Тварини, як особливі об'єкти цивільних прав
Скачати 59,03 Kb.
Дата конвертації07.06.2018
Розмір59,03 Kb.
ТВАРИНИ, ЯК ОСОБЛИВІ ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Степашко А.А., студент

Науковий керівник: Ткалич М.О., к.ю.н., доцент,

Запорізький національний університет

Поняття "об'єкт права" в юридичній літературі вживається у різних значеннях. По-перше, про "об'єкт права" говорять як про елемент правовідносин, по-друге, — як про суспільні відносини, які в конкретних умовах підлягають правовому регулюванню. В даному випадку йтиметься про об'єкти цивільних прав (тварин) як елементи цивільних правовідносин [1].

Найпоширенішими об'єктами цивільних прав є речі. Під річчю розуміють все те, за допомогою чого можна задовольнити ту чи іншу потребу і з приводу чого виникають цивільні правовідносини, це предмети матеріального світу в своєму природному стані або предмети, створені в результаті людської діяльності.

Тваринний світ становить один з найбільш вразливих об'єктів природи, бо впливати на його стан можна як безпосередньо (на самих тварин), так і через вплив на середовище його перебування. Поняття тварин є дуже широким. До тварин належать організми, джерелом живлення яких є готові органічні речовини, що синтезуються зеленими рослинами.

З огляду на величезну кількість різновидів тварин загальні юридичні норми про їх правовий статус ніколи не приймались. Хоч тварини і можуть бути об'єктами права власності, і на них поширюється правовий режим речей, усе ж законом може бути встановлено особливості змісту тих правовідносин, об'єктом яких є тварини. 'Зокрема, передбачається встановлення законом правил поводження з тваринами [2].

Оскільки ст.177 ЦК не містить вичерпного переліку об'єктів цивільних прав, крім вказаних в ній, такими об'єктами також можуть бути й інші матеріальні чи нематеріальні блага — як згадувані, так і не згадувані у ЦК України.

Зокрема до особливих об'єктів цивільних прав можна віднести згаданих у ЦК України тварин, майно та підприємства.

Стаття 180 ЦК України характеризує тварин як особливий об'єкт цивільних прав, на який поширюється правовий режим речі, крім випадків, встановлених законом [3]. Таким чином, тварини є самостійним об'єктом цивільних прав, правовий режим якого встановлюється не тільки цивільним законодавством, а й спеціальним Законом України від 13 грудня 2001 р. "Про тваринний світ".

Об'єктами цивільного права можуть бути: тварини, що перебувають у стані природної волі; сільськогосподарські, свійські та інші тварини, що використовуються для господарських, наукових, культурно-освітніх, виховних, естетичних та інших цілей.

Головними властивостями тварин, як об'єктів цивільних прав, є таке:

1) цей об'єкт є відновлюваним;

2) правила поводження з тваринами встановлюються законом;

3) закон встановлює заборону на жорстоке поводження з тваринами. Недотримання цієї заборони слід розглядати як зловживання правом;

4) права власників тварин можуть бути обмежені в інтересах охорони цих об'єктів;

5) тварини, занесені до Червоної книги України, можуть бути предметом цивільного обігу лише у випадках та в порядку, встановлених законом (наприклад, у випадках, коли ці тварини отримані шляхом розведення у неволі або у передбаченому законодавством порядку придбані у власність за межами України) [4].

У зв'язку зі збільшенням кількості домашніх тварин, що знаходяться у власності громадян, а також можливих угод, об'єктами яких є тварини, в Цивільний Кодекс України введено статті про тварин як про об'єкт цивільних прав, якої не було у старому Цивільному кодексі.

Відповідно до ч.1 ст.180 Цивільного Кодексу України, тварини є особливим об'єктом цивільних прав і на них поширюється правовий режим речі, крім випадків, встановлених законом. Передбачено встановлення Законом необхідних спеціальних правил поводження з тваринами.

На даний момент у законодавстві існує ряд законів, присвячених тварині і навколишнього світу, в яких містяться статті, встановлюють їх правовий режим, тобто особливий порядок придбання права власності і розпорядження тваринами як об'єктами цивільних прав [3].

За Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження» термін «тварини» має таке значення:

- тварини - біологічні об'єкти, що належать до фауни: сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові.

Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» був прийнятий у 2006 році. Цей Закон спрямований на захист тварин від страждань і загибелі внаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав та укріплення моральності й гуманності суспільства і встановлює особливості права власності та інших речових прав на тварин як на особливий об'єкт цивільних прав.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» передбачено, що:

– право власності або інші речові права особи, яка утримує тварину, обмежені обов'язком дотримання норм і вимог цього Закону;

– право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені за рішенням суду шляхом їх оплатного вилучення або конфіскації;

– угоди, укладені особою, яка не досягла 18 років, з набуття або передачі права власності або іншого речового права на тварин, можуть бути визнані недійсними за рішенням суду, якщо такі угоди укладені без згоди батьків цієї особи або осіб, які їх замінюють;

– шкода, заподіяна особі або майну фізичної особи, а також шкода, заподіяна майну юридичної особи твариною, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, що містить його.

Стаття 13 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» регламентує умови деяких договорів, предметом яких є тварини: при купівлі-продажу тваринного продавець тварини зобов'язаний забезпечити покупця достовірною інформацією про вид, породу, стан здоров'я та інші якості тварини, а також про умови його змісту.

Якщо продається дика тварина з числа видів, занесених до Червоної книги України або підлягають охороні відповідно до чинних міжнародних договорів України, інша дика тварина, продавець тварини зобов'язаний також надати покупцеві документ, що засвідчує законність придбання такої тварини у власність.

Встановлено також, що дарування тварин допускається після попереднього погодження з майбутнім власником [5].

Особливий порядок придбання у приватну власність, користування і розпорядження встановлено на тварин, занесених до Червоної книги України і регламентується Законом України «Про Червону книгу України». Тварини, занесені до Червоної книги України, можуть бути предметом цивільного обороту лише у випадках і порядку, встановлених законом.

Відповідно до ст.7 Закону України «Про Червону книгу України», дозвіл на право приватної власності фізичних або юридичних осіб на тварин, які є об'єктами Червоної книги України видається спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів відповідно до закону. Законність такого придбання у власність повинна бути підтверджена відповідними документами

Основні вимоги щодо використання тварин-об'єктів Червоної книги України визначаються відповідно до ст.18 ЗУ «Про Червону книгу України», ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про тваринний світ», «Про природно-заповідний фонд України» та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до ст.19 Закону, «Умови спеціального використання об'єктів Червоної книги України», спеціальне використання (здобич, збирання) об'єктів Червоної Книги України здійснюється у виняткових випадках лише у наукових і селекційних цілях, у тому числі для розмноження і розведення у штучно створених умовах, з дозволу спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів на підставі рішень Національної комісії з питань Червоної книги України, прийнятих відповідно до її повноважень [6].

Правовий режим диких тварин, які перебувають у стані природної волі, а також тварин, вирощених у неволі, в штучно відтворених умовах та іншими не забороненими законом способами, встановлюється Законом України «Про тваринний світ».

Виходячи з вищевказаного, можна зробити наступний висновок: в преамбулі Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» тваринам гарантується захист від страждань і загибелі внаслідок жорстокого поводження з ними, а також захист їх природніх прав. Таким чином, український парламент визнав за особливими «об’єктами цивільних прав» наявність прав, причому не будь-яких, а природних, тобто таких, які у своїй генезі не залежать від діяльності держави.

Література:

1. Речі як об'єкти цивільних прав. Класифікація речей. Майно. [Електронний ресурс]. – режим доступу:http://yuristonline.com/ukr/uslugi/yuristam/literatura/chiv_ pravo/044.php

2. В.Г. Ротань, А.Г. Ярема, В.В. Кривенко, В.Я. Карабань, O.Є. Сонін Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України ТОМ 1 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uristinfo.net/2010-12-27-04-58-59/132-vgrotan-ta-in-komentar-do-tsku/3460-glava-13-rechi-majno.html

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15

4. Про тваринний світ від 13.12.2001 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2894-14

5. Про захист тварин від жорстокого поводження від 21.02.2006 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3447-156. Про Червону книгу України від 07.02.2002 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: HTTP://ZAKON2.RADA.GOV.UA/LAWS/SHOW/3055-14


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка