Умови публікації статей у науковому віснику херсонського державного університету. Серія «економічні науки»Скачати 104,07 Kb.
Дата конвертації25.02.2017
Розмір104,07 Kb.
УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ У НАУКОВОМУ ВІСНИКУ

ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.
СЕРІЯ «ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ»

Випуск 7/2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» це економічний науково-практичний журнал, заснований у 2013 році.

У журналі висвітлюються актуальні питання економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки.


Видання входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу МОН України від 14 лютого 2014 року № 153 (Додаток № 7).

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ
Для опублікування статті у науковому журналі необхідно надіслати електронною поштою до редакції журналу не пізніше 26 вересня 2014 року наступні матеріали:

 • заповнити довідку про автора

 • оформити статтю згідно вказаних вимог

 • підготувати авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті видання (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора, звання або посаду, місце роботи або навчання, назву статті, стислий зміст статті мінімальним обсягом 250 слів).

Надіслати рукопис статті в електронному виді на адресу: editor@ej.kherson.ua

 • для осіб, які не мають наукового ступеню – додатково надсилають відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту)).

Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку:

 • надіслати відскановану копію підтвердження про сплату публікаційного внеску.

Мова публікацій: українська, російська, англійська.

До видання приймаються статті: докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів, студентів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.
Контактна інформація редакції:

73000, Україна, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня 27, каб. 312

Телефон: +38 (050) 673-53-06

editor@ej.kherson.uawww.ej.kherson.ua

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Просимо вас дотримуватися правил оформлення рукописів.
Загальні вимоги:

Статті повинні відповідати вимогам постанови Президії Вищої атестаційної комісії України "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України" від 15.01.2003р., та мати наступні обов’язкові елементи: • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

 • формулювання цілей статті (постановка завдання);

 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 • Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями із дотриманням правил цитування та посилань. Подання cвідомо неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. Окрім того, до друку приймаються лише статті, які не публікувались раніше у інших журналах.

 • Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей.

 • За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор.

 • Передрук (перевидання) матеріалів видання дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

Технічні вимоги:

 • обсяг статті – не більше 20 сторінок, формату А-4, набраних в редакторі Microsoft Word;

 • шрифт тексту – Times New Roman, розмір 14, через інтервал 1,5;

 • поля з усіх сторін – 20 мм;

 • якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір 12. Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються;

 • посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234];

 • список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342);

 • стаття повинна містити анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами, переклад назви статті на англійську мову; обсяг анотації – мінімум 3 речення, кількість ключових слів – мінімум 5 слів.


УМОВИ ОПЛАТИ
Вартість публікації становить 300 гривень (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо 20 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.
Публікаційний внесок необхідно оплатити за наступними реквізитами:

Банк одержувача: АТ «УкрСиббанк»

П.І.Б.: Рубаненко Марина Євгенівна

Поточний рахунок одержувача: 26253007856326

ОКПО: 3292414264

МФО банка одержувача: 351005

Призначення платежу: поповнення рахунку Рубаненко М.Є.від П.І.Б.
Стоимость публикации для зарубежных авторов составляет 30 долларов (до 12 страниц включительно). Каждая дополнительная страница оплачивается отдельно 2 доллара. Публикационный взнос покрывает расходы, связанные с редактированием статей, макетированием и печатью журнала, а также почтовой пересылкой журнала авторам.
Публикационный взнос необходимо оплатить следующим способом:

Только воспользовавшись системами денежных переводов Western Union, Contact, Unistream.

Имя получателя: Рубаненко Марина Евгеньевна, страна: Украина, город: Херсон.
Заповнити електронну форму довідки про автора - посилання.
Якщо не вдасться заповнити електронну форму,
тоді потрібно заповнювати дані самостійно і надіслати окремим файлом.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОВІДКИ ПРО АВТОРА

Прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів)

 

Відомості про наукового керівника:
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада)
заповнюється у разі відсутності наукового ступеня

 

Рубрика журналу

 

Місце роботи (навчання),
науковий ступінь, вчене звання, посада

 

Контактний телефон

 

E-mail

 

Поштова адреса
(за зразком: вул. Леніна, б. 3, кв. 6, м. Херсон, 73000)

 

 Приклад оформлення статті:
УДК 657.1:075.8

Туковський І.І.

кандидат економічних наук,

доцент кафедри менеджменту

Херсонського державного університетуЖерновська Е.В.

кандидат економічних наук,

старший викладач кафедри менеджменту

Херсонського державного університету


АВТОМАТИЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Стаття присвячена порівняльному аналізу термінологічних відмінностей між оплатою праці та заробітною платою на основі наукових досліджень, здійснених упродовж ХХI століття (мінімум 3 речення).Ключові слова: оплата праці, заробітна плата, винагорода за працю, плата, правове регулювання оплати праці, працівник, роботодавець.
Туковский И.И., Жерновская Е.В. АВТОМАТИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Статья посвящена сравнительному анализу терминологических отличий между понятиями оплата труда и заработная плата на основании научных исследований, осуществлённых в начале ХХI века (минимум 3 предложения).Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, вознаграждение за труд, плата, правовое регулирование оплаты труда, работник, работодатель.
Tukovs'kyy I.I., Zhernovs'ka E.V. AUTOMATED INTERNAL AUDIT LENDING OPERATIONS OF COMMERCIAL BANKS

The article deals with the comparative analysis of terminological differences between labour payment and wages based on the monographic research that was made during of XXI century (at least 3 sentences).Keywords: labor payment, wages, remuneration for work, legal regulation of labor payment,employee, employer.
Постановка проблеми. Здійснення швидкої та ефективної трансформації соціально-економічних процесів в Україні згідно принципів сталого розвитку на тлі підсилення ролі регіонів є вкрай важливою проблемою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поряд з прізвищами учених слід вказувати предмет їх досліджень (до 1 речення). Наприклад, науковою школою таких вчених, як В.П. Кухар, Б.В. Буркинський, [3] розроблено фундаментальні, теоретико-методологічні засади переходу України до сталого розвитку.

Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати дослідження, яке полягає в … .

Виклад основного матеріалу дослідження.

Висновки з проведеного дослідження. З наведеного вище можна зробити наступні висновки.
Бібліографічний список:

1. Белоглазова Г. Н. Аудит банков / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая, Е. А. Лебедева : учеб. пособие. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 352 с.2. Мамонова И. Д. Аудит кредитных организаций / И. Д. Мамонова, З. Г. Ширинская : учеб. Пособие. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 520 с.
Каталог: assets -> files -> konferencii -> 2014
files -> Міжнародний менеджмент петрашко людмила петрівна – к е. н., доцент, професор кафедри міжнародного менеджменту
files -> Методичні рекомендації до написання та основні вимоги щодо оформлення дипломної роботи (проекту) для студентів окр
files -> Рішення про відставку; Призначати за поданням Прем’єр-міністра членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняти їх повноваження
2014 -> Міністерство освіти і науки України Національна академія педагогічних наук України
2014 -> Електронне наукове фахове видання міжнародний науково-практичний журнал
2014 -> «е к ономі ч н І нау к и»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка