Утримання Головного управління Державного казначейства України у Рівненській області
Сторінка1/3
Дата конвертації07.08.2017
Розмір0,79 Mb.
  1   2   3

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

утримання Головного управління Державного казначейства України у Рівненській області.

Основними завданнями, згідно затвердженого положення, Управління є: 1. розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, інших клієнтів казначейства;

 2. контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, реєстрації зобов’язань та проведенні платежів за цими зобов’язаннями;

 3. в межах своїх повноважень здійснення контролю за дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства;

 4. ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання державного та місцевого бюджетів.

Виконання вищезазначених завдань здійснюється апаратом установи граничною чисельністю 15,5 штатних одиниць.

Управління відповідно до покладених на нього завдань: 1. Здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів через систему електронних платежів Національного банку і через внутрішню платіжну систему органів Державного казначейства України;

 2. Надає відмови в оплаті рахунків розпорядників бюджетних коштів при недотриманні ними вимог бюджетного законодавства, у тому числі у випадку неподання чи неповного подання ними фінансових звітів у встановлені терміни;

 3. Відкриває, веде та закриває рахунки в Управлінні Державного казначейства в частині формування, ведення особових справ розпорядників, одержувачів бюджетів коштів та інших клієнтів.

Та інші поставлені функції.

Управління здійснює свою діяльність в орендованому приміщенні за адресою вул. Грушевського, 2, смт. Зарічне, Рівненської області. Щодо структурної організації, то для забезпечення безперервної та систематичної роботи, усі функції та завдання розподілені в установі між такими відділами: відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності, відділ доходів, відділ видатків, відділ комп’ютеризації та автоматизації обробки даних. Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності є структурним підрозділом управління Державного казначейства і складається з 3-х чоловік, який очолює начальник відділу, в свою чергу підпорядкований безпосередньо начальнику управління (заступнику начальника-головному бухгалтеру управління). Начальник відділу призначається на посаду начальником головного управління на підставі конкурсного відбору. Начальник відділу повинен мати вищу економічну освіту і практичний стаж роботи не менше 3-х років. На період його відпустки його функції виконують провідний казначей та провідний спеціаліст відділу, відповідно до наказу начальника управління. На період відпустки заступника начальника—головного бухгалтера, виконує його функції. В своїй роботі відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності тісно взаємодіє з відділом обслуговування кошторисів розпорядників коштів та інших клієнтів державного та місцевого бюджетів.

Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності є одним зі структурних підрозділів управління Державного казначейства, у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Бюджетним кодексом України, актами Президента України, Положенням про управління, основними принципами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Курсова робота складається зі вступу, п’яти основних розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків, відповідних обраній темі.

Розділ 1 «Визначення та класифікації доходів і видатків бюджетної установи», містить дефініції та тлумачення основних понять, що стосуються теми роботи, та їх класифікаційних підвидів, а саме значення термінів «доходи» та «видатки» безпосередньо бюджетної установи, поняття доходів та видатків загального та спеціального фондів.

Розділ 2. «Порядок формування показників кошторису установи» містить загальне поняття кошторису та визначення, затверджене законодавством; види кошторисів та його структуру. Також даний розділ висвітлює порядок складання проектів кошторисів бюджетних установ, а саме, загальні вимоги до складання проектів кошторисів, особливості застосування і виконання розпису бюджету, затвердження кошторису бюджетних установ та основні вимоги щодо виконання кошторису бюджетних установ.

Розділ 3. «Первинний облік доходів і видатків установи» описує первинні документи обліку доходів та видатків бюджетної установи, визначення поняття первинних документів, їх значення та основні вимоги щодо оформлення.

Розділ 4. «Аналітичний і синтетичний облік доходів і видатків установи» складається з двох підрозділів, а саме: 4.1. «Облік доходів і видатків загального фонду» та 4.2. «Облік доходів і видатків спеціального фонду», в яких викладено порядок аналітичного та синтетичного обліку доходів та видатків бюджетних установ та ведення відповідних облікових регістрів.

Розділ 5. «Формування показників фінансової звітності установи про доходи і видатки» містить інформацію про форми місячної, квартальної та річної звітності, що складають бюджетні установи та організації, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, принципи такої звітності та її якісні характеристики, а також інформацію про основні вимоги до складання та подання фінансової звітності бюджетними установами на прикладі звітності складеної та поданої УДК головному розпоряднику та управлінню Державного казначейства за 2006р .


Розділ 1. Визначення та класифікація доходів і видатків установи


Доходи бюджетної установи—суми надходжень до бюджетної установи, одержаних із загального та спеціального фондів для виконання кошторису бюджетної установи.

Залежно від джерел утворення доходів їх поділяють на два види: • доходи загального фонду;

 • доходи спеціального фонду.

Доходи загального фонду бюджетної установи—доходи у вигляді бюджетних асигнувань, що виділені із загального фонду бюджету на виконання основних функцій бюджетної установи.

Доходи спеціального фонду—кошти, отримані як плата за послуги, інші власні надходження, а також інші доходи, одержані установою внаслідок іншої (господарської) крім основної діяльності, що фактично надійшли на відповідні рахунки установи і зараховуються до спеціального фонду кошторису установи. Перелік доходів спеціального фонду бюджетних установ визначає Кабінет Міністрів України.

У складі доходів бюджетних установ обліковуються асигнування з державного або місцевих бюджетів на видатки бюджетної установи та інші заходи, доходи за спеціальними коштами, іншими власними надходженнями, іншими коштами, доходи спрямовані на покриття дефіциту загального фонду, доходи за витрати майбутніх періодів.

Управління Державного казначейства у Зарічненскому районі утримується лише за рахунок доходів загального фонду державного бюджету.

Одним і головних завдань бухгалтерського обліку в бюджетних установах є постійний облік і контроль за видатками установи. [7;645]Витрати—суми видатків та витрат, що виникли в результаті фінансово-господарської діяльності з використання активів бюджетної установи для повного та ефективного виконання кошторису протягом поточного бюджетного року та які підтверджені відповідними первинними документами. Видатки—витрати коштів бюджетної установи, що виникли у ході здійснення основної діяльності в межах сум, установлених кошторисом бюджетної установи. Видатки є одним з найважливіших показників фінансово-господарської діяльності бюджетних установ. Вони є підставою для визначення результатів виконання кошторису доходів і видатків, його аналізу для виявлення резервів зниження таких видатків. Виробничі витрати—витрати бюджетної установи, що утворилися під час виробничої діяльності, пов’язаної з основною діяльністю, що повинна забезпечити повне та ефективне виконання кошторису бюджетної установи.

Перелік видатків бюджетної установи, що здійснюються строго відповідно до затверджених кошторисів, згрупованих за кодами економічної класифікації видатків та статтями кошторису відповідного міністерства.Усі видатки, що здійснюють бюджетні установи поділяють на:

 • касові;

 • фактичні.

Оскільки кошторис складається із загального і спеціального фондів, видатки поділяються на:

 • видатки загального фонду;

 • видатки спеціального фонду. [7;645-646;679]

Видатки мають досить складну структуру, тому їх подають у вигляді класифікації. Бюджетна класифікація видатків багаторівнева і являє собою розмежування видатків за функціональними, відомчими, економічними та програмними ознаками:
Рис. 1.1.

функціями, з виконанням яких пов’язані видатки
Функціональна класифікація (КФКВК) характеризує склад витрат бюджету за галузям господарської діяльності—за функціональною ознакою (державне управління, судова влада, освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, соціальне забезпечення, культура, мистецтво. Засоби масової інформації, фізична культура, спорт тощо).

Відомча класифікація видатків (КВК) складена у вигляді переліку головних розпорядників бюджетних коштів (міністерства, управління, відомства, комітетів, держадміністрацій тощо). На її підставі Державне казначейство України т місцеві фінансові органи ведуть реєстр усіх розпорядників бюджетних коштів. Так, Міністерству фінансів України присвоєно код 350. тим самим визначається галузь, до якої належить установа. Відомча класифікація видатків місцевих бюджетів визначається відповідно до рішення про місцевий бюджет.

Програмну класифікацію видатків (КПК) застосовують для формування бюджету за програмно-цільовим методом, тобто бюджет складають із врахуванням конкретних цільових програм головних розпорядників коштів, яким і надають відповідні коди.

Програмну класифікацію видатків та кредитування державного бюджету, відповідно до вимог частини третьої статті 38 Бюджетного кодексу України, щорічно визначають у законі про Державний бюджет України.

Структура кодування програмної класифікації видатків державного бюджету міститься в наказі Міністерства фінансів України «Про бюджетну класифікацію та її запровадження від 27.12.2001р. №604» зі внесеними змінами та коригуваннями. Код програмної класифікації містить сім знаків.

Відділення Держаного казначейства у Зарічненському районі до 2007 року фінансувалося за програмами 3504010 та 3504020. В 2007 році, після проведеної реорганізації та підпорядкування Міністерству фінансів України, Управління Державного казначейства України в тому числі і у Зарічненському районі було профінансовано, відповідно затверджених паспортів бюджетних програм за КПК 3501010, 3504020.(Додаток№5)Економічна класифікація видатків (КЕКВ) складається із:

 • поточних видатків;

 • капітальних видатків;

 • нерозподілених видатків;

 • кредитування бюджету.

Економічна класифікація видатків дає змогу забезпечити єдиний підхід до планування і обліку витрат бюджетних установ, виділити захищені статті та забезпечити єдиний підхід до всіх розпорядників коштів виконання бюджету.

Коди економічної класифікації видатків бюджету застосовують для складання видаткової частини кошторисів розпорядників бюджетних коштів, розписів бюджетів, планів асигнувань відповідно до видів видатків.

КЕКВ містить чотири знаки.

Економічна класифікація видатків бюджету багаторівнева. На першому рівні видатки поділяються на такі групи: • поточні (1000);

 • капітальні (2000);

 • нерозподілені (3000);

 • кредитування (4000).

На другому рівні видатки поділяються на підгрупи, зокрема поточні видатки об’єднують (1000):

 • видатки на товари і послуги (1100);

 • виплата процентів а зобов’язаннями (1200);

 • субсидії поточні трансферти (1300);

на третьому рівні видатки поділяються на статті, зокрема до видатків на товари і послуги (1100) зараховують:

 • оплата праці працівників бюджетних установ (1110);

 • нарахування на заробітну плату (1120);

 • придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки (1130);

 • видатки на відрядження (1140);

 • матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення (1150);

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160);

 • дослідження і розробки державної програми (1170).

На четвертому рівні видатки поділяють на підставі, зокрема до видатків на оплату праці працівників бюджетних установ (1110) належать:

 • заробітна плата (1111);

 • грошове утримання військовослужбовців (1112). [7;11-13]

Аналогічно деталізують всі інші види видатків бюджетних установ. За цими кодами виділяють і обліковують видатки бюджетів усіх рівнів та всіх бюджетних установ.

Економічна класифікація видатків має важливе значення для ведення бухгалтерського обліку, оскільки за її кодами організовують аналітичний облік касових та фактичних видатків бюджетних установ.

Враховуючи той факт, що Управління утримується за рахунок коштів лише загального фонду, проведемо аналіз касових та фактичних видатків таким фондом.

Касові видатки—усі суми проведені органом державного казначейства з реєстраційного, поточного рахунку, як готівковою, так і у формі безготівкової оплати рахунків. Основним завданням обліку касових видатків є забезпечення контролю за цільовим витрачанням коштів бюджету згідно із затвердженим кошторисом установи. Однак за цими видатками неможливо визначити фактичне використання коштів, тому що окремі суми можуть бути нараховані але не виплачені. Касові видатки показують суму асигнувань, які одержала і витратила установа за окремими кодами економічної класифікації видатків, що дає змогу мати дані про касове виконання кошторису та про залишки невикористаних асигнувань на певну дату. Повернення грошових коштів на рахунки приводить до відновлення, тобто зменшення касових видатків.

Фактичні видатки—дійсні витрати коштів бюджетної установи, оформлені відповідними первинними документами і здійснені за рахунок коштів в Управління загального фонду бюджету, а також нараховані або проведені, але не сплачені. До них належать видатки за неоплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою, але не виплаченою заробітною платою. Їх облік дає змогу контролювати хід виконання кошторису установою загалом та дотримання встановлених норм видатків за окремими кодами економічної класифікації. Ці видатки відображають фактичне виконання норм, затверджених кошторисом, вони є показником кінцевого виконання кошторису установи, тому під час виконання планового обсягу робіт вони повинні відповідати сумам асигнувань за кошторисом.

Наведемо приклади касових та фактичних видатків за кодами економічної класифікації (КЕКВ) в УДК:


Таблиця 1.1.
Касові та фактичні видатки за КЕКВ

Управління державного казначейства України у Зарічненському районіКЕКВ

Фактичні видатки

Касові видатки

1

2

3

1111

Нараховано на заробітну плату

Перераховано заробітну плату (перші 5 днів лікарняних) на карткові (вкладні) рахунки

1120


Нараховано внески до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві.

Перераховано внески до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві.

1131

Списано на поточні потреби, канцтовари, господарське приладдя, інші ТМЦ

Перераховано постачальникам за канцтовари, господарське приладдя, інші ТМЦ

1136

Списано витрати за оренду приміщень, обладнання

Здійснено оплату за икористання приміщень, обладнання

1137

Списано видатки на поточний ремонт приміщення, комп’ютерної та орг- техніки згідно з актами виконаних робіт

Перераховано виконавцю кошти на здійснення поточного ремонту

1138

Списано на видатки установи послуги в’язку

Здійснено оплату послуг зв’язку

1140

Списано видатки на відрядження згідно з авансовим звітом

Перераховано на карткові (вкладні) рахунки для видачі коштів під звіт

1162

1


Списано на видатки установи плату за водопостачання та

2


Перераховано згідно з платіжним документом за водопостачання
3
водовідведення

та водовідведення

1163


Списано суму видатків за фактичну кількість спожитої електроенергії на підставі підтвердних документів

Перераховано згідно з платіжним документом за електроенергію


1165

Списано на видатки установи плату за інші комунальні послуги

Перераховано згідно з платіжними документами плату за інші комунальні послуги

Таблиця 1.2.


Роз’яснення щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету в Управлінні державного казначейства у Зарічненському районі

Назва статті

Код

Характеристика статті

1

2

3

І. ПОТОЧНІ ВИДАТКИ (код 1000)

А. Видатки на товари і послуги (код 1100)

Оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110)

1111


заробітна плата за окладами, ставками або розцінками штатних працівників; оплата праці за трудовими угодами; надбавка за вислугу років; доплата за ранг, надбавки та доплати; премії; матеріальна допомога, зокрема у разі нещасного випадку, хвороби оздоровлення та в інших випадках

Нарахування на заробітну плату (код 1120)


1120


нарахування бюджетних установ на фонд оплати праці, зокрема:

 • збір на обов’язкове державне пенсійне страхування;

 • інші види страхування, передбачені законодавством у розмірах, встановлених чинними нормативно-правовими актами

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки (код 1130)
1

1131

2


Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, - канцелярське, креслярське, письмове приладдя та матеріали, пакувальний матеріал, папір, картон; придбання та виготовлення бухгалтерських, статистичних та інших бланків, відомостей, а також власних журналів, бланків дипломів, свідоцтв, медалей, нагрудних знаків, грамот, посвідчень, іншої документації. До цього коду також належить:

 • придбання або передплата періодичних видань, а також придбання підручників та книг (крім бібліотечних фондів);

 • видатки на придбання матеріалів та інвентарю для господарських потреб: щіток, мастики, 3 • мийних засобів, електричних лампочок тощо;

 • видатки на прання і санітарно-гігієнічне обслуговування контингентів, які обслуговуються медичними закладами та мають постійний характер;

 • придбання матеріалів, комплектуючих і дрібних деталей для ремонту виробничого і невиробничого обладнання та для інших господарських робіт власними силами установи(шпалери, руберойд, цемент тощо);

придбання малоцінних предметів (калькулятори);

1

1131


 • придбання меблів (столів, стільців, шаф, тумбочок тощо), жалюзей, ролетів, металевих грат тощо;

 • придбання витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки та оргтехніки, швидкозношуваних предметів;

 • придбання квіткової продукції для участі в урочистих подіях, державних святах, для ритуальних послуг; сувенірів; новорічних дитячих подарунків:

 • придбання матеріалів і предметів для науково-дослідних робіт, випробувань навчальних потреб;

 • придбання хімікатів та біопрепаратів для оброблення лісових насаджень та рибо посадкового матеріалу; придбання добрив;

 • придбання тварин для вирощування та відгодівлі;

до цього самого коду належать видатки на придбання боєприпасів для установ і організацій, які відповідно до чинного законодавства мають право на їх придбання, але не мають видатків за кодом 1150

1136


оренда—плата за використання приміщень (зокрема гаражів, складів тощо) як для довгострокового, так і для короткострокового користування, оренда обладнання, оренда для прокладення кабелю тощо

2


поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання—здійснюються поточний ремонт:

 • обладнання, окремих вузлів, меблів, техніки, інвентарю;

будівель, споруд, приміщень та при будинкової

3
1137


 • території, що орендуються або знаходяться на балансі;

 • доріг, системи вуличного освітлення;ї

 • сільськогосподарської техніки.

Сюди також належать видатки, пов’язані з технічним обслуговуванням обладнання, телефонів, телеграфних апаратів, телефаксів, мобільних телефонів, комп’ютерної, медичної та іншої техніки, а також технічне обслуговування систем пожежегасіння, охоронної сигналізації тощо. До цієї категорії належать:

1

 • оплата відповідно до укладених договорів послуг сторонніх організацій із ремонту приміщень (згідно з окремим кошторисом на ремонт), обладнання, механізмів, включаючи видатки на придбання матеріалів для поточного ремонту (якщо це передбачено угодою);

 • видатки, пов’язані з придбанням матеріалів для поточного ремонту, що здійснюється власними силами установи (за наявності окремого підрозділу), якщо це передбачено кошторисом на виконання ремонту.

1138


послуги зв’язку—оплата послуг фіксованого телефонного (місцевого, міжміського, міжнародного) зв’язку, оплата за радіоточки; факсимільний зв'язок, електронну пошту; оплата поштових відправлень, включаючи телеграми, листи, бандеролі; оплата поштових послуг під час переказів коштів; придбання поштових марок на відправлення службової кореспонденції, конвертів з марками та без, вітальних листівок з марками тощо. За цим кодом здійснюється оплата встановлення телефонів, абонентних телеграфних апаратів, телефаксів. До цього самого коду належать видатки, пов’язані з наданням послуг зв’язку, спецзв’язку, фельд’єгерської служби, експрес доставки, мобільного зв’язку, супутникового зв’язку тощо

2


Оплата інших послуг та інші видатки—включає оплату робіт та професійних послуг сторонніх фахівців, підприємств та організацій згідно з укладеними договорами та угодами:

з бухгалтерського аудиту, юридичних

3

1139

 • інформаційно-обчислювальних, консультативних та консалтингових послуг;

 • оплату робіт та послуг з обробки інформації;

 • видатки на страхування власних та орендованих приміщень відповідно до чинного законодавства;

 • медичне страхування;

видатки на охорону (зокрема позавідомчу охорону), видатки з монтажу і установки охоронної та пожежної сигналізації згідно з укладеними договорами; • видатки на палітурні та поліграфічні роботи (видання книг, інформаційних бюлетенів, довідників тощо);

 • послуги зі створення та розміщення рекламної та інформаційної продукції;

За зазначеним кодом здійснюється:

 • оплата всіх банківських послуг (зокрема при конвертації валюти, виплаті готівки, соціальних виплатах через установи банків тощо);

 • оплата за послуги з бронювання квитків;

 • оплата за участь у короткотермінових семінарах;

 • плата за інформаційні послуги, що надаються інформагентствами засобами електронного зв’язку

Видатки на відрядження

(код 1140)

1


1140
2Видатки на відрядження—видатки на оплату проїзду добових, квартирних під час службових відряджень; оплата підйомних, проїзду, добових при переміщенні працівників; сесійних виїздів народних суддів; відряджень на курси і в навчальні заклади на сесії, семінари, наради і конференції, тобто всі наклади на відрядження, що сплачуються за рахунок бюджетних коштів у випадках, передбачених чинним законодавством України. За цим кодом обліковуються видатки на придбання службових проїзних квитків на оплату проїзду за маршрутними листами. Сюди ж належать надбавки до заробітної плати, що виплачуються у передбачених рішеннями Уряду випадках, окремим категоріям працівників замість компенсації видатків на відрядження (добових, квартирних). За зазначеним кодом

3
здійснюється оплата відряджень (проїзду, добових тощо) учнів, студентів тренерів, інших учасників на навчально-тренувальні збори, змагання, олімпіади тощо; оплата проїзду та добових у разі звільнення військовослужбовців строкової служби

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

(код 1160)1162

оплата водопостачання та водовідведення

1163

оплата електроенергії

1165

оплата інших комунальних послуг—утримання в чистоті будівель, дворів, вивезення сміття, утримання доріг; прибирання парків, скверів, площ, майданчиків, місць загального користування, кладовищ; ліквідація стихійних звалищ; миття, утеплення, дезінсекція та дератизація приміщень, обслуговування ліфтів, сміттєпроводів, антен тощо

У практиці бюджетного процесу відокремлюють ще видатки розвитку та видатки споживання. [7;48-51]

Видатки розвитку—видатки бюджетів на фінансове забезпечення наукової, інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема: фінансове забезпечення капітальних вкладів виробничого і невиробничого призначення; фінансове забезпечення структурної перебудови економіки; інші видатки, пов’язанні з розширеним відтворенням.

Видатки споживання—частина видатків бюджетів які забезпечують поточне, функціонування органів держаної влади та місцевого самоврядування, бюджетних установ, поточні між бюджетні трансферти та видатки на фінансове забезпечення заходів соціального захисту населення та соціально-культурної сфери, а також інші видатки, не віднесені до видатків розвитку та нерозподілених видатків. [7;15]


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка