Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Архівна Україніка у федеральних архівах росії. реєстр архівних фондів
Скачати 10,01 Mb.
Сторінка1/57
Дата конвертації31.08.2018
Розмір10,01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57

Державна архівна служба України
Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства

Архівна Україніка у федеральних архівах росії. реєстр архівних фондівКиїв, 2013

УДК [930.253:94](477+470)(036)

ББК 79.3(2Рос)+79.3(4Укр)+63.3.(2Рос)+63.3(4Укр)

А 87
Архівна україніка у федеральних архівах Росії : реєстр архівних фондів / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: О. Коваль, М. Ковтун, Л. Ліствіна, О. Мельниченко, В. Пристайко, Р. Романовський. – К., 2013. – 909 с.

У реєстрі подано відомості про склад і зміст фондів федеральних архівів Російської Федерації, що містять документи, які стосуються історії України. Для архівістів, науковців, працівників культури і освіти, усіх, хто цікавиться історією України.

Упорядники: О. Коваль, М. Ковтун, Л. Ліствіна, О. Мельниченко, В. Пристайко, Р. РомановськийЗМІСТ


Від упорядників

4

Державний архів Російської Федерації (ДА РФ)

5

Російський державний архів давніх актів (РДАДА)

122

Російський державний історичний архів (РДІА)

192

Російський державний військово-історичний архів (РДВІА)

252

Російський державний архів військово-морського флоту (РДАВМФ)

332

Російський державний архів економіки (РДАЕ)

453

Російський державний архів літератури та мистецтва (РДАЛМ)

478

Російський державний військовий архів (РДВА)

518

Російський державний історичний архів Далекого Сходу (РДІАДС)

842

Російський державний архів науково-технічної документації (РДАНТД)

845

Російський державний архів фонодокументів (РДАФД)

861

Російський державний архів кінофотодокументів (РДАКФД)

870

Російський державний архів соціально-політичної історії (РДАСПІ)

875

Російський державний архів новітньої історії (РДАНІ)

892

Список скорочень

904ВІД УПОРЯДНИКІВ
У реєстрі подано відомості про фонди федеральних архівів Російської Федерації, що містять документи, які стосуються історії України. Матеріали реєстру структуровано за архівними установами. Стаття про архівну установу містить назву установи (українською та російською мовами), поштову та електронну адреси, телефон та факс, адресу веб-сайту, стислу історичну довідку про установу, історію комплектування та загальну характеристику фондів архівної установи. В межах архівної установи описові статті по фондах поділені на групи: фонди офіційного походження, фонди особового походження, колекції. В межах цих груп описові статті подані за блоками: фонди, що відклалися в період до 1917 р., фонди що відклалися в радянський час; в середині блоку описові статті розташовані в порядку зростання номерів фондів.

Описова стаття про фонд архіву містить такі інформаційні позиції:

1. Номер фонду.

2. Назва фонду українською та російською мовами.

3. Крайні дати документів фонду.

4. Обсяг фонду.

5. Інформація про наявність документів з історії України та їх характер.

В описовій статті кожна інформаційна позиція позначена відповідним номером. Якщо інформація по певній позиції відсутня, номер не зазначається. Описові статті в межах кожного архіву мають наскрізну нумерацію.

Джерелами виявлення архівної україніки стали Центральний фондовий каталог, довідкові видання по фондах федеральних архівів Росії, електронні каталоги та бази даних, розміщені на веб-сайтах архівів. Аудіовізуальні документи, які складають фонд Російського державного архіву кінофотодокументів, мають нефондову форму організації зберігання, тому в реєстрі подано загальну характеристику архівної україніки в РДАКФД. Відомості про зміст фондів Російського державного історичного архіву Далекого Сходу відсутні у доступних упорядникам джерелах, в реєстрі подано лише загальну характеристику фондів архіву.
Державний архів Російської Федерації (ДАРФ)

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ)
Адреса: 119992, Москва, вул. Велика Пироговська, 17

Тел.: 8 (495) 580-88-41 – канцелярія, довідки по соц.-правовим запитам

Тел.: 8 (495) 580-87-85 – відділ науково-інформаційної та довідкової роботи

Факс: (495) 245-83-85

E-mail: garf@statearchive.ru

Веб-сайт: http://www.statearchive.ru ; http://госархив.рф ; http://гарф-архив.рф
Читальний зал №1

Адреса: 119992, Москва, вул. Велика Пироговська, 17

Тел.: (495) 580-88-61

Транспорт: метро Фрунзенська – далі пішки; Кропоткінська – далі трол. 5, 15; авт. 64.
Читальний зал №2

Адреса: 121883, Москва, вул. Бережковська наб., 26

Тел.: (499) 240-33-13

Транспорт: метро Київська – далі трол. 17, 34, авт. 119, 91.
Історія:

з 28.04.1992 – Державний архів Російської Федерації

1961–1992 – Центральний державний архів Жовтневої революції, вищих органів державної влади і органів державного управління СРСР (ЦДАЖР СРСР)

1957–1992 – Центральний державний архів РРФСР (ЦДА РРФСР)

1941–1961 – Центральний державний історичний архів у м. Москва (ЦДІАМ)

1941–1961 – Центральний державний архів Жовтневої революції і соціалістичного будівництва СРСР (ЦДАЖРіСБ СРСР)

1938–1941 – Центральний державний архів Жовтневої революції (ЦДАЖР)

1931–1938 – Центральний архів Жовтневої революції (ЦАЖР)

1923–1931 – Архів Жовтневої революції (АЖР)

1920–1925 – Державний архів РСФРР (ДА РСФРР)


ДАРФ було утворено розпорядженням уряду Росії від 28 квітня 1992 р. шляхом об’єднання ЦДАЖР СРСР і ЦДА РРФСР. Більшу частину документів архіву складають фонди колишнього ЦДАЖР СРСР, створеного 1920 р. як відділ Державного архіву РСФРР. З 1923 р. Архів Жовтневої революції – окрема архівна установа. Остаточно було визначено профіль архіву, як сховища документальних матеріалів вищих органів державної влади і управління радянського періоду у «Положенні про Центральний архів Жовтневої революції» 1935 р. Проте у довоєнний період архів комплектувався переважно фондами центральних державних установ РРФСР, бо більшість документів загальносоюзного значення перебували на відомчому зберіганні. Серед фондів вищих органів державної влади та управління СРСР того періоду, які нині зберігаються у ДАРФ: фонд Центрального виконавчого комітету СРСР (1922–1938), Ради праці і оборони СРСР при РНК СРСР (1923–1937), РНК СРСР – Ради міністрів СРСР (1923–1958) та фонди комісій і комітетів, створюваних при цих установах. Масове надходження на зберігання матеріалів центральних установ СРСР починається у 1950-х рр., частково – після закінчення термінів відомчого зберігання документів, частково – через адміністративні зміни в системі державного управління. 1957 р. було ліквідовано 24 союзних міністерства і відомства, документи яких надійшли до ЦДАЖР СРСР. В 1960 р. після ліквідації НКВС-МВС СРСР на зберігання надійшли документи цієї установи та підпорядкованих їй організацій за 1934–1960 рр. включно (1984 р. МВС одержав право постійного зберігання документів, тож у ЦДАЖР зберігаються справи лише цього надходження).

У 1960–1970-х рр. ЦДАЖР прийняв на збереження 356 тис. справ Верховної Ради СРСР, Ради Міністрів СРСР, Прокуратури СРСР. Тоді ж вперше надійшли на зберігання документи союзних установ з управління вищою школою, профосвітою, друком, цензурою, радіо і телебаченням, юстицією, а також Верховного суду СРСР та ряду громадських організацій. З середини 1960-х рр. припинила передавання своїх документів Рада міністрів СРСР.

В 1989–1991 рр. в процесі реорганізації вищих органів влади і мережі міністерств та відомств, і, зрештою, розпаду СРСР, було ліквідовано всю систему державних установ СРСР. ЦДАЖР було прийнято на зберігання документи таких установ і організацій за увесь період їхньої діяльності: Верховної Ради СРСР, Мінздоров’я, Держкомінтуриста, Мінпросу, Мінвузу, Держпрофосвіти, Держкомосвіти, Академії педагогічних наук, Держкомдруку, Головліту, Головархіву, Комітету в справах релігії, Мін’юсту, Верховного суду, Вищого арбітражного суду, Комітету народного контролю, ВЦРПС, Всесоюзного товариства «Знання», ряду громадських організацій.

Значним надходженням до ЦДАЖР, яке суттєво змінило початковий склад його фондів, є приєднання у 1961 р. більшої частини фондів ліквідованого Центрального державного історичного архіву у м. Москві, в результаті якого на зберігання надійшли документи дореволюційного часу. Найбільш значними серед них є фонди та частини фондів центральних установ політичного розшуку, жандармсько-поліцейських установ, спеціальних судово-слідчих органів Російської імперії, матеріали яких містять, зокрема, інформацію про політичні події в Україні.

Серед документів колишнього Центрального державного архіву РРФСР (виділено із ЦДАЖР в окрему установу 1957 р.), що складають близько четвертої частини фонду ДАРФ, в контексті виділення архівної україніки, цікавими є фонди, які відображають контакти УСРР та РСФРР до та у перші роки після укладення союзного договору, матеріали про ліквідацію маріонеткового уряду УСРР періоду українсько-російської війни 1918–1920 р., документи, що відображають національну політику РСФРР, в тому числі і щодо українців.
Реєстр фондів ДАРФ, що містять документи,

які стосуються історії України


Джерела укладення реєстру: інформаційно-пошукова система по фондах архіву на веб-сайті ДАРФ; Государственный архив Российской Федерации : путеводитель. Т. 1: Фонды государственного архива Российской Федерации по истории России ХХ – нач.XX вв. – М., 1994. – 393 с.; Т. 2: Фонды Государственного архива Российской Федерации по истории РСФСР. – М., 1996. – 706 с.; Т. 3: Фонды Государственного архива Российской Федерации по истории СССР. – М., 1997. – 791 с.; Т. 4: Фонды Государственного архива Российской Федерации по истории белого движения и эмиграции. ‑ М., 2004. – 793 с.; Т. 5: Личные фонды ГАРФ (1917–2000 гг.). – М., 2001.– 649 с.; Т. 6: Перечень фондов ГАРФ и научно-справочный аппарат к документам архива. М., 1998. – 633 с.

Фонди офіційного походження
1. 1. Ф. 48

2. Слідча комісія (Комітет) та Верховний Карний Суд зі справи декабристів (Следственная комиссия (Комитет) и Верховный Уголовный Суд по делу декабристов)

3. 1801–1858 рр.

4. 785 од. зб.

5. В фонді відклались 332 слідчі справи, в тому числі справи керівників і активних учасників «Північного товариства»: К. Ф. Рилєєва, М. М. Муравйова та ін. Документи про повстання Чернігівського полку – свідчення про події в полку, про хід повстання, а також про розгром повсталих під Білою Церквою. Матеріали про «Товариство Об’єднаних слов’ян».
2. 1. Ф. 94

2. Верховна розпорядча комісія з охорони державного порядку та суспільного спокою (Верховная распорядительная комиссия по охранению государственного порядка и общественного спокойствия)3. 1878–1881 рр.

4. 380 од. зб.

5. Документи про діяльність революційних організацій і товариств: в Миколаєві, «таємного селянського товариства» в Чигиринському повіті Київської губернії, а також про становище селян, селянський рух (1801–1826): жорстоке ставлення поміщиків до селян, чутки про звільнення селян (1812), заворушення селян в Київській губернії.
3. 1. Ф. 102

2. Департамент поліції Міністерства внутрішніх справ (Департамент полиции Министерства внутренних дел)

3. 1846–1917 рр.

4. 301998 од. зб.

5. Матеріали 1881–1917 рр. про устрій поліції, про штати міської поліції, міські поліцейські команди, про посилення поліції в різних губерніях Росії, про встановлення особливої портової поліції у військових портах (1894), про створення особливого міського поліцейського управління в Феодосії (1894).

Матеріали про виступ робітників в Полтавській, Харківській, Чернігівській губерніях. Списки й особові справи студентів Київського університету, зарахованих в солдати за участь в заворушеннях (1900), про студентські демонстрації в Харкові (1901). Документальні матеріали про Київське слов’янське товариство (1886).

Великий комплекс документів пов’язаний з висиланням робітників і селян, учасників революційних подій 1905–1907 рр., учасників студентських виступів, а також осіб, що належали до страйкових комітетів, гуртків різних політичних напрямків, за участь у збройних виступах у Харкові, Москві, та інших містах.

Матеріали українських організацій: Українська СДРП, союз «Спілка», українська соціалістична «Громада», «Просвіта», українофільські гуртки.

Доповіді імператорам Олександру III і Миколі II з різних питань: про студентський рух 1899р, антиєврейські заворушення в Херсонській губернії 1899 р., про виступи робітників. Матеріали про соціал-демократичні гуртки в Одесі, про Київський союз боротьби за звільнення робочого класу, про Київський, Одеський, Харківський комітети РСДРП.

Листування про відрядження чинів відділу у Харків, Полтаву, Херсон для переписування жандармських управлінь, проведення допитів, ревізії діяльності поліцейських управлінь, охоронних відділів і посадових осіб (чинів Київської поліції) (1908–1912).


4. 1. Ф. 109

2. Третє відділення власної його імператорської величності канцелярії (Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии)3. 1826–1880 рр.

4. 19163 од. зб.

5. Відомості про Севастопольський бунт проти каральних заходів у 1830 р., про студентські рухи в Київському, Харківському університетах, Ніжинській гімназії вищих наук. Документи про нагляд за місцями ув’язнення – Одеською, Полтавською в’язницями.

Матеріали про студентський рух в 1860–1870 рр.: студентські заворушення, поліцейський нагляд за студентами, висилання студентів на батьківщину, їх участь у суспільному русі в університетських містах – Києві, Одесі, Харкові.

Справи Харківської слідчої комісії про таємне політичне товариство в Харкові у 1860 р. (Завадського та ін.).
5. 1. Ф. 112

2. Особоє присутствіє Урядового Сенату для обговорення справ про державні злочини та протизаконні товариства (Особое присутствие Правительственного Сената для суждения дел о государственных преступлениях и противозаконных сообществах)

3. 1826–1917 рр.

4. 3860 од. зб.

5. Справа про Чигиринську змову – членів «Таємної дружини», організованої Я. В. Стефановичем, Л. Г. Дейчем, І. В. Бохановським влітку 1877 р. із селян Чигиринського повіту Київської губернії.
6. 1. Ф. 124

2. Кримінальні відділи Першого Департаменту Міністерства Юстиції, 1892–1917 (Уголовные отделения Первого Департамента Министерства Юстиции)

3. 1869–1917 рр.

4. 72208 од. зб.

5. Містить відомості за 1900–1904 рр. про діяльність та арешти членів комітетів і організацій РСДРП в Києві, Харкові, Катеринославі та в інших містах. Відомості про діяльність групи есерів у Києві, Харкові, про замахи на харківського генерал-губернатора І. М. Оболенського (лип. 1902).
7. 1. Ф. 219

2. Відділення з охорони порядку та громадської безпеки у Варшаві (Охоронне відділення) (Отделение по охранению порядка и общественной безопасности в Варшаве (Охранное отделение))

3. 1898–1917 рр.

4. 433 од. зб.

5. Програма Української соціалістичної партії, прокламації української партії Революційного управління.


8. 1. Ф. 232

2. Каліське губернське жандармське управління (Калишское губернское жандармское управление)

3. 1867–1915 рр.

4. 280 од. зб.

5. Циркуляри про діяльність української Громади.


9. 1. Ф. 240

2. Петроковське губернське жандармське управління (Петроковское губернское жандармское управление)

3. 1868–1917 рр.

4. 630 од. зб.

5. Циркуляри Департаменту поліції про розшук членів паризької української Громади.


10. 1. Ф. 241

2. Лодзинське охоронне відділення (Лодзинское охранное отделение)

3. 1906–1914 рр.

4. 89 од. зб.

5. Циркуляри Департаменту поліції з відомостями про політичні партії та організації, зокрема про українську Громаду.


11. 1. Ф. 244

2. Радомське губернське жандармське управління (Радомское губернское жандармское управление)

3. 1877–1917 рр.

4. 512 од. зб.

5. Листування про Українську соціал-демократичну партію, українську Громаду; короткий нарис розвитку військово-спортивних організацій в Галичині


12. 1. Ф. 245

2. Седлецьке губернське жандармське управління (Седлецкое губернское жандармское управление)

3. 1867–1916 рр.

4. 478 од. зб.

5. Циркуляри, агентурні записки, листування про діяльність українських організацій «Спілка», «Українська Громада» (1910).


13. 1. Ф. 248

2. Холмське губернське жандармське управління (Холмское губернское жандармское управление)

3. 1913–1917 рр.

4. 153 од. зб.

5. Циркуляри Департаменту поліції про діяльність різних партій (мазепинський рух, національно-визвольний рух в Україні) та про встановлення спостереження за ними. Справа про спостереження за мазепинським рухом у Холмській губернії.


14. 1. Ф. 271

2. Справи сенаторів М. І. Трусевича та Н. В. Шульгіна з розгляду дій посадових осіб, які приймали участь в здійсненні заходів охорони під час перебування Миколи II в Києві у 1911 р., у справі вбивства міністра внутрішніх справ П. А. Столипіна у вересні 1911 року в Києві (Делопроизводство сенаторов М. И. Трусевича и Н. В. Шульгина по рассмотрению действий должностных лиц, принимавших участие в осуществлени мер охраны во время пребывания Николая II в Киеве в 1911 г., по делу убийства министра внутренних дел П. А, Столыпина в сентябре 1911 г. в Киеве)3. 1911–1913 рр.

4. 29 од. зб.

5. Матеріали розслідування дій Київського охоронного відділу та посадових осіб, що відали охороною імператора Миколи II під час його перебування в Києві у вересні 1911 р., товариша міністра внутрішніх справ Курлова П. Г., начальника Київського охоронного відділу М. М. Кулябко; матеріали про організацію охорони загалом та під час перебування імператора в Києві у вересні 1911 р. (списки присутніх на спектаклі в міському театрі 1 вересня 1911 р., зразки квитків та перепусток на урочистості, відомості нарядів охоронної агентури, інструкції поліцейським наглядачам і членам добровільної охорони і т. ін.); документи про діяльність Київського охоронного відділу в 1907–1911 рр., фінансова документація.
15. 1. Ф. 1180

2. Північно-Західне (Віленське) районне охоронне відділення (Северо-Западное (Виленское) районное охранное отделение)3. 1906–1914 рр.

4. 18 од. зб.

5. 13 серпня 1902 р. у в зв’язку з зростанням революційного руху створюються відділи з розшуку в Києві, Одесі, Харкові.
16. 1. Ф. 1686

2. Жандармське управління Радомського, Козеніцького, Опоченського та Конського повітів Радомської губернії (Жандармское управление Радомского, Козеницкого, Опоченского и Конского уездов Радомской губернии)

3. 1904–1915 рр.

4. 111 од. зб.

5. Прокламації Української Громади; циркуляри про спостереження за настроями населення у зв’язку з виділенням Холмщини зі складу Польщі та приєднанням самостійних губерній до Росії.


17. 1. Ф. 1693

2. Помічник начальника Холмського губернського жандармського управління в Бельзькому, Константинівському, Влодавському повітах (Помощник начальника Холмского губернского жандармского управления в Бельском, Константиновском и Влодавском уездах)3. 1913–1917 рр.

4. 30 од. зб.

5. Донесення про виникнення організації «Союзу визволення України».
18. 1. Ф. 1727

2. Судовий Відділ Департаменту поліції Міністерства Внутрішніх Справ (Судебный отдел Департамента полиции Министерства Внутренних Дел)

3. 1880–1881 рр.

4. 27 од. зб.

5. Документи про революційні гуртки в Харкові та Варшаві.


19. 1. Ф. 1778

2. Канцелярія міністра-голови Тимчасового уряду (Канцелярия министра-председателя Временного Правительства)

3. 1917 р.

4. 418 од. зб.

5. Декларація Тимчасового уряду про створення вищого органу управління Тимчасового уряду в Україні – Генерального Секретаріату.
20. 1. Ф. 1783

2. Міністерство продовольства Тимчасового Уряду (Министерство Продовольствия Временного Правительства)

3. 1917–1918 рр.

4. 175 од. зб.

5. Положення про Київські та інші губернські продовольчі комітети, протоколи їх засідань та свідчення про їх склад.
21. 1. Ф. 1792

2. Юридична нарада при Тимчасовому уряді (Юридическое совещание при Временном правительстве)

3. 1917 р.

4. 45 од .зб.

5. Звернення Української Центральної Ради в Києві з вимогами до Тимчасового уряду про автономію України, заснування при Тимчасовому уряді посади особливого комісара у справах України, створення окремих українських військових частин, українізацію шкіл та ін.


22. 1. Ф. 1800

2. Департамент загальних справ Міністерства внутрішніх справ Тимчасового уряду (Департамент общих дел Министерства внутренних дел Временного правительства)

3. 1914–1918 рр.

4. 270 од. зб.

5. Матеріали про національне самовизначення України.


23. 1. Ф. 5518

2. Рада товариства російських землемірів (Совет общества русских землемеров)

3. 1907–1919 рр.

4. 146 од. зб.

5. Матеріали I–V з’їздів Всеукраїнського союзу землемірів 1917–1919 рр., статут Всеукраїнської профспілки працівників землеустрою (1919), протоколи конференцій, засідання ЦК Всеукраїнського союзу землемірів.


24. 1. Ф. А-112

2. Міністерство міського та сільського будівництва РРФСР. 1944–1957 рр. (Министерство городского и сельского строительства РСФСР 1944–1957 гг.)

3. 1944–1957 рр.

4. 3018 од. зб.

5. Документи про передачу Українській РСР трестів «Кримбуд», «Ялтабуд», «Севастопольбуд».

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка