Утримання Головного управління Державного казначейства України у Рівненській області
Сторінка3/3
Дата конвертації07.08.2017
Розмір0,79 Mb.
1   2   3

Таблиця 5.2.

Організація звітності УДК в Зарічненському районі


Форма звітності

КодПеріод

К-сть екз.


Місце

поданняСтроки

Джерела створення (реєстри обліку)

аналітик

ного

Синтетичного

1

2

3

4

5

6

7

8

Баланс

1


1

2


Рік

(Квартал)


3


2

4


Головний розпорядник, орган ДК
5

До 15.01

(до 07.04./07.09)

6


Журнали, відомості

7


Головна книга

8


Форма №2

2

Рік

(Квартал)2

Головний розпорядник, орган ДК

До 15.01

(до 07.04./07.09)Картка обліку фактичних касових видатків

Головна книга

Форма №5

5

Рік

2

Головний розпорядник, орган ДК

До 15.01

Оборотні відомості

Головна книга

Форма №6

6

Рік

2

Головний розпорядник, орган ДК

До 15.01

Оборотні відомості

Головна книга

Форма №7-д

7

Рік

(Квартал),

(місячна)


2

Головний розпорядник, орган ДК

До 15.01

(до 07.04./07.09),(04, щомісячно)Оборотні відомості

Меморіальні ордери №4, №6,

Гол.кн.


Форма №9

9

Рік

2

Головний розпорядник, орган ДК

До 15.01

Розрахункова відомість

Головна книга

Проведемо узагальнюючий аналіз показників форм річної звітності, які подаються УДК в Зарічненському районі.Форма №1—«Баланс» містить узагальнені підсумкові показники, отримані на підставі звірених даних бухгалтерських документів станом на початок та на кінець бюджетного періоду. Звітні дані мають бути достовірними, об’єктивними, реальними. Звітні дані статей «Балансу» на початок року повинні бути тотожними даним графи 4 «на кінець року» «Балансу за попередній рік».

Установа складає єдиний «Баланс», який відображає результат про всі здійснені господарські операції за коштами, у нашому випадку лише загального, а в цілому і спеціального фондів за всіма виконуваними програмами (КПК 3501010,3504020). Показники форми №1 «Баланс» безпосередньо пов’язані з рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетної установи.

Кожна установа заповнює в балансі лише ті рядки, які стосуються її діяльності. До форми №1 «Баланс» додається довідки про доходи за загальним та спеціальними фондами кошторису установи, які заповнюються на підставі даних аналітичного обліку. Довідка до рахунку 70 «Доходи загального фонду» призначена для розшифрування операцій бухгалтерського обліку здійснених на субрахунках рахунку 70. Така довідка, відповідно до внесених останніх змін, заповнюється лише у річній звітності. У розшифруванні позабалансових рахунків наводяться суми залишку на початок року, надходження та вибуття протягом звітного періоду, залишку на кінець кварталу (року): орендованих необоротних активів, активів на відповідальному зберіганні, бланки суворого обліку тощо.

Приклад заповнення балансу Управління за підсумками 2006 року та першого кварталу 2007 року наведено в додатку №16,27до Розділу 5.Форма №2-д—«Звіт про виконання загального фонду кошторису установи». Звіт складається за кожним кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету. Крім того бюджетна установа складає зведений звіт форми №2-д за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування. Звіт форми №2-д містить таку інформацію:

 • графа 1. «Показники» зазначає статті витрат бюджетної установи;

 • графа 2. «Коди економічної класифікації видатків»;

 • графа 3 «Затверджено кошторисом на рік», містить інформацію про затверджену в кошторисі річну суму планового асигнування загального фонду зі врахуванням змін, внесених до кошторису протягом звітного періоду;

 • графа 4 «Залишок на початок року». У графі 4 залишку на початок року не повинно бути. Загальна сума в рядку «видатки-усього» повинна відповідати за випискою з реєстраційного (поточного) рахунку на початок року;

 • графа 5 «надійшло коштів за звітний період» відображається сума коштів загального фонду бюджету за кодами економічної класифікації видатків бюджету, яка фактично надійшла на ім’я установи;

 • графа 6 «Касові видатки» відображає суми касових видатків загального фонду бюджету за КЕКВ тобто видатки, що здійснені у формі перерахування коштів реєстраційних рахунків установи, відкритих в органах державного казначейства;

 • графа 7 «Фактичні видатки» наводить суму фактичних видатків, тобто дійсних витрат, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, зокрема видатків за несплаченими накладними (рахунками) кредиторів за нарахованою заробітною платою, які здійснені в поточному році;

 • графа 8 «Залишок на кінець звітного періоду», залишку на кінець звітного періоду бути не повинно.

Приклад заповнення зведеної форми №2-д та форм №2 по КПК наведено у додатку №17 до Розділу 5.

Форма №5—«Звіт про рух необоротних активів» відображає наявність необоротних активів бюджетної установи на початок на кінець року, їх рух протягом звітного періоду. Заповнюються окремі графи форми № 5, графи 3 і 4 «Звіту про рух необоротних активів» наводять інформацію про їх наявність відповідно на початок і на кінець звітного року. Підсумкові дані форми мають відповідати відповідним графам форми № 1 «Баланс». Приклад заповнення річної форми №5 наведено у додатку № 21 до Розділу 5.

Форма №6—«Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування» відображає рух матеріалів і продуктів харчування відображає рух матеріалів, продуктів харчування протягом року та їхні залишки на початок і кінець року. Установою заповнюються окремі графи звіту даної форми, де у графах 3 і4 наводиться інформація про наявність матеріалів і продуктів харчування відповідно на початок і кінець року, а у графі 5—списання матеріалів і продуктів харчування на потреби установи на рік. Приклад заповнення річної форми №6 наведено у додатку №22 до Розділу 5.

Форма № 7-д «Звіт про заборгованість бюджетних установ» складають установи, що отримують кошти державного бюджету на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську та кредиторську заборгованість, яка виникла в установі під час виконання кошторису за поточний та минулі роки. Віт складають за кодами програмної класифікації видатків (по управлінню це 3501010 та 3504020),КЕКВ та містить інформацію про заборгованість бюджетних установ як за видатками, так і за нарахованими доходами (по власних надходженнях бюджетних установ).

Звітність за формою № 7-д складають окремо про заборгованість за коштами, отриманими із загального та спеціального фондів. У формі №7-д видатки відображаються за КЕКВ відповідно до кошторису установи. Суми заборгованості, які утворилися на початок року, повинні бути тотожними даним про заборгованість на кінець попереднього року.

Слід зауважити, що до форми №7-д не включається заборгованість за виплатою допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС, за внутрішньовідомчими розрахунками з централізованого постачання матеріальних цінностей, розрахунки за депозитними операціями з депонентами, заборгованість за недостачами і крадіжками коштів та матеріальних цінностей та заборгованість за іншими сумами, що підлягають утриманню в установленому порядку. Ці дані відображаються у формі «Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями які не відображають у ф7-д. (Додаток№20)

Звіт форми №7-д містить таку інформацію: • графа 1. «Показники» зазначає статті витрат бюджетної установи;

 • графа 2. «Коди економічної класифікації видатків»;

 • графа 3. «Код рядка»,код встановлений згідно порядку;

 • графа 4. «Дебіторська заборгованість на початок року», тут наводиться сума дебіторської заборгованості, що склалась в установі на початок року;

 • графа 5. «Прострочена дебіторська заборгованість на початок року», із загальної суми дебіторської заборгованості наводиться сума дебіторської заборгованості на початок року;

 • графа 6. «Дебіторська заборгованість на звітну дату—усього», в даній графі відображається сума дебіторської заборгованості установи, що виникла при виконанні кошторису установи а поточний та минулі роки і перебуває на бухгалтерському обліку станом на дату складання звіту;

 • графа 7. «Дебіторська заборгованість на звітну дату—прострочена» із загальної суми дебіторської заборгованості наводиться сума дебіторської заборгованості на початок року;

 • графа 8. «Списана дебіторська заборгованість на звітну дату», тут наводиться сума дебіторської заборгованості, яка була списана протягом звітного періоду згідно встановленого порядку;

 • графа 9. «Кредиторська заборгованість на початок року», в даній графі наводиться сума кредиторської заборгованості станом на початок звітного року, що відповідає даним «Кредиторська заборгованість на звітну дату—усього» форми № 7-д річного фінансового звіту а попередній звітний рік;

 • графа 10. «Із кредиторської заборгованості на початок року—бюджетна», яка відображає суму кредиторської заборгованості установи, що виникла через недоотримані асигнування у попередніх бюджетних роках і залишилась несплаченою станом на початок року;

 • графа 11. «Кредиторська заборгованість на початок року—небюджетна»,- суму кредиторської заборгованості із загальної суми, що виникла у в’язку зі взяттям розпорядником бюджетних коштів зобов’язань понад кошторисні призначення;

 • графа 12. «Прострочена кредиторська заборгованість на початок року», із загальної суми кредиторської заборгованості наводиться сума заборгованості з простроченим терміном;

 • графа 13. «Кредиторська заборгованість на звітну дату—усього». Відображається сума кредиторської заборгованості, що виникла під час виконання кошторису за поточний та минулі роки і перебуває на бухгалтерському обліку на звітну дату;

 • графа 14. «Кредиторська заборгованість на звітну дату—бюджетна». І загальної суми кредиторської заборгованості наводять суму, яка утворилась через недоотримання асигнувань у попередніх та поточному роках;

 • графа 15. «Кредиторська заборгованість на звітну дату—небюджетна», кредиторської заборгованості із загальної суми, що виникла у в’язку зі взяттям розпорядником бюджетних коштів зобов’язань понад кошторисні призначення у попередні та поточному роках;

 • графа 16. «Кредиторська заборгованість на звітну дату—прострочена», із загальної сум кредиторської заборгованості—заборгованість, що виникає після закінчення терміну обов’язкового платежу згідно з укладеними договорами, або, якщо дата платежу не визначена, то через 30 днів після виписування накладної (рахунку);

 • графа 17. «Кредиторська заборгованість на звітну дату, термін оплати якої не настав». Із загальної суми кредиторської заборгованості виділена заборгованість за поточний та минулі роки, що перебуває на бухгалтерському обліку станом на дату складання звіту, термін оплати якої не настав;

 • графа 18. «Кредиторська заборгованість на звітну дату—списана». Наводиться сума кредиторської заборгованості яка була списана протягом звітного періоду згідно встановленого порядку;

 • графа 19. «Зареєстровані фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду—разом». В цій графі відображаються суми фінансових зобов’язань, які зареєстровані протягом звітного періоду в органі Державного казначейства України та залишились непроплаченими на кінець звітного періоду;

 • графа 20. «Кредиторська заборгованість із зареєстрованих фінансових зобов’язання на кінець звітного періоду». Зі всієї суми фінансових зобов’язань, які зареєстровані протягом звітного періоду в органі Державного казначейства України та залишились непроплаченими на кінець звітного періоду, відображається кредиторська заборгованість.

Графа 8 та 12 у місячних звітах не заповнюються.

Форма №7-д за 2006 рік містить графи 21, 22, відповідно дебіторська та кредиторська заборгованість на звітну дату усього в гривнях з копійками. Це пов’язано з тим, що відповідно до встановлених вимог ДКУ установи та організації—розпорядники коштів державного та місцевих бюджетів з 2007 року фінансову звітність подають в одиницях виміру грн./коп.. Форма №7-д—єдина форма фінансової звітності, періодичність подачі якої—місячна, квартальна, річна.

Приклад заповнення річної та квартальної форми №7-д наведено у додатк№19 до Розділу 5.

Форма №9 «Звіт про результати фінансової діяльності» складають для відображення результату фінансової діяльності за звітний рік. Результат фінансової діяльності установи визначається списанням підсумковими оборотами доходів та видатків за звітний рік.

У звіті відображають операції, здійснені а доходами, видатками установи, операції, наслідками яких є збільшення або зменшення доходів та/або видатків. Так, результат переоцінок може впливати як на збільшення доходів, так і на збільшення видатків.

Дані графи 3 «За попередній рік» повинні відповідати даним графи 4 «За звітний рік» річної форми №9 за попередній рік.

Приклад заповнення річної форми №9 наведено у додатку№23 до Розділу 5.Форма №15 «Звіт про недостача та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей в бюджетних установах» - відображає недостачі та крадіжки грошей і матеріальних цінностей за заходами, що були здійснені для їх усунення. (Додаток24)

До фінансової звітності розпорядники подають пояснюючу записку.(Зразок пояснюючої записки подано в додатку№25).

Відшкодовують суми збитків відповідно до Закону України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей» зі мінами та доповненнями, та Постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року №116 «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей».

Слід зауважити, що установи та організації, основна діяльність яких фінансується за рахунок коштів державного бюджету та які перебувають на казначейському обслуговуванні кошторисів в обов’язковому порядку подають погоджену з органами Державного казначейства фінансову звітність органам до сфери управління яких вони належать.

Бюджетні установи складають інші види звітності. Так статистичну звітність—звіти про чисельність і склад персоналу, заробітну плату працівників тощо, подають до органів статистики. Крім того, бюджетні установи звітують перед податковими органами, фондами соціального та пенсійного страхування.

Вимоги щодо складання та подання статистичної, податкової звітності, та звітності до фондів пенсійного та соціального страхування встановлюється відповідними нормативно-правовими документами цих органів. [7; 765-812]Висновки

Виконуючи курсову роботу з фінансового обліку на тему «Облік доходів та видатків бюджетної установи», я: • систематизувала, розширила, закріпила теоретичні знання та практичні навики ведення бухгалтерського обліку, набуті під час вивчення курсу „Фінансовий облік І” та „Фінансовий облік ІІ”;

 • перевірила вміння застосовувати ці знання для оцінки постановки обліку на конкретному підприємстві і розробки пропозиції щодо її вдосконалення;

 • розвинула навички самостійної роботи і використання отриманих знань з організації і методики наукових досліджень у вирішенні завдань, поставлених у курсовій роботі.

Курсова робота виконана на основі набутих теоретичних знань, нормативних та практичних матеріалів ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності по Управлінню Державного казначейства у Зарічненському районі.

Курсова робота складається зі вступу, п’яти основних розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків, відповідних обраній темі.

Вступ містить обґрунтування актуальності обраної теми, мету і завдання курсової роботи, інформацію про об’єкт та методику його дослідження, характеристику структури роботи.

В розділі 1. «Визначення та класифікація доходів і видатків бюджетної установи», висвітлено основні дефініції, класифікаційні ознаки та одиниці доходів і видатків бюджетної установи.

Доходи бюджетної установи—суми надходжень до бюджетної установи, одержаних із загального та спеціального фондів для виконання кошторису доходів і видатків бюджетної установи.

Видатки—витрати коштів бюджетної установи, що виникли у ході здійснення основної діяльності в межах сум, установлених кошторисом бюджетної установи. Видатки є одним з найважливіших показників фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

Щодо класифікації, то доходи поділяються на доходи і видатки загального та спеціального фондів. А видатки мають індивідуальний поділ: на касові та фактичні.

Розділ 2. «Порядок формування показників кошторису установи» характеризує поняття кошторису та визначає основні вимоги щодо складання, розгляду, затвердження та виконання кошторисів доходів та видатків бюджетної установи.

Кошторис доходів та видатків бюджетної установи—основний плановий документ, який надає повноваження бюджетній установі щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень.

У розділі 3. «Первинний облік доходів і видатків установи» описані поняття первинних документів, основні вимоги щодо їх оформлення, а також вказані первинні документи обліку доходів та видатків бюджетної установи.

Записи в бухгалтерському обліку здійснюють на підставі первинних документів.

Первинні документи—це письмові свідчення, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації установи на їхнє здійснення.

Первинний бухгалтерський документ—бланк встановленої форми, призначений для відображення господарських операцій. Первинні документи складають на бланках типових форм, а також на бланках спеціалізованих форм.

Розділ 4. «Аналітичний і синтетичний облік доходів і видатків установи» містить інформацію щодо обліку доходів і видатків окремо за загальним та спеціальним фондами—відповідно підрозділ 4.1., 4.2..

Загальний фонд кошторису доходів і видатків бюджетної установи та організації містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету, за рахунок якого утримується ця установа.

Синтетичний облік доходів загального фонду ведеться в книзі журнал-головна форма №308.

Аналітичний облік касових видатків ведеться в картці аналітичного обліку касових видатків. Облік касових видатків ведеться за кодом бюджетної класифікації, з виділенням видатків за фондом, за кожним рахунком, відкритим в органі Державного казначейства на ім’я установи.

Бюджетні установи в результаті фінансово-господарської діяльності можуть отримувати в своє розпорядження кошти не лише з бюджету, а й з інших джерел. Кошти, які бюджетні установи одержують понад асигнування, що виділяються їм з державного бюджету, складають спеціальний фонд бюджетної установи.

Спеціальний фонд кошторису доходів і видатків бюджетної установи—кошти, що надходять на конкретну мету та витрачаються на відповідні видатки за рахунок цих надходжень.

Аналітичний та синтетичний облік доходів та видатків за коштами спеціального фонду аналогічний обліку доходів і видатків за коштами загального фонду.

Розділ 5. «Формування показників фінансової звітності установи про доходи і видатки» містить інформацію про форми місячної, квартальної та річної звітності, що складають бюджетні установи та організації, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, принципи такої звітності та її якісні характеристики, а також інформацію про основні вимоги до складання та подання фінансової звітності бюджетними установами на прикладі звітності складеної та поданої УДК головному розпоряднику та управлінню Державного казначейства за 2006р .

Фінансова звітність бюджетних установ відображає результати розпорядження коштами та майном держави уповноваженими на це суб’єктами відносин у сфері господарювання.До курсової роботи підкладено 33 додатки. В них містяться: робочий план рахунків Управління, річна фінансова звітність за 2006рік та перший квартал 2007 року, копії лімітних довідок, та кошторисів доходів та видатків на 2007 рік по КПК 3501010, 3504020, зразки первинних документів обліку доходів та видатків бюджетної установи та інші документи.

Список використаної літератури


 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.09.1996р.

 2. Постанова Кабінету міністрів України від 28,02,2002р. №228 Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, і змінами та доповненнями.

 3. Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ №61 від 10.07.2000 р. зі змінами та доповненнями.

 4. Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання №68 від 27.07.2000р. зі змінами та доповненнями.

 5. Наказ Державного казначейства України, від 09.01.2007р. №1 «Порядок складання річних фінансових звітів за 2006 установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів».

 6. Наказ Державного казначейства України, від 04.04.2007, №81 «Порядок складання місячної та квартальної звітності у 2007році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів».

 7. В.І.Лемішовський, Навч. Посібник, «Бюджетні установи: бухгалтерський облік та оподаткування».Львів/Національний університет «Львівська політехніка», вид. центр «Інтелект+», «Інтелект-Захід»,2004-1104с..

 8. І.А.Рябчука, Посібник для бухгалтерів бюджетної сфери Т.П.Повіренної, вкк «Баланс-Клуб», Дніпропетровськ-2006,144с.

 9. Л.В.Панкевич, М.А.Зварич, Р.С.Бойко, Л.М.Лучечко, «Бухгалтерський облік», в-во «Аверс», Львів-2002р.

 10. П.К.Герасимчук, П.Г. Петрашко, О.І.Ворона, «Планування, облік, звітність, контроль в бюджетних установах, державне замовлення та державні закупівлі», К-2004 в-во «АВТ».

 11. П,Г.Петрашко, О.О.Чечуліна, В.Т.Александров, «Казначейська справа»/том1, в-во «АВТ», К-2004р..

 12. П,Г.Петрашко, О.О.Чечуліна, В.Т.Александров, «Казначейська справа»/том2, в-во «АВТ», К-2004р..

 13. Журнал «Баланс. Бюджет», №2(107), 2-19, січень-червень 2007р..

 14. Міністерство фінансів України, додаток до журналу «Фінанси Укарїни». Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бух.обліку,. №2/195/, січень 2006року.

 15. План рахунків: практика застосування: Посібник для бухгалтерів бюджетної сфери/ За ред. І.А.Рябчук, Т.П.Повіреної.- Дніпропетровськ: ВКК «Балас-Клуб», 2006. – 144с.1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка