Типовий навчальний план і програми з професійно-технічного навчання для закладів системи загальної середньої освіти Професія – Агент з організації туризму Код
Сторінка1/3
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0,73 Mb.
  1   2   3
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ


Міністерства освіти і науки України

від «____» ______________2010 р. № ___Типовий навчальний план і програми

з професійно-технічного навчання

для закладів системи загальної середньої освіти

Професія – Агент з організації туризму
Код - 4221
Кваліфікація – Агент з організації туризму

Київ

2010

Загальні положення
Типові навчальні план і програми з професійно-технічного навчання на базі закладів системи загальної середньої освіти для підготовки робітників з професії „Агент з організації туризму” розроблено на основі ДС ПТО 4221 «Агент з організації туризму» і є обов’язкові для виконання всіма МНВК і загальноосвітніми навчальними закладами, які здійснюють підготовку кваліфікованих робітників з числа учнів 10-11 класів.

Типові навчальний план і програми професійно-технічної освіти містять:  • освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

  • типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;

  • типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання, передбачених типовим навчальним планом;

  • критерії кваліфікаційної атестації випускників;

  • перелік основних обов’язкових засобів навчання;

  • список рекомендованої літератури.

В МНВК та ЗНЗ тривалість професійної підготовки з професії „Агент з організації туризму” складає 540 годин.

Передбачена в ДС ПТО загально-професійна підготовка вивчається учнями МНВК та ЗНЗ при здобутті загальної середньої освіти (основи галузевої економіки і підприємництва – економіка, основи правових знань – основи правознавства, правила дорожнього руху – охорона праці, основи життєдіяльності, інформаційні технології – інформатика тощо)

Тому типові навчальні плани для закладів системи загальної середньої освіти мають 3 розділи:


  • професійно-теоретична підготовка

  • професійно-практична підготовка

  • Державна кваліфікаційна атестація

Зміни у типовий навчальний план внесені за рахунок його інтеграції із типовим навчальним планом для профільного навчання на третьому ступені загальноосвітніх навчальних закладів.

Зменшення годин на професійно-теоретичну підготовку за рахунок вивчення аналогічних тем при проходженні загальноосвітніх предметів (туристичне краєзнавство, географія туризму – географія. Теми: «Географія та етнічний склад населення», «Господарство. Промисловість», Трудові ресурси і зайнятість населення», «Географія своєї області», ; ділова іноземна мова – іноземна мова. Лексика. Граматика. Фонетичні пояснення).

Термін навчання для учнів, які здобувають професійно-технічне навчання та повну середню освіту – 2 роки.

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП Випуск 1, Розділ 1 “Професій керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, які є загальними для всіх видів економічної діяльності”, Краматорськ, 2005р.), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, „Загальні положення”, п. 7, вип.1, розд.2, Краматорськ, 2005 р.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Заклади системи загальної середньої освіти мають право відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

Типовими навчальними планами передбачено тижневе навантаження учнів не більше 6 годин теоретичного навчання або 6 годин виробничого навчання. Під час проходження виробничої практики можливе навантаження учнів до 30 годин на тиждень.

Після завершення вивчення програмного матеріалу предметів 10 класу організовується виробнича практика професійно-технічного навчання на протязі 120 годин (під керівництвом майстра), а в 11 класі передбачено 36 годин.

В процесі навчання передбачено 75 годин поза сіткою навчального плану на самостійне опрацювання – проходження виробничої практики під час канікул та в позаурочний час. Виробниче навчання та виробнича практика проводиться за раніше складеними завданнями для учнів та у відповідності з укладеними договорами з підприємствами.

Виробниче навчання проводиться у відповідності до програми професійно-практичної підготовки. Перелік навчально-виробничих робіт з професії розробляється майстром виробничого навчання і визначає завдання, що виконують учні на заняттях виробничого навчання.

Після завершення навчання кожний учень повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на професійно-практичу підготовку. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник” відповідної категорії можливе за умови отримання учнем не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання в МНВК і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник” з набутої професії відповідної категорії та видається свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації, зразок якого затверджено Кабінетом Міністрів України.
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

закладу системи загальної середньої освіти
1. Професія4221 Агент з організації туризму

2. Кваліфікація — Агент з організації туризму

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: законодавство України про туризм, нормативні акти органів виконавчої влади в цій галузі, міжнародні договори і угоди щодо туризму, в яких бере участь Україна, види туризму та правила розробки туристичних маршрутів; основи організації готельного господарства та туркомплексів, основні положення економіки туризму; правила складання кошторисів турів та екскурсій; способи вивчення попиту на туристичні послуги та правила організації рекламних заходів; порядок організації та умов проведення турів та екскурсій, обслуговування туристів; особливості туристичних маршрутів та тематику екскурсій; вартість турів та інших послуг, що надаються суб’єктам туристичної діяльності; порядок оформлення документів на туристичне обслуговування; ділову іноземну мову; географію туризму; організацію транспортних перевезень.

Повинен уміти: виконувати роботи, пов’язані з реалізацією комплексу туристичних послуг; бути представником суб’єкта туристичної діяльності і виступати від його імені; діяти відповідно до законодавства України про туризм та інших нормативних актів органів виконавчої влади в цій галузі; працювати під керівництвом професіонала з туристичної діяльності; вивчати вітчизняний та зарубіжний ринки туристичних послуг, характеристики обертів туристичної індустрії; робити аналіз змісту, вартості, особливостей послуг готелів, музеїв, транспортних підприємств. Брати участь у розробці внутрішніх та міжнародних маршрутів; самостійно здійснювати підготовку даних для складання кошторисів турів або екскурсій; виконувати рекламну діяльність з метою залучення громадян до оздоровлення, раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем; надавати повну інформацію про обсяг, умови та якість туристичних послуг, що пропонуються суб’єктом туристичної діяльності. Самостійно вести облік заявок і договорів на проведення турів або екскурсій і складати відповіді документи звітності; брати участь в оформленні угод із споживачами туристичних послуг, туристичних ваучерів, путівок, маршрутних книжок, інших документів, що визначають статус туристів і є основою для здійснення туру або екскурсії; забезпечувати своєчасне придбання проїзних документів для груп туристів, виконувати інші обов’язки, покладені на нього суб’єктом туристичної діяльності. Виконувати роботу з посольствами та консульськими відділами для отримання віз; використовувати комп’ютерну та офісну техніку.
4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати інформаційні технології.
5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.Сфера професійного використання випускника – туризм і готельні послуги.
6.Специфічні вимоги

6.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.

6.2. Стать: жіноча, чоловіча.

6.3. Медичні обмеження.ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

підготовки кваліфікованих робітників
Професія4221 „Агент з організації туризму”

Кваліфікація Агент з організації туризму”

Загальний фонд навчального часу 540 годинз/п

Навчальні предмети

Кількість годин

Всього

З них на практичні роботи

1.

Професійно-теоретична підготовка

272

59

1.1

Організація туристичної діяльності

98

20

1.2

Туристичне краєзнавство

16

4

1.3

Організація транспортних перевезень

34

8

1.4

Основи технології обслуговування в індустрії розміщення

35

6

1.5

Інформаційна обробка даних в туристичної галузі

35

21

1.6

Ділова іноземна мова

28
1.7

Географія туризму

16
1.8

Охорона праці

10
2.

Професійно-практична підготовка

262
2.1

Виробниче навчання

106
2.2

Літня виробнича практика

120
2.3

Виробнича практика під керівництвом майстра

36
2.4.

Виробнича практика (Самостійне опрацювання)

75
3.

Консультації

12
4.

Державна кваліфікаційна атестація

6
5.

Загальний обсяг навчального часу (без п.2.4, 3):

540

59Перелік кабінетів, лабораторій для підготовки

кваліфікованих робітників за професією

Агент з організації туризму”  1. Кабінети

  • Краєзнавства та історії мистецтв України. Географії туризму

  • Організації туристичної діяльності*

  • Охорони праці*

  • Комп’ютерний клас

2. Лабораторії

  • Навчальне туристичне агентство


Примітка: для підприємств, організацій, установ, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників навчальний процес може здійснюватись при наявності кабінетів, лабораторій, майстерень позначених -*.

Типова навчальна програма з предмета

Організація туристичної діяльності”


з/п


Тема

Кількість годин

Всього

З них на практичні роботи

1.

Туризм та перспективи його розвитку у світі та в Україні

5
2.

Туристичний продукт та його складові

10

4

3.

Технологія формування турів

30

10

4.

Менеджмент і маркетинг туристичної фірми

26

2

5.

Соціально–психологічні особливості туристичної діяльності

26

4

6.

Атестація

1Всього годин:

98

20


Тема 1. Туризм та перспективи його розвитку у світі та в Україні

Історичні аспекти світового туризму ( зародження, діяльність Томаса Кука, основні віхи розвитку). Фактори, які обумовлюють туристичну цінність територій. Три основні напрямки впливу туризму.

Поняття та цілі туристської статистики, її значення в оцінці ролі туризму в економіці регіону, країни, світу. Рекомендації СМКТ (Стандартної міжнародної класифікації видів діяльності в туризмі). Типи туризму (внутрішній, в’їзний, виїзний), категорії (усередині країни, національний, міжнародний), різновиди туризму: рекреаційний, пізнавальний, науковий, діловий. Постійний і сезонний туризм. Характеристики відвідувачів. Туристична путівка, ваучер. Міжнародні та українські туристичні організації та їх заходи.


Тема 2. Туристичний продукт та його складові

Ведення діловодства та ділової кореспонденції.

Ринок туристичних послуг. Види туристичних підприємств: функції, відмінні риси. Поняття “туристичний продукт”. Оптовий і роздрібний продаж турпродукту. Договірні відносини між туроператорами, турагентами і туристами. Види зв'язків, основні поняття і визначення туристського продукту.

Мета розвитку туристичного продукту. Вибір послуг. Функції, відмінні особливості операторів і агентів. Особливості туристичних послуг.

Вимоги до офісу туристичної фірми та персоналу.

Практичні роботи:

Заповнення договорів з клієнтами.


Тема 3 Технологія формування турів

Класифікація подорожей та туристських маршрутів Послідовність формування туристських послуг. Пекідж-тур. Інклюзив-тур. Вимоги до короткого опису, проектування туристської послуги. Проектування вимог до процесу обслуговування, визначення методів контролю якості, аналізу проекту, затвердження проекту. Прийом замовлення.

Організаційні форми і види турів. Туристські маршрути. Подорож – комплексна туристська послуга. Технологія розробки маршруту і формування туру. Програма обслуговування туристів на маршруті. Технологічна документація (технологічна карта маршруту, паспорт маршруту, інформаційний листок, каталог маршруту, калькуляція туру, туристичний ваучер).Технологія організації і проведення екскурсій. Вимоги до організації екскурсійної послуги. Класифікація екскурсій за різними ознаками. Основи технології розробки екскурсій. Техніка проведення екскурсій. Додаткові послуги. Додаткові екскурсії, які не ввійшли до переліку основних послуг; фізкультурно–оздоровчі послуги; медичні послуги; культурно-видовищні та ігрові заходи.

Охорона навколишнього середовища. Взаємозв’язок туризму і охорони природи. Основні наукові положення екології людини. Три основних види туристичного природокористування.

Поняття про екотуризм. Основні екологічні права, поняття екологічного менеджменту. Вимоги до організації системи безпеки туристів.

Особливості іноземного і закордонного туризму. Вимоги до виконання туристичних формальностей. Паспорти, візи, міжнародні права водія, санітарно-епідеміологічні вимоги тощо. Митні правила і відповідальність за порушення законодавства про туризм. Переваги єдиних туристичних просторів. Досвід Європи в створенні Шенгенської угоди. Закон України Про порядок здійснення розрахунків іноземною валютою”. Використовування ваучерної системи. Види закордонних паспортів і особливості їх існування, порядок оформлення візових запитів та запрошень. Порядок оформлення митних декларацій, основні форми і правила митного контролю. Відповідальність за порушення митних правил. Порядок ввозу та вивозу товарів фізичними особами. Товари, які ввозяться без сплати мита.

Закон України „Про страхування”. Загальні питання страхування в туризмі. Страховий ринок.. Фінансова надійність страхової компанії. Страхові ризики і управління ними. Організація страхової діяльності. Особисте страхування. Майнове страхування. Страхування відповідальності. Перестрахування і співстрахування. Особливості страхування у зарубіжних країнах. Технологія оформлення страхових полісів.
Практичні роботи:

1. Розробка туристичного маршруту

2. Заповнення митних декларацій

3. Розробка екскурсій маршруту
Тема 4. Менеджмент і маркетинг туристичної фірми

Загальне поняття про управлінську діяльність. Функції управління. Організаційні структури управління туристичних підприємств.

Адміністративні та трудові питання, які враховуються при укладанні трудового контракту.

Специфіка і комплексний характер туристичного маркетингу. Види та цілі маркетингових досліджень. Етапи проведення маркетингу. Джерела інформації і методи збору інформації. Типи маркетингу в сфері послуг. Організація і контроль маркетингу туристичного підприємства. Схема туристського ринку, особливості ринку послуг. Туристичні потреби, 12 принципів туристичного маркетингу. Види підприємництва (схема основних секторів).

Зміст процесу обслуговування і продажу туристичного продукту. Методи продажу. Документальне оформлення взаємин турфірми з клієнтом. Організація розрахунків з клієнтами.

Технологія просування і стимулювання продажу.

Піар. Реклама. Відповідальність за недоброякісну рекламу. Засоби масової інформації. Маркетинг турів.

Практична робота:

Розробка реклами туру.


Тема 5. Соціально – психологічні особливості туристичної діяльності

Фактори, які впливають на поведінку покупців. Класи обслуговування. Основні властивості послуг (увага, постійна присутність підприємства, запобігання втраті споживача). Основні функції спілкування. Засоби подолання комунікативних бар’єрів.

Поняття корпоративної професійної етики. Стандарти професійної поведінки.Основи етикету. Роль і завдання професійної етики і етикету в підвищенні культури обслуговування. Манери.

Особливості телефонного етикету. Культура мови. Здатність використовувати специфічний комунікативний лексикон у професійній діяльності. Знаки уваги (строукси), їх значення в процесі обслуговування.

Категорії знаків уваги. Доторки. Баланс знаків уваги. Невербальні комунікації.

Мова тіла. Особливості мови тіла різних націй. Поняття про усвідомлену та неусвідомлену мову тіла. Однозначні та двоякі сигнали тіла, їх роль в певному внутрішньому емоційному стані клієнтів.

Поняття про психологічне спілкування і контакти. Конфліктні ситуації при обслуговуванні клієнтів. Види конфліктів. Способи розвитку конфліктів. Розв'язок та подолання конфліктів. Попередження конфліктів. Рапорт та пейсинг - основа гармонійного спілкування при обслуговуванні.

Основні функції та методи Public Relation. Взаємна діяльність Public Relation та реклами. Паблисити. Техніка прийняття рішень.
Практична робота:

Спілкування з клієнтом відповідно до правил етикету.

Типова навчальна програма з предмета

Туристичне краєзнавство”


з/п


Тема

Кількість годин

Всього

З них на практичні роботи

1.

Значення * економічного району в туризмі

1
2.

Класифікація основних районотворних

факторів * області3
3.

Сучасний туристичний потенціал і перспективи

розвитку різних видів і форм туризму в *

області


6

4

4.

Історія мистецтв України та регіону

6Всього годин:

16

4

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка