалавр» та «магістр» планується в обсязі 50 % від загальної кількості лекційних годин, відведених на вивчення цієї навчальної дисципліни за навчальним планом.

Зменшення чисельності студентів у підгрупах для лабораторних занять допускається тільки у випадках проведення лабораторних занять на спеціалізованому устаткуванні, при експлуатації якого встановлені спеціальні санітарні норми та правила техніки безпеки згідно з паспортом лабораторії (навчального приміщення).2.3.4. Завідувач кафедри надає в електронному та роздрукованому вигляді до навчального відділу:

— розрахунки щодо розподілу навчального навантаження між НПП (форма МОН № Н-4.03) до початку навчального року до 1 червня;

— звіти з виконання навчального навантаження НПП (форма МОН № Н-4.06) за поточний навчальний рік до 1 серпня.
2.3.5. Обсяг навчального навантаження визначається кількістю часу необхідного для проведення всіх видів навчальної роботи.

Він розраховується на підставі та з урахуванням:

— навчальних і робочих навчальних планів;

— кількості студентів, які навчаються на факультеті та на кафедрах;

— кількості лекційних потоків та академічних груп (підгруп/навчально-творчих майстерень);

— обов’язкових норм навчального навантаження НПП.

Семестрове аудиторне навантаження НПП (штатного чи сумісника), як правило, не може бути меншим за 20% від його річного аудиторного навантаження, за винятком проходження стажування, планових довготривалих наукових відряджень, творчих відпусток тощо.
2.4. Планування та облік методичної, наукової, організаційної роботи
2.4.1. Обсяг методичної, наукової та організаційної роботи не входить у навчальне навантаження НПП, а враховується у загальній тривалості їхнього робочого часу.

2.4.2. Переліки основних видів методичної, наукової та організаційної роботи мають орієнтовний характер і можуть доповнюватися певними видами роботи, які, за необхідністю, виконуються НПП.
Таблиця 4

Посади НПП

Орієнтовнии розподіл робочого часу по видам роботи (1548 год. на рік)

Навчальна

Методична

Наукова

Організаціина

Додаткові відмінності

% від роб. часу

Год. (з 2018/19 н.р.)

% від роб. часу

Год. (з 2018/19 н.р.)

% від роб. Часу

Год. (з 2018/19 н.р.)

% від

роб. ЧасуГод. (з 2018/19 н.р.)

% від роб.

часу


Год. (з 2018/19 н.р.)

Завідувач кафедри

22-27

340-418

25-30

387-464

20-30

309-464

15-25

232-387

0-10

0-150

Професор

25-30

387-464

20-30

309-464

20-30

309-464

10-25

155-387

0-20

0-309

Доцент

30-35

450-500

15-25

232-387

15-25

232-387

10-25

155-387

0-10

0-150

Старший викладач

35

500-550

15-25

232-387

10-20

155-309

10-25

155-387

0-10

0-150

Викладач

40

550-600

15-25

232-387

10-20

155-309

10-25

155-387

0-10

0-1503. Рекомендації щодо заповнення розділів «Індивідуального плану роботи викладача та її обліку» на навчальний рік
3.1. На підставі розподілу обсягів навчального навантаження по кафедрі завідувачі кафедр чи їх заступники здійснюють розподіл навчального навантаження між науково-педагогічними працівниками кафедри, що фіксується в «Індивідуальному плані роботи викладача та її обліку» (далі – Індивідуальний план) на навчальний рік, який є основним документом з планування та обліку діяльності НПП.

3.2. В Індивідуальному плані зазначаються всі види роботи, що планується та яка фактично виконана (навчальна, методична, наукова, організаційна та інші трудові обов’язки).

3.3. Індивідуальні плани на навчальний рік схвалюються на засіданні кафедри до початку навчального року та затверджуються завідувачем кафедри. Індивідуальні плани роботи завідувачів кафедр затверджуються проректором з науково-педагогічної роботи.

3.4. Кожний НПП не пізніше як за п’ять днів після закінчення навчального семестру, виходячи з обсягу фактично виконаної роботи, заповнює відповідні графи Індивідуального плану. Індивідуальні плани зберігаються на кафедрі протягом 5 років.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка