Удосконалення ризик-менеджменту в системі управління банку
Сторінка1/12
Дата конвертації13.04.2017
Розмір2,43 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Пояснювальна записка


до дипломної роботи
освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

на тему: Удосконалення ризик-менеджменту в системі управління банку

Виконав: студент 6 курсу, групи ЗМБС-21

спеціальності 8.03050802 – «Банківська справа»

Бойко Л. А.

Керівник: Белова І. В.

Рецензент: Розкошна О. А.

Суми – 2013 року
РЕФЕРАТ
Дипломна робота містить 130 сторінок, 21 таблицю, 14 рисунків, 1 формулу, 78 список використаної літератури, 9 додатків.
Актуальність теми. Розвиток української банківської системи на сучасному етапі сприяє викликам, пов'язаним зі значним збільшенням ризиків у діяльності комерційних банків. В зв’язку з тим, що комерційні банки, як і банківська система загалом, повинні гарантувати надійність і безпеку грошових потоків, необхідним є розробка і впровадження прийнятних і перевірених методів формалізації та оцінки ризиків, виявлення значущих критеріїв, а також розробка і впровадження ефективно налагодженої системи прийняття рішень, що ґрунтується на отриманих даних і приводить до ефективного результату (прибуткової діяльності та позитивного іміджу банківської установи).

Об’єктом дослідження виступають економічні відносини, що виникають у процесі управління ризиками банку.

Предметом дослідження є теоретико-методичні засади формування та розвитку ефективної системи ризик-менеджменту.

Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних положень і розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення системи ризик-менеджменту банку.

Методи дослідження: порівняння, аналізу та синтезу, графічного зображення даних та математичного моделювання.

За результатами дослідження сформульовані такі висновки: ризик-менеджмент комерційного банку можна визначити як один із основних напрямів сучасного банківського менеджменту, що вивчає проблеми управління установою банку загалом, або окремими її підрозділами з урахуванням ризик-чинників, в коло яких входить створення ефективної системи управління ризиками і елементи якої взаємодіють за затвердженими правилами та в узгодженій послідовності (схемі), опираючись на певні концепції, закони, принципи і методи.

Результати дослідження, викладеного в дипломній роботі, були оприлюднені в збірнику «Новини та научния прогрес 2013», Софія, під назвами «Визначення сутності управління ризиками банку» та «Аналіз чинників впливу на систему ризик-менеджменту в банку».

Ключові слова: ризик, система ризик-менеджменту,фактори, внутрішній аудит, організаційна структура.
Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Дипломна робота


на тему: Удосконалення ризик-менеджменту в системі управління банку

освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»


Виконала: студентка 6 курсу, групи ЗМБС-21

спеціальності 8.03050802 – «Банківська справа»

Бойко Людмила Анатоліївна


Керівник: к.е.н., доцент Бєлова І. В.

Консультант: доцент Розкошна О. А.

Суми – 2013 року

ЗМІСТВСТУП

..............................................................................................................

8

РОЗДІЛ1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В БАНКАХ.....................................................

10


1.1

Поняття ризик-менеджменту та основні методологічні положення щодо його побудови……………………….…...........

10


1.2

Роль системи ризик-менеджменту в управлінні основними ризиками банківської діяльності…….......................................

18


1.3

Організаційно-інформаційне забезпечення діяльності ризик-менеджменту в банках……………………………………………..

29

Висновки до розділу 1……...………………………………………

35

РОЗДІЛ2

СИСТЕМА РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ ПАТ «КБ «НАДРА»...........................................................................

37


2.1

Загальна характеристика діяльності ПАТ «КБ «Надра»………..

37

2.2

Характеристика системи ризик-менеджменту в ПАТ «КБ «Надра»…………………………………………………..

46


2.3

Роль ризик-менеджменту в системі управління ПАТ «КБ «Надра»………………….…………………..................

52

Висновки до розділу 2……………………………………………

60

РОЗДІЛ3

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В ПАТ «КБ «НАДРА»……..………………………………………..

62


3.1

Аналіз якості системи ризик-менеджменту ПАТ «КБ «Надра»

62

3.2
3.3


Удосконалення системи управління кредитним ризиком на основі оцінки кредитоспроможності позичальника..................

Удосконалення організаційного та інформаційного забезпечення системи оцінки операційного ризику……………


70
80


Висновки до розділу 3……………………………………………..

86

РОЗДІЛ4

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ В ВІДДІЛЕННІ №1614 ПАТ «КБ «НАДРА»……..


89


4.1

Система управління охороною праці в банку…………………….

89

4.2

Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці .………..

92

4.3

Безпека в надзвичайних ситуаціях………………………………

97
Висновки до розділу 4……………………………………..………

100

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….….

101

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ................................................................

103

ДОДАТКИ.................................................................................................................

111

ВСТУП


Розвиток української банківської системи на сучасному етапі сприяє викликам, пов'язаним зі значним збільшенням ризиків у діяльності комерційних банків. В зв’язку з тим, що комерційні банки, як і банківська система загалом, повинні гарантувати надійність і безпеку грошових потоків, необхідним є розробка і впровадження прийнятних і перевірених методів формалізації та оцінки ризиків, виявлення значущих критеріїв, а також розробка і впровадження ефективно налагодженої системи прийняття рішень, що ґрунтується на отриманих даних і приводить до ефективного результату (прибуткової діяльності та позитивного іміджу банківської установи).

Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних положень і розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення системи ризик-менеджменту банку.

Комплексний підхід до реалізації поставленої мети окреслив коло завдань, які передбачалося вирішити при підготовці даної роботи:

  • дослідити економічну сутність поняття ризику та ризик-менеджменту і визначити її основні характеристики;

  • визначити основні види банківських ризиків та надати їм характеристику;

  • виявити роль системи ризик-менеджменту в управлінні основними ризиками;

  • дослідити організаційне і інформаційне забезпечення процесу розробки та реалізації кредитної політики;

  • надати характеристику діяльності ПАТ «КБ «Надра»;

  • провести аналіз системи ризик-менеджменту вПАТ «КБ «Надра»;

  • удосконалити систему ризик-менеджменту банку.

Об’єктом дослідження виступають економічні відносини, що виникають у процесі управління ризиками банку.

Предметом дослідження є теоретико-методичні засади формування та розвитку ефективної системи ризик-менеджменту.

При написанні дипломної роботи використовувались наступні методи дослідження:структурно-логічний аналіз – при побудові логіки та структури даної роботи; історичний та метод порівняння – при вивченні поглядів різних вчених на сутність ризику; метод аналізу і синтезу при групуванні видів ризику по групам; абстрагування від несуттєвого при виявленні основних факторів, які впливають на систему ризик-менеджменту; різноманітні прийоми статистичних методів, зокрема порівняння – при зіставленні фактичних даних за відповідні періоди; методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції, тощо.

Проблемам розробки та реалізації кредитної політики приділяється увага у працях багатьох українських і зарубіжних науко­вців та практиків. Серед них: І. О. Бланк, Н. Е.Балашова, В. Н.Жоваников, Дж.Синки, К.М. Уваров, О.В. Куценко, А.О.Старостіна та ін.

Теоретико–інформаційну базу дослідження становлять нормативні та законодавчі акти, які регулюють діяльність банків, зокрема, банківське законодавство, інструкції та положення НБУ, статті вітчизняних і зарубіжних вчених у фахових економічних виданнях, матеріали науково-практичних конференцій з питань розробки та реалізації системи ризик-менеджменту в банку, науково-дослідні матеріали, електронні ресурси. Основні положення роботи, висновки та пропозиції базуються на використанні та узагальненні даних Державного комітету статистики України, матеріалів Національного банку України та інших банків, Інтернету.

РОЗДІЛ 1


ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В БАНКАХ

1.1 Поняття ризик-менеджменту та основні методологічні документи щодо його побудови

Діяльність банків завжди пов’язана із ризиками. Будь-яка операція, яку проводить банк породжує той чи інший вид ризику, що знижує ефективність діяльності. В значній мірі саме від грамотно налагодженого процесу управління ризиками залежить ефективність діяльності будь-якого банку. Для здійснення успішного управління необхідно визначити сутність ризику.

Розглядаючи етимологію поняття «ризик» слід звернутися до словників декількох мов. Так у грецькій мові можна виділити слова «ridsikon», «ridsa», що означають «стрімчак», «скеля». Італійською мовою «risiko» означає «небезпека, загроза»; французькою «risdoe» – «об'їжджати скелю» [1]. У англомовному словнику Н. Вебстера [14] «ризик» визначається, як «небезпека, можливість збитку чи втрат». У тлумачному словнику С.І. Ожегова [3] «ризик» визначений як «можливість небезпеки» чи, як «дія навмання в сподіванні на позитивний результат».

У економічній літературі поняття «ризик» трактується неоднозначно. В економічній науці існує дві теорії ризику: класична та неокласична.

Класична теорія, що представлена такими визначними науковцями як Дж. С. Миль та Н. У. Сеніор, ризик ототожнює з очікуванням втрат, що можуть відбутися в результаті реалізації певного рішення. З економічної точки зору, під поняттям ризику у даній теорії розуміється можливий матеріальний збиток, що може бути завданий виконанням певного рішення.

Дане тлумачення ризику є дещо однобічним. Воно спричинило розвиток іншої теорії, неокласичної. Ця теорія виникла у 20-30-ті рр. ХХ ст. в Англії та Франції. Представниками неокласичної теорії є такі вчені як, Ф. Х. Найт, А. Т. Маршалл (Англія) та А. С. Пігу (Франція).

Із даної теорії ризику випливає, що стабільний та надійний прибуток завжди має більшу корисність, ніж прибуток того ж очікуваного розміру, але пов’язаний із можливими коливаннями.

На сьогоднішній день у первісному вигляді дані теорії не використовуються. Більш актуальною є неокласична теорія ризику, доповнена висновками Кейнса, який уперше систематизував теорії ризику і надав докладну класифікацію підприємницьких ризиків, а також доповнив неокласичну теорію фактором «задоволення», суть якого полягає в тому, що підприємець, очікуючи більшого прибутку, піде на більший ризик.

В сучасній економічній літературі ризик розглядається з погляду ймовірного матеріального збитку, пов’язаного з реалізацією господарських, організаційних, технічних рішень, з аваріями, стихійними лихами, банкрутством, зменшенням цінності акцій, грошової одиниці тощо, а також з погляду прийняття рішень, пов’язаних з отриманням прибутку [5].

Існують дві протилежні точки зору на природу ризику. По-перше, ризик трактується як невдача, небезпека матеріальних та фінансових втрат, що можуть відбутися в результаті реалізації обраного рішення. По-друге, ризик ототожнюється із передбачуваним отриманням прибутку.

Вперше найбільш загальне визначення ризику було запропоновано Ф. Х. Найтом, який визначив, що ризик – це образ дій у неясній, невизначеній обстановці.

Ризик – це ситуативна характеристика діяльності, що може мати невідомий результат і несприятливі наслідки у разі неуспіху [9].

Дані визначення більше стосуються поняття «ризик» в загальному розумінні. Під терміном «економічний ризик» варто розуміти процес прийняття рішень в умовах невизначеності та з урахуванням економічних, політичних, моральних, та інших, переважно, несприятливих, наслідків.По сутнісному розумінню ризиків на сьогоднішній день, як виявлено, не склалося однозначного визначення. Це можна пояснити складністю даного явища. Спробувавши визначити загальнотеоретичне значення поняття «ризику» через призму його можливих сутнісних характеристик, отримали наступні підходи (див. рис. 1.1).
Полотно 1

Рисунок 1.1 – Підходи до визначення поняття ризику (складено на основі [28])


Розглядаючи діюче українське законодавство, варто зазначити, що поняття «ризик» трактується у відповідності до сфери застосування даного поняття.

Зокрема, Національний банк України визначає поняття ризик в двух аспектах.

Ризик з точки зору банку – це потенційна можливість недоотримання доходів або зменшення ринкової вартості капіталу банку внаслідок несприятливого впливу зовнішніх або внутрішніх факторів. Такі збитки можуть бути прямими (втрата доходів або капіталу) чи непрямими (накладення обмежень на здатність організації досягати своїх бізнес-цілей).

Ризик з точки зору Національного банку - це ймовірність того, що події, очікувані або неочікувані, можуть мати негативний вплив на капітал та/або надходження банку [15].


Проаналізувавши основні підходи фахівців банківського менеджменту щодо визначення поняття «банківський ризик» і дослідивши його економічну сутність, можна зробити такі висновки:

1. Ризиками пронизана вся банківська діяльність, незалежно від того, чи здійснюються при цьому будь-які дії чи ні. Банки вимушені здійснювати операції в умовах ризику і їх головне завдання реалізувати успішні альтернативи розвитку подій (операцій).

2. Численні дослідження показали, що ризик виникає в умовах невизначеності, коли відсутня повна інформація про умови прийняття рішень. Таким чином, невизначеність є середовищем виникнення ризику, і для банку важливо визначити її ступінь.

3. Ризик виникає при альтернативності вибору. Вибір варіантів залежить від схильності банку до прийняття ризику.

Отже, під поняттям банківського ризику будемо розуміти можливість прийняття раціонального/нераціонального управлінського рішення, у межах якого можна дати вірогідну кількісну і/або якісну оцінку дії чинників невизначеності, підсумком чого є отримання банком одного з трьох економічних результатів: негативного(збиток), нульового або позитивного (прибуток).

Визначивши сутність ризику варто розглянути процес управління ним – ризик-менеджмент.

З наукової точки зору ризик-менеджмент визначається як процес, який досліджує проблеми управління банківськими ризиками. Необхідність та значимість систематизованих наукових знань щодо управління ризиками визначається тим, що вони надають змогу вчасно і якісно управляти поточною діяльністю банківської установи[7].

О.Ф.Андросов вважає, що «ризик-менеджмент являє собою систему управління ризиком і економічними відносинами, які виникають у процесі цього управління» [8,с.37].

Л.А. Бондаренко зазначає, що «ризик-менеджмент – це система заходів щодо виявлення, оцінки, профілактики та страхування ризиків і включає стратегію і тактику управлінських дій» [9, с.45].

Національний банк України під поняттям «управління ризиками» розуміє процес, за допомогою якого банк виявляє (ідентифікує) ризики, здійснює оцінку їх величини, їхній моніторинг і контролює свої ризикові позиції, а також враховує взаємозв'язки між різними категоріями ризиків. Так, в постанові Правління НБУ про схвалення методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту банку в банках України № 361 від 02.08.2004 [17]визначено, що «ризик-менеджмент – це система управління ризиками, яка включає в себе стратегію та тактику управління, направлені на досягнення основних бізнес-цілей банку».Дослідивши погляди вітчизняних та закордонних вчених та практиків на сутність ризик-менеджменту можна сформувати основні концепції щодо трактування даного поняття (рис. 1.2).
Полотно 11

Рисунок 1.2 – Підходи до визначення поняття «управління ризиками»(складено на основі [31])

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка