Умови публікації статей у науковому журналі «Судова та слідча практика в Україні» №3
Скачати 134,28 Kb.
Дата конвертації06.04.2017
Розмір134,28 Kb.
УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ

У Науковому журналі «Судова та слідча практика в Україні» № 3
«Судова та слідча практика в Україні» – це науковий журнал, заснований у 2016 році, у якому висвітлюються актуальні питання судової практики розгляду кримінальних проваджень; практики господарських судів України; практики розгляду судами цивільних справ; практики адміністративних судів України; практики розгляду судами справ про адміністративні правопорушення: слідчої практики в Україні.
Журнал «Судова та слідча практика в Україні» є фаховим виданням на підставі Наказу МОН України № 1604 від 22.12.2016 року (додаток 9).
До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю, практикуючих юристів, адвокатів, співробітників правоохоронних органів та представників судової гілки влади.
Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук матеріалів журналу дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.
тематичні рубрики
1. Актуальні питання судоустрою та статусу суддів

2. Судова практика розгляду кримінальних проваджень

3. Практика господарських судів України

4. Практика розгляду судами цивільних справ

5. Практика адміністративних судів України

6. Практика розгляду судами справ про адміністративні правопорушення

7. Слідча практика в Україні
Вимоги до оформлення статей
Просимо вас дотримуватися правил підготовки, комплектації та оформлення рукописів для наукового журналу.

Авторські рукописи мають бути оформленими відповідно до державних стандартів і відповідати вимогам Постанови ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 р.: «…приймати до друку лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невиділених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі».


1. Вимоги до оформлення тексту рукопису.

1.1. Папір формату А4. Параметри сторінки: верхній і нижній береги – 20 мм, лівий – 30 мм, правий – 15 мм; шрифт – Times new roman, 14 pt.; інтервал між рядками – 1,5.

1.2. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела.

1.3. Бібліографічні описи джерел мають обов’язково містити прізвище та ініціали авторів, назви їхніх праць, місто та рік видання, видавництво, кількість сторінок видання.

1.4. Авторські примітки оформлюються наприкінці сторінок з використанням символу * як знаку виноски.

2. Обсяг авторських рукописів. Обсяг статті – до 20 стор.; наукових повідомлень, рецензій тощо – до 3 стор.

3. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад, [1, с. 12]. Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342)

4. Стаття повинна містити наступні елементи: назву рубрики, код УДК, анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами, переклад назви статті на англійську мову. Вказані елементи обов’язково розмішуються за наступним прикладом:


7. Слідча практика в Україні
УДК 343.98
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ

ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ: СУТНІСТЬ І ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
Алябов Ю.В., старший викладач кафедри галузевого права

Херсонський державний університет
Стаття присвячена аналізу наукових підходів щодо визначення сутності криміналістичної характеристики злочинів проти довкілля. Приділяється увага необхідності виокремлення таких наукових понять як «криміналістична характеристика певного виду кримінального правопорушення» або «криміналістична характеристика групи злочинів»…

Ключові слова: злочини проти довкілля, кримінальне правопорушення, криміналістична характеристика, кримінальне провадження, досудове розслідування, криміналістична методика.
Статья посвящена анализу научных подходов к определению сущности криминалистической характеристики преступлений против окружающей природной среды. Уделяется внимание необходимости выделения таких научных понятий как «криминалистическая характеристика определенного вида криминального правонарушения» или «криминалистическая характеристика группы преступлений»…

Ключевые слова: преступления против окружающей природной среды, уголовное правонарушение, криминалистическая характеристика, уголовное производство, досудебное расследование, криминалистическая методика.
Aliabov Y.V. CRIMINALISTIC CHARACTERISTIC OF ENVIRONMENTAL CRIME: ESSENCE AND PRACTICAL IMPORTANCE

The article analyzes the scientific approaches to defining the essence of forensic characteristics of crimes against the environment. Attention is paid to the need to allocate such scientific concepts as “criminological characteristics of certain types of criminal offence” or “criminological characteristics of crime groups”…Key words: crime against the environment, criminal offence, criminological characteristics, criminal proceedings, pretrial investigation, forensic technique.
Текст статті

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Чернець В.І. Поняття криміналістичної характеристики злочинів / В.І. Чернець // Теоретичні та практичні проблеми кримінального судочинства : матер. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 19 жовтня 2012 р.) / редкол. : О.О. Волобуєва, О.В. Одерій, В.П. Горбачов, А.І. Журба. – Донецьк : ДЮІ МВС України, 2013. – 359 с.

Рукописи, що не відповідають вимогам, зазначеним у п. 1-4, редакція не реєструє й не розглядає з метою публікації.


УМОВИ ОПЛАТИ

Вартість публікації становить 430 гривень (до 12 сторінок включно). Якщо стаття більше зазначеного обсягу, то додатково необхідно сплачувати 40 гривень за кожну сторінку. Збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.

Збір необхідно оплатити за наступними реквізитами:

Банк одержувача: АТ «УкрСиббанк»

П.І.Б.: Богаченко Наталя Юріївна

Поточний рахунок одержувача: 26250007297557

ОКПО: 3378113487

МФО банка одержувача: 351005

Призначення платежу: поповнення рахунку Богаченко Н. Ю. від П.І.Б.
ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ
Для опублікування статті у третьому номері журналу необхідно до
24 лютого 2017 року (включно):

1) інформаційну довідку про автора, яка повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові (повністю) автора, його науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посаду, поштову адресу для направлення авторського примірника журналу, контактний телефон, адресу електронної пошти;

2) надіслати статтю;

3) надіслати відскановану електронну копію підтвердження сплати редакційного збору;

4) авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті видання (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора, назву статті, стислий зміст статті мінімальним обсягом 200 слів) (відповідно до наказу МОН України № 1111 від 17.10.2012 р. «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»)

5) для осіб, які не мають наукового ступеню, – надіслати відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту).

Приклад підпису файлів: Алябов_стаття, Алябов_квитанція, Алябов_рецензія.
Статтю, копію квитанції, рецензію необхідно надіслати на електронну адресу: editor@ssp-journal.in.ua
Авторські примірники наукового журналу «Судова та слідча практика в Україні» № 3 за 2017 рік будуть відправлені на поштові адреси, вказані в інформаційних довідках, рекомендованим листом 31 березня 2017 року.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Редакція наукового журналу

«Судова та слідча практика в Україні»

вул. Університетська, 27, каб. 301

м. Херсон, Україна, 73000

телефон: 050 67 69 118www.ssp-journal.in.ua

editor@ssp-journal.in.ua


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка